02531 02533旧约新约 Strong's number
02532 orig  出现经文 同源字 相关查询
说明:CBOL原文字典以并列的英文字典内容为根据,但是参考了希伯来文
与希腊文字典作过修正补充删减。因此内容与英文字典不同,敬请留意。
2532 kai {kahee}

显然是一个基本质词/语助词, 有连系 (或有时是连续) 的作用; 连接词

钦定本 - and 8182, also 515, even 108, both 43, then 20, so 18,
     likewise 13, not tr. 354, misc 46, vr and 1; 9280

1) 和, 并且, 即使, 事实上, 但是, 也, 甚至于
02532 καί 连接词
是新约所有希腊文中最常出现的质词;它不仅比希腊文的其它文献用得更普遍,而且常带不同的意思,或情况,故它对新约的风格提供了不少特殊的色彩。
甲、连接词:「」。用以:
一、连接单字:
A. 一般用法:Ἰάκωβος καὶ Ἰωσὴφ καὶ ∑ίμων καὶ Ἰούδας雅各,约瑟,西门犹太,⊙ 太13:55 。χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν黄金,乳香没药, 太2:11 。 ἡ ἐντολὴ ἁγία καὶ δικαία καὶ ἀγαθή 诫命也是圣洁的,公义良善的,⊙ 罗7:12 。πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως多次多方, 来1:1 。ὁ θεὸς καὶ ∏ατήρ神,也是父, 林前15:24 原文;参 林后1:3 11:31 弗1:3 雅1:27 3:9 等。

B. 带数字,以数目大的在先:δέκα καὶ ὀκτώ十八, 路13:16 。τεσσεράκοντα κ. ἔξ四十六, 约2:20 。τετρακόσιοι κ. πεντήκοντα四百五十, 徒13:20 。καί 在 林后13:1 ,ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων καὶ τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆμα 凭着两个(=「或」〔 太18:16 的异版有读作ἣ τριῶν〕;参 雅4:13 公认经文。σήμερον καὶ αὔριον=「今天或明天」)三个人的口作证,句句都要定准(引述 申19:15 )。

C. 把整体加进部份里:和一般的。∏έτρος καὶ οἱ ἀπόστολοι 彼得其余的使徒们, 徒5:29 。οἱ δὲ ἀρχιερεῖς κ. τὸ συνέδριον ὅλον 祭司长公会所有其余的人, 太26:59 原文。或把一(特别重要的)部份加进整个里:并特别的(πᾶς Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ 所有犹大耶路撒冷人, 代下35:24 ;参 代下35:32,33 )τοῖς μαθηταῖς κ. τῷ ∏έτρῳ 其余的门徒彼得, 可16:7 原文。σὺν γυναιξὶ καὶ Μαριὰμ同着几个妇人…马利亚, 徒1:14

D. 由καί所连接的措辞可以合并成为重名法的形式:ἐξίσταντο ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ 他们都惊奇他聪明的对答,⊙ 路2:47 。δώσω ὑμῖν στόμα κ. σοφίαν我必赐你们智慧的口才, 路21:15 。τροφὴ κ. εὐφροσύνη 对(你们的)食物满心欢喜, 徒14:17 原文。ἐλπὶς κ. ἀνάστασις 复活的盼望, 徒23:6 原文。

E. 用作一种通俗语的特徵就是连接两个对等的动词,其中之一必须是分词:ἀποτολμᾷ κ. λέγει=ἀποτολμῶν λέγει 他如此的放胆以致说, 罗10:20 原文。ἔσκαψεν κ. ἐβάθυνεν(=βαθύνας)挖深了地,⊙ 路6:48 。ἐκρύβη κ. ἐξῆλθεν(=ἐξελθών)躲起来…出去了⊙ 约8:59 。相类似者-χαίρων κ. βλέπων我欢喜看见, 西2:5 原文。

