阿摩司書 1章1節 到 1章15節   背景資料  下一筆
Tùi第一章開始到第二章5節ê chit段經文,連續提起北國以色列附近ê幾個國家kah族群ê問題,上帝發出怒吼ê聲音,表示祂beh審判敘利亞、非利士、泰爾、以東、亞捫、摩押,以及猶大等。而且lóng講in「koh再三犯罪」表示上帝已經是忍無thang忍,chiah決定beh下手懲罰。

第1節,先知ê作品開始lóng會有一個特點,是先紹介先知ê背景。Chia講上帝啟示先知阿摩司ê時間ê是tī「烏西雅做猶大王,約華施ê kiáⁿ耶羅波安二世做以色列王期間」,烏西雅是tī主前792到740年當猶大王。Á北國以色列是tī耶羅波安二世ê時代,伊是主前793年到753年主政ê時代。先知阿摩司則tī主前760年到750年間,得tio̍h上帝啟示出來傳達信息ê時間,chit時mā是北國以色列ê王耶羅波安ê末期。Chia特別提起「大地動前兩年」,m̄-koh並m̄知詳細時間,只知影tī烏西雅王治理ê時代,bat發生過大地動(參考撒迦利亞書十四:5)。M̄-koh聖經作者mā ài用「大地振動」來表示上帝ê憤怒kah懲罰(參考以賽亞書廿九:6,耶利米書十:10,阿摩司書八:8,那鴻書一:5),ná親像耶穌被釘死tī十字架上ê時chūn,mā bat發生大地動(馬太福音廿七:51)。

  Chia講先知阿摩司是「提哥亞」ê顧羊人,這是設tī耶路撒冷南部ê一個小村落。羅波安王kā該村落kah其它附近幾個村落lóng改成做防衛耶路撒冷ê防衛村鎮(參考歷代志下十一:6)。

  第2節,chit節是一首短詩,形容上帝發出「怒吼」ê氣,這是懲罰ê氣,結果「牧場ê草枯乾;迦密山ê青草變黃」。迦密山,這原本是非常肥ê地區,mā是北國以色列siōng茂盛ê地區,kui片山坡地lóng種植tio̍h橄欖樹、葡萄樹,mā是siōng適宜顧羊群ê所在,不時會hō͘用來kah巴珊、沙崙等地並列提起土地ê肥、美麗(參考以賽亞書三十五:2,耶利米書五十:19)。M̄-koh上帝ê受氣一出,連這美麗青翠ê所在mā會變色走樣,一切lóng會失去性命現象。

  第3到5節,chit段經文是提起上帝beh懲罰敘利亞,而「大馬士革」是該國首都,這國家長久以來lóng kah以色列國對敵。Chia講tio̍h大馬士革人「用殘酷ê刑罰虐待基列人」。基列,這是設tī加利利以東ê以色列境內,kah敘利亞隔鄰,土地非常肥,mā因為án-ne常遇tio̍h附近國家ê覬覦。先知以利沙就bat指出敘利亞會用殘酷手段對待以色列人民(參考列王記下八:12)。因為án-ne,上帝beh用「火燒哈薛王ê王宮」,並且beh「搗毀大馬士革ê城門」,chit句話真清楚表示上帝beh毀滅敘利亞chit-ê國家,果然tī先知阿摩司講出預言了後約二十年,主前732年,chit項事成真à。Hit年亞述帝國皇帝提革giú‧比列色進兵大馬士革,「Kā利汛王刣死,並且kā人民掠到吉珥」(參考列王記下十六:9)。

  「Koh再三犯罪,我一定會kā in處罰」chit句話,一直出現tī chit章ê每一個段落經文ê起頭,表示上帝是忍無thang忍chiah會施行懲罰。Koh講,這「犯罪」一詞,tī希伯來文ê意思是「背逆」,指違背上帝ê教示、旨意。

  第6到8節,chit段經文是提起有關「非利士人」ê問題,因為in kā擄來ê鄰國人民販賣hō͘以東人做奴隸。

  Chia提起「迦薩」城,這是非利士人ê五大城市之一。其他四個城市是:亞實基倫、亞實突、以革倫、迦特。Á迦薩是這五個城市中siōng大ê,mā是販賣奴隸ê中心。Chia講迦薩人「俘虜了鄰國ê人民,賣hō͘以東人做奴隸」,這Tī聖經時代雖然是真普遍ê一種通例,m̄-koh卻m̄是上帝所ē-tàng接受ê行為。因為án-ne,上帝決定beh懲罰in,方式是「火燒迦薩ê城牆,摧毀它ê宮殿」。續落來tī第8節提起「亞實突」、「亞實基倫」,kah「以革倫」等三個城市,m̄-koh卻無提起「迦特」城。

