彼得後書 3章1節 到 3章18節   背景資料  上一筆
Tī頭前已經有提起過,彼得後書有一個重要ê中心思想:基督koh再臨。其實,mā thang án-ne講,深信基督koh再臨就是早期教會siōng重要ê信仰中心。M̄-koh tio̍h注意,只要是講tio̍h有關基督koh再臨,一定會講tio̍h有關末日審判ê事,這是一體ê兩面。Á為tio̍h beh準備基督koh再臨,使徒ê書信中lóng會要求眾信徒一定tio̍h準備好勢迎接這teh beh來臨ê日子,這m̄-nā是個大好ê日子,而且mā是一個重要ê審判時刻,大家tio̍h準備好勢來迎接這日子ê來臨。免得因為不謹慎而tī審判ê時chūn,受tio̍h嚴厲ê懲罰。Chit種觀念tī使徒ê書信中俯拾就有。

自古以來chit種關係終末審判ê日子不時被提起,m̄-koh大家lóng真希望知影hit時chūn是tī甚麼時間來臨。因為án-ne,替上帝數算時間ê例jú來jú chē,直到現今iáu是有真chē人無改變chit種信仰思維。甚至在世界各地常出現有人會假傳上帝ê話語講:「某年某月某日就是世界末日。上帝beh毀滅全世界。」。M̄-koh聖經一再提醒上帝ê日子並m̄是用人ê智慧、知識ē-tàng算出來ê。包括耶穌基督在內lóng kā咱講:「關係hit-ê 日kah hit-ê 時,無人知,tī 天頂ê 天使mā m̄ 知,Kiáⁿ mā m̄ 知,kan-taⁿ 天父知。Tio̍h 謹慎!Tio̍h 警醒來祈禱,因為lín m̄ 知hit-ê 時刻甚麼時會到。(全民版)」(馬可福音十三:32—33)耶穌基督提醒跟tòe ê民眾重要ê m̄是算時間,卻是「警醒」,預備好迎接上帝審判ê來臨遠比數算上帝審判ê時間koh khah重要。

彼得後書作者tī chit第三章談及主應允koh來ê日子會親像賊á仝款,tī人不知不覺ê中間來到。因為án-ne,一定tio̍h用心準備迎接hit日子ê來臨chiah是正途。

第1節,chia一開始就講所寫ê是「第二封phoe」,這是m̄是講iáu有另外一封,á是前書就是第一封,而後書則第二封?語意並無清楚,不過一般學者認為這是teh指彼得後書講ê。

作者提起「Tī兩封phoe內面」lóng是teh「激發」信徒ài有「純潔ê思想」。Chia所講ê「純潔」,意思就是「誠實」。Tī信仰團契中,siōng基本、mā是siōng重要ê條件就是誠實。耶穌基督tī山上寶訓中án-ne教導講:「心肝清氣ê 人實在有福氣,因為in 會見tio̍h 上帝!(全民版)」(馬太福音五:8)作者tī chia ài beh特別提起「純潔ê思想」這問題,是因為早期教會已經出現有專門teh欺騙ê人進入教會信仰團契中,chiah-ê人專門teh斂財、欺騙ê勾當。

第2節,作者提醒讀者古代先知ê話,kah耶穌基督藉tio̍h門徒所傳落來ê教示。作者án-ne提醒有真大ê用意,伊beh kā眾讀者講,舊約時代ê先知就是tī預言新約耶穌基督降臨ê大好消息。

Koh講,先知ê預言必定kah新約時代ê拯救信息有密切關係。Án-ne,thang看tio̍h一個非常重要ê信息:舊約kah新約是相關連ê,m̄是分開ê。會有chit種提醒,真可能是因為早期教會認為耶穌基督ê時代已經來臨ê,舊約時代lóng過去à,mā不重要à。M̄-koh如果無對舊約聖經有所了解,就真oh了解耶穌基督為甚麼beh到世間來ê信息。Á若是只停留tī舊約ê聖經,就無法度明白耶穌基督到世界起來ê意義。無法度kā新約kah舊約分開,這是彼得後書ê作者tī chia所beh kā讀者講ê重要認bat。

