03587 03589旧约新约 Strong's number
03588 orig  orig  orig  同源字 请用原文SN查询 相关查询
说明:CBOL原文字典以并列的英文字典内容为根据,但是参考了希伯来文
与希腊文字典作过修正补充删减。因此内容与英文字典不同,敬请留意。
3588 ho {ho} 包括阴性的 he {hay}, 和中性的 to {to}

定冠词

钦定本 - which 413, who 79, the things 11, the son 8, misc 32; 543

1) 这, 那, 
2) 他, 她, 它
03588 ὁ, ἡ, τό 复数οἱ, αἱ, τά 冠词
源自指示代名词:「」。因为讨论冠词的使用或省略属于文法的范围,本辞典只讨论它用法主要特徵。由于作者对文体的看法享有充分的自由,所以很难对冠词的用法定下明确而严格的规则。
甲、冠词作指示名词:「这个那个」。
一、诗体的用法:τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν 我们也是(字义:这一位的)所生的, 徒17:28

二、ὁ μὲν…ὁ δέ「这个那个」。复数:οἱ μὲν …οἱ δέ 「有些另一些」,论及前面的名词:ἐσχίσθη τὸ πλῆθος …οἱ μὲν ἦσαν σὺν τοῖς Ἰουδαίοις, οἱ δὲ σὺν τοῖς ἀποστόλοις众人就分了党,附从犹太人的,附从使徒的, 徒14:4 17:32 28:24 林前7:7 加4:23 腓1:16,17 。或没有表达以上这种关系:τούς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς使徒,先知,传福音的, 弗4:11 。οἱ μὲν…ὁ δέ 那些惟独,※ 来7:5,6,20,21 。οἱ μὲν…ἄλλοι(δέ)另有,※ 约7:12 。οἱ μὲν ἄλλοι δὲ…ἕτεροι δέ 人…另有人, 太16:14 。τινὲς…οἱ δέ 有些人还有人徒17:18 原文。 太26:67 28:17 之οἱ δέ导入另一批人,在此以前全体(不只是第一批人)曾被提及。

三、为指出故事的进展,ὁ δέ, οἱ δέ 但,但他们(字义:「这位他们」)也可不用前置ὁ μέν: 太2:9,14 4:4 9:31 等。ὁ μὲν οὖν于是徒23:18 28:5 。οἱ μὲν οὖν于是他们徒1:6 5:41 15:3,30

乙、作冠词:「」。
一、带名词:
A. 带总称名词或普通名词,在此(如同在古典希腊文中)冠词具有双重含意,即特殊,或个别性的,以及同类性的。
1. 个别性的用法将注意力放在一件事或一个概念上,如已知的,或有更肯定限制的:具独特类别的事件或人物-ὁ ἥλιος太阳,ἡ σελήνη月亮,ὁ οὐρανός 天,ἡ γῆ 地,ἡ θάλασσα 海,ὁ κόσμος 世界,ἡ κτίσις 创造,ὁ θεός神,ὁ διάβολος 魔鬼,ὁ λόγος道( 约1:1,14 ),τὸ φῶς 光,ἡ σκοτία 黑暗,ἡ ζωή 生命,ὁ θάνατος 死亡等(但有时冠词会被省略,特别是当与介系词用时)。ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῶ在会堂和殿里, 约18:20 。美德,恶行等-ἡ ἀγάπη 爱,ἡ ἀλήθεια 真理,ἡ ἁμαρτία罪,ἡ δικαισσύνη公义,ἡ σοφία智慧等。个别性用法的冠词置于前面已提过的普通名词(未带冠词者)前:τούς πέντε ἄρτους五个饼, 路9:16 (接在πέντε ἄρτοι五个饼之后, 路9:13 )。τὸ βιβλίον书, 路4:17 下(接在βιβλίον书之后,17上),τούς μάγους这些博士, 太2:7 原文(接在μάγοι之后, 太2:1 )。 约4:43 (40); 约12:6 (5); 约20:1约19:41 ); 徒9:17 (11); 雅2:3 (2); 启15:6 (1)。个别性用法的冠词在特定情况下,也置于一普通名词前,以特别强调它在同类中是唯一或显而易见的:τῷ ὑπηρέτῃ给执事(看守会堂的) 路4:20 原文。εἰς τὸν νιπτῆρα在盆里(指放在该处为此用处的) 约13:5 。ἰδοὺ ὁ ἄνθρ.你们看这个人(不幸的,可怜的) 约19:5 。ἐκ τῆς παιδίσκης是(有名的)使女或ἐλευθέρας自主妇人(夏甲和撒拉) 加4:22,23 。τόν σῖτον麦子, 徒27:38 。ἐν τῇ ἐπιστολῇ在信上,※ 林前5:9 (见ἐπιστολή)。τὸ ὄρος(附近的)这山, 太5:1 8:1 14:23 可3:13 6:46 路6:12 9:28 等;ἡ πεισμονή(样的)劝导, 加5:8 。ἡ μαρτυρία(必须的)见证, 约5:36 。冠词承接了κατ᾽ ἐξοχήν「出类拔萃」的观念:ὁ ἐρχομενος将要来的,指弥赛亚, 太11:3 路7:19 。ὁ πορφήτης 先知, 约1:21,25 7:40 。ὁ διδάσκαλος τ. Ἰσραὴλ 以色列人的那先生, 约3:10 。带事物:ἡ κρίσις(末后的)审判, 太12:41 。ἡ ἡμέρα日子, 林前3:13 来10:25 。ἡ σωτηρία指基督徒在这时代结束时的救恩, 罗13:11