二、连接子句和句子:
A. 一般用法:ἐν γαστρὶ ἕξει κ. τέξεται υἱόν 怀孕生子, 太1:23赛7:14 )。εἰσῆλθον … κ. ἐδίδασκον进到…施教,⊙ 徒5:21 。διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ καὶ συνάξει τὸν σῖτον要扬净他的场,把麦子收在仓里, 太3:12 及其他多处。连接两个问句: 太21:23 。或引句( 徒1:20 )和对话( 路21:8 ),或另一个可能性( 路13:18 )。

B. 另一普遍的特徵(引自希伯来文或日常之谈话的习惯),是以κ.用作连接词,取代其他更清楚的质词:καὶ εἶδον καὶ(代替ὅτι)σεισμὸς ἐγένετο我看见发生地震, 启6:12 原文。καὶ ἤκουσεν ὁ βασιλεύς…καὶ(代替ὅτι)ἔλεγον王听见他们说, 可6:14 原文。τέξεται υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ(代替οὗ τὸ ὄνομα καλ.)他将要生一个儿子,他的名字你要称, 太1:21 原文;参 路6:6 11:44 。 καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι καὶ ποιήσωμεν σκηνάς在这里对我们来说是好的,容我们搭棚, 可9:5 原文。特别常用在历史叙述的惯用语中-καὶ ἐγένετο (ἐγένετο δέ)…καὶ(像ὤ…ψηιψ.ὤ)事情是这样发生的…就是, 太9:10 可2:15 路5:1,12,17 6:12 14:1 17:11 等。正如在通俗的谈话中,κ.是频密的出现, 太14:9 下; 可1:12 下; 路18:32 下; 林前12:5,6 启6:12 下; 启9:1 下。在这种通俗的谈话中,它将独立子句而非附属子句与另一句子连接。

C. 当κ.将一时间辞句与当时所发生的事连接时,它亦是表示对等而非附属:ἤγγικεν ἡ ὥρα κ. παραδίδοται时候到了,当他要被交, 太26:45 。κ. ἐσταύρωσαν αὐτόν他们钉他十字架的时候,⊙ 可15:25 。κ. ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα当他上耶路撒冷的时候, 约2:13 原文。κ. συντελέσω我要立定的时候, 来8:8 原文(参 耶31:31 );参 约4:35 7:33 路19:43 23:44 徒5:7

D. 用καί导出结果子句的用法是受希伯来文的影响:καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ…, κ. ἐκλήθη τὸ ὅνομα αὐτοῦ并且当满了八天…同时给他起名, 路2:21 原文。参 启3:20 异版。κ. ἰδού在结果子句中, 路7:12 徒1:10

E. 用以连接否定与肯定子句: 路3:14 。οὔτε ἄντλημα ἔχεις κ. τὸ φρέαρ ἐστὶ βαθύ 你没有打水的器具,而且井又深, 约4:11 原文;参 约三1:10 。在一个影响子句之否定子句之后,以καί来开始:μήποτε καταπατήσουσιν…κ. στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς免得他们践踏,并且转过咬你们, 太7:6 原文;参 太5:25 10:38 13:15赛6:10 ); 太27:64 路12:58 21:34 约6:53 12:40赛6:10 ); 徒28:27赛6:10 ); 帖前3:5 来12:15 启16:15

F. 导出从前文而致的结果:「然后所以」, 太5:15 23:32 林后11:9 来3:19 约一3:19 。καὶ ἔχομεν所以我们有, 彼后1:19 原文。特别在命令语气,或具有命令性质的辞句之后-δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω然后我要使, 太4:19 原文。εἰπὲ Λόγῳ, κ. ἰαθήσεται ὁ παῖς μου说一句话,然后我的仆人必得医治, 太8:8 原文; 路7:7 ;参 太7:7 可6:22 路10:28 约14:16 雅4:7,10 启4:1 。καὶ导出一短子句以确定某物应如此存在:ἵνα τέκνα θεοῦ κληθῶμεν, καὶ ἐσμέν使我们得称为神的儿女,这样我们真的是(καλέω-SG2564 一A.4.) 约一3:1 原文。

