04099 04101旧约新约 Strong's number
04100 orig  出现经文 同源字 相关查询
说明:CBOL原文字典以并列的英文字典内容为根据,但是参考了希伯来文
与希腊文字典作过修正补充删减。因此内容与英文字典不同,敬请留意。
4100 pisteuo {pist-yoo'-o}

源自 04102; TDNT - 6:174,849; 动词

钦定本 - believe 239, commit unto 4, commit to (one's) trust 1,
   be committed unto 1, be put in trust with 1,
   be commit to one's trust 1, believer 1; 248

1) 相信
2) 信赖, 信靠
3) 将一件事交托给某人
04100 πιστεύω 动词
不完ἐπίστευον;1不定式ἐπίστευσα;完πεπίστευκα;过完πεπιστεύκειν, 徒14:23 。被动:完πεπίστευμαι;1不定式ἐπιστεύθην(此字未在门,彼后,约二,三及启出现,另一方面,却是在约翰福音及约一常出现的,前者九十六次,后者九次;πίστις未在约翰福音书中出现,只在约一出现一次, 约一5:4 。在圣经的用法,特别带有宗教色彩)。
一、「相信」。
A. 「相信某事对某事有确信」,附加所信的。
1. 该事的受格ἡ ἀγάπη πάντα πιστεύει,爱凡事相信林前13:7 。πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην我们相信这爱, 约一4:16 。πιστεύεις τοῦτο你这话吗? 约11:26 下。参 徒13:41哈1:5 )。被动:ἐπιστεύθη τὸ μαρτύριον ἡμῶν我们对你们的见证你们信了帖后1:10 下( 创42:20 )。

2. 藉ὅτι的子句,「」。( 伯9:16 15:31 39:12 哀4:12 )μακαρία ἡ πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις这相信的女子是有福的因为主对他所说的话,都要应验, 路1:45可11:23 ;参 可11:24 节; 约8:24 (ὅτι ἐγώ εἰμί像 赛43:10 ); 约11:27,42 13:19 14:10 16:27,30 17:8,21 20:31 上; 徒9:26 罗6:8 10:9 帖前4:14 来11:6 雅2:19 上; 约一5:1,5 。π. περί τινος ὅτι关于某人的事, 约9:18

3. 与直接受格及不定词πιστεύω τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ εἶναι τὸν Ἰησοῦν,我耶稣是神的儿子, 徒8:37 下。与不定词πιστεύομεν σωθῆναι,而得救,※ 徒15:11

4. 藉该物的间接受格:给予信赖相信代下9:6 诗106:24 箴14:15 );οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου你不我的话,※ 路1:20 。τῇ γραφῇ καὶ τῷ λόγῳ 圣经和耶稣所说的, 约2:22 ,参 约4:50 5:47 上,下; τοῖς γεγραμμένοις 一切所记载的, 徒24:14 。τῷ ψεύδει, τῇ ἀληθείᾳ 虚谎,真理, 帖后2:11,12 。τῇ ἀκοῇ ἡμῶν( 赛53:1 )我们所传的, 约12:38 罗10:16 。τοῖς ἔργοις这些事, 约10:38 下(即他们的见证)。

5. 与介词的句子连用:εἰς 罗4:18 ,若εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸν使他成为是从属于ἐπίστευσεν的话。πιστεύειν εἰς τὴν μαρτυρίαν所作的见证, 约一5:10 下。关于πιστεύειν εἰς τὸ ὄνομά τινος信靠他的名,见下列二A.2。πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ福音( 诗106:12 ), 可1:15 。ἐν τούτῳ 约16:30 。ἐπί τινι :πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται对先知所说的一切话, 路24:25 罗9:33