2. 其同类性用法:将该类型典型的个体独立出来,而非该类型本身:ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος 善人, 太12:35 。κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον污秽人, 太15:11 。ὥσπερ ὁ ἐθνικός 像外邦人, 太18:17 。ὁ ἐργάτης工人, 路10:7 。 ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ他知道人心里所存的, 约2:25 。τὰ σημεῖα τοῦ ἀποστόλου使徒的凭据, 林后12:12 。ὁ κληρονόμος承受产业的, 加4:1 。亦用于比喻和寓言中-ὁ οἰκοδεσπότης家主, 太24:43 。参 约10:11 下, 约10:12

B. 冠词与个别的人名同用时有多种变化;一般规则中,带冠词的人名指明这人是认识的人,不带冠词则仅表示提到他。不过,这规则还需加上相当的附带条件;现代希腊文中有个毫无疑问的趋势,就是每个名词都有冠词。抄本的传统也有相当程度的变化。在福音书中,冠词通常与Ἰησοῦς耶稣这名字同时出现;但当Ἰ.伴着带有冠词的同位语时,该冠词则被省略:Ἰ. ὁ Γαλιλαῖος加利利人耶稣, 太26:69 ;Ἰ. ὁ Ναζωραῖος拿撒勒人耶稣, 太26:71 ;Ἰ. ὁ λεγόμενος Χριστός 称为基督的耶稣, 太27:17,22 。类似的,Μαριὰμ ἡ μήτηρ τοῦ Ἰ.耶稣的母亲马利亚, 徒1:14 。冠词:有时也置于无变格之人名的斜格之前,似乎为表明其格。但在此亦难以定出一明确而严格的规则来。

C. 冠词:照惯例也与国名同时出现:较少与城名出现:带Ἰερουσαλήμ或Ἱεροσόλυμα耶路撒冷时,冠词被省略(见SG2414);除非该名字有修饰语时才必须有冠词-ἡ νῦν Ἰ.现在的耶路撒冷, 加4:25 ,ἡ ἄνω Ἰ.在上的耶路撒冷, 加4:26 ;ἡ καινὴ Ἰ.新耶路撒冷, 启3:12 。但既使有修饰词是跟在后面的;仍会缺少冠词- 来12:22 。河流的名称有冠词:ὁ Ἰορδάνης约但河,ὁ Εὐφράτης幼发拉底河。同此,海的名称有冠词:ὁ Ἀδρίας亚底亚海, 徒27:27

