重新查询
经文:

撒迦利亚书 1:1-1:6

注释:

先知撒迦利亚kah先知哈该ē-sái讲是仝一个时期ê先知,chit两位先知lóng有一股非常火热ê宗教情操,希望以色列同胞ē-tàng赶紧排除一切困难,kā耶路撒冷圣殿重建起来。In非常清楚知影,只有án-ne chiah ē-tàng kā回乡ê以色列同胞重新凝聚起来。Tī chit两位先知ê眼中,重建敬拜上帝ê耶路撒冷圣殿,chiah ē-tàng hō͘做奴隶长到半个世纪之久ê以色列同胞,重新得tio̍h性命ê尊严,hō͘所有tī巴勒斯坦ê以色列人民,lóng ē-tàng透过敬拜上帝,看tio̍h上帝ê救恩继续tī in中间teh带领,m̄-thang因为tú-tio̍h阻碍就失去信心kah ǹg望。

先知撒迦利亚ná亲像先知以西结、但以理仝款,不时看tio̍h异象,总共十四章ê篇幅中,tùi第一章开始直到第六章,lóng是记载伊所看tio̍h ê异象,chiah-ê异象tī撒迦利亚书占真大ê篇幅。Koh khah值得注意ê是chit本经册被新约启示录引用ê经文相当chē,总共引用了廿八次,这是真特别ê所在。Mā thang án-ne了解,先知看见异象是真普遍ê经验,亲像先知阿摩司mā看见异象(参考阿摩司书七:1—9、八:1—3)。先知以赛亚kah耶利米mā lóng看见过异象(参考以赛亚书六:1—7,耶利米书十八:1—4、廿四:1—3)。Mā所以有kóa圣经学者欢喜kā撒迦利亚书mā列入启示文学作品ê中间。Á启示ê作品hit内面容差不多lóng kah上帝ê审判有密切关系,chit点tī撒迦利亚书中mā是án-ne。

Chit章记载先知撒迦利亚看见三个异象,一个是马ê异象,二是四个角ê异象。每一个异象lóng teh代表一个意义。

Chit段经文记载有关先知撒迦利亚hō͘上帝呼召出来传达信息ê经过。Tī十二位小先知中,有六位lóng有详细绍介身世背景,包括先知何西阿、阿摩司、弥迦、西番雅、哈该、撒迦利亚等,chit对了解in信息ê意义上帮助真大。

第1节,chit节讲先知撒迦利亚是tī「大流士做波斯皇帝ê第二年八月」出来传达上帝ê信息。这是tī主前520年10月底。Kah哈该书第一章1节记载先知哈该ê年代仝款。因为án-ne thang真清楚知影先知撒迦利亚kah先知哈该乃是仝一个时代ê人。

「易多ê孙á比利加ê kiáⁿ儿」,尼希米记第十二章4节则记载易多乃是利未族人,而且是属tī祭司阶级者。所以thang知撒迦利亚m̄-nā是祭司mā是先知,kah先知以西结仝款(参考以西结书一:3)。

第2到3节,chia无讲上帝ài先知撒迦利亚传信息hō͘什么人,m̄-koh tùi「Lín祖宗」chit句话就thang清楚知影对象是khiā起tī犹大kah耶路撒冷地区ê犹太人。Á chiah-ê人主要lóng是hông掳去巴比伦做奴隶chit-má回乡ê民众。信息ê内容是beh回乡归国ê以色列人民「转向」上帝,这「转向」一词是teh指悔改ê意思。

第4节,chit节提出撒迦利亚ê祖先们,mā就是用色列人民拒绝听从上帝奴仆ê呼声,teh过「邪恶犯罪ê生活」,「不顺从」上帝,结果致使亡国。Chit种信息对tùi巴比伦被释放tńg来ê以色列人民来讲非常刺耳,m̄-koh却是非常实际。

第5节,hiah-ê拒绝上帝话语ê「Lín ê 祖先tī tó位? Hiah-ê 先知kám 会永远活teh ?(全民版)」,因为he已经是大约七十年前ê事loh。Hit时代ê人lóng过去à,ē-sái讲是历史ê痕迹iáu-koh。

第6节,先知撒迦利亚koh一pái提醒以色列人民tio̍h注意,上帝是有计画ê,他会照所计画ê进行。该毁灭ê,上帝绝对不赦免。该赐福ê,上帝bē bē记得á是亏欠。伊ê祖先们就是因为拒绝听从上帝ê话,结果是「自食苦果,后来in悔改」,上帝chiah带领in tńg去故乡来。


经文:

撒迦利亚书 1:7-1:21

注释:

Tùi第7节开始,直到第六章8节,chit段经文lóng是记载关于先知撒迦利亚所看见ê八个异象。

Chit段文记载两个异象,第一个是有关马ê异象(第7到17节)。马有三种颜色,分别是红色、斑纹kah白色。然后tī第18到21节提起第二个异象,就是伊看见四个角,续落来是看见四个工匠。

第7节,记载第一个异象出现ê时间,是tī「细罢特月二十四日」,这是巴比伦月历十一月ê名称。时间是主前519年2月15日,这距离先知撒迦利亚出来传上帝信息ê时间主前520年10月到11月间,两个相隔约三个月。

第8节,异象出现ê时间是「tī暗时」。若是tùi第四章1节来看,这异象出现可能是在先知撒迦利亚困ê时。先知撒迦利亚ê chit-ê异象真特别,讲上帝ê天使骑tio̍h「一匹红马」,后面紧kah着有「红色」、「斑纹」、「白色」ê马。

第9到10节,并无解释「红色」、「斑纹」、「白色」等三种颜色所代表ê意义是甚么,因为án-ne先知撒迦利亚向带头ê天使提问chiah-ê马所代表ê意思。Ê天使真清楚回答,hiah-ê「红色、斑纹、白色」等三种马,就是上帝差遣到世界起来ê使者,in来巡查chit-ê世界。

第11节,chiah-ê马巡查了后向天使报告讲「kui个世界lóng安宁无事」,chit句话mā说明了当时ê环境现况。原来波斯帝国塞鲁士皇帝ê kiáⁿ儿刚比西斯(Cambyses)忽然往生,chit时帝国之内有真chē所在纷纷趁隙叛乱。所以继任皇帝ê大流士一世(Darius)用了真chē时间去对付hiah-ê叛乱ê族群,chiah hō͘帝国境内渐渐平定落来。所以chia ê「安宁无事」,指ê是chit件原本可能引发政变á是帝国分裂ê事,chit-má已经平息à。Mā teh暗示以色列人民进行重建圣殿ê工程应该ē-tàng继续推动,bē-tàng koh再有拖延ê理由。

第12节,骑tio̍h红色马匹ê hit位天使向上帝祈祷,讲上帝「向耶路撒冷kah犹大各城受气已经七十年了」,chit句话thang参考耶利米书第廿九章10节,这是tùi主前605年巴比伦帝国侵犯犹大,甚至俘虏了约雅敬王到巴比伦去囚禁(参考历代志下三十六:5—6)开始算起。M̄-koh这「七十年」koh有另外一种算法,就是tùi耶路撒冷城被烧毁ê主前586年,直到积极地动工重建hit-ê城ê主前518年。Án-ne前后大约mā将近七十年。Chit位天使tī祈祷中恳求上帝伸出「怜悯」ê手疼惜以色列人民。

第13到16节,chit段经文是上帝用「仁慈安慰ê话回答天使」ê祈求,chia说明上帝虽然惩罚耶路撒冷城,m̄-koh他á是「深深疼惜耶路撒冷」。Koh讲,上帝beh报应hiah-ê趁别人有苦难而进行抢劫并因为án-ne而壮大家己ê国家。Chiah-ê强大国家tú-teh「享安逸」ê生活,而hiah-ê hō͘ in欺负ê国家却正就会领受苦难。Chia ê「安逸」一词,含有「骄傲」ê意思。Chia讲出上帝kā重新tńg去耶路撒冷,所以已经遭烧毁ê「圣殿一定tio̍h重建,圣城一定tio̍h重修」。当上帝讲beh重回耶路撒冷,意思就是讲他beh拯救以色列人民,beh kah in同在。当in重建圣殿完成、tī圣殿内敬拜ê时chūn,上帝beh回应in,会koh一pái对in讲话。

第17节,chit节讲出原本已经成做废墟ê耶路撒冷城,会因为为有上帝同在而「koh再繁荣起来」。Chit种繁荣是因为有「上帝帮助」hit-ê城ê缘故,用chit-ê城「做家己ê城」。

第18节,tùi chit节开始到21节,chit段经文是第二个异象。
Chit-ê异象有两个部分,第一个部分主要ê就是tī「四个角」,第二个部分是看见四个工匠。

第19节,chit节说明「四个角」所代表ê是强大ê力量,就是kā「犹大、以色列,kah耶路撒冷人民赶散ê势力」,表示kā上帝子民俘虏伊去ê力量。

以色列人民欢喜用「角」来表示一个人、á是一个国家、民族ê力量(参考诗篇十八:2,tī《现代中文译本》修订版就kā它翻译做:「是我ê盾牌,拯救我ê力量,是保护我ê要塞。」teh《台语汉字本》圣经翻译:「伊是我ê盾牌,是救我ê角,是我ê高台。」tī中文《和合本》用:「伊是我ê盾牌,是拯救我ê角,是我ê高台。」《吕振中教授版本》翻译kah中文《和合本》ê仝款,而天主教《思高圣经学会晓版本》mā是kā「力量」翻译做用「角」。Ē-sái讲是kā「上帝是拯救我ê『力量』」翻译做「上帝是救我ê『角』」,就是teh指「力量」。

第20节,是异象ê另外一个部分,讲看见「四个工匠」出现。Chia并无讲这「四个工匠」是做kóa甚么工作ê,m̄-koh真清楚ê,这「四个角」就是kah「四个工匠」相对应。

第21节,先知撒迦利亚问天使关于chit四个工匠ài做甚么?天使ê回答是讲chit四个工匠是beh摧毁chiah-ê侵犯上帝子民ê力量(角)。

注意以色列历史,就会明白tī主前538年左右,波斯帝国出现,第一个皇帝塞鲁士,tī消灭了巴比伦帝国了后,随时颁布谕令,释放被俘虏到巴比伦帝国去做奴隶ê以色列人民,lóng thang tńg去故乡去重建家园。Chit-ê异象表明上帝另外差遣「四个工匠」出来对付已经失去上帝拣选in ê准则ê「四个角」,因为chiah-ê「角」都无照上帝ê指示去做,而koh khah惨ê,就是因为壮大、有力、兴旺,反tńg kā家己当做神明一般,tio̍h kah上帝做对(参考以赛亚书十四:12—15)。就是上帝差遣这「四个工匠」去推翻「四个角」ê意思。

经文:

撒迦利亚书 2:1-2:13

注释:

Chit章谈起第三个异象,是「准绳」,有一个人the̍h chit-ê准绳beh量耶路撒冷。然后讲上帝beh带领被巴比伦俘虏伊去ê子民tńg去故乡。

第1到2节,先知撒迦利亚看tio̍h第三个异象。Chit-ê异象是讲看tio̍h一个人,伊ê手上the̍h一条索á,beh「去量耶路撒冷」,beh看māi chit-ê城「有chē长chē阔」?这kah第一章16节所提起上帝beh「重修」chit-ê城有关。因为量此城ê阔,表明是beh开始建造这已经受毁灭ê城池。这表示上帝已经决定ài beh进行修复hit-ê城。先知撒迦利亚用chit种方式teh鼓励以色列人民,beh积极起来重修chit-ê城。

