撒母耳記上 23章1節 到 23章13節   背景資料  上一筆  下一筆
Chit章說明大衛已經ē-tàng用家己ê武力,為保護以色列人而抵抗非利士人ê侵犯,這mā是teh說明大衛得tio̍h民心ê主要因素。Koh講,tī第廿二章記載掃羅殘害祭司亞希米勒ê族人ê時,唯一逃離災難ê祭司亞比亞他mā去投靠大衛,tī chit章就記載伊成做大衛詢問上帝旨意ê好幫手。這mā是說明tī大衛身邊,隨時lóng thang聽tio̍h上帝ê話,hō͘伊明白上帝ê旨意。Á掃羅卻因為刣盡了祭司家族ê成員,而切斷了家己kah上帝之間ê關係。此後,掃羅koh khah án怎都聽bē-tio̍h上帝ê話語。Chit種政權,等於是teh自取滅亡。

Chit段經文記載三件主要tāi-chì,一是第1到5節,講大衛求問上主出兵,決定去救基伊拉城。二是tùi第6節ê記載,清楚說明祭司透過以弗得詢問上帝ê旨意,hō͘大衛明白上帝beh伊做ê事。三是第7到13節,記載大衛避開kah掃羅ê正面衝突。這mā說明大衛並無因為勢力漸漸壯大,就有恃無恐,伊iáu-koh謙卑ê詢問上帝ê旨意。

第1到2節,「基伊拉城」,設tī亞杜蘭南方約五公里、希伯崙北方約八公里ê所在,是一座建造tī海拔四百五十公尺高ê城市。Hit-ê城土地肥,物產豐富。Koh khah特別ê是,hit-ê城有門,設防非常堅固,原本就是屬tī猶大支族ê轄區。M̄-koh自古以來,不時受tio̍h非利士人ê攻擊,因為佔有hit-ê城,就ē-tàng hō͘非利士人所khiā起ê平原得tio̍h天然屏障,免tī koh khah chē ê外患。chit-má chia記載大衛聽講非利士人來攻打chit-ê城,而且搶奪了真chē穀物,伊隨時「求問上主」,這mā說明伊心中一直尊崇上帝,tùi伊收留祭司亞比亞他ê事件就ē-tàng看出來。想beh知影上帝對出兵去攻打非利士人ê旨意。結果上帝hō͘ ê答案真清楚,是「去攻打in,救援基伊拉城」。

第3到5節,m̄-koh大衛ê部下有無仝意見。In認為tio̍h án-ne ê時並無妥當,原因是大衛ê勢力尚無夠額來抵擋非利士人ê氣力。其實,以色列人普遍lóng對非利士人有驚惶感,koh加上當時來投靠大衛ê,並m̄是原本以色列人中ê「正規軍」,卻是一陣烏合之眾(參考廿二:2),in無受過完整ê軍事訓練,縱然已經訓練過,m̄-koh iáu無算是是精銳部隊。因為án-ne,大衛koh一pái詢問上帝ê旨意。上帝回應ê答案是beh大衛mài驚,ài伊去攻打非利士人。因為有上帝ê應允kah幫助,大衛kah伊ê部下phah敗非利士人,並且iáu「擄來敵人ê cheng-seⁿ」。這是teh指大衛ê部隊得tio̍h真chē戰利品ê意思。為甚麼非利士人出戰ê時chūn,會帶 cheng-seⁿ去?真可能是in為tio̍h beh搶奪基伊拉城收割ê新穀物,特別趕tio̍h cheng-seⁿ同齊去,準備運載ê路用。因為in無想tio̍h大衛會出兵來攻擊in,並且phah敗in。結果chiah-ê cheng-seⁿ就成做大衛ê戰利品。不過mā有另外有一種講法,講非利士人原本m̄-nā是beh搶穀物,卻是計畫佔領基伊拉城,並且準備久長khiā落來。因為án-ne,in出征ê時chūn,mā順續kā cheng-seⁿ lóng帶過來。M̄-koh無論是甚麼原因,in chit pái m̄-nā是兵員大受折損,koh khah嚴重ê是:連種作、生活需要ê cheng-seⁿ食物lóng賠了上去。