D. 冠词加在伴有所有格代名词(μοῦ, σοῦ, ἡμῶν, ὑμῶν, αὐτοῦ, ἑαυτοῦ, αὐτῶν)之名词前面: 太1:21,25 5:45 6:10-12 12:49 可9:17 路6:27 10:7 16:6 罗4:19 6:6 ;及其他多处。(仅少数有省略: 太19:28 路1:72 2:32 林后8:23 雅5:20 等)。

E. 当名词随伴着所有格代名词ἐμός, σός, ἡμέτερος, ὑμέτερος时,名词必定有冠词,而代名词多数置于冠词和名词之间: 太18:20 可8:38 路9:26 徒26:5 罗3:7 及多处。但约翰福音书中少见( 约4:42 5:47 7:16 )。他较喜欢在名词之后重覆其冠词并带同冠词的所有格-ἡ κρίσις ἡ ἐμή 我的审判, 约5:30 ;参 约7:6 17:17 约一1:3 等。

F. 当形容词(或分词)修饰有冠词的名词时,它或置于冠词和名词之间:ἡ ἀγαθὴ μερίς上好的福份, 路10:42 。τὸ ἄγιον πνεῦμα圣灵, 路12:10 徒1:8 。ἡ δικαία κρίσις公义的判断,※ 约7:24 及其他多处,或在名词之后而重覆冠词;τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον圣灵, 可3:29 约14:26 徒1:16 来3:7 9:8 10:15 。ἡ ζωὴ ἡ αἰώνιος永远的生命, 约一1:2 2:25 。τὴν πύλην τὴν σιδηρᾶν 铁门, 徒12:10 。但少见没有冠词的形容词置立于有冠词的名词之前:ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ 不蒙着头, 林前11:5 。εἶπεν μεγάλῃ τῇ φωνῇ 大声说, 徒14:10 异版;参 徒26:24 。κοιναῖς ταῖς χερσίν俗污的手,※ 可7:5 异版。双重修饰语:τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ 为魔鬼所预备的永火里去, 太25:41 。τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ θρόνου宝座前的金坛上, 启8:3 9:13 。ἡ πόρνη ἡ μεγάλη ἡ καθημένη 坐在…的大淫妇, 启17:1可5:36 τὸν λόγον λαλούμενον可能是错误的拼法(异版为τὸν λαλ.,另一异版为τοῦτον τὸν λ.不带λαλούμενον )。带冠词的ὅλος-SG3650,πᾶς-SG3956,πολύς-SG4183各见该字。

G. 如E.中的所有格代名词和F.中形容词一样外,其他能修饰名词的措辞也具有同样用法:ἡ κατ᾽ ἐκλογὴν πρόθεσις按拣选的定旨,※ 罗9:11 。ἡ παρ᾽ ἐμοῦ διαθήκη我方面的约,※ 罗11:27 。ὁ λόγος ὁ τοῦ σταυροῦ十字架的道理, 林前1:18 。ἡ ἐντολὴ ἡ εἰς ζωήν叫人活的诫命, 罗7:10 。ἡ πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν θεόν你们向神的信心, 帖前1:8 。ἡ διακονία ἡ εἰς τοὺς ἀγίους 供应圣徒的事上,⊙ 林后8:4

H. 当一个与属于名词的指示代名词(οὖτος, ἐκεῖνος)置于名词之前或后时,这名词之前须有冠词:如οὖτος ὁ ἄνθρωπος个人, 路14:30 约9:24 。οὗτος ὁ λαός百姓, 可7:6 。οὗτος ὁ υἱός μου我个儿子, 路15:24 。οὗτος ὁ τελώνης个税吏, 路18:11 及其他多处。ὁ ἄνθρωπος οὗτος个人, 可14:71 路2:25 23:4,14,47 。ὁ λαὸς οὗτος百姓, 太15:8 。 ὁ υἱός σου οὗτος 你个儿子, 路15:30 及其他多处。ἐκείνη ἡ ἡμέρα日, 太7:22 22:46 。ἐκ. ἡ ὥρα时候, 太10:19 18:1 26:55 。ἐκ. ὁ καιρός 时, 太11:25 12:1 14:1 。ἐκ. ὁ πλάνος诱惑人的, 太27:63 及其他多处。ἡ οἰκία ἐκείνη房子, 太7:25,27 。ἡ ὥρα ἐκ.时, 太8:13 9:22 ;ἡ γῆ ἐκ.地方, 太9:26,31 ;ἡ ἡμέρα ἐκ.当一天, 太13:1 。ὁ ἀγρὸς ἐκ.地, 太13:44 及其他多处。ὁ αὐτός见αὐτός-SG846四。