第3到4节,chia明确讲出新ê耶路撒冷城会是一个真繁荣ê城市;过去hit-ê城已经被火烧毁成做废墟,taⁿ kā成做一个人烟稠密ê所在,因为会「有真chē人kah cheng-seⁿ」。比较khah特别ê是chia强调新耶路撒冷是一个无「城墙」ê城市。古代ê城堡,一定会有围墙,he是为tio̍h beh保护城里居民ê安全而建造ê。M̄-koh同时mā会有一个缺点,就是人口kah cheng-seⁿ若是jú来jú chē,就会感觉城池狭窄、真kheh。

第5节,chit节解释了无建造城墙ê原因,这是上帝beh亲自保护,他tio̍h用「火墙,围chit-ê城,保护它」ê安全,hō͘ chit-ê城成做「荣耀ê临在」,这「荣耀」表明ê是上帝ê意思。。

第6到7节,chit两节真清楚讲tio̍h过去上帝惩罚以色列人民ê情景,就是国家被敌人消灭,人民四散,有ê受掠而卖到各地去做奴隶。Chit种情形以主前721年亚述帝国对待北国以色列人民siōng严重(参考列王记下十七:5—6)。续落来是tī主前586年南国犹大被巴比伦消灭,而北国以色列因为亚述mā tī主前612年被巴比伦消灭,lóng尽入巴比伦统治之下。

第8节,chit节提起以色列人民是上帝ê心肝「宝贝」。所以什么人欺负以色列人民,等于是「phah」上帝「心爱ê宝贝」仝款严重。上帝ài先知撒迦利亚去向hiah-ê过去欺负以色列人民ê国家、族群公开宣告chit-ê信息。换句话讲,先知撒迦利亚hō͘伊ê同胞以色列人民知影,上帝已经koh一pái承认in就是他ê子民,上帝beh做in ê保护者。

第9节,chit节说明chit件事必定会照tio̍h上帝所宣告ê实行。Chit节mā thang参考以西结书第二章5节,先知以西结teh传达上帝ê信息ê时,伊ê同胞以色列人民拒绝听从。所以先知以西结讲,有一工,以色列同胞必定会知影,上帝确实bat差遣伊去传信息。Chia mā是án-ne,先知撒迦利亚讲上帝透过奴仆先知所讲ê话,一定会实现,这mā是为tio̍h beh证明chiah-ê先知传的确实是上帝ê话,只是有人硬是m̄信。

第10节,chit节mā是先知撒迦利亚带hō͘回乡后ê以色列人民siōng好ê信息之一,就是上帝kah以色列人民同在,beh亲自带领in。所以伊tī chia呼喊耶路撒冷ê人tio̍h「欢乐欢唱」phut-phut-tiô,原因是有上帝ê同在,生活kah工作lóng thang无烦无恼。

第11节,chit节thang看tio̍h一个全新ê应允,回乡后ê以色列人民,因为有上帝kah in同在,in会成做大国、大族。

第12节,先知撒迦利亚传出上帝beh tòa tī耶路撒冷,这真清楚已经teh表明,耶路撒冷城kā成做各国、各族lóng欢喜ê城市,mā所以chit-ê城市会成做siōng繁荣ê地区,koh khah重要ê,耶路撒冷bē因为繁荣而堕落,却是一个有尊严、秩序,是一个分别为圣ê城市。

耶路撒冷城会koh一pái成做万国、万民聚集ê城市,chit种应允tī第八章20到23节koh一pái出现。另外在先知以赛亚第二章1到3节、第六十章1到3节、第六十二章2到3节、6到7节、12节等等经文lóng有。

第13节,先知撒迦利亚kā伊讲ê同胞以色列人民,「beh tī上帝面前肃静」落来,无法度随便、喧哗。需要用严肃ê态度ê原因,是上帝beh来审判。众人lóng tio̍h注意听上帝ê审判。

经文:

撒迦利亚书 3:1-3:10

注释:

先知撒迦利亚tùi异象中对伊ê以色列同胞传出上帝信息ê时,就是kā in讲上帝「beh tòa tī lín中间」(参考二:10)。千万m̄-thang看轻chit句话,这已经teh表明上帝kā成做以色列人民ê保护者,无论tī甚么环境、境遇之状况下,上帝lóng会tī in中间,成做in ê保护者,teh带领in。Mā thang án-ne讲,kui本圣经就是tī讲:只要óa靠上帝ê救恩,上帝就会kah伊同在,无论tī甚么环境下,lóng会体验tio̍h上帝赏赐ê力量。

先知撒迦利亚对tùi巴比伦奴隶之地回乡tńg来到耶路撒冷ê以色列同胞讲,上帝会kah in同在,就是beh kā in讲m̄免惊惶,上帝beh保护in,甚至会用「火墙」来保护耶路撒冷城(参考撒迦利亚书二:5)。伊传出chit种信息,就是beh hō͘以色列人民m̄免担心会有人来破坏in建造耶路撒冷城ê事,mā m̄免惊惶敌人会koh来攻击,颠倒ê,耶路撒冷城会成做世界ê中心,这是因为有上帝khiā起tī hit-ê城,世界各地ê人lóng会想beh来聚集tī hit-ê城,并且相争beh成做上帝ê子民(参考二:11)。

Chit章是记载先知撒迦利亚所看tio̍h ê第四个异象,chit-ê异象ê特别所在,是看tio̍h天顶kah-ná开庭审案ê景象。真像约伯记第一到二章所描述ê,上帝坐tī审判ê桌á前,众天使khiā tī上帝面前,然后有撒旦来到上帝面前想beh控告上帝ê奴仆约伯。Chia则讲撒旦tī上帝天使面前beh控告大祭司约书亚。

第1节,chia称呼约书亚是「大祭司」,伊khiā tī「上帝ê天使面前」,而tī伊ê正pêng是khiā-teh「撒旦」。撒旦是teh指「试探者」、「诱惑者」ê意思。Á大祭司ê职责就是teh代表敬拜上帝者,用专一ê心、敬虔ê心灵敬拜上帝。撒旦就khiā tī大祭司约书亚ê边á,它ê目的是干涉搅扰大祭司约书亚,不beh hō͘伊专心祈祷,它想出所有ê办法beh hō͘伊想tio̍h其它ê事去,hō͘伊无法度kah上帝专心讲话。因为撒旦ê主要工作,就是beh hō͘人离开上帝,hō͘人无法度专心敬拜上帝。

第2节,chia讲愿上帝ê天使「责备」撒旦。原因是tī前面已经提起过ê,以色列人民亡国tī巴比伦帝国了后,teh过奴隶ê生活,受尽折磨,后来上帝怜悯in,kā in赐福有机会tńg去故乡重建家园。所以chit节chia用「ná亲像tùi火中抽出来ê一条柴」chit句话来形容苦难中ê以色列人民。

火,巴比伦帝国tī主前586年攻进耶路撒冷城了后,就是用火火烧hit-ê城kah圣殿。火mā是teh代表上帝ê惩罚。Á「tùi火堆中抽出来ê一条番á火」,意思就是无烧尽ê木柴,赶紧kā它抽出来免得mā被烧毁。

另外一方面,「火」mā表示已经洁净à原本因犯罪而污秽ê以色列人民之心灵。所以撒旦ê控诉是为tio̍h beh阻挡chiah-ê回乡ê以色列人民óa靠上帝,想beh hō͘ chiah-ê以色列人民继续对上帝发出怨言,对上帝失去信心。

第3节,大祭司应该穿插圣袍,因为大祭司是teh带领人民敬拜上帝。现tī大祭司约书亚却是穿插lah-sap ê衫裤,tú好表示伊是无清气ê,所以撒旦就是利用chit-ê机会控告约书亚,讲伊teh污秽上帝ê殿宇,对上帝无敬意。M̄-koh,,大祭司约书亚之所以穿插lah-sap ê衫裤,tú好表示伊是tú tùi ná苦难中tńg来ê族群,需要大家hō͘伊koh khah chē ê鼓励、疼惜,却m̄是胡乱控诉。

另外一方面,大祭司约书亚身上穿插ê lah-sap衫裤,mā是teh表示以色列人民身上ê罪,因为大祭司teh代表以色列人民,原本应该是圣洁ê,现tī伊身上却是污秽、lah-sap ê,所代表ê tú好说明以色列人民ê罪是jōa-ni̍h-á严重,莫怪会hō͘撒旦有真chē ê机会thang来搅乱。

第4节,chit节讲上帝决定kā大祭司约书亚身上lah-sap ê衫裤thǹg掉,换上新ê衫裤。理由是上帝已经除掉了伊ê罪,就等于除掉了以色列人民所犯ê罪,表示上帝已经赦免、赦免以色列人民。这表示是一个全新ê开始,过去ê lóng弃sak了,无koh留落来任何痕迹。

第5节,说明tī chit大祭司身上ê新形象,除了hō͘伊穿新ê衫裤,mā有「清气ê礼冠tī约书亚ê头壳顶」(参考出埃及记廿八:36)。Chit节mā thang参考路加福音第十五章22到23节,耶稣ê譬喻中,hit位慈爱ê老父接纳认罪悔改tńg来ê kiáⁿ儿所做ê举动。

第6到7节,chit两节说明了hō͘上帝拣选ê以色列人民,重新受tio̍h上帝ê重用,hō͘ in新ê命令。Á这新ê命令就是beh遵守上帝ê「律法」,并且认真去执行。Án-ne,上帝就会「垂听」in「祈祷」ê声音,chit点chiah是siōng重要ê。因为大祭司就是beh进入圣殿为民众祈祷ê,这是伊主要ê工作。

照启示录第四章kah第七章ê记载,tī上帝宝座旁有真chē天使围服事。上帝忠实ê奴仆ná亲像天使仝款,in ê祈祷上帝绝对会听。

第8节,tī未来圣殿中ê景象,就ná同以前仝款,m̄是只有约书亚一个人负起祭司ê职务,却是有一阵人lóng同为祭司。M̄-nā án-ne,chia特别提起chiah-ê众祭司kā成做上帝特别启示ê对象。Tī chia作者用「吉兆」chit-ê字,希伯来文是「mopet」,意思是讲「上帝ê能力特别彰显」。这真清楚teh表示chiah-ê祭司m̄是只teh带领咱人敬拜上帝,办理献祭礼仪而已,而且in beh成做先知讲预言,beh传达上帝ê信息hō͘众人民听。

第9节,chit节讲遵行上帝ê话,就会hō͘以色列人民ná亲像khiā立teh石磐顶一般,永远bē动摇。Koh讲,现tī in回乡后siōng重要ê工作,就是重建圣殿,上帝kā in赐福ê应允,就是beh hō͘ in ê圣殿ná亲像建造tī坚硬ê石磐上,永无koh动摇、烧毁。Tī chia讲此石头有「七面」,「七」chit-ê数目tī以色列文化中所代表ê,是完美、神圣,有上帝赐福ê意思。有「七面」mā ē-sái讲是面面俱到无遗落ê所在。这确实bē-bái,当上帝beh kā他所拣选ê chiah-ê子民之罪除尽ê时,必定是非常清楚他ê子民ê状况,mā清楚in确实是已经悔改、认罪à。

第10节,chit节thang参考弥迦书第四章4节。

现在先知撒迦利亚mā是án-ne预言,有án-ne ê一工,当耶路撒冷圣殿建造完成了后,mā是上帝ê话语传开ê时,就tī hit时chūn,上帝ê话kā重新建造世界ê秩序,无战争bē有纷争,左邻右舍大家lóng是好厝边,thang和平相处,同齐享受tio̍h安逸ê生活。

经文:

撒迦利亚书 4:1-4:14

注释:

