撒母耳記下 19章1節 到 19章14節   背景資料  上一筆  下一筆
Chit章thang分做三部分來看,一是第1到14節,chit段經文描述約押勸大衛tio̍h振作起來,並且tńg來耶路撒冷王宮去重掌政權、料理國政。二是第15到39節,記載tī大衛tńg來朝ê途中來迎接伊ê人,tī chiah-ê人中間,有過去看伊逃難ê時,侮辱伊ê示每,mā有冒tio̍h性命危險提供救助物資hō͘伊ê人,大衛lóng對in lóng有無仝ê回應。三是第40到43節,chit段經文講猶大支派ê人kah北部以色列族群之間ê bē爽快。Chit段記事mā為以後所羅門死後,伊ê kiáⁿ羅波安接掌政權了後,北部決定分裂伊去ê原因留落來一記重要ê伏筆。

戰事已經結束,大衛顯然iáu teh為kiáⁿ押沙龍ê死哀傷,這看tī約押眼中真m̄是滋味。伊敦促大衛一定tio̍h趕緊tńg來宮去料理國政。過去擁護押沙龍ê城鎮mā開始議論chit件事,希望ē-tàng趕緊看tio̍h大衛tńg來朝廷,若無,外患必定會tòe之而來。其實,大衛並m̄是無想beh tńg去,伊有真chē phah算,其中之一,就是beh想辦法解除約押ê總司令位置,這是伊tńg去chìn前tio̍h深思熟慮ê事。

第1到4節,原本phah贏是件歡喜ê國家大事,m̄-koh大家卻發見大衛teh為押沙龍ê死而哀傷到極點。Mā因為án-ne無人感歡喜快樂,大家lóng靜靜有ná phah敗仗ê軍隊仝款,m̄敢吭聲。

第5到8節,chit段經文是有人kā大衛ê情景kā約押講,就án-ne約押去見大衛,並且kā伊講出兩個重點:一是大衛有明顯錯誤,大家賣命救了伊,kah伊ê家庭、宮廷所有kah伊出來ê人,包括眷屬。M̄-koh大衛連一點感恩ê心mā無,卻是一再懷念hit-ê背叛伊koh想beh kā伊殺害ê kiáⁿ押沙龍。二是伊警告大衛,若無馬上去安撫所有官兵,等到隔工,chiah-ê為伊賣命作戰ê官兵lóng會離伊而去,hit時koh khah大ê災難就會跟tòe來到。M̄-koh約押ê警告,顯然對大衛造成心內ê傷害,加上大衛原本就對約押違抗命令感覺非常不滿,這tùi第13節記載大衛任命亞瑪撒取代約押,擔任元帥之職,就thang看出看出。雖然無歡喜約押ê警告,大衛iáu是聽落去,就án-ne停止悲傷,開始出來準備視事。

第9到10節,當押沙龍帶領全以色列軍隊phah敗仗了後,kui個以色列國境內確實是亂成一團,謠言真chē,á是民間傳言ê話真chē,in koh一pái看tio̍h大衛ê「雄風」iáu-koh。Taⁿ押沙龍被刣,群龍無首,mā m̄知下一步該怎樣回應大衛phah贏ê事,而tī民間mā有真chē無仝ê看法,chit對一個社會ê安定會造成某種程度ê影響。原本認為押沙龍應該會phah贏,chit-má看tio̍h實況並m̄是án-ne,因為án-ne,開始有轉變,in用積極ê動作beh「趕緊去接大衛王tńg來」。因為in mā驚惶,萬一無人來繼承王位,可能會koh一pái引起外族人入侵。Á大衛是過去為以色列人民建立真chē功勞ê君王。In認為iáu是應該迎接大衛tńg來耶路撒冷繼續做王,這就ē-tàng穩定以色列王國。

第11到14節,當大衛聽tio̍h以色列人民有chiah-ni̍h積極ê態度,卻看bē-tio̍h家己族人對伊ê熱情歡迎,hō͘伊感覺真m̄是滋味。就án-ne chhōe來兩位心腹大祭司撒督kah亞比亞他,ài in去向猶大ê長老提醒chit件事。為甚麼猶大支派ê人並無隨時回應大衛ê重新復位?真可能是因為押沙龍是tī希伯崙宣佈政變、竄位ê時,希伯崙人並無隨時反對chit項政變ê陰謀,這mā說明希伯崙人默許chit項政變ê發生。Á taⁿ,押沙龍ê政變失敗了,in mā m̄知該對大衛重新復辟為王採取toh一種態度。M̄-koh大衛希望家己族人會有明確ê態度出來迎接伊,公開表態。M̄-koh siōng奇怪ê是大衛竟然決定任命押沙龍指派ê以色列軍隊元帥亞瑪撒,取代約押元帥ê職位,真可能是伊想hō͘以色列人民感受tio̍h伊廣大ê心胸,koh講,thang藉chit-ê機會削弱約押tī軍隊中ê影響力。M̄-koh khah可能是藉這來懲罰約押殺害押沙龍。只是伊chit種想法後來卻是事kah願望相違背,因為約押後來iáu是chhōe-tio̍h機會kā亞瑪撒刣死(參考二十:8—10),而大衛只好重新任命約押為元帥(參考二十:23)。

重新查詢 專卷研經 撒母耳記下系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net