G. 强调一个令人惊讶的事实,在意料之外的或是值得注意的:「然而尽管」。κ. σὺ ἔρχῃ πρὸς μέ;你到我这里来么?⊙ 太3:14 ;参 太6:26 10:29 可12:12 约1:5,10 3:11,32 5:40 6:70 7:28 林前5:2 林后6:9 来3:9诗95:9 ); 启3:1 。亦连接那意料之外的事或具某种企图而值得注意之事:。ζητεῖ κ. οὐχ εὑρίσκει他寻不着, 太12:43 。ἐπεθύμησαν ἰδεῖν κ. οὐκ εἶδαν没有看见(它) 太13:17 ;参 太26:60 路13:7 帖前2:18 。或 可5:20

H. 导出一个常表达惊讶,敌意,不信等的突发问句:κ. πόθεν μοι τοῦτο;怎样使我配得这事呢? 路1:43 原文。κ. τίς;难道谁呢? 可10:26 原文; 路10:29 约9:36 。καὶ τί γέγονεν ὅτι…;它如何发生以致? 约14:22 原文。带一假定子句-εἰ γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς, κ. τίς ὁ εὐφραίνων με;如果我使你们忧愁,难道谁还能使我快乐呢? 林后2:2 原文。因此 腓1:22 可能要加标点符号如下:εἰ δὲ τὸ ζῆν ἐν σαρκί, τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου, καὶ τί αἱρήσομαι∶οὐ γνωρίζω那么我该选那一样呢?

I. 用以导入插句:καὶ ἐκωλύθην ἄχρι τοῦ δεῦρο可是直到现在我还有阻碍,⊙ 罗1:13

三、它常是解释词;即一个字或子句藉着καί与另一字或子句连接,为了要解释前者的意义:「因此就是」。χάριν καὶ ἀποστολὴν恩典,就是使徒的职份, 罗1:5 原文。ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων他们报告一切的事情,就是被鬼附的人所遭遇的事, 太8:33 原文。καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος即是恩典再加上恩典, 约1:16 原文。参 林前3:5 15:38太21:5 。其他解释词的用法是-καὶ αὗτος, καὶ τοῦτο, καὶ ταῦτα而且,亦有强调含义,而且确实地而且诚然。 Ἰ. Χρ. καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον耶稣基督,(而且)他确实地钉在十字架上, 林前2:2 原文。καὶ τοῦτο而且在那, 罗13:11 林前6:6,8 弗2:8 。καὶ ταῦτα带分词-而且诚然来11:12 。καί强调之含意亦明显见于Ῥωμαῖον καὶ ἀκατάκριτον是罗马人,又没有定罪, 徒22:25 。ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν时候将到,现在就是了, 约5:25

四、在πολύς之后并在第二个形容词之前,从现代语文的观点看,καί是冗言用法:πολλὰ … κ. ἄλλα σημεῖα 另外…许多神迹, 约20:30 。πολλὰ κ. βαρέα αἰτιώματα许多严重的控告,⊙ 徒25:7 。πολλὰ…κ. ἕτερα 许多别的话, 路3:18 。许多不受约束的(人),⊙ 多1:10 异版。

五、导出新而关系不大的事情: 太4:23 8:14,23,28 9:1,9,27,35 10:1 12:27 可5:1,21 路8:26 约1:19 及其他多处。

六、καὶ…καί 「不但而且不仅但也」。连接单一辞句: 太10:28 罗11:33 腓2:13 4:12 。κ. ἐν ὀλίγῳ κ. ἐν μεγάλῳ 不但是少数而且更是多处, 徒26:29 原文。κ. ἄπαξ κ. δίς(见ἄπαξ-SG530一)一而再的,⊙ 腓4:16 帖前2:18 。连接整个子句或句子: 可9:13 约7:28 9:37 12:28 林前1:22 。引介出对比:虽然可是约15:24 徒23:3 。καὶ…κ. οὐ而且…却不, 路5:36 约6:36 。καὶ οὐ … καί虽然不…约17:25 ;κ.…κ.如今…现在, 可9:22 。有关τὲ…καί见τέ-SG5037