Chit章记载先知撒迦利亚看见ê第五个异象。Ná亲像tī前一讲所提起ê,先知撒迦利亚所看tio̍h ê异象,每一个异象lóng有它特别ê意义。

第一个异象中,指出上帝ê赦免已经降临在伊ê子民中间。

第二个异象中,hō͘咱看tio̍h上帝ài beh进行审判ê工作,beh hō͘ hiah-ê欺负弱势族群者受tio̍h严厉ê制裁。

第三个异象thang看tio̍h上帝hō͘ in他ê子民有一个应允,就是beh成做in ê保护者,上帝beh用「火墙」围in所建造起来ê耶路撒冷城,并且beh hō͘ hit-ê城成做siōng繁荣ê城市,因为hit-ê城有上帝kah之同在。

第四个异象则讲tio̍h大祭司身上ê衫裤teh代表上帝ê子民,虽然是lah-sap到不堪入目的状况,m̄-koh上帝深爱chiah-ê苦难ê子民,m̄-nā beh kā大祭司身上ê lah-sap衫裤换做清气ê,而且iáu koh-khah tio̍h帮伊戴上荣耀ê冠冕,而且上帝iáu koh-khah beh垂听大祭司所献ê祈祷。

以上chiah-ê异象lóng说明了一个重要ê连接点:上帝已经赦免以色列人民,现tī上帝beh koh再成做in ê保护者,并且beh带领in重新建造耶路撒冷城,hō͘伊成做一个繁荣ê城市,一个以敬拜上帝做中心ê城市。

先知撒迦利亚ê异象中比较khah特别ê所在,就是一开始就传出上帝怜悯ê信息,这kah一般先知文献来比较khah真无仝款。若是翻阅先知文献,lóng会看tio̍h先有上帝ê忿怒之指控,然后呼吁以色列子民tio̍h认罪、悔改,以祈上帝ê怜悯kah赦免。M̄-koh先知撒迦利亚ê异象tùi开始就是传出上帝beh赦免in,然后续落来连续ê异象,lóng是好ê信息,chit对tú tùi奴役之地巴比伦回国ê以色列人民来讲,是非常大ê鼓励。即使teh整理家园了后已经感觉非常倦tah-tah,ē-sái讲是先知撒迦利亚chit种信息对in来讲,无疑是一针强心剂。原因是有上帝ê怜悯、赦免,而且beh成做in ê保护者,koh应允beh hō͘ in所teh beh重建ê耶路撒冷城kah圣殿,成做众人聚集ê城市,mā是万民敬拜ê圣殿,这听起来是jōa-ni̍h-á thang期待ê美景。

第1节,chia讲先知撒迦利亚看tio̍h chit-ê异象,是tùi眠梦中被天使叫醒起来ê。非常奇特ê是先知撒迦利亚看tio̍h ê异象,lóng会有一个天使来解析异象ê内容。这第五个异象,非常清楚写是tī困落眠中被天使叫醒起来ê而看tio̍h ê。

第2节,chit节提起chit-ê异象是有关灯台kah灯,而beh了解灯台kah灯chit方面ê事,thang参考出埃及记第廿五章31到39节,tī摩西法律中真清楚记载圣幕里ê灯台lóng是用纯金打造ê,而且整座灯台lóng是。仝款ê,chia ê灯台mā是有「七盏灯」,而且「每盏灯lóng有七个灯心」,tùi「七盏灯」到「七个灯心」,lóng teh凸显出「七」chit-ê数字ê意义。

第3节,tī chit异象中特别ê所在是tī灯台ê顶面有一个「碗」,而这碗ê两pêng各有一丛「橄榄树」。出埃及记第廿七章20节真清楚记载灯台ê油一定tio̍h是「siōng好ê橄榄油」。所以这已经teh表明这灯ê油是直接由橄榄树á顶ê橄榄滴出ê,án-ne,chiah-ê灯就永远bē熄灭。

第4到5节,天使问先知撒迦利亚,是m̄是明白chit种异象所beh说明ê意义?先知撒迦利亚ê回答是「m̄知」。Ná亲像头前ê异象仝款,每一个异象lóng是天使kah先知撒迦利亚teh对话,由先知提出问题,由天使回答。

第10节b句到14节,ài beh特别注意ê是chit段经文tī编辑上ê差别;亲像《台语汉字本》,就是照tio̍h希伯来文圣经本来ê编辑方式,kā《现代中文译本》ê第6到10节a句顺tio̍h第5节编排落去。Á中文《和合本》ê版本、《吕振中教授版本》ê译本mā lóng是án-ne。Koh再看英文ê《新国王钦订本(NKJV)》、《犹太人圣经(The Jewish Bible)》等版本都是án-ne ê编排方式。M̄-koh,《耶路撒冷版本(The Jerusalem Bible)》圣经则tī编辑上kah《现代中文译本》仝款,而天主教《思高圣经学会晓版本》mā是án-ne子编排。

第10节b句,chit节讲天使回答先知撒迦利亚,hō͘伊知影七盏灯乃是代表上帝ê「七个目睭」。Tī第四个异象中,提起上帝beh放一块石头tī大祭司约书亚ê面前,chit块石头壳顶有「七个面」(mā thang讲「七个目睭」)。意思就是ē-tàng看kah非常清楚,无法度隐瞒。

如果圣幕就是敬拜上帝ê所在,án-ne,tī圣幕里ê灯台有七盏灯,而这七盏灯teh表示上帝ê七个目睭,án-ne就koh khah清楚teh说明:敬拜上帝ê所在,bē-tàng有隐瞒á是欺骗ê心,因为上帝非常清楚每一个人ê心思意念。上帝看人ê心内,而且是看kah非常清楚,ná亲像chia讲ê,上帝ê七个目睭teh看「kui个世界」,表示tī chit世上无任何一件事thang遮上帝ê目睭。

第11到12节,这是先知撒迦利亚进一步询问有关两棵橄榄树ê问题,tī第12节则koh khah清楚讲tio̍h这两棵橄榄树ê树枝,是kah倒橄榄油入灯壶ê「两支金管」相连接ê。这就koh khah清楚hō͘咱看tio̍h一幅图案:橄榄树所榨出来ê油,就直接灌入了灯壶中,án-ne,灯ê油永远bē枯干,灯会永远点to̍h而发出亮光。

第13到14节,teh kah天使ê对话中,天使beh hō͘先知撒迦利亚知影,就是两棵橄榄树象徵ê是两个被选出来ê领导者。Chia并无讲chit两个领导者是什么人?m̄-koh tùi第三章ê第四个异象中看tio̍h一个大祭司,伊就是哈该书中所提起ê约撒达ê kiáⁿ儿大祭司约书亚,而另外一个就是tī chit章第6节所提起ê所罗巴伯;伊是撒拉铁ê kiáⁿ儿(参考哈该书一:1)。

所罗巴伯是回乡群众中,被波斯帝国ê皇帝塞鲁士任命为犹大省长,负责管理chiah-ê tńg来归故乡ê以色列人民,伊并且是带领以色列人民重建耶路撒冷城kah圣殿ê重要领袖之一(参考以斯拉记五:2)。哈该书第二章廿三节án-ne记载上帝透过先哈该传hō͘所罗巴伯ê信息讲:「万军ê 上主讲:我ê 奴仆— 撒拉铁ê kiáⁿ 所罗巴伯,当hit 日,我beh 召你,上主án-ne讲:而且我beh 用你做手指印,因为我bat 拣选你。这是万军ê 上主讲ê。(全民版)」

这就真清楚,所罗巴伯就是一位政治领袖,而大祭司约书亚则一位宗教信仰ê领导者。In两人beh带领全体以色列人民敬拜上帝、事奉上帝。

第6节,chia讲上帝ài先知撒迦利亚kā他ê信息是beh转hō͘所罗巴伯ê,上帝beh hō͘所罗巴伯知影,重新建造耶路撒冷城,特别是tī圣殿ê部分,并「m̄是靠武力、才能,却是óa靠上帝ê灵」chiah ē-tàng成就chit件重建ê工作。

人会认为有强壮ê武力,就ē-tàng所向无敌,如入无人ê境。M̄-koh先知撒迦利亚传出ê信息则m̄是án-ne。若是无上帝带领,即使siōng精锐ê部队mā是仝款,lóng无用武之地。Chit件事thang tùi以色列人民出埃及过红海ê神迹看出来。人ê才能方面,thang用经济力量、学识、技艺等chiah-ê来呈现出来。M̄-koh即使有chiah-ê,若是无上帝ê看顾、带领,mā激发bē出甚么特别ê创意,就算koh再好ê头脑,mā会有m̄知如何是好ê时,甚至只要来一个地动、风台、虫害等等,就够额hō͘人有m̄知如何是好ê感触。

第7节,chit节讲出óa靠上帝会带来ê结果,就是thang超越所有ê障碍,chit种障碍m̄-nā是tī经费上ê困难,koh khah大ê阻碍是来自外族人ê阻碍。Chit节讲当「最后一块石头khǹg起lih去ê时」,mā就是圣殿建造完成ê时,就tī chit-ê时chūn,众人lóng会欢呼,因为kui个建筑实在是太棒à。Chit句「jōa-ni̍h-á壮观,jōa-ni̍h-á壮观」ê话,thang参考马可福音第十三章1节,当门徒tùi耶路撒冷圣殿行出来,看tio̍h整座圣殿ê宏伟ê时,对耶稣基督讲chit种话:「老师,你看,这是jōa大ê石头,chē宏伟ê建筑!」

第8到9节,这并m̄是另外一个新ê异象,却是天使继续teh解释这第五个异象所传达出来ê信息。第一pái ê信息出现tī第6到7节,ài先知撒迦利亚传达hō͘所罗巴伯知影,建造圣殿并m̄是óa靠人ê力量,却是óa靠圣神ê带领。现tī第二pái ê信息则非常清楚,beh kā所罗巴伯讲,hō͘伊明白m̄免惊惶,mā m̄免担心,tī伊ê手中会完成建造圣殿ê工作。

第9节下半句mā同时出现对先知撒迦利亚ê鼓舞,chit句「咱ê子民就知影是我—上主、万军ê统帅差遣你到in he里去ê」,tī第二章9节、11节,以及第六章15节等等所在lóng有出现,主要是beh hō͘先知撒迦利亚知影,m̄免失志、馁志,上帝真正是kah伊同在,bē hō͘伊孤单、被戏谑,上帝beh hō͘伊明白chiah-ê信息lóng会实现,会hō͘所有听tio̍h ê人lóng因为án-ne加倍尊崇伊。

第10节a句,chit节讲出了当时in建造圣殿是因为有人阻扰而迟缓了一kóa时间。M̄-koh另外一方面mā有发生tī以色列人民内部ê问题,就是有人因为全心参与建造耶路撒冷城kah圣殿ê工作,致使bē记得家计生活ê需要,致使厝里生活陷入贫困iau饿中,koh khah严重ê是有人竟然为tio̍h生活ê需要,kā田园土地抵押借钱,甚至被迫一定tio̍h卖kiáⁿ儿做奴隶chiah ē-tàng过生活,chiah-ê事件thang tùi尼希米记第五章ê记事中看出来(参考尼希米记五:1—6)。做一个人无能力供给生活所需要ê时,就真oh tī工作上尽心、尽力,尤其tī重建耶路撒冷城kah圣殿ê工作,lóng是大家抽空出来参与ê,若是因为án-ne hō͘性命陷入贫困ê状态,建造起来ê圣殿必定会有缺陷,围筑起来ê城墙必定是残缺不全。