I. 当冠词置于名词主格前时,可使它成为呼格:ναί, ὁ πατήρ父啊!是的, 太11:26 。τὸ κοράσιον, ἔγειρε闺女…你起来, 可5:41 。参 太7:23 27:29 异版; 路8:54 11:39 18:11,13 约19:3 及其他多处。

二、形容词加上冠词而成为实名词:
A. ὁ πονηρός 恶者, 弗6:16 。οἱ σοφοί 有智慧的, 林前1:27 。οἱ ἄγιοι, οἱ πολλοί 群众等。相似者,中性:τὸ Κρυπτόν暗中的事, 太6:4 。τὸ ἄγιον 圣物, 太7:6 。τὸ μέσον在当中的, 可3:3 。τὸ θνητόν必死的, 林后5:4 。τὰ ἀδύνατα 不能的事, 路18:27 。τὸ ἔλαττον位份小的, 来7:7 。后可接所有格-τὰ ἀγαθά σου你的美物,※ 路16:25 。τὸ μωρὸν, τὸ ἀσθενὲς τοῦ θεοῦ 神的愚拙…神的软弱, 林前1:25 ;参 林前1:27,28 。τὸ γνωστὸν τοῦ θεοῦ 神之事所能知的,※ 罗1:19 。τὰ ἀόρατα τοῦ θεοῦ神那看不见的事,⊙ 罗1:20 。τὸ ἀδύνατον τοῦ νόμου律法…有所不能行的, 罗8:3 。τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης 暗昧可耻的事, 林后4:2

B. 属性形容词修饰的名词通常若被省略,它就具实名词的意义,因而带有冠词:ἡ περίχωρος全周围地区的人,※ 太3:5 ;ἡ ξηρά陆地(γῆ地) 太23:15 。ἡ ἀριστερά, ἡ δεξιά左的…右的(要意会χείρ手) 太6:3 。ἡ ἐπιοῦσα第二(要意会ἡμέρα天) 徒16:11 。ἡ ἔρημος旷野(要意会χώρα地区) 太11:7

C. 带冠词的中性形容词可具抽象名词的意义:τὸ χρηστὸν τοῦ θεοῦ神的恩慈, 罗2:4 τὸ δυνατόν权能, 罗9:22 。τό σύμφορον益处, 林前7:35 。τὸ γνήσιον真实性, 林后8:8 。τὸ ἐπιεικές 谦让, 腓4:5 等。

D. 如古典希腊文,冠词带数字表明部份已经知道的数目是被提及过的:οἱ ἐννέα 九个, 路17:17 。参 路15:4 太18:12,13 。οἱ δέκα十个(门徒), 太20:24 可10:41 。οἱ πέντε…ὁ εἷς…ὁ ἄλλος五位…一位…另一位,⊙ 启17:10

三、带冠词的分词含有-
A. 实名词的意义ὁ πειράζων试探人的, 太4:3 帖前3:5 。ὁ βαπτίζων施洗的, 可6:14 。ὁ σπείρων一个撒种的, 太13:3 路8:5 。ὁ ὀλεθρεύων灭命的,⊙ 来11:28 。τὸ ὀφειλόμενον 所欠的债, 太18:30,34 。τό αὐλούμενον 所吹…的,※ 林前14:7 。τὸ λαλούμενον所说的,9节。τὰ γινόμενα 所发生的…事,⊙ 路9:7 。τὰ ἐρχόμενα 将来的事, 约16:13 。τὰ ἐξουθενημένα 被人厌恶的, 林前1:28 。τὰ ὑπάρχοντα财物(见ὑπάρχω-SG5224一)。在英文用法中,许多中性分词是由关系子句所取代,如下文B.。