乙、近似于副词:「同此」。
一、简单用法:κ. τὴν ἄλλην另一面也, 太5:39 ;参 太5:40 6:21 12:45 可1:38 2:26 8:7 及其他多处。常与代名词并用:κἀγώ(另见)καὶ σύ你也, 太26:73 。κ. ὑμεῖς你们太20:4,7 路21:31 约7:47 及其他多处。κ. αὐτός(见αὐτος-SG846一G.)。

二、强调的:「甚至」。 太5:46,47 10:30 可1:27 4:41 路10:17 徒5:39 22:28 林前2:10 林后1:8 加2:17 弗5:12 门1:21 来7:25 彼前4:19 犹1:23 。用以表达意愿的惯用语: ὄφελον καὶ 若能但愿加5:12 。与比较级连接:κ. περισσότερον προφήτου他甚至比先知更大, 太11:9 原文。καὶ μείζονα ποιήσει他甚至要作比…更大的, 约14:12 原文。

三、在表示对比的一些句子中,καί以不同的方式出现,有时它出现在比较的双方中,在我们看来,常是冗言用法:καθάπερ…οὕτως καὶ 既…照样也林后8:11 。ὥσπερ…οὔτως καί正如…照样罗5:19 11:30,31 林前11:12 15:22 加4:29 。ὡς…,οὕτως καί既然…照样罗5:15,18 。ὃν τρόπον …,οὕτως καί 用甚么方法…这样,※ 提后3:8 。οὕτως καὶ 这样,⊙ 罗6:11 。ὡσαύτως καί也照样, 林前11:25 。ὁμοίως καί也是这样, 约6:11 犹1:8 。ὡς καί像…一样徒11:17 林前7:7 9:5 。καθὼς καί如同…一样罗15:7 林前13:12 林后1:14 弗4:17 。καθάπερ καί正如…也,※ 罗4:6 林后1:14 。καὶ亦可单独置于第二部份而具也同样之意义。ὡς…καί如…也同样太6:10 徒7:51 加1:9 腓1:20 。καθὼς…καί怎样…照样路6:31 异版; 约6:57 13:15 林前15:49 。οἷος …, τοιοῦτος καὶ 怎样…怎样, 林前15:48 。在比较级之后,ὅσῳ καί以如此之多, 来8:6 原文。καί同时在比较的双方中- 罗1:13 帖前2:14 。καθὼς καὶ…οὕτως καί怎样…照样,⊙ 西3:13

四、带导出原因或结果的辞句,此处亦为相当程度之冗言用法:διὰ τοῦτο καί为这缘故(路11:49 约12:18 。διὸ καί因此路1:35 徒10:29 罗4:22 来13:12 。εἰς τοῦτο καί为此也, 林后2:9 。ὥστε καί所以, 彼前4:19 。ὅθεν καί为此, 来7:25 11:19

五、在疑问句之后:「全然还要」。ἱνατί καὶ τ. γῆν καταργεῖ;何必还要让它白占地土呢? 路13:7 。τί καί为何仍然? -τίς καὶ ἐλπίζει;他为何仍旧盼望呢? 罗8:24 原文。τὶ καὶ βαπτίζονται,为什么还要替他们受洗呢? 林前15:29 原文;参 林前15:30

六、与关系词同用时,它常加强后置关系子句的独立性: 路10:30 徒1:3,11 7:45 10:39 11:30 12:4 13:22 28:10 罗9:24 林前11:23 加2:10 西1:29 等。

七、与介系词并用的冗言用法:带μετά, 腓4:3

八、带双重的名字:ὁ καί称为…。∑αῦλος ὁ καὶ ∏αῦλος扫罗名保罗, 徒13:9 。有关κ.…γάρ, καί γε, κ.…δέ, δὲ καί见γάρ, γέ, δέ。有关ἀλλὰ κ., ἐὰν κ., εἰ κ., ἢ κ.见ἀλλά, ἐάν, εἰ, ἡ.。
2532 kai {kahee}

apparently, a primary particle, having a copulative and sometimes
   also a cumulative force;; conj

AV - and 8182, also 515, even 108, both 43, then 20, so 18,
     likewise 13, not tr. 354, misc 46, vr and 1; 9280

1) and, also, even, indeed, but
重新查询