Chia用「当in看见所罗巴伯the̍h测锤继续建造圣殿,in会真欢喜」chit句话,意思就是讲:当in看tio̍h所罗巴伯teh进行建造圣殿ê工作ê时,千万m̄-thang看轻建造圣殿ê工作,因为he chiah是hō͘ in性命丰富起来ê力量,hō͘ in性命齐全、有活力ê记号。


经文:

撒迦利亚书 5:1-5:11

注释:

Tī chit章中记载ê是先知撒迦利亚看见第六个kah第七个异象。先知撒迦利亚确实有真特殊ê经历,伊连连看见异象,而且chiah-ê lóng真清楚指出主要内容是甚么。亲像tī第一个异象,讲tio̍h上帝已经赦免以色列人民,然后接落去ê第二个异象就提起上帝beh惩罚hiah-ê欺负弱小贫困者ê恶霸。Tī第三个kah第五异象,lóng是谈起有关重新建造耶路撒冷圣殿ê事,并且真清楚hō͘先知撒迦利亚知影,上帝一定会藉tio̍h大祭司约书亚,kah政治领袖犹大省长所罗巴伯两人来完成重建耶路撒冷—包括hit-ê城kah圣殿ê工程。Á tī第四个异象则讲tio̍h上帝beh hō͘原本已经污秽ê以色列子民,成做洁净ê人民。Chit项洁净ê工作就是用大祭司约书亚身上ê衫裤,全部lóng换做新ê,而且koh戴上了新ê礼冠,koh khah可贵ê是,上帝清楚应允,透过大祭司约书亚ê祈祷,上帝一定会垂听。

表面上看起来,chiah-ê异样kah-ná lóng是针对两千五百多年前发生tī以色列耶路撒冷ê事,其实,咱若是详细思考chiah-ê异象所启示出来ê意义,就会发见圣经siōng珍贵ê所在,就是chiah-ê异象就是tī对咱今á日ê时代发出声音。Chiah-ê异象真清楚kā先知撒迦利亚讲,虽然重建耶路撒冷城kah圣殿,是beh藉tio̍h大祭司约书亚kah政治领袖所罗巴伯,m̄-koh,真正hō͘ chiah-ê重建工程ē-tàng顺利完成ê,乃是上帝ê灵,m̄是óa靠人ê才能,koh khah m̄是óa靠军事武力,á是政治势力ê强盛(参考撒迦利亚书四:6)。Chit种信息对今á日ê基督徒来讲,实在非常珍贵。

第1节,「koh再观看」,这真清楚讲先知撒迦利亚所看见ê异象,并m̄是隔一段时间了后chiah出现一个新ê,却是一个连连一个地出现,异象是连续不断来出现tī伊ê目睭前。所以作者chiah会「koh再」á是「koh」chit-ê字。Beh表明ê是,chit-ê新ê异象是紧跟tòe头前ê异象了后出现ê。

先知撒迦利亚讲伊看见「一卷册卷飞过天空」,这是非常奇特ê异象,竟然有会飞ê册。Koh讲,古代ê册,lóng是用羊皮á是蒲草制成ê。浦草是一张张ê,而羊皮则thang卷起来保存。

第2节,chit卷会飞ê册卷竟然是非常长kah阔。长有九公尺、阔四公尺半。会有chiah-ni̍h大ê册卷?确实真oh理解。

第3到4节,chit两节讲出chit本大册卷内面所写ê信息,而chit-ê信息lóng是属tī无好ê,所以第3节chia讲信息是「诅咒」ê话语。Chia提起诅咒ê内容包括两方面;一面是beh惩罚hiah-ê手无清气ê人,就是「盗贼」。另外一方面则beh惩罚hiah-ê不诚实ê人。

盗贼,这mā是犹太人列为「罪人」ê三种人中之一。犹太人讲「罪人」ê时,通常是teh指「抽税ê人」、「妓女」,kah「盗贼」等chit三种人。Koh来就是针对hiah-ê「发假誓ê人」,mā ài beh进行「清除」工作。发假誓,这是违背十诫ê第九诫:「M̄-thang 做假ê 见证,陷害你ê厝边。(全民版)」(出埃及记二十:16)特别tio̍h注意ê是,chia所讲ê「发假誓」,意思是teh指用上帝ê名来chiù-chōa。这mā是乱用上帝ê名ê一种错误行为。Án-ne,乱使用上帝ê名发假誓,等于违背两条诫命,第三诫讲bē-tàng乱使用上帝ê名(参考出埃及记二十:7),然后就是第九诫:「bē-tàng做假证陷害人。」(出埃及记二十:16)一个人敢án-ne做,tú好teh表示chit-ê人ê心中根本无kā上帝当做一回事,á是讲tī chit种人ê心中,m̄-nā m̄承认有上帝,iáu用chit种欺骗ê方式teh迷惑别人,án-ne mā等于是kah侮辱上帝仝款,lóng是真严重ê错误行为。

问题就出tī chia;想看看,当大家tùi奴隶之地巴比伦tńg去故乡参与建造耶路撒冷圣殿ê时,却发生chit种偷the̍h、发假誓ê行为,án-ne,建造圣殿ê意义又koh是甚么?敬拜上帝就一定tio̍h用真诚kah心灵(参考约翰福音四:23—24),这是siōng基本ê要件。上帝一定会「诅咒」chit种人kah伊ê家庭,表示chit种惩罚是真严重ê。

第5节,chit节开始是第七个异象。

第6节,先知撒迦利亚tī天使ê引chhōa下,看tio̍h一个「篮á」,chit种「篮á」tī希伯来文叫做「伊法」(ephah)。是一种用来装谷类ê桶子。Chit-ê篮á内面装ê「全世界ê罪恶」。

第7到8节,chit两节讲chit-ê篮á里有「一个cha-bó͘人」坐tī内面。天使koh讲chit-ê cha-bó͘人「象徵邪恶」。「罪恶」chit-ê字,tī希伯来文是属tī阴性ê,因为án-ne真可能为tio̍h án-ne之故而用cha-bó͘人来代表。另外,mā有一个原因是kah迦南地ê宗教信仰有关;当地人欢喜崇拜女神亚舍拉,以色列人民就是因为tī迦南地ê时kah当地人拜chit种女神,致使上帝非常ê忿怒,终到hō͘上帝严厉惩罚。

第9节,就tī chit时chūn,空中出现「两个」身上带有「强大ê翼股」ê cha-bó͘人飞了过来。Chia特别提起chit两位cha-bó͘人身上ê翼股ná亲像「鹳鸟ê翼股」,tio̍h注意ê是鹳鸟ê希伯来文是「hasida」,chit-ê意思是teh指「忠心」。换句话讲,chit两个cha-bó͘人身上ê翼股已经teh象徵in两人就是上帝忠实ê奴仆,受tio̍h上帝ê差遣到世界起来。

Koh讲,翼股phah起来会有「风」。Á「风」tī希伯来文是「ruah」,chit-ê字就是圣神ê意思。Án-ne第四章6节讲建造耶路撒冷圣殿,是óa靠圣神ê力量,却m̄是用人ê能力á是势力。Chit两位身上有翼股ê cha-bó͘人,in身上充满tio̍h上帝ê灵来到chit世界上,kā chit-ê teh代表充满罪恶ê篮á带走à。

第10到11节,先知撒迦利亚问天使,想beh知影chit两个有翼股ê cha-bó͘人ài kā chit-ê篮á带到tó位去?天使ê回答是「巴比伦」(中文《和合本》用「示the̍h地」)。这teh代表喜爱崇拜偶像神明ê所在,tī hia hō͘人khǹg tī庙宇中崇拜tio̍h。启示录第十八到十九章,作者mā是用「大淫妇」来teh代表巴比伦。

Án-ne,chit-ê异象真清楚teh说明一件事:tī敬拜上帝ê人民中,in tńg来到故乡了后,所重新建造起来ê耶路撒冷城,bē koh再kah过去仝款,有崇拜偶像神明ê现象存在。上帝beh亲自消除chiah-ê偶像神明,beh kā chiah-ê偶像神明送tńg去原本ê所在。但beh消除chiah-ê偶像神明并m̄是óa靠人ê力量,而是beh靠上帝ê灵chiah有办法,这ná亲像第四章6节所提起ê,重建耶路撒冷kah圣殿ê工作,m̄是óa靠人ê力量,却是óa靠圣神ê带领。

经文:

撒迦利亚书 6:1-6:8

注释:

Chit章是先知撒迦利亚所看见ê第八个异象,mā是最后一个。异象是圣经中启示文学作品siōng重要ê主轴。如果咱详细读,就会发见chiah-ê异象背后lóng有特别ê含意,而且lóng是kah当时ê社会景况有密切关系。撒迦利亚书主要以主前第六世纪末叶为背景,描述犹太人重建耶路撒冷城、圣殿等工程ê情形。先知撒迦利亚án怎透过上帝赐hō͘伊ê异象,对以色列人民喊话,为tio̍h beh坚定in ê信心。

Chit章thang分做两个段落,一是第1到8节,是第八个异象,谈起有四辆马车teh代表「四风」。二是第9到15节,chit段经文谈起上帝ài先知撒迦利亚去为约西亚加冕。

这是第八个异象,m̄-koh kah第一个异象真类似,lóng提起有无仝颜色ê马到世界各地去巡查,m̄-koh iáu有kóa差别;tī第一个异象中,mā是有红、白、斑纹等无仝颜色ê马去巡察世界,m̄-koh却无像chit-ê异象中ê马iáu拖tio̍h车。Tī第一个异象中,chiah-ê马是tńg来向主人报告in到世界各所在巡查ê结果。Á chit-má ê异象tú好颠倒,chia是讲chiah-ê马chiah tú奉差遣beh到巴比伦等地去巡查。Koh讲,tī第一个异象中,chiah-ê马匹是停留tī「谷中ê番石榴树林里」。Á chit-má ê四辆马车则tùi「两座铜山之间出来」。

第1节,铜tī圣经时代是hō͘用来当做镜子ê家庭用品。当阳光照射tī其上ê时,会反射出阳光。所以chia ê「两座铜山」mā被用来形容是日头升起ê时刻。

「铜山」ê另外一个意义是表示国家有极佳ê防卫,mā就是所讲「铜墙铁壁」ê意思。

第2到3节,chit两节描述chiah-ê马车是分别由「红马」、「乌马」、「白马」、「斑纹马」四种无仝ê马拖tio̍h。

第4节,每pái先知撒迦利亚提出问题,天使就会回答,这mā是撒迦利亚书异象中ê特色。Tī第一个异象中,先知撒迦利亚问ê是「hiah-ê马是甚么意思」,chit-má则问「chiah-ê马车是甚么意思」。

第5节,天使kā先知撒迦利亚讲,chit四台马车teh代表「四风」。Chia讲teh代表「四风」ê马车tú tùi「普天下之主面前来」,这清楚说明chiah-ê马车m̄是空车,却是载tio̍h上帝ê奴仆,若无,就是上帝亲自驾驭tio̍h chiah-ê马车亲自来临。因为上帝出门会以风为交通工具。

Koh讲,风,tī希伯来文kah「灵」chit-ê字仝款。所以mā thang讲上帝ê灵来临。上帝ê灵像一阵旋风般降临。上帝ê灵来到,是teh重整混乱ê秩序,beh重新开始一个全新ê世界、时代。

第6到7节,tī chia只有提起乌马、白马,kah有斑纹ê马所拖ê车,少了红色ê马kah车。同时,去ê所在mā是仝款,指出三个方向,一是巴比伦、二是往西方、三是往南边ê方向。Chit-má红马车可能就是由chit位天使驾驭tio̍h。伊下达命令ài其他三辆马车去执行命令。