第3到4節,chit兩節thang看tio̍h早期教會tú-tio̍h ê問題,就是tī信仰上不時被質疑地kah當做譏笑ê藉口,he就是有kóa人為tio̍h beh打擊基督徒,故意chhōe些問題來詢問講:lín m̄是講耶穌基督會「koh來」?「伊tī tó位」?Lín ê「祖先lóng死去」,ē-sái講是一切lóng「kah創世之初仝款」,kám m̄是?類似chit種問題連串發出,致使真chē基督徒卻mā因為án-ne而m̄知án怎回答chiah好。因為án-ne,致使hiah-ê想beh做姦犯科ê人koh khah顯明出in不法ê形像。就án-ne chiah-ê人就開始chhōe出真chē譏諷ê話語來譏笑基督徒,講耶穌基督toh有beh koh再來?有kóa人lóng等來到不及來死去了,耶穌基督豈m̄是lóng iáu未來?趁thang快樂、享受ê時chūn,就beh把握機會。看,chit-ê世界豈無lóng仝款?過去到chit-má lóng仝款,無甚麼改變。類似chit種話一再挑戰tio̍h基督徒。

第5到7節,tùi第5節開始直到第9節,作者teh回答chiah-ê對耶穌基督koh再臨所提出ê各種懷疑。因為有關耶穌基督teh beh koh再臨ê講法甚囂塵上,因為án-ne,大家lóng teh期待ē-tàng看tio̍h耶穌基督koh再臨、世界末日也kah跟tòe來到,所有信耶穌基督ê人lóng會hō͘提起天頂去kah koh活ê耶穌基督相會合(參考帖撒羅尼迦前書四:15—18),而且所有因為信來死去ê人mā lóng kā tùi墳墓中koh活起來(參考馬太福音廿七:51—53)。M̄-koh為tio̍h beh迎接koh活ê耶穌基督koh再臨,所有ê基督徒lóng一定tio̍h潔身自愛,免得耶穌基督koh再臨時,koh活ê恩典落空à。因為án-ne,差不多所有敬虔ê基督徒tī日常生活kah工作上lóng顯出非常謹慎,mā有淡薄á知影謹守規律ê生活準則。

作者引用創世記第一章ê背景,上帝創造天地宇宙萬物,為甚麼有人「故意m̄-chhap」chit件事?原因就是chiah-ê反對創世記記載ê人,lóng是講he是一種「傳說」,á是講這是「自然」。Á chit句「地是tùi水kah藉tio̍h水而形成ê」,是引用創世記第一章6節ê記載。換句話講,「故意m̄-chhap」上帝創造天地宇宙萬物ê人,講穿了就是m̄相信聖經所記載ê,而chit種人滲透tī教會團契中,主要目的就是beh人棄sak上帝,m̄-thang相信聖經ê話語。

「舊ê世界mā是由水,就是大水所消滅ê」,這是用創世記第六到九章有關挪亞kah大水氾濫淹滅世界ê記事,chit段記事主要並m̄是teh講全部lóng毀滅了,卻是teh講一個犯罪嚴重ê世代,kan-taⁿ會hō͘上帝ê傷心並為人帶來毀滅。

「Chit-má ê天kah地mā仝款是憑上帝ê話保留落來ê」,chit句話講出上帝確實是憐憫、慈悲ê上帝,祂是用大水淹滅了本來創造ê世界,m̄-koh卻mā因為祂ê慈悲、憐憫,而原本beh毀滅一切受造物mā ē-tàng藉tio̍h挪亞而保存落來,然後koh應允講:「我kah lín 立我ê 約:見若有肉體 ê,bē koh hō͘ 大水滅亡,mā 無koh 有大水毀壞土地。(全民版)」(創世記九:11)m̄-koh這並無表示上帝無koh懲罰犯罪ê人類世界,卻是hō͘人有悔改ê機會,因為án-ne,用「火」來處理犯罪ê世界。「火」,這有含去雜質ê意思。換句話講,ài kā hiah-ê雜七雜八ê、無規律ê部分除去,留落來美好ê、有規矩ê。這kah「大水」有點á差別;「水」,帶來ê是全部毀滅,而「火」則留落來koh khah好、純潔ê,並且ē-tàng hō͘無好thang變好,並thang保留純潔ê免受連累受拖累。