B. 与人所推崇或所信赖的人物连用,以间接受格表示,( 出4:1,5 王上10:7 代下32:15 耶47:14 )τοῖς θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον οὐκ ἐπίστευσαν他们不那些在他复活以后看见他的人, 可16:14 。参 太21:25,32 上,中,下; 可11:31 16:13 路20:5 约5:46上 徒8:12 26:27 上; 约一4:1 。也用于耶稣以及神,为人所信的对象,以致毫无疑问地接受他们的启示:耶稣, 太27:42 公认经文; 约5:38,46 下; 约6:30 8:45,46 10:37,38 上。神: 约5:24 罗4:3创15:6 ), 罗4:17 (κατέναντι οὗ ἐπίστευσεν θεοῦ在主面前=κατέναντι θεοῦ ᾧ ἐπίστευσεν在他所的那一位神的面前); 加3:6 雅2:23创15:6 ), ὁ μὴ πιστεύων τῷ θεῷ ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν不神的人将神当作说谎的, 约一5:10 下。

C. 附加人物或事物π. τινί τι相信一些关于某人的某事。与人物的间接受格及ὅτι连用:πιστευετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί 你们当我,我在父里面, 约14:11 上,参 约4:21 徒27:25

D. 独立用法:(上下文含有信的对象等)ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ·ἰδοὺ ὧδε ὁ Χριστός, μὴ πιστεύσητε若有人对你们说,看哪!基督在这里,你们不要(他或所说的话),※ 太24:23 ;参 太24:26 ; 可13:21 路22:67 约3:12 上,下; 约10:25,26 12:47 公认经文; 约14:29 16:31 19:35 20:8,25,29 上,下,πιστεύσαντες那没有看见就相信的(信这复活的事实); 徒4:4 26:27 下; 林前11:18 (πιστεύω我也〔这事,即在你们中间有纷争之事〕); 林前15:11 雅2:19 下(鬼魔也信这事); 犹1:5 。被动:καρδίᾳ πιστεύεται心里相信(即信耶稣从死里复活), 罗10:10

二、「相信信赖」。用于宗教时,含有特别的意思,例如对神的信可特别强调信神的大能及神临在的帮助,此外也确信神的存在,以及信神的启示或所说的是真实的,在圣经,神及基督是这种信心的对象。
A. 提及对象:
1. 于间接受格。上述一B.结尾的某些经文在此重复,因为这些经文也可归类于此。用于神:π. τῷ θεῷ了神, 徒16:34 13:12 异版。 多3:8 。用于基督: 太27:42 公认经文(代替ἐπ᾽ αὐτόν信他); 约6:30 (σοί= 约6:29 节εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος你,即神所差来的那位); 约8:31 (αὐτῷ= 约8:30 节的εἰς αὐτόν); 徒5:14 18:8 上(此二处经文τῷ κυρίῳ「信主」); 罗10:14 下(οὗ οὐκ ἤκουσαν=τούτῳ所没听见的=这一位〔与εἰς τοῦτον类似;参 罗10:14 节上〕οὗ οὐκ ἤκ.未曾听见); 提后1:12 。被动:被人信服( 撒上27:12 )ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ 世人信服提前3:16 。π. τῷ ὀνόματι τοῦ υἱοῦ他儿子的名,即信子且接受这名对他所指的身份, 约一3:23

2. 与εἰς连用,神: 约12:44 下; 约14:1 上; 彼前1:21 公认经文。基督: 太18:6 可9:42 公认经文; 约2:11 3:15 公认经文, 约3:16,18 上, 约3:36 4:39 6:29,35,40,47 公认经文; 约7:5,31,38,39,48 8:30 9:35,36 10:42 11:25,26 上, 约11:45,48 12:11,36 (εἰς τὸ φῶς信从这光), 约12:37,42,44 上, 约11:45 14:1 下, 约14:12 16:9 17:20 徒10:43 14:23 18:8 异版; 徒19:4 罗10:14 上; 加2:16 腓1:29 彼前1:8 约一5:10 上。εἰς τὸ ὄνομα Ἰησοῦ (αὐτοῦ) 约1:12 2:23 3:18 下; 约一5:13 (参ὄνομα-SG3686甲四Β.,及见上述二Α.1.结尾)。

