阿摩司書 6章1節 到 6章14節   背景資料  上一筆  下一筆
Tī先知阿摩司ê作品中,thang看tio̍h伊非常重視一點,就是信仰m̄是用祭典、儀式、獻祭表現出來ê,卻是tùi生活中具體呈現出來ê。如果無kā信仰真實地用tī生活中,即使是用非常嚴肅ê祭典、禮儀獻上牲祭,mā是枉然,因為這m̄是上帝所喜愛ê。對公義ê上帝來講,用欺壓sàn-chhiah人得來ê財富來獻祭,明明是就是tī污穢上帝ê神聖kah救贖ê恩典。

  聖經作者siōng歡喜提起ê一個事件,就是出埃及進入曠野ê經歷。對以色列人民來講,這是代代kiáⁿ孫無法度bē記得ê性命故事。In真清楚tī出埃及進入曠野四十年期間,經歷過無水、食物ê苦難,mā bat面臨敵人追兵ê打擊,m̄-koh,上帝ê手扶持in,帶領in行過hit段艱辛ê日子kah旅途。Tī曠野hit段日子,連水、食物都無ê時chūn,怎樣ē-tàng獻祭?ē-tàng用甚麼禮物獻hō͘上帝表示感恩?無!in唯一有ê,就是聽從上帝吩咐ê話,mā因為án-ne,in chiah ē-tàng平安度過hit段艱辛ê日子kah路途。

  第1節,聖經作者ài用「錫安」代表指耶路撒冷,而先知阿摩司現在是針對北國ê以色列傳達上帝ê信息。因為án-ne,chit節用「錫安」,應該是teh指「撒馬利亞」講ê。先知阿摩司向撒馬利亞城內ê居民提出警告,別認為家己有甚麼高尚thang講。

  第2到3節,chit節先知阿摩司提出三個過去非常繁榮ê城市,包括有「甲尼城」chit位tī敘利亞北部ê兩河流域之間ê大城,iáu有「哈馬市」,這是先知阿摩司時代敘利亞ê首都。第三個是「非利士人ê迦特城」,chiah-ê城市無論面積、人口,特別是經濟活動力lóng khah贏過撒馬利亞,m̄-koh á是仝款被消滅à。如果連大城市lóng m̄保,比chiah-ê大城koh khah小ê撒馬利亞,koh怎樣ē-tàng保得tòa?m̄知警醒,iáu繼續沉淪tī hiah-ê違反社會紀律ê行為,kan-taⁿ會加速滅亡而已。

  第4到7節,chit段經文提起北國以色列會滅亡ê原因,ná親像頭前所提起過ê,in用欺壓、剝削所得tio̍h ê財富,teh過非常奢華ê物質生活,包括「睏tī象牙ê床頂」、「食嫩牛kah肥羊ê筵席」,以及「擦siōng上等ê香水」等等,結果kan-taⁿ會為in帶來國家滅亡,人民hông擄去做奴隸而已。

  注意第6節提起「擦siōng上等ê香水」,原本是teh指用siōng好ê油提煉出來ê。Á照規定,chit種特別提煉ê油只有ē-tàng tī聖殿當做敬拜上帝ê路用,無法度kah一般生活所使用ê油混做伙,á是用tī個人ê身上(參考出埃及記三十:32—33),現在in是富裕到囂張ê心態,the̍h beh獻hō͘上帝siōng koân級、siōng好ê香油(水)塗抹tī家己身上,顯示出in是富裕到kā家己看做ná親像上帝仝款重要。

  第8節,chit節指出上帝beh審判chiah-ê驕傲ê子民,方式就是kā in交hō͘「in ê敵人」。Chia ê「驕傲」,是teh指in tī政治、軍事、經濟上雖有成就,卻tī信仰生活上墮落,甚至嚴重到bē記得上帝。Á「討厭」,是teh指in用詐壓sàn-chhiah人所得tio̍h ê財富,teh過奢侈、淫亂、敗壞道德紀律ê社會生活。

  第9到10節,真清楚講tio̍h上帝憤怒ê災難臨到ê時,以色列人民會tú-tio̍h ê慘狀。Tī第五章3節bat提起戰爭ê結果,以色列人民「派出一千名士兵ê,只有一百名活teh tńg來,派出一百名ê,只有十名tńg來」。Ē-sái講是現在koh khah嚴重了,連chhun落來ê「chit十個人mā lóng tio̍h死亡」,原因就是上帝ê懲罰除了戰爭之外,續落來戰爭而來ê iáu ná親像第四章10節所講ê「瘟疫」。

  「Bē-tàng提上主ê名」,chit句話ê意思提上帝ê名,就表示有上帝同在ê意思。現在chia講「bē-tàng提上主ê名」,意思是teh指án-ne上帝就會出現tī in面前,致使死亡ê人koh khah chē,因為上帝ê怒火正旺。

  第11節,先知阿摩司指出上帝kā藉tio̍h敵人用凶猛ê氣力攻擊北國以色列,繁榮ê城市kā成做「廢墟」,而這是in偏離上帝ê道所帶來ê後果。

  第12節,chit節是有押韻ê句話;馬當然無法度「tī坑khàm奔走」,牛mā無法度tī「海中耕田」,這是反問in怎樣連án-ne簡單、明白ê事lóng會搞無清楚?為何「Kā公平變做毒藥,kā正義變成苦藥」?換句話講,公平、正義是一個人生存siōng基本ê需求,如果一個社會無公義,一個國家無正義ê法則,chit種國家、社會絕對無法度存活落去!

  第13節,「羅‧底巴」,chit位詞ê kah希伯來語『虛無』發音相近而「加寧」,意思是「角」,tī chia指「列強」ê意思。這表示當以色列人民teh誇耀in tī政治、軍事、經濟上ê成就,驕傲地講in靠家己ê氣力征服了列強ê時,先知阿摩司講這lóng是虛無ê物件。因為性命真正重要ê m̄是chiah-ê,而thang保障人ê性命ê是上帝。

  第14節,「北tùi哈馬隘口,南到亞拉巴海」,意思是包含kui個以色列國家lóng kā遇tio̍h敵人「蹂躪」甚至消滅。

重新查詢 專卷研經 阿摩司書系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net