B. 关系子句的意义ὁ δεχόμενος ὑμᾶς接待你们的, 太10:40 。τῷ τύπτοντί σε有人打你, 路6:29 。ὁ ἐμὲ μισῶν恨我的, 约15:23 。οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον τὸ δεδομένον (ὃ δέδοται) 因为…没有赐下别的名(所被赐下的), 徒4:12 。τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς有些搅扰你们的人,⊙ 加1:7 。参 路7:32 18:9 约12:12 西2:8 彼前1:7 约二1:7 犹1:4 等。如此,特别是在πᾶς之后:πᾶς ὁ ὀργιζόμενός凡…动怒的, 太5:22 。πᾶς ὁ κρίνων一切论断人的人,※ 罗2:1 等。在μακάριος福之后, 太5:4,6,10 。在οὐαὶ ὑμῖν对你们来说,有祸了, 路6:25 (原文)。

四、带中性冠词的不定词用法:
A. 代替名词:τὸ (ἀνίπτοις χερσὶν) φαγεῖν (不洗手)吃饭, 太15:20 。τὸ (ἐκ νεκρῶν) ἀναστῆναι(从死人中)复活,⊙ 可9:10 。τὸ ἀγαπᾶν爱, 可12:33 ;参 罗13:8 。τὸ ποιῆσαι, τὸ ἐπιτελέσαι作,完成,⊙ 林后8:11 。τὸ καθίσαι坐。 太20:23 。τὸ θέλειν立志, 罗7:18 林后8:10 。-经常与介词同用ἀντὶ τοῦ, διὰ τό, διὰ τοῦ, ἐκ τοῦ, ἐν τῷ, ἔνκεν τοῦ, ἔως τοῦ, μετὰ τό, πρὸ τοῦ, πρὸς τό等等。

B. 不带介词的带冠词的不定词所有格,是特别的频繁,不定词这种的用法在路加和保罗是特别的普遍,而在马太和马可却是相反,其他的作者更是罕有,所有格:
1. 依赖支配所有格的字眼:ἄξιον值得,※ 林前16:4 (参ἄξιος-SG514一C.)。ἐξαπορηθῆναι τοῦ ζῆν对活命都绝望, 林后1:8 (原文)。ἔλαχε τοῦ θυμιᾶσαι抽中了签…烧香,⊙ 路1:9 ,(参 撒上14:47 异版∑αοὺλ ἔλαχεν τοῦ βασιλεύειν扫罗势掌…国权)。

2. 依赖名词:ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν 产期到了, 路1:57 。ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν生产的日子到了,※ 路2:6 。ἐξουσία τοῦ πατεῖν权柄,可以践踏, 路10:19 。εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι 机会…交 路22:6 。ἐλπὶς τοῦ σῴζεσθαι得救的指望, 徒27:20 ;τοῦ μετέχειν分享的,※ 林前9:10 。ἐπιποθία τοῦ ἐλθεῖν切心想望到, 罗15:23 。χρείαν ἔχειν τοῦ διδάσκειν你们竟还需要…教,⊙ 来5:12 。καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι时候到了, 彼前4:17 。τ. ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι运用自己的大能(使他能够的大能),⊙ 腓3:21 。ἡ προθυμία τοῦ θέλειν 愿意…的心,⊙ 林后8:11

3. 某些时候,它与名词的连系非常的松散,当转移至表示结果的含意时是不容质疑的:ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτὸν 满了八天,就给孩子(他)行割礼, 路2:21 。ὀφειλέται …τοῦ κατὰ σάρκα ζῆν欠…债(字义:欠债的)…随着肉体而活,⊙ 罗8:12 。εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι污秽的事…玷辱, 罗1:24 。ὀφθαλμοὺς τοῦ μὴ βλέπειν不能看的眼,※ 罗11:8 。 τὴν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑπενεγκεῖν 一条出路,叫你们能忍受得住, 林前10:13

