撒母耳記下 6章1節 到 6章11節   背景資料  上一筆  下一筆
Chit章記載大衛想tio̍h象徵tio̍h上帝同以色列民族做伙ê記號—約櫃。伊決定kā它引進耶路撒冷,ē-sái講是非常明智ê一種決定。因為,一個社會若是無敬虔ê宗教信仰,單有強力ê政治領導者,mā真緊會失去平安、穩定ê社會秩序。古往今來ê世界,lóng仝款有chit-ê問題。chit-má大衛已經kā宮廷遷入此城,並且kā耶布斯人lóng驅離出城,hit-ê城chit-má只有以色列人khiā起,因為án-ne,遷徙約櫃入城,mā等於是teh建構hit-ê城成做敬拜耶和華上帝ê中心,這mā是為甚麼hit-ê城後來會hông稱做「聖城」,á是「上帝ê城」ê原因。因為約櫃是以色列人民看做有上帝kah in同在ê記號。因為án-ne,當約櫃引進耶路撒冷後,hit-ê城此後成做名符其實ê「政教合一」ê城市,mā為後來所羅門建造聖殿注入一股ê催生力,而這mā為以色列人民ê信仰生活,建立完整ê祭司制度,kah敬拜禮儀ê模式。Koh khah重要ê,是透過約櫃遷徙入耶路撒冷城,hō͘以色列原本一直存在tio̍h「南kah北」裂痕,因為án-ne而會得thang修復親密結連做伙。

Chit段經文講大衛決定用盛大ê陣勢去迎接約櫃入耶路撒冷城,m̄-koh卻發生意外。理由是冒犯上帝ê神聖,為甚麼會án-ne,是真值得注意ê一件事。Chit段經文mā同時出現tī歷代志上第十三章。

第1到5節,chit段經文thang看出大衛為tio̍h beh迎接約櫃入城,確實是非常慎重其事,共計派出三萬精銳部隊引chhōa,可能是為tio̍h beh防範外族人忽然來入侵攪擾Chit時ê約櫃是停khǹg tī「基列‧耶琳」,是tùi先知撒母耳時代就一直停khǹg tī亞比拿達ê厝裡,並且由亞比拿達ê kiáⁿ以利亞撒看守(參考撒母耳記上七:1)。chit-má大衛王決定kā它遷徙到耶路撒冷城。大衛kā約櫃khǹg tī一台「新車」上,teh表示「聖潔」、「純真」ê意思。然後由亞比拿達ê兩個kiáⁿ—烏撒kah亞希約領導tio̍h。Kui個隊伍ná親像迎接軍隊凱旋tńg來,á是慶祝農作物豐收等仝款ê歡喜方式,彈奏tio̍h各種樂器,包括有「豎琴、七弦琴、鈴鼓、響板,kah鐃鈸」等,除了「響板」外,其餘chia所記載ê樂器,差不多lóng是以色列人民厝裡就有ê樂器,mā是in siōng常用來teh敬拜上帝ê樂器。

第6到8節,chit段經文描述運送約櫃ê過程中,發生意外,作者無說明是甚麼原因致使「拉車ê牛差一點á絆倒了」。有kóa聖經學者認為是:大衛chit pái ê迎接約櫃,並無事先徵詢上帝ê旨意。另外有kóa學者認為這是因為kah摩西律法所規定移動約櫃應該有ê規矩相違背有關。照民數記第四章5到6節、15節等等記載ê規定,移動約櫃ê時,應該tio̍h先tī約櫃頂面加上幼路ê皮蓋,然後koh再用一塊純藍色ê布鋪Tī頂面,最後chiah由眾祭司扛扛移動。Á chit-má是用牛車,m̄是用人來扛,顯然對移動約櫃ê態度無夠頂真。這mā是當「烏撒就伸手扶tòa上帝ê約櫃」,表示伊做出了嚴重違背摩西律法規定ê動作。因為民數記第四章15節講「摸tio̍h」了約櫃ê人一定會死。Tī聖經ê時代,神聖ê物件,特別是用來象徵tio̍h上帝同在ê約櫃,hit種嚴肅kah神聖ê記號,絕對m̄是一般人thang用手摸tio̍h,這mā是為甚麼摩西律法上就頂真規定,一定會有祭司ê身分,而且規定某一個家族成員chiah thang。M̄-koh mā可能是因為牛車差一點á絆倒ê時,民眾ê驚kah gāng去、恐慌,烏撒家己mā真可能因為án-ne而驚惶過度致死。因為是大衛安排chit-ê tāi-chì,因為án-ne,大衛對tī上帝懲罰烏撒ê事,真無掠做當然,有表示無歡喜。伊原本是beh榮耀上帝,m̄-koh上帝卻hō͘ chit件事發生問題,hō͘ chit件原本大衛認為thang真光彩、榮耀、喜樂ê事,演變成悲傷、懊惱ê結果。M̄-koh mā因為發生chit件事了後,chiah hō͘大衛警覺tio̍h一定tio̍h小心翼翼進行第二pái移動約櫃,m̄是家己歡喜就好,卻是知影小心謹慎。這mā說明,約櫃,這象徵tio̍h上帝顯現、同在ê聖物,並m̄是甚麼人有國王權柄愛怎樣就thang怎樣。

第9到11節,大衛經歷過chit pái ê事件了後,mā會感覺驚惶,深恐因為對神聖ê聖物有所不敬,而koh一pái造成傷害。伊知影這是一件非常嚴肅、神聖ê事,bē-tàng大意,m̄敢輕舉妄動,而需要重新細膩規劃。伊決定改變方式,先kā約櫃停留tī俄別‧以東三個月時間,上帝mā因為án-ne賜福hō͘俄別‧以東ê厝。

重新查詢 專卷研經 撒母耳記下系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net