Koh讲,chia讲乌色ê马车往北方巴比伦去。这就真值得注意,因为在先知撒迦利亚ê时代,巴比伦帝国已经沦亡à。所以chit-má应该是无巴比伦帝国ê。另外两匹马kah车分别是白色kah斑纹色ê马kah车,in分别被差派到西方kah南方。Chiah-ê马匹一接tio̍h天使ê命令,就赶紧出发去「巡查」世界。

第8节,上帝ê命令一下,随时有tńg来报。前往北方巴比伦ê马匹已经平息了「上主ê受气」,表示巴比伦帝国已被波斯帝国消灭。上帝bat透过先知耶利米讲,tī犹大亡国「七十年后」,上帝beh「因巴比伦kah它ê王所犯ê罪惩罚in」,上帝决定beh消灭chit-ê巴比伦帝国,并且beh hō͘伊「永远荒废」(参考耶利米书廿五:11—13)。所以咱thang án-ne了解:这匹乌色ê马车带上帝ê指令去巡查巴比伦帝国,看伊是m̄是已经消灭了?果然,乌色马车tńg来ê报告,hō͘上帝感觉安慰。因为他ê命令一下,事就成à。

经文:

撒迦利亚书 6:9-6:15

注释:

Chit段经文koh一pái谈起关于耶路撒冷圣殿会如期完成重建ê工作,而且敬拜ê礼仪mā kā顺利进行。所以hō͘ in祭司约西亚应该有ê冠冕,teh象徵耶和华上帝敬拜ê荣耀。

第9到10节,chia用「上主hō͘我以下信息」chit种句型,真清楚说明以下续落来ê信息,lóng是来自上帝ê启示,却m̄是先知撒迦利亚个人ê想法。

Chia提起四个人ê名,分别是「乌玳、多比雅,kah耶大雅」,chit三个人ê身分已经无法度查考。M̄-koh chiah-ê人应该是「tùi流亡巴比伦tńg来ê」民众中比较khah有代表性ê人士,因为án-ne名chiah被记录落来来。上帝ài in kā「所献ê礼物马上带到西番雅ê kiáⁿ儿约西亚厝里」。

第11节,chia讲beh kā chiah-ê人捐出ê「金银做一顶冠冕戴tī约萨答ê kiáⁿ儿大祭司约书亚头壳顶」,这表示chiah-ê回乡ê以色列人民中,有ê人经济能力确实真好。摩西律法上有规定大祭司头壳顶ài戴一顶冠冕,而且中间有块金牌刻tio̍h「圣化归属上主」这六个字。当大祭司行上祭坛去献祭ê时,用来表示全体以色列人民lóng是属tī上帝ê,是tùi万民中分别出来ê族群,kah其他族群无相仝。

第12到13节,chit节所记载ê冠冕mā teh象徵君王,这mā teh表示回乡后ê以色列人民,大祭司ná亲像政治领袖,所以伊m̄-nā beh「重建上主ê圣殿」工程,mā同时beh管理人民。这mā说明了主前586年南国犹大亡国了后,已经无君王制度,tī受掠之地,in lóng是听从大祭司ê意见,而且直到耶稣基督ê时代,大祭司等于是犹太人政治上ê领袖。M̄-koh chia mā强调chit位被加冕ê大祭司,m̄-nā是tī政治上ê角色,mā tio̍h tī宗教信仰上kah其他身边辅助ê祭司合作,hō͘政治kah宗教「tī和平融洽中共存」,表明是一种美满ê境界。

第14节ê「chit顶冠冕beh留tī上主ê圣殿当做记念品」chit句话,讲出一个后来发展ê事实,就是tī波斯帝国统治之下,chit项所讲加冕ê动作只有ē-tàng tī圣殿中举行。

另外一方面,冠冕khǹg tī圣殿中,thang提供几项值得记念ê事:一是记念in bat沦落到巴比伦做奴隶,国家灭亡,致使无法度有家己ê王室thang举行加冕、戴tio̍h王冠荣耀上帝。二是chit项冠冕存留tī圣殿中,mā是为tio̍h beh记念真chē人为tio̍h beh重建圣殿kah耶路撒冷城ê需要而奉献了in ê金银财宝,chiah致使chit项重建ê工作ē-tàng完成。虽然tī chia写「乌玳、多比雅、耶大雅,kah约西亚」等人ê名,m̄-koh chiah-ê名lóng thang做回乡者ê代表,却m̄是代表个人、某一个家庭á是社会名流。

第15节,「tòa tī远方ê人」chit句话表示ê意义真清楚,就是每一个时代ê人lóng kā参与「协助重建上主ê圣殿」。这是teh表示耶路撒冷圣殿会成做全世界敬拜ê中心,而无koh只是用色列人民敬拜上帝ê所在。

「如果lín尽力遵守上主—lín上帝ê命令,chit项事一定实现」,chit句话mā ē-sái讲是kui本圣经ê中心思想,teh kā回乡ê以色列人民讲若是期待有án-ne ê一工,耶路撒冷圣殿koh一pái像过去所罗门王时代hit种兴旺,各地ê朝圣客相连续不绝地tùi各地来敬拜上帝,án-ne,in一定tio̍h确实照tio̍h上帝ê教导去行。只要in真正kā上帝ê话实践出来,上帝一定会成就in心中ê期待。

经文:

撒迦利亚书 7:1-7:14

注释:

无论甚么宗教信仰,基本上lóng有一个前提:tio̍h绝对诚实。因为án-ne chiah ē-tàng表明家己所信ê神是真实ê。Chit-ê条件无论tī甚么宗教信仰上一定是siōng基本ê。如果kā宗教信仰当做一种装饰、好看、应景,甚至是欺骗ê工具,chit种信仰m̄-nā对家己无好处,颠倒ê,这是teh侮辱家己所敬拜ê神,一点帮助mā无。M̄-nā án-ne,若是iáu带别人同齐拜chit种虚假之神,就等于是teh陷害别人仝款。所以心地纯洁,无虚假ê心思意念者,chiah是敬拜上帝ê第一步,chit点mā是我一再提过ê。因为上帝鉴察人ê心内,却m̄是看人ê外表。

第七章就是开始teh谈怎样kā上帝ê旨意落实在生活ê方式。

第1节,chia讲时间是上帝启示先知撒迦利亚ê时间是「大流士做皇帝ê第四年九月」,chia特别说明是「基斯流月四日」,chit-ê时间是希伯来人年历ê九月,mā是tī主前518年12月7日。若是kā chit节对照第一章7节提起先知撒迦利亚连续看tio̍h异象ê时间,就会发见he是大流士当波斯皇帝ê第二年,而chit-má是第四年,换句话讲,就是tī看见异象了后ê两年。

第2节,chia提起「伯特利人已经派沙利色、利坚・米勒,kah in ê随从」到「圣殿去」,这teh表明耶路撒冷圣殿已经建造完成。Koh讲,chiah-ê人除了祈求上帝赐福之外,主要是来请求先知撒迦利亚kah祭司询问上帝一个问题:若无beh koh再「像多年来仝款tī第五月禁食,为圣殿被毁ê事哀伤」?原因是过去禁食是记念圣殿被烧毁,而chit-má耶路撒冷圣殿已经重建好势,iáu需要继续禁食mah?

第4到6节,chit段经文是先知撒迦利亚tńg来覆in上帝hō͘ in ê启示。

Chia提起in过去有长到「七十年」久为圣殿ê被毁禁食祈祷,这是每年ê五月。现tī chia提起「七月」,是因为当巴比伦灭亡犹大了后,差派基大利当犹大地区ê总督,结果犹太人刣手kā基大利杀害,同时被杀害ê人iáu包括巴比伦人。为tio̍h án-ne,引起巴比伦皇帝非常忿怒,展开强力ê镇压,死伤koh khah chē。M̄-koh in是为tio̍h beh记念基大利ê死而禁食。现tī上帝ê回答真清楚,直接指出过去七十年期间,虽然in teh为tio̍h耶路撒冷圣殿被毁坏kah犹大总督基大利事件禁食,m̄-koh上帝认为in lóng m̄是「为tio̍h尊敬」上帝而禁食。Á「in食,in lim lóng是为tio̍h满足in家己」ê口腹之欲而已。

第7节,thang对照第14节。Chia指出过去bat繁荣过ê耶路撒冷城,而第14节soah讲出后来hit-ê城变做废墟ê实况。

Thang án-ne了解,先知撒迦利亚beh kā chiah-ê犹太人讲ê是:禁食koh怎样?禁bē-tiâu食koh怎样?重要ê并m̄是teh禁食,却是teh听从上帝ê话。若是不听从上帝ê话,禁食,就只是一种宗教礼仪而已。M̄-koh若是真实听从上帝ê话,遵照上帝ê话去行,就算无禁食,mā会得tio̍h上帝ê赐福。

第8到10节,先知撒迦利亚kā in讲上帝所喜爱ê事,并m̄是禁食,却是ài in真正kā上帝ê疼铺陈出来,实践tī in ê生活环境中。Chia提起上帝所喜爱in去做ê事:

一是beh「秉公行义」。Chit句话ê意思就是beh照公义ê准则去做tāi-chì。

二是beh「以慈爱怜悯相待」。Chia ê慈爱怜悯,希伯来文是「hesed」,表示一种真实ê心,却m̄是应付ê态度。对待别人tio̍h真诚,并且用真实ê疼来对待别人。Koh khah重要ê是chit-ê词含有「约」ê意义tī其中。换句话讲,对人忠诚,对所托付ê事用真心ê态度去执行。

三是「bē-tàng欺负寡妇、孤儿、外侨,á是sàn-chhiah ê人」。其实chiah-ê规定tī以色列人民tú出埃及ê时chūn,摩西ê律法就已经非常清楚订定出来à(参考出埃及记廿二:21—24,申命记廿四:19—22)

四是「bē-tàng存心加害别人」。Chit句话指ê就是bē-tàng杀害无辜ê人。因为这是上帝siōng无法度容忍ê事(参考列王记下廿四:4)。

第11到14节,chit段经文mā是先知撒迦利亚传达上帝ê信息hō͘ chiah-ê人,chiah-ê信息是tùi历史ê回顾讲起。Chia清楚指出以色列人民siōng大ê错误,就是「m̄肯听从」上帝ê话,in「塞tòa耳á」,「in ê心kah石头仝款硬」,表示根本就m̄听上帝奴仆先知所传ê信息。Chit种历史在先知耶利米ê信息中一再出现(参考耶米册十六:11—12、十七:23、廿五:4、廿六:5)。因为án-ne,所用上帝就无koh回应in ê「祈祷」(参考以赛亚书一:15)。这mā是in会落魄到落尾被「卷行」,「tòa tī生份ê外国」,故乡变成「荒凉,人烟绝迹ê所在」ê原因。

经文:

撒迦利亚书 8:1-8:23

注释:

Tī第七章讲先知撒迦利亚透过回答hiah-ê以色列人民派来之代表ê话,表明重建起来ê耶路撒冷城kah圣殿,siōng重要ê是敬拜上帝,m̄-koh敬拜上帝就是beh kā上帝ê疼显现tī社会生活中,若无,无论用甚么方式敬拜,á是建造非常美丽ê殿宇来敬拜上帝lóng是无用ê。

过去就是有人并m̄遵守圣经ê教示,随意妄为,并且无kā圣经ê教导用tī社会kah工作上,致使上帝ê子民受tio̍h严重ê伤害,án-ne chiah是惹起上帝忿怒ê原因。所以先知撒迦利亚特别提起chiah-ê历史事件来回答询问者,kā in讲重点并不在是m̄是禁食,却是在tī是m̄是有kā上帝ê疼kah公义真正落实在生活环境中。