  第9到10節,chit兩節是關係「泰爾」chit-ê城ê問題,in仝款是kā附近友邦ê人民販賣hō͘以東人做奴隸。

  「泰爾」,是腓尼基人ê主要城市,mā是迦南人ê kiáⁿ孫。Chia講「in m̄遵守kah友邦簽訂ê條約」,是因為tī大衛王kah所羅門王ê時代,以及後來ê亞哈王,in lóng kah以色列人民保持非常友好ê關係(參考列王記上五:1、12,列王記上十六:31—32)。Tī聖經時代簽約lóng是以神明當見證者。Chia特別khah強調講泰爾kah以色列簽約,m̄-koh卻無遵照所立ê約,這表示in根本不kā上帝看tī眼內。因為in看見以色列漸漸衰微落來,就背叛所簽訂ê「約」,而且kā以色列人民賣到「以東」去做奴隸,in ê行為kah非利士人仝款,這是上帝所不允准ê行為。因為án-ne,上帝ê懲罰就是「摧毀」,hō͘ chit種人民受tio̍h過去in對待別人ê方式所帶來ê苦難。

  第11到12節,chit兩節提起「以東人」ê問題,講in用殘酷ê手段對待孕婦。

  「以東」,chit族群是以掃ê kiáⁿ孫(參考創世記三十六:1),kah以色列人民是同父異母兄弟,是真近ê親族關係。聖經提起chit兩個族群時常吵架,ná親像世仇一般彼此仇恨。Tùi第9節thang知影,以東人mā參與販賣以色列人民為奴ê事件。

  不過chia有一個問題,因為tī先知阿摩司時代,以東是屬tī猶大統治區,無可能發生販賣奴隸,á是kah以色列人民對敵ê情況。因為án-ne,有kóa聖經學者認為chit段經文有可能是後來tī編輯聖經ê時附加上去ê,背景是發生tī主前586年ê時,當巴比倫王尼布甲尼撒摧毀南國猶大耶路撒冷ê時,猶大人民為tio̍h逃避戰禍tùi城裡逃出來,以東人m̄-nā無伸手援助,顛倒ê是kah巴比倫人khiā做伙欺侮tùi耶路撒冷城逃出來ê猶大人民。先知俄巴底亞指出以東被懲罰ê原因是in ná親像強盜趁火搶劫仝款ê pháiⁿ(參考俄巴底亞書10—14節)。Tī詩篇第一三七篇7節mā有記載chit種事。這就是此節所提起ê,講以東人「不仁不義,用刀劍迫害in ê親族以色列人」。

  「提幔」城是以東國ê首都,土地肥,人口chē,是當時中東地區非常出名ê經貿城市。Á「波斯拉」,chit-ê城是以東ê要寨,防禦ê工事做得非常堅固。如果chit-ê城市被「摧毀」了,mā表示以東就會失去屏障,無法度守tòa。這mā說明了只要是上帝出手打擊,即使有siōng堅固ê城堡,mā難擋上帝ê憤怒。

  第13到15節,chit段經文提起「亞捫人」ê問題。

  「亞捫人」,in kah摩押人lóng是羅得kah cha-bó͘-kiáⁿ亂倫生落來ê kiáⁿ孫。講起來,in mā是以色列人民ê親族,m̄-koh,in對待家己ê親人卻是非常ê殘忍。Tùi士師ê時代起,in就一直kah以色列人民對敵(參考士師記三:13、十:9、十一:4),bat被大衛王phah敗而臣服(參考撒母耳記下十二:29)。M̄-koh tī所羅門王ê時代恢復獨立ê王國,kah基列相比鄰,m̄-koh時常入侵基列。

  Chia提起亞捫人用殘忍ê手段對待基列人,chit種剖開「孕婦ê腹肚」,是一種斷絕in子嗣ê做法,因為án-ne m̄-nā hō͘孕婦喪失性命,伊腹中ê胎兒mā會死去。

  「拉巴」,這是亞捫ê首都,to̍h是今á日約旦ê首府安曼。In用殘酷ê手段對待別人,家己會因為án-ne tam-tio̍h戰爭帶來ê極大苦難,因為戰爭ê慘狀會像「狂風暴雨」摧毀in。Tī上帝憤怒ê懲罰下,亞捫ê「國王kah官長lóng tio̍h流亡」,這kah第5節、第二章3節所記載ê仝款,chiah-ê國家、族群ê領導者lóng tio̍h被刣死。

重新查詢 專卷研經 阿摩司書系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net