第8節,chit節thang參考詩篇第九十篇4節。作者引用詩人chit種詩歌,並且用「千年如一日,一日如千年」,chit種相對句型所beh表示ê,就是無確定ê時間表,mā就是講,人無法度數算上帝ê時間,因為tī人看起來真長ê時間,tī上帝眼中卻是目nih-á久;而tī人看起來是目nih-á久 ê時間,tī上帝ê作為中thang成做千年之久。換句話講,時間是屬tī上帝ê,祂ē-tàng跟tòe旨意運用。

第9節,chit節ē-sái講是chit本書信中siōng重要ê一句話:上帝無願意有一個人沉淪,祂ài ê是人人悔改。先知以西結án-ne講上帝「無願意任何人死亡」,只要人ē-tàng改過,就「ē-tàng存活」(參考以西結書十八:32、三十三:11)。Kui本聖經hō͘咱一個siōng基本ê認bat:只有悔改,chiah可能改變上帝忿怒ê懲罰計畫。

第10到12節,因為有基督徒teh等待耶穌基督koh再臨、世界末日kah上帝ê審判來到等日子kah現象尚且未出現,就已經往生,tùi án-ne引起m̄信ê人譏諷、嘲(sau)笑,mā因為án-ne hō͘ bē少信徒產生信心上ê懷疑。作者除了tī頭前談人無法度計算上帝ê時間外,mā tī chia進一步提起上帝ê行動lóng是tī人不知不覺ê中間忽然來臨。Tī福音書中記載耶穌基督kúi-nā pái提起chit種教示(參考馬太福音廿四:42—44,馬可福音十三:35—37,路加福音十二:35—38)。使徒保羅mā講tio̍h主koh來ê日子,ná親像賊á tī暗時忽然來到仝款(參考帖撒羅尼迦前書五:2)。

Tùi頂面所講chiah-ê經文thang看tio̍h「tio̍h警醒」,án-ne chiah是thèng候耶穌基督koh再臨應該有ê重要態度,卻m̄是一再teh算、chhōe異象出現。一個真正準備thang好潔淨ê心靈thèng候耶穌基督koh再臨ê人,伊會真清楚知影耶穌基督koh再臨ê事隨時會發生,甚至會發生tī咱厝裡、身邊,mā可能會tī咱面前出現。

作者mā提醒眾信徒知影tio̍h過聖潔、虔誠ê生活。作者講beh「加速」末日ê早日來到,m̄-koh因為上帝慈悲、憐憫,知影眾信徒尚且iáu未準備好勢,tùi án-ne延遲了耶穌基督koh再臨ê日子,因為hit日子mā是審判ê時刻,上帝疼祂揀選ê子民,愛護跟tòe耶穌基督ê信徒。因為án-ne,若是所有信徒lóng準備好勢了,hit日子mā就隨時會來到。

第13節,這是非常熟悉ê一個景象—「新天新地」ê來臨。作者講,tī耶穌基督來臨ê時刻一到,mā是一個全新ê創造重新開始。啟示錄ê作者講hit時mā是上帝重新創造kui個宇宙萬物ê時刻,天地一切lóng會改變,以前有ê,chit-má bē koh再出現,hit-ê hō͘人驚惶、會危害性命ê「海」mā phah m̄見去(參考啟示錄廿一:1),相對ê,tī新天新地出現後,充滿tio̍h上帝ê慈愛kah憐憫。