现tī第八章thang看tio̍h一再重复「万军ê统帅耶和华án-ne讲」chit句话(参考第2、4、6a、6b、7、9、14、19、20、23),总共有十pái ê chē。会一再重复chit句话当然有作者ê用意,beh表明上帝一定会守约并照他所讲ê话去实行。Tī这章thang看tio̍h上帝ê话充满tio̍h对以色列人民ê鼓励、赐福,kah应允。In已经真久无听tio̍h众先知传出来自上帝án-ne美ê信息了,所以先知撒迦利亚tī chit章所传达出来ê信息,对以色列人民来讲真是极大ê鼓舞。

第1到2节,上帝hō͘回乡后ê以色列人民siōng好ê信息就是他「深深疼惜」in。这「深深疼惜」一词,意思是上帝对他kah以色列人民之间所订立ê「约」,是疼到极点,不可能会放弃,koh khah bē因为有人出来阻挡就无koh维护、坚持,因为上帝是「信实」ê上帝。

第3节,thang kā chit节参考第一章16节、第二章10节,这lóng清楚说明上帝hō͘重新建造耶路撒冷城kah圣殿ê主要目的,就是他beh khiā起tī chit-ê城内,beh tī圣殿中垂听所有来敬拜ê人ê祈祷。这表示有上帝同在ê城,会hông称做「圣城」,有上帝同在ê所在,就不可能有敌人来统治、占领。因为上帝是「信实」ê,所以chit-ê城mā会hông称做「信实之城」。

第4到5节,chit两节显示出有上帝同在ê所在,就是一个和谐、稳定ê所在,m̄-nā年老ê人thang安心「坐tī城内ê广场」享受tio̍h阳光、凉风kah美景,连hiah-ê幼年ê幼儿mā thang安心tī街路上「sńg耍」嬉戏游乐。重建了后有上帝同在kah主前586年被巴比伦入侵ê时ê景况是完全无相仝。

第6到8节,chit段经文提起三件重大ê事:

一是第6节所讲ê上帝无无法度成就ê事(参考创世记十八:14,约伯记四十二:2,马可福音十:27)。

二是第7节讲上帝beh带tńg来他ê子民。这表示所有kah上帝立约ê人,lóng是上帝眷顾ê对象。无论in到tó位去,有án-ne ê一工,上帝beh解救in,带领in tńg来到上帝所同在ê圣城khiā起。

三是第8节讲上帝beh koh一pái kah以色列人民订立新ê约。Chit-ê约表明上帝确实是用色列人民ê上帝,而以色列人民是上帝ê子民。每pái圣经出现「in beh做我ê子民;我beh做in ê上帝」chit种句话ê时,就是teh表明这是上帝kah他子民ê约。

第9节,chia提起时间「to̍h是建造圣殿」ê时chūn,先知撒迦利亚tio̍h用色列同胞绝对「tio̍h坚忍」,勇敢建造落去。

第10到11节,先知撒迦利亚用「以前」ê景况kah「chit-má」美好远景相比较khah,beh hō͘以色列同胞知影,bē-tàng koh再像过去hit种,而是beh像第七章9节所讲ê「以慈爱怜悯相待」chiah正确。若是án-ne,上帝一定会加倍赐福kā in赐福。

第12节,chit节讲上帝beh赏赐kā in赐福「平安掖种;葡萄树会结出葡萄,土地出产五谷;雨水充足」,先知撒迦利亚chit种信息thang对照哈该书第二章19节,先知哈该mā是讲过去欠缺ê,chit-má lóng kā补足而且是丰富有chhun。

第13节,chit节前半句「犹大kah以色列所遭ê灾难临到你身上」,chit句话早tī主前第六世纪就已经成做一句俗语,通常用来诅咒别人。Chit句话是非常残酷ê诅咒,因为北国以色列是tī主前721年被亚述帝国所消灭,然后人民lóng被掠到奴隶市场上去贩卖(参考列王记下十八:9—11)。Á南国ê犹大则tī主前586年被巴比伦帝国所消灭,以色列人民被俘虏到巴比伦去做奴隶(参考列王记下廿五:11—12)。Tī当时一般人ê嘴中,chit两个国家ná亲像hō͘ in所信ê耶和华上帝诅咒一般ê消失à。所以chit句话ê意思就是讲「你会hō͘上帝所诅咒」。

下半句「愿你得tio̍h犹大kah以色列所得ê福气」,chit句话kah前一句话完全颠倒,这说明了过去是受tio̍h诅咒ê以色列民族,taⁿ却变成是上帝所赐福ê子民。所以先知撒迦利亚传出ê信息teh表示:当耶路撒冷城建造完成,圣殿完工启用了后,以色列民族kā koh一pái成做人人羡慕ê对象。因为耶路撒冷已经成做一个兴旺ê城市,以色列民族成做一个siōng优秀ê民族,是人人尊敬、景仰ê族群。

第14 kah 15节,chit两节mā是用对照ê句型来表示;过去以色列人民ê祖先因为m̄听上帝ê话而受tio̍h上帝严厉惩罚。现tī上帝亲自保存chiah-ê回乡ê以色列人民ê性命,表明上帝疼in,会赐福kā in赐福。

第16节,先知撒迦利亚提醒伊ê同胞tio̍h「讲话诚实」,因为只有án-ne chiah ē-tàng显示in ê心中确实有上帝。Mā只有tī chit前提之下,chiah有可能kah左邻右舍ê人「和睦」相处,chiah ē-tàng公正审判案件。

第17节,chia特别提起「bē-tàng存心刣人;bē-tàng做假证」,这两句话是十诫中第六到第十诫ê要求。

第18到19节,chit节提起当时以色列人民会tī「第四、第五、第七、第十」等月份举行禁食祈祷ê活动。

四月9日,这是记念耶路撒冷城被巴比伦帝国攻破ê日子(参考列王记下廿五:3—4,耶利米书三十九:2)。

五月17日,这是记念耶路撒冷圣殿被烧毁ê日子(参考列王记下廿五:8—10,耶利米书五十二:12—14)。

七月是记念波斯帝国差派ê犹大省长基大利被谋刣事件(参考列王记下廿五:22-25,耶利米书四十一:1—3)。

十月10日,这是记念巴比伦帝国围攻耶路撒冷城(参考列王记下廿五:1,耶利米书三十九:1、五十二:4,以西结书廿四:1—2)。

以色列人民lóng是用「禁食」来记念大灾难ê日子表示in心中极大ê哀伤。所以禁食是一件非常严肃ê事。

现在先知撒迦利亚传出ê信息是:过去为记念chiah-ê哀伤事件而禁食ê日子,teh beh改变成做欢乐ê庆祝节期。另外一方面,先知撒迦利亚mā同时要求以色列同胞,tī kā chiah-ê哀伤日子改变成做欢庆ê节期ê时,有一个相对非常重要ê规则一定tio̍h遵守,he就是tio̍h「喜爱真理kah和平」。「真理」就是teh指上帝ê话。因为上帝ê话就是性命ê话语。听从他ê话语,就ē-tàng存活落去。「和平」,是teh指无欺压弱者、贫困者ê行为。对左邻右舍会知影以慈爱怜悯相待(参考撒迦利亚书七:9),chit种态度mā是teh回应上帝ê具体表现。

第20到22节,chia讲出一幅非常令以色列人民phut-phut-tiô ê图案,讲出耶路撒冷kā成做万国万民聚集ê城市,mā是万民敬拜ê中心。Chit种预言kah期待,lóng是真chē先知共同ê信息(参考以赛亚书六十二:7、12、六十六:23,西番雅书三:20)。

第23节,koh khah清楚指出,耶路撒冷kā成做人人lóng喜爱来khiā起ê城市,m̄-nā án-ne,所有ê外族人lóng会因为认bat上帝ê子民以色列人民而感觉非常ê荣耀,真想成做耶路撒冷城ê居民。原因是in「听讲」上帝kah以色列人民同在。

Chit节讲「十个外族人会有一个」,这表示有十分之一ê人想beh成做以色列人民仝款,得tio̍h上帝ê赐福。「十分之一」ê数目mā teh表示以色列人民kā成做其他族群ê代表、教导者。

经文:

撒迦利亚书 9:1-9:17

注释:

撒迦利亚书thang分做两个部分,其一就是第一章到第八章,其二就是tùi第九章到第十四章。

Tī第一部分,lóng是kah先知撒迦利亚所看tio̍h ê八个异象有密切关系,而且chiah-ê异象lóng kah重建耶路撒冷城kah圣后面有关。先知撒迦利亚一再用所看见ê异象来鼓励回乡重建家园ê以色列人民tio̍h对上帝有信心,慈悲ê上帝会帮助in完成重建耶路撒冷城kah圣殿ê工作。M̄-koh圣殿siōng重要是敬拜上帝,而敬拜上帝就一定tio̍h用诚实ê心灵。如果无诚实ê心,即使重建好势圣殿,mā lóng无意义。先知撒迦利亚所提供ê异象里,有一件事非常有意义,就是上帝一再表示他就beh khiā起tī耶路撒冷城(参考撒迦利亚书二:10、11、八:3),kah以色列人民同在。他mā beh hō͘耶路撒冷圣殿成做万民敬拜ê中心(参考二:13、八:21—22)。

第二部分则另外一个主题,这部分主要讲tio̍h有关未来会发生ê事,kah头前谈起有关建造耶路撒冷城kah圣殿ê事大无相仝。Tī chiah-ê未来会发生ê事中,强调拯救者(弥赛亚)会来临。Chit种信息在先知文献中thang讲是一个主流思想,特别是tī主前第八世纪北国以色列亡国了后,chit种思想ta̍k年加强,而tī主前第六世纪南国犹大灭亡了后,koh khah强化chit-ê信息。Thang án-ne了解:谈起拯救者来临,附带ê就是「上帝ê日子」来到,chit-ê「上帝ê日子」bē是轻松、无事ê日子,却是上帝审判ê时刻。Hit时,上帝beh审判hiah-ê背离他旨意ê子民,mā会为受tio̍h冤屈者伸冤。

Tī chit第二部分中有一个真大ê特色,就是除了tī第十四章20节外,lóng无koh出现关于耶路撒冷圣殿ê事,m̄-koh一再出现有关chit种「耶和华ê日子」,á是「上主ê日子」、「hit日子」等,总共出现chē kah十八次,这teh表明ê意义,就是上帝一定会来审判chit-ê世界。先知会án-ne讲,就是希望所有ê上帝子民注意,赶紧悔改归向上帝,这是最后ê机会。

第九章kah第十章lóng是用诗歌ê型态写出来ê,伊ē-sái讲是一位诗人先知,kah以赛亚、耶利米、约珥、俄巴底亚、那鸿、哈巴谷等先知仝款。

第1节,提起上帝beh惩罚ê对象,包括「哈得拉」kah「大马士革」chit两个地方。「哈得拉」的确实地点已无法度确认,只有ê资料是tī第2节所提起ê tī「哈马」附近。Á「大马士革」是叙利亚ê首都。M̄-koh,另有学者认为,既然kā chit两个城市pái做伙,而且黎巴嫩tī旧约圣经早期时代lóng是用「亚兰国」chit-ê名称。所以有可能就是teh指叙利亚。