3. 与ἐπί及间接受格连用:用于基督: 太27:42 异版; 约3:15 异版; 罗9:33 10:11 彼前2:6 提前1:16

4. 与ἐπί及直接受格连用:用于神: 罗4:5,24 。用于基督: 太27:42 约3:15 异版; 徒9:42 11:17 16:31 22:19

5. π. ἔν τινι信赖某人( 耶12:6 但6:24 ),除了在 约3:15 弗1:13 ,若ἐν ᾧ是连接于πιστεύσαντες以外,没有在新约他处使用。π.在这两处经文可能是独立用法,不过见上述一A.5. π. ἐν τῷ εὐαγγελίῳ福音, 可1:15

B. 不提及信的对象( 民20:12 诗116:10 赛7:9 ), 可15:32 16:16,17 路8:12,13 约1:7,50 3:15,18 下; 约4:41,42,48,53 5:44 6:36,47,64 上,下,也可包括 约6:69 9:38 10:26 11:15,40 12:39 20:31 下; 徒4:4 8:13,37 上; 徒11:21 13:12,39,48 14:1 15:5,7 17:12,34 18:8 下, 徒18:27 19:2 21:25 罗1:16 3:22 4:11 10:4 13:11 15:13 林前1:21 3:5 15:2 加3:22 弗1:13,19 帖前2:10,13 来4:3 彼前2:7 。不同时态的分词几乎可当实名词:(οἱ) πιστεύοντες信的人,基督徒, 徒2:44 公认经文; 罗3:22 林前14:22 上,下(与οἱ ἄπιστοι不信的人相反); 帖前1:7 。(οἱ) πιστεύσαντες(那些)信的人基督徒徒2:44 4:32 帖后1:10 上。οἱ πεπιστευκότες 那些已经信且继续信的人徒19:18 21:20

C. 对神或基督的特别信心,确信神或基督会解救恳求者的危困:「有信心」(上述的一些经文也可归类于此)。独立用法,ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι照着你的信心,给你成全了, 太8:13 。ὅσα ἂν αἰτήσητε πιστεύοντες 你们无论求什么,只要太21:22 。参 可5:36 9:23,24 路8:50 林后4:13 上( 诗116:10 ), 林后4:13 节下。与ὅτι连用: πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι你们我能作这事吗? 太9:28 可11:23

三、「交托」τινί τι某事于某人,τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει谁还把那真实的托付你们呢? 路16:11 。αὐτὸν τινι把自己交托给人, 约2:24 。被动:πιστεύομαί τι我有所托付。ἐπιστεύθησαν τὰ λόγια τοῦ θεοῦ神的圣言交托他们, 罗3:2 。πεπίστευμαι τὸ εὐαγγέλιον主我传福音, 加2:7 ;参 帖前2:4 提前1:11多1:3 。 οἰκονομίαν πεπίστευμαι管家职责已托付我了, 林前9:17 。*

四、奇特的用法:ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα有人百物都可吃, 罗14:2 (含有双重的意思:他的信心很强;以及他确信他能如此行事)。另一个可能性是:认为考虑,在 罗14:2 ,可能是:凡物都可能;参 约9:18 οὐκ ἐπίστευσαν他们不他是门徒,不能接纳这可能性,以及 徒9:26
4100 pisteuo {pist-yoo'-o}

from 4102; TDNT - 6:174,849; v

AV - believe 239, commit unto 4, commit to (one's) trust 1,
   be committed unto 1, be put in trust with 1,
   be commit to one's trust 1, believer 1; 248

1) to think to be true, to be persuaded of, to credit, place
  confidence in
  1a) of the thing believed
    1a1) to credit, have confidence
  1b) in a moral or religious reference
    1b1) used in the NT of the conviction and trust to which a man
      is impelled by a certain inner and higher prerogative and
      law of soul
    1b2) to trust in Jesus or God as able to aid either in
      obtaining or in doing something: saving faith
    1bc) mere acknowledgment of some fact or event: intellectual
      faith
2) to entrust a thing to one, i.e. his fidelity
  2a) to be intrusted with a thing
重新查询