4. 在妨碍,停止等这两个动词后面带不定词,带τοῦ μή:καταπαύειν拦住, 徒14:18 。κατέχειν留住, 路4:42 。κρατεῖσθαι蒙蔽了,⊙ 路24:16 。κωλύειν禁止, 徒10:47 。παύειν禁止, 彼前3:10诗34:15 )ὑποστέλλεσθαι 避讳, 徒20:20,27 。不带μή∶ἐγκόπτεσθαι τοῦ ἐλθεῖν被挡阻…到, 罗15:22

5. 不定词的所有格在决定劝勉,命令等的动词之后( 代上19:19 )ἐγένετο γνώμης定意, 徒20:3 。ἐντέλλεσθαι吩咐, 路4:10诗91:11 )。ἐπιστέλλειν写信, 徒15:20 。κατανεύειν招呼, 路5:7 。κρίνειν定规, 徒27:1 。παρακαλεῖν 劝勉21:12 。προσεύχεσθαι祷告, 雅5:17 。τὸ πρόσωπον στηρίζειν定意(面)向, 路9:51 。συντίθεσθαι约定, 徒23:20

6. 带τοῦ和τοῦ μή的不定词具有最终(目的)的意义是十分清楚的:ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν,有一个撒种的出去撒种, 太13:3 。ζητεῖν τοῦ ἀπολέσαι=ἵνα ἀπολέσῃ 寻找…要除灭=为了要除灭, 太2:13 。τοῦ δοῦναι γνῶσιν赐给知识, 路1:77 (原文)。τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας 引导…脚,⊙ 路1:79 。τοῦ σινιάσαι筛, 路22:31 。τοῦ μηκέτι δουλεύειν不再…做奴仆,※ 罗6:6 。τοῦ ποιῆσαι αὐτά行这一切的事, 加3:10 (原文)。τοῦ γνῶναι αὐτόν认识他(基督), 腓3:10 。参 太3:13 11:1 24:45 路2:24,27 8:5 24:29 徒3:2 20:30 26:18 来10:7诗40:8 ); 来11:5

7. 接连而来的意义(结果),也同6.上文。μετεμελήθητε τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ你们…懊悔(改变你们的心意)去信他, 太21:32 。τοῦ μὴ εἶναι αὐτὴν μοιχαλίδα(他)也不是淫妇, 罗7:3 。τοῦ ποιεῖν τὰ βρέφη ἔκθετα丢弃婴孩, 徒7:19 。参 徒3:12 10:25

五、冠词与介词语句同用τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Κεγχρεαῖς坚革哩教会, 罗16:1 。τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ所有在家里的人,※ 太5:15 。πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς我们在天上的父, 太6:9 。οἱ ἀπὸ τῆς Ἰταλίας从义大利来的人, 来13:24 。οἱ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ在基督耶稣里的人, 罗8:1 。οἱ ἐξ ἐριθείας 那些自私自利…的人,⊙ 罗2:8 。οἱ ἐκ νόμου属于律法的人, 罗4:14 ;参 罗4:16 。οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας该撒家里的人, 腓4:22 。οἱ ἐξ εὐωνύμων那左边的人, 太25:41 。οἱ παρ᾽ αὐτοῦ 那些和他在一起的人,⊙ 可3:21 。οἱ μετ᾽ αὐτοῦ跟他在一起的人,⊙ 太12:3 。οἱ περὶ αὐτόν 那些跟着他的,※ 可4:10 路22:49 等。中性-τὰ ἀπὸ τοῦ πλοίου船上的东西, 徒27:44 。τὰ περὶ τινος关于某人的事, 路24:19,27 徒24:10 腓1:27 。τὰ περὶ τινα 某人的事, 腓2:23 。τὰ κατ᾽ ἐμέ我的事情, 弗6:21 西4:7 ;我所遭遇的事, 腓1:12 。τὰ κατὰ τὸν νόμον照律法应办的事,※ 路2:39 。τὸ ἐξ ὑμῶν 其在你们的,※ 罗12:18 。τὰ πρὸς τὸν θεόν在神的事上, 罗15:17 来2:17 5:1 。τὰ παρ᾽ αὐτῶν他们所供给的, 路10:7

六、带副词或作副词的语句:τὸ ἔμπροσθεν前头, 路19:4 。τὸ ἔξωθεν外面, 太23:25 。τὸ πέραν那边, 太8:18,28 。τὰ ἄνω上头的, 约8:23 西3:1,2 。τὰ κάτω下头的, 约8:23 。τὰ ὀπίσω后面的, 可13:16 。τὰ ὧδε 这里的事, 西4:9 。ὁ πλησίον邻舍, 太5:43 。οἱ καθεξῆς后继的,※ 徒3:24 。τὸ κατὰ σάρκα按肉体说, 罗9:5 。τὸ ἐκ μέρους这部份的,⊙ 林前13:10 。特别指明时间-τό, τὰ νῦν见νῦν-SG3568三。τὸ πάλιν再, 林后13:2 。τὸ λοιπόν从此以后, 林前7:29 腓3:1 。τὸ πρῶτον先前,※ 约10:40 12:16 19:39 。τὸ πρότερον 原先, 约6:62 加4:13 。τὸ καθ᾽ ἡμέραν 每天, 路11:3 。τὸ πλεῖστον至多, 林前14:27

七、后接所有格的冠词表示亲属,物主权或附属权的关系: Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου西庇太的儿子雅各, 太10:2 。Μαρία ἡ Ἰακώβου雅各的母亲马利亚, 路24:10 。ἡ τοῦ Οὐρίου乌利亚的妻子, 太1:6 。οἱ Χλόης革来氏家里的人, 林前1:11 。οἱ Ἀριστοβούλου, οἱ Ναρκίσσου亚利多布家里的人,拿其数家…的人, 罗16:10,11 。οἱ αὐτοῦ 属乎他的人, 徒16:33 。οἱ τοῦ Χριστοῦ 那些属基督的, 林前15:23 加5:24 。Καισαρείας ἡ Φιλίππου 该撒利亚腓立比,即属于腓立的城, 可8:27 。τό, τά, τινος某人的东西,事情,情况,τὰ τοῦ θεοῦ, τῶν ἀνθρώπων 神的事,人的事, 太16:23 22:21 可8:33 ;参 林前2:11 。τὰ τῆς σαρκός, τοῦ πνεύματος肉体的事,圣灵的事, 罗8:5 ;参 罗14:19 林前7:33,34 13:11 。τὰ ὑμῶν你们的, 林后12:14 。τὰ τῆς ἀσθενείας μου我软弱的事, 林后11:30 。τὰ τοῦ νόμου律法上的事, 罗2:14 。τό τῆς συκῆς无花果树上所行的事, 太21:21 ;参 太8:33 。τὰ ἑαυτῆς自己的益处, 林前13:5 ;参 腓2:4,21 。τὸ τῆς παροιμίας 俗语所说的,⊙ 彼后2:22 。ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου在我父的家,或我父的事, 路2:49斯7:9 伯18:19 )。 太20:15 例入此处。亦见ἐμός-SG1699二。

八、中性冠词置于:
A. 整个句子或子句之前:τὸ οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις κτλ.不可杀人,不可奸淫(引自十诫) 太19:18 罗13:9 。τό καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη他和不法者同列(引自 赛53:12 ),※ 路22:37 。参 加5:14 。 τὸ Εἰ δύνῃ就你的话「你若能」来说, 可9:23 。同此,在间接问句之前:τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι αὐτό问他要叫这孩子什么名字, 路1:62 。 τὸ τίς ἂν εἴη μείζων αὐτῶν在他们当中谁将最大, 路9:46 。τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν你们…应该怎样行事为人, 帖前4:1 。参 路19:48 22:2,4,23,24 徒4:21 22:30 罗8:26