第6節,說明tī大衛身邊已經有先知,chit時koh有祭司。亞比亞他逃出掃羅ê手ê時,帶出了「以弗得」,這是祭司身上穿ê聖袍(參考廿二:18),thang用來詢問上帝旨意ê聖器(參考廿三:9)。這表示以後大衛ē-tàng隨時透過亞比亞他得tio̍h上帝ê旨意。

第7到8節,掃羅一聽tio̍h大衛kah伊ê跟隨者到基伊拉城,認為這是掠大衛千載難逢ê一個機會。M̄-koh問題是:當以色列人khiā起ê基伊拉城受tio̍h非利士人攻擊ê時,掃羅m̄是馬上出兵救援hit-ê城。卻是等到大衛phah敗非利士人了後,chiah想beh派人去掠大衛。掃羅所看tio̍h ê是大衛自投羅網,而大衛看tio̍h ê是基伊拉城人民ê苦難,chit兩種完全無仝ê態度,看tī以色列人眼中,一定會有無仝ê感受。Á這mā tú好講出有否kah上帝同在所顯現ê cheng差。掃羅講「上帝已經kā伊(指大衛)交tī我手中了」,這是一種當時普遍流行ê口語,意思是teh指會phah贏對方,並m̄是掃羅真正得tio̍h上帝賞賜ê恩典。掃羅會án-ne確定伊chit pái ē-tàng掠tio̍h大衛,是因為過去大衛lóng是khiā起tī山區á是曠野處,漂流不定,無容易掠。chit-má,大衛到基伊拉城,這是一個山丘上ê 要寨,有城牆,而且牆門有鎖thang關。Tī掃羅ê看法裡,只要伊一下命令,就ē-tàng關閉城門,án-ne大衛就無法度逃脫。而且koh有跟隨者tī伊身邊,tú好thang利用chit pái機會kā chit群伊眼中ê叛亂份子一網打盡。因為án-ne,伊決定出兵,而且出了「重兵」。

第9到12節,當大衛知影掃羅想beh派兵來緝捕伊。就án-ne要求「祭司亞比亞他」帶「以弗得」來問上帝ê旨意。因為過去tī挪伯ê經驗,伊並無想beh就此逃離,免得伊行了後,hō͘基伊拉城民受tio̍h掃羅殘酷ê報復而「毀滅」(第10節)。這mā講出一個完全無相仝ê態度:大衛是為tio̍h救援hit-ê城,hō͘伊免tī被非利士人攻擊,chiah到chia城來。Á掃羅卻是為tio̍h beh緝拿大衛,chiah想「毀滅」hit-ê城,差別之大明顯可見。何況,大衛來救援hit-ê城,是經過詢問上帝旨意了後chiah進行救援ê工作。因為án-ne,伊一定tio̍h koh一pái詢問上帝ê旨意,好清楚明白:koh來應該án怎面對掃羅ê攻擊?koh講,大衛mā驚惶hit-ê城ê人民會因為掃羅是當政者,伊是逃亡者,而kā伊交hō͘掃羅(第11節),免得受tio̍h連累之災難,ná親像挪伯城仝款。基伊拉城ê人民考慮tio̍h ê是:tī掌權者kah逃亡者之間作選擇。何況當時大衛身邊ê人數只有四百個人,即使如第13節所講ê,siōng chē已經增加到「六百人」,m̄-koh若是beh kah掃羅ê正規部隊正面衝突,損傷ê lóng是家己ê同胞,而這並m̄是大衛所願意ê事。

第13節,當大衛tùi詢問上帝旨意知影基伊拉城ê人民會kā伊交hō͘掃羅ê時,大衛隨時lóng無戀棧ê,就chhōa伊身邊六百人馬上離開hit-ê城,四界去「流蕩」,雖然辛苦,m̄-koh卻救了基伊拉城ê人民,因為掃羅聽tio̍h大衛離開hit-ê城,伊mā不攻打hit-ê城à。

重新查詢 專卷研經 撒母耳記上系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net