Chit节已经teh宣告一个重要信息:m̄是只有以色列chiah是属tī上帝ê,叙利亚mā是。Chit-ê意思就是所有世界上ê国家lóng是属tī上帝ê,是上帝teh管理。因为án-ne上帝ài beh进行审判ê时,m̄-nā会审判以色列人民,连叙利亚人mā逃bē过。上帝审判ê对象包括所有ê族群lóng在内。
第2到4节,chia提起两个咱非常熟悉ê城市,就是泰尔、西顿。Chit两个城市tī旧约圣经时代ē-sái讲是非常繁荣ê城市,是属tī腓尼基人ê城市,lóng是海口城市。因为án-ne chia讲此二城市m̄-nā是个非常富裕ê城市,而且tī国防军事mā真强,人民lóng真精明、干练(参考以西结书廿八:4—5)。因为án-ne,in常bē记得家己是人,往往kā家己当做神明仝款。所以当上帝ê审判来临ê时,会kā in所有ê chiah-ê lóng「the̍h走」,并且「烧毁」in ê城。

第5到8节,chit段经文提起「亚实基伦」、「迦萨」、「以革伦」等,chiah-ê城市lóng是非利士人ê。非利士人tī旧约圣经时代ē-sái讲是非常强猛ê族群,一直是用色列人民siōng难相处ê对象。M̄-koh chit-má,上帝koh摧毁in,m̄-koh会有「残存ê人」,chiah-ê人mā lóng tio̍h成做上帝ê「子民」。Chia提起「混杂ê种族」chit-ê句话,这是teh指亡国了后ê国家、城市,居民会因为为统治者为tio̍h beh好管理,会kā chit城市ê居民强制移居到别ê城市去,然后kā其他城市ê人移居过来,hō͘无仝族群者变成「混杂」相居。Án-ne,居民会因为为种族语言ê差别而bē联合起来对抗统治者。

另外,上帝beh改变in,hō͘ in「无koh食带血ê肉,á是其他thang憎ê食物」,表示kah上帝拣选ê以色列子民「耶布斯人仝款」,即使外族人mā会因为为tī上帝统治之下,lóng成做仝款圣洁ê族群,lóng用上帝做中心。Mā因为tī上帝看守、庇护之下,耶路撒冷已经成做一个无敌人敢来侵犯ê所在,mā bē有暴戾ê统治者出现,因为大家知影上帝是公义ê,他绝对不许可有人欺压他ê子民。

第9节,tī chia并无指明chit位to̍h是将来临ê「君王」是什么人?m̄-koh ná亲像头前已经叙述过ê,上帝beh亲自来到耶路撒冷城,而且beh khiā起tī hit-ê城中。

Chit节被福音书作者采用来形容耶稣基督tī最后一礼拜骑驴á进入耶路撒冷城,人民沿路欢呼ê情景(参考约翰福音十二:12—15)。

第10节,chit节thang参考弥迦书第四章3到4节。Tī上帝统治ê国度里,是一个「和平」,无战争ê所在。

第11到12节,谈起上帝kah以色列人民立约ê关系。「牲祭ê血印证ê约」,chit句话需要tùi出埃及记第廿四章5到8节来了解;当时摩西带领以色列人民kah上帝立约,tī立约ê仪式中,伊用cheng-seⁿ ê血泼洒tī人民ê身上,而所有ê以色列人民lóng讲:「上主所吩咐一切ê命令,阮愿意顺从遵行。」因为án-ne,上帝beh kā chiah-ê四散ê以色列子民带tńg来,而且beh chhōa in tńg来到有「堡垒」ê所在。

第13节,chit节kah第10节tú好颠倒;chia提起上帝beh使用犹大、以色列,ná亲像强大ê武器仝款,kā in tùi统治in ê「希腊」帝国手中抢救出来。而且人人lóng成做善用武器ê骁勇善战之士。

第14节,chit节thang参考诗篇第廿九篇。诗人诗歌中就真清楚表达上帝ê出现,声音会「震撼旷野」,mā会「动摇荒漠」,甚至连香柏树lóng会被震断,原因是上帝ê「声音大有能力」。Kā诗人ê诗歌用tī chia来形容上帝ê显现,就是án-ne伟大,有威严。

第15节,有上帝同在ê子民kah仇对敌抗ê时chūn lóng m̄免惊惶,mā bē失去庇护,反却是会如勇士般ê能力「消灭仇敌」。Chit节ê最后一阵诗歌,就是用以色列人民献祭ê时ê情景来描述in得tio̍h kah仇敌之间ê战争。因为上帝已经赦免了以色列人民ê罪,所以in得tio̍h上帝ê帮助而得tio̍h战争,hō͘仇敌ê血涌流就ná亲像in宰杀cheng-seⁿ献祭tī祭坛上仝款。

第16到17节,真清楚ê表示上帝就是用色列人民ê牧者,牧者必定会保护他ê羊群。因为上帝就是好ê顾羊人(参考以西结书三十四:11—16)。

最后,先知撒迦利亚带hō͘以色列人民ê一个期待,就是有上帝同在ê所在,会ná亲像生活tī一个安逸、无忧ê环境中。In m̄免koh再担心会有饥荒ê苦难出现,却是大家lóng thang食饱像「少年强壮」、「少女健美」仝款ê美好。

经文:

撒迦利亚书 10:1-10:12

注释:

Chit章是继续第九章谈起有关上帝beh对以色列民族伸出救助ê手,并且beh大大赐福kā in赐福。原因是过去in受苦,taⁿ上帝beh「加倍补偿」in(参考九:12)。上帝会「加倍补偿in」,却是因为in已经知影悔改、认罪,并且祈求上帝赦免in。这是tī撒迦利亚书一起头就提起ê(参考一:6b)。

kui本圣经ê作者一再强调创造宇宙万物ê上帝,是一位慈悲怜悯ê上帝,他喜爱子民会谨守kah他所立ê约,并且会用谦卑ê心认罪悔改,chit种人上帝lóng会原谅、赦免,并且会kā in赐福重新tńg来到他怀抱ê机会,安慰in,并且会koh一pái kah in立约,上帝beh做chiah-ê悔改ê子民ê上帝,而chiah-ê子民kā成做上帝所照顾ê人民。Kui本撒迦利亚书就是真清楚teh表达chit种信息,beh hō͘ hiah-ê tùi巴比伦做奴隶被释放、回乡tńg去重建家园ê以色列人民知影,上帝已经赦免in,并且iáu beh kā四散到世界各地ê同胞tùi列强ê手中带领tńg来。

为tio̍h表示对in热情ê疼,上帝iáu答应beh帮助in重建耶路撒冷圣殿,chit对以色列人民来讲是siōng重要ê一点。因为圣殿是in敬拜上帝ê中心。In一直认为:圣殿就是表明上帝tī in中间。这mā是先知撒迦利亚一再提出ê信息—上帝beh kah in同在。Beh tòa tī in重建起来ê耶路撒冷圣殿中。

这第十章就是传达chit种信息,hō͘以色列人民知影:上帝beh hō͘ in tùi散居在世界各地tńg去故乡,并且tio̍h hō͘ in koh一pái强盛起来。

第1节,chit节开始就传出美好ê信息,先知撒迦利亚kā以色列人民讲,只要in向上帝求雨,上帝一定会赏赐kā in赐福春雨kah「甘霖」,hō͘ in ê「田地青绿」表示真正神是会赐落雨水滋润大地(参考诗篇六十五:9—10),却m̄是迦南地人所拜ê巴力神明(参考耶利米书十四:22)。

第2节,chit节tú好kah第1节完全颠倒ê内容。Mā tùi chit节thang看出以色列人民tī迦南地tú-tio̍h ê景况,mā是in后来弃sak上帝ê原因,就是去拜虚假ê神。结果所带来ê就是性命koh khah大ê「苦难」,ná亲像「迷失ê羊」。

第3到5节,chit段经文是上帝对以色列人民ê应允。当上帝表明beh照顾他ê子民ê时,另外一方面就是beh「惩罚」hiah-ê苦待以色列人民ê族群、国家。非常重要ê,是tī chia上帝有表示他kah以色列人民之间有「约」ê关系。所以他讲「犹大人民是我ê」,这是真重要ê一句话。然后,上帝讲beh tùi以色列人民中间选出「统治者、首领,kah指挥官来治理」以色列人民。因为上帝选出好ê领导者,koh讲是他亲自kah子民同在,án-ne,以色列人民kā成做骁勇善战ê勇士,ē-tàng「phah倒敌人ê骑兵」。

第6到7节,chit两节诗歌继续描述上帝ê应允。Tī chia用「犹大人民」kah「以色列家」,这真清楚是teh表示整体以色列民族。上帝已经「怜悯in」,chiah会kā in「lóng带tńg来家乡」,无koh是他国ê奴隶。M̄-nā án-ne,上帝mā会「垂听in ê祈祷」。因为过去in悖逆上帝,因为án-ne上帝bat拒绝垂听in ê祈祷(参考以赛亚书一:15,耶利米书十四:11)。现tī上帝会垂听,表示上帝已经kah以色列人民和好,像从来m̄-bat hō͘上帝「弃sak」仝款。Án-ne,以色列人民tī上帝赐福之下,会重新复兴起来,ná亲像「勇士仝款ê强壮」,in mā会因为上帝好款待 in 而「欢欣鼓舞」。

第8到12节,tùi chit节开始thang看tio̍h先知撒迦利亚teh描述上帝beh án-ne对待他ê子民以色列民族:一是上帝beh「召唤」他ê子民重新「聚集」起来,ná亲像「以前仝款真chē」。二是上帝beh戴领in tùi「分散在列国中」ê子民lóng知影上帝beh带领in,无论是老少lóng会「同齐tńg去家园」,包括tī主前609年约西亚带领犹大对抗埃及ê战役失败后,被埃及尼哥王掠去ê人,mā包括主前721年被亚述消灭ê北国以色列人民,上帝lóng tio̍h带领in tńg来,当然这mā包括主前586年被巴比伦掠去做奴隶ê在内,上帝beh kā in安置tī「基列kah黎巴嫩」。Á「基列」是当时中东地带出产香料siōng有名ê所在(参考耶利米书八:22),mā被看做是中东带siōng美丽ê地区(参考耶利米书廿二:6),非常适合放牧kah种作(参考民数记三十二:1,雅歌四:1、六:5,耶利米书五十:19)。Á「黎巴嫩」则香柏树siōng出名ê产地,建造圣殿kah王宫lóng是用chit种木料。Chit两所在lóng是用土地肥出名。三是上帝beh惩罚过去欺压过以色列人民ê埃及,kah亚述。四是上帝koh一pái表明他beh帮助以色列人民,hō͘ in「强盛」起来。Á以色列人民会知影「tio̍h敬拜」、「顺从」他。

经文:

撒迦利亚书 11:1-11:17

注释:

Chit章ē-sái讲是撒迦利亚书siōng难bat ê一章经文,原因是chit章里ê譬喻充满tio̍h预言,而chiah-ê预言到底是teh讲甚么时代背景?真oh厘清。

先知撒迦利亚ê信息中,ná亲像其他先知仝款,传出上帝beh带领因为国家沦亡而四散到世界各地ê以色列人民tńg去故乡,重建家园。上帝beh koh一pái成做以色列民族ê上帝,而以色列民族teh beh koh一pái成做上帝ê子民。Chiah-ê信息tú好说明了上帝ê慈爱确实是ná亲像诗篇ê诗人所讲,上帝无久怀受气,mā不轻易受气,并且有丰富ê慈爱,所以无照人所犯ê过错报应人(参考诗篇一○三:8—10)。Á chit点mā to̍h是kui本圣经ê中心信息。

Chit章ê第4到17节mā ē-sái讲是旧约圣经siōng难处理ê经文,真可能是一种寓意ê讲法,所以圣经学者teh解释上非常分歧。Tùi第4到14节ê chit段经文,是teh描述一个好ê顾羊人,是会好好á照顾伊ê羊群。然后tùi第15到17节,是描述一个邪恶ê顾羊人是一个怎样ê态度。真oh理解ê所在在tī原本好ê牧者,后来却变成pháiⁿ ê牧者,两个之间有真大ê cheng差。