B. 置于一个引自前文而照原样叙述的单字之前:τὸ ἀνέβη᾽「他升上」这句话,⊙ 弗4:9 。τὸ ἔτι ἅπαξ᾽「下一次」这句话,⊙ 来12:27 。τὸ Ἅγάρ᾽这「夏甲」二字, 加4:25

九、其他值得注意的冠词用法:
A. 缩略用法(让句子的某带冠词的部份,可由上下文来判知被省略的部份):ὁ τὰ δύο那两(千)的,即ὁ τὰ. δύο τάλαντα λαβών那领两千两银子的, 太25:17 ;参 太25:22 。τῷ τὸν φόρον向谁上税, 罗13:7 。ὁ τὸ πολύ, ὀλίγον多(收)的,少(收)的, 林后8:15 (根据 出16:18 )。

B. ∑αῦλος, ὁ καὶ ∏αῦλος扫罗,也就是保罗,※ 徒13:9 ;见καί-SG2532乙八。

C. 阴性冠词亦出现在以下之特别用法中:ἡ οὐαί(=ἡ θλίψις或ἡ πληγή)第一样灾祸(=患难或灾祸) 启9:12 11:14 。相似者-ὁ Ἀμήν那为阿们的(编按:此为阳性冠词,应为耶稣的别名之故,见SG281四), 启3:14

十、一个冠词可以同时应用于多个由καί所连接的名词:
A. 当不同的字(单数或复数),想藉着一个共用的冠词拉拢在一起时τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς祭司长和…文士, 太2:4 ;参 太16:21 可15:1 。ἐν τοῖς προφήταις κ. ψαλμοῖς 先知的书和诗篇上, 路24:44 。τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ ∑αμαρείᾳ 犹太…和撒玛利亚, 徒1:8 ;参 徒8:1 路5:17 等。甚至不同性别的名词也可用这方式连接-κατὰ τὰ ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας 照着…命令和教训, 西2:22 。参 路1:6 。εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμούς到路上和篱笆, 路14:23

B. 当同一个人具有超过一个属性时:πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν 我的父,也是你们的父, 约20:17 。ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου Ἰ. 神,主耶稣的父, 罗15:6 原文; 林后1:3 11:31 弗1:3 彼前1:3 。ὁ θεὸς καὶ πατὴρ (ἡμῶν)我们…的父神, 弗5:20 腓4:20 帖前1:3 3:11,13 。指基督:τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος我们的主,救主,※ 彼后1:11 ;参 彼后2:20 3:18 。τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν 我们的至大神,救主,※ 多2:13

C. 反之,当提及两个不同的人,冠词须重覆:ὁ φυτεύων καὶ ὁ ποτίζων栽种的和浇灌的, 林前3:8 。ὁ βασιλεύς καὶ ὁ ἡγεμών王和巡抚, 徒26:30

十一、在一个确定的陈述中,当一个所有格名词依附于另一个名词时,通常它或具有两个冠词或完全没有:τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ神的灵, 林前3:16 ;πνεῦμα θεοῦ神的灵, 罗8:9 。ὁ λόγος τοῦ θεοῦ神的道, 林后2:17 ;λόγοςθεοῦ神的道, 帖前2:13 。ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου主的日子, 帖后2:2 ;ἡμ. κ.主的日子, 帖前5:2 。ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου人子, 太8:20 ;υἱ. ἀ.人子, 来2:6 。ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν 死人复活, 太22:31 ;ἀ. ν. 死人复活, 徒23:6 。κοιλία τῆς μητρός母腹, 约3:4 ;κ. μ.母胎,※ 徒19:12
3588 ho {ho} including the feminine he {hay},
     and the neuter to {to}

in all their inflections, the definite article;; article

AV - which 413, who 79, the things 11, the son 8, misc 32; 543

1) this, that, these, etc.

Only significant renderings other than "the" counted
重新查询