第14節,作者koh一pái強調過「聖潔」、「無thang指責」生活ê重要性,因為án-ne chiah ē-tàng kah上帝和好。這「和好」一詞mā是使徒保羅kui個中心思想。Tī羅馬書中,使徒保羅共有十三pái說明kah上帝「和好」ê重要性(參考羅馬書一:17、三:21、22、24、26、28、30、四:5、25、五:9、10、11、17)。

第15到16節,作者特別提起使徒保羅ê書信,認為伊ê書信就是一再強調chit種「聖潔生活」ê重要性,tī使徒保羅ê書信中,有一個真大ê特色,就是強調基督徒ê社會生活一定tio̍h見證出信仰ê內涵。Mā就是講,信仰並m̄是停留tī思想ê層面而已,卻是一定tio̍h tī日常生活、工作中顯現出來chiah有意義。因為án-ne,tī使徒保羅ê書信中lóng會有一段篇幅寫tio̍h基督徒ê社會生活方面應該tio̍h注意ê事。

作者tī chia並無詳細講出到底使徒保羅ê toh一kóa書信內容被有曲解,m̄-koh thang舉出幾個例;其一,使徒保羅強調tī耶穌基督內面,基督徒ê性命是自由ê,因為耶穌基督ê救恩,hō͘信靠伊ê人lóng因為án-ne tùi罪帶來ê死亡中得tio̍h釋放。罪jú重ê人,領受上帝ê恩典mā就jú chē(參考羅馬書五:20—21)。有人就因為chit種觀點,繼續過罪惡ê生活,thang hō͘上帝ê恩典koh khah豐富些,這是非常錯誤ê解釋。

其二,當使徒保羅teh強調一個基督徒ê性命是自由ê時,這並m̄是講thang放縱、隨便,顛倒ê,是beh有koh khah頂真ê態度,顯示出基督徒ê自律生活。這mā是伊強調ê:「Ta̍k 項tāi-chì lóng thang做」,總是,m̄ 是ta̍k 項lóng 有利益。雖然講ta̍k 項tāi-chì lóng thang做, 總是,無lóng 對人有幫助。(全民版)」(哥林多前書十:23)而且mā m̄是每一件thang自由去做ê事,lóng是有「益處」ê。

其三,tùi雅各書會án-ne寫出來,其中有另外一個原因,就是有人kā使徒保羅所強調ê只要「你若用嘴告白耶穌是主,心內 mā 相信上帝 hō͘祂tùi 死人中koh 活,你就會得tio̍h 拯救。(全民版)」(羅馬書十:9)Chit種見解,當做一種口頭禪,卻無想beh tī社會生活、工作中用實際行動見證出上帝ê救恩。因為án-ne,雅各書ê作者做個努力,beh hō͘大家知影一定tio̍h有確實ê行動來證明信仰ê氣力,chit種信仰chiah是真實ê。

作者tī chia強調講,chiah-ê故意曲解使徒保羅書信意思ê人,一定會自取滅亡,因為使徒保羅就是teh見證耶穌基督福音,若是有人故意曲解福音ê信息,就是tī阻礙福音ê廣傳,chit種人一定會hō͘上帝所嚴懲而滅亡。
第17節,ná親像tī頭前已經提過ê,有人lóng是會tī教會內部散播真chē不實ê話語,á是假扮「教師」ê角色,專行欺騙ê勾當。因為án-ne,伊呼籲眾信徒應該tio̍h清楚狀況,m̄-thang被hiah-ê荒謬ê言論引入歧途。這mā thang看tio̍h使徒書信中共有ê特點,就是有提醒、苦勸,這lóng是teh表明盡in做使徒(á是教師)ê責任。

第18節,tio̍h tī信仰上長進,這mā是tī前一講已經提過ê,信仰一定tio̍h日日進步,若無,真容易被一kóa光怪陸離ê邪門言論欺騙。注意chia所用ê「長進」之動詞,是用chit-má進行式,mā就是不斷來進步,m̄是過去ê,卻是chit-má ê,而且繼續tī進步中。只有án-ne,chiah ē-tàng kā「榮耀歸tī」chit位慈悲拯救ê性命之主。


重新查詢 專卷研經 彼得後書系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net