第1到3节,这是一首诗歌,而且是一首哀歌,teh描述黎巴嫩kah巴珊遇tio̍h惨重灾难ê情景。Ná亲像头前已经绍介过,黎巴嫩siōng出名ê就是香柏木,mā是所罗门王建造耶路撒冷圣殿kah宫殿ê时使用ê建材。M̄-koh chit-má,上帝ê审判来临ê时,即使伟大高壮ná亲像香柏树仝款壮大ê君王,伊统治ê城门会被敌人phah开,城池会hō͘敌人用无情ê烽火hō͘烧毁。

chia提起「巴珊」这是一个土地肥,草原辽阔,水源充沛ê所在,因为án-ne畜牧业非常出名。M̄-koh tī上帝ê审判下,chiah-ê青草翠绿ê景象以后be7 koh存在,过去繁荣ê畜牧业、林业等,lóng kā因为án-ne荒废、摧毁。

第4到5节,chia描述一个恶质ê主人对待羊群ê凶恶面谱。这恶质ê顾羊人宰杀羊群、贩卖羊肉,然后tī得tio̍h金钱了后,却用来歌颂上帝ê赏赐kah赐福。这明明是就是tī亵渎上帝ê神圣kah慈爱。所以上帝beh严厉惩罚chiah-ni̍h恶质ê顾羊人。

圣经作者mā用「牧者」来譬喻一个国家ê君王,羊群就是teh指被chit位君王统治ê人民。先知撒迦利亚chia传出ê信息指控chiah-ê君王并m̄是好牧者,却是邪恶ê顾羊人,in kan-taⁿ会想tio̍h beh tùi人民ê身上搜刮一切,甚至是出卖人民hō͘敌人chit种事mā做得出来。

其实,先知撒迦利亚chit种信息并m̄是无ê放矢,所罗门王bat为tio̍h beh建造庞(pâng)大koh奢华ê宫殿,thang割hō͘「加利利地区ê二十座城」kah人民当工资hō͘泰尔ê希兰王(参考列王记上九:11)。为tio̍h beh应付宫殿一千个妃嫔(参考列王记上十一:6)kah伊家己奢华生活ê所需要ê(参考列王记上四:22—23),真自然ê,伊需要透过课重税来支付。Á犹大约雅敬王却为tio̍h beh盖堂皇ê宫殿,m̄-nā增加税赋,故意不发工资hō͘工人,甚至iáu流无辜ê ê血(参考耶利米书廿二:13—14)。

第6节,先知撒迦利亚讲出一个重要观念,就是做一个领导者若是非法妄为,人民应该勇敢起来对抗,kā它推翻,án-ne chiah是正确ê方式。否则放纵有权势继续做pháiⁿ。Chit节讲出上帝决定「无koh怜悯chit-ê地ê人」,然后ài chit-ê地ê人,上到君王,下到一般人民lóng「交tī统治者手中」,而这新ê统治者「会thún踏」in。

第7到8节,chia先知撒迦利亚讲伊被「雇用」当牧者,然后伊the̍h「两条牧杖」,其中一条叫「恩惠」,另一条则称做「合一」。所讲「恩惠」mā ē-sái讲是「荣耀」、「美丽」,á是「恩宠」。这表示上帝ê荣耀受tio̍h损伤。所以上帝绝对bē许可他忠实ê子民受tio̍h侮辱,上帝ê子民必定会因为有他ê带领而显出荣耀、尊容。

「合一」,若是tùi两条杖来看,mā thang明白上帝ê恩典就是beh带领以色列民族重新整合起来。这两条杖mā ē-sái讲是teh代表北国以色列kah南国ê犹大。一边用一条杖保护tio̍h,然后kā两个分裂ê族群重新整合起来。换句话讲,上帝beh亲自带领chit-ê民族,bē偏袒一方,疏忽了另外一方。

Chia讲有三个「恨」伊ê「顾羊人」,in这有可能是teh指ē-tàng是teh指政治领袖,mā可能是宗教领袖,包括祭司阶级ê人,以及历代ê众先知。In lóng因为先知撒迦利亚传出上帝ê信息,感觉讨厌,因为in无欢喜欺骗人民ê事,被先知撒迦利亚拆破出来。

第9节,chit节讲chit位hō͘上帝任命ê忠实「牧者」发见上帝ê子民并无接纳伊,就án-ne伊决定放弃带领,beh hō͘ in家己去放荡,而chit种结果就是死亡。这真像使徒保罗所讲ê,做一个人拒绝接受上帝ê救恩ê时,上帝最后ê一个方法就是「chhut-chāi」chit种人去过in所喜爱ê「死亡游戏」(参考罗马书一:21—32)。

第10节,chit位牧者决定kā手中这第一条叫「恩惠」ê拐á hō͘ at断。Chia强调chit支名叫「恩惠」ê拐á所代表ê意思是「约」,表示上帝ê荣耀。这mā teh隐喻上帝以后be7 koh kah chiah-ê悖逆ê子民同在。

第11到12节,chia koh一pái提起「买卖羊群ê人」ê商人。In同意用「三十块银á做工资」,买下了chit群羊。Chia ê「三十块银á」,mā常被the̍h来隐喻tio̍h犹大出出卖耶稣ê价钱。

第13节,上帝对chit-ê忠心ê奴仆讲,ài伊kā the̍h-tio̍h ê这笔三十块银á「khǹg入去」圣殿ê「银库」中。Chit-ê「khǹg入去」一词ê希伯来文是teh指「tàn入去」ê意思。若是「tàn入去」,kah用小心翼翼ê方式「khǹg入去」去就无仝款à。马太福音第廿七章5节记载犹大出出卖耶稣基督得tio̍h三十块银á了后,发见做m̄-tio̍h去,mā是仝款kā chit三十块银á「丢tī圣殿里」。

第14节,chia先知撒迦利亚讲beh「at断」第二根「合一」ê拐á,这就表示「犹大kah以色列」kā无法度「统一」,kan-taⁿ会koh一pái陷入混乱、动荡不安ê状况中,到最后就是行上了灭亡ê途径。原因是in无愿意hō͘上帝所差派ê奴仆带领,而想beh óa靠家己ê能力。

第15节,上帝ài先知撒迦利亚koh一pái扮演「pháiⁿ牧者」ê角色,beh传达ê信息就是hō͘以色列人民知影,pháiⁿ牧者ê样式,kah chit种牧者所带来ê结果。

第16节,真清楚描述pháiⁿ牧者ê样式,包括有下列几个特点:

一是bē帮助hiah-ê受tio̍h吓(heⁿh)惊ê。当羊群受tio̍h打击,á是tú-tio̍h危险逼近ê时chūn,就会因受tio̍h吓(heⁿh)惊而四界乱窜。一个好ê牧者会用伊ê声音来安慰chiah-ê羊群,hō͘ in知影牧者就tī in身边庇护,m̄免惊惶。

二是不chhōe迷失ê。这是无近óa跟tòe tī牧者身边,行离了羊群。若是好ê牧者就会无顾一切去chhōe迷失ê羊,直到chhōe-tio̍h为止(参考路加福音十五:4—7)。

三是不医受伤ê。羊群受tio̍h野兽攻击ê时,m̄是吓(heⁿh)惊,就是会为tio̍h beh逃避灾难而四界乱窜,á是直接受tio̍h攻击而受伤,甚至死亡。

四是不养饲iáu活teh ê。这是siōng惨ê顾羊人。因为头前三种羊真可能lóng会面临死亡。M̄-koh若是连无tú-tio̍h灾难ê羊lóng m̄养饲,hō͘ in siōng基本ê食物,án-ne,chiah-ê羊一定会活活饿死。

以上四种lóng讲出一个顾羊人siōng基本该做到ê事,m̄-koh pháiⁿ牧者lóng怠忽应尽ê职责。而且iáu做koh khah恶质ê事,就是这pháiⁿ牧者「食掉siōng肥美ê羊,拆裂in ê蹄」,结果羊就无法度行动而陷入性命ê危险。

第17节,chit节用一首短诗来结束,mā讲出上帝beh采取ê行动,就是严厉惩罚chit种恶质ê顾羊人,而惩罚ê结果是hō͘ chiah-ê怠忽职守ê顾羊人变成残废、无用ê人。

经文:

撒迦利亚书 12:1-12:14

注释:

Tùi chit章到第十四章,tī chit三章中,lóng是teh说明一个真重要ê主题—上帝审判ê时刻来临。其实这mā第九到十一章经文ê主要内容。

Tī chit最后一段落中,一再看见「tī hit工」chit-ê词出现tī这三章经文中。如果详细查考,就会发见chit-ê词tī kui本撒迦利亚书十四章中,共出现廿一pái,m̄-koh tī最后chit短短三章经文中却是用了chē kah十七pái(参考十二:3、4、6、8、9、11、十三:1、2、4、十四:4、6、7、8、9、13、20、21,tī中文《和合本》ê第十四章之7、9两节lóng有「hit日」,原希伯来文mā有),可见先知撒迦利亚beh传达有关上帝tī末日审判ê信息非常强烈。

其实,chit种用词tī旧约其他先知ê文献中mā不时使用,特别ê是在先知以赛亚ê作品中就出现总共三十八次ê chē,而在先知耶利米ê作品内面mā有用chē kah二十pái,先知以西结ê册中mā有七pái,而先知阿摩司用了六pái,先知弥迦则了五次,先知西番雅mā是用五次,先知何西阿kah约珥是各用三pái,先知俄巴底亚kah哈该则各用一pái。Kui个旧约圣经tùi先知以赛亚到玛拉基,众先知总共用chit-ê词就chē kah一百一十二次。这mā就是tī头前已经有讲过ê,先知运动ê信息有一个特色,就是提醒大家tio̍h注意,上帝审判ê日子to̍h是将来临,一定会谨慎,而且beh掠tiâu chit-ê最后ê机会,赶紧悔改归向上帝。Á chit种信息在先知撒迦利亚书中显得koh khah明确。

第1节,thang参考以赛亚书第四十二章5节。

先知撒迦利亚beh传达上帝审判ê主权ê时,事(tāi)先特别提起讲kui个宇宙万物lóng是上帝所创造ê,表明上帝对kui个宇宙万物lóng有主权,chit点一定tio̍h非常清楚。

第2节,「酒」,这是先知文献中一再强调上帝会用「烈酒」hō͘ lim ê人,行bē稳、「摇摇晃晃」,终其尾倒落去,用chit种方式来表示上帝ê惩罚(参考五十一:17,耶利米书廿五:15—29)。Chia讲所有想beh攻击耶路撒冷ê国家,lóng kā ná亲像lim醉酒ê人仝款,会倒落去。

第3节,是chit章第一个「tī hit工」ê上帝之日。有上帝同在ê「hit一工」,任何外来ê力量lóng无够额来撼动有上帝同在ê所在。

Chit节讲上帝beh hō͘耶路撒冷ná亲像「一块沉重ê石头」,hō͘ hiah-ê想beh动chit块大石头ê人,m̄-nā搬移bē振动,反tńg因为想beh搬动受伤。

第4节,是第二个「tī hit工」ê上帝之日。只要上帝出手,敌人ê骑士会「发疯」,敌人ê战马「受惊」而且「chheⁿ-mê」,m̄知方向tī tó位。因为上帝「ài beh看顾犹大人民」。

第5节,「hit时」,这是teh指「tī hit工」ê意思。所有被庇护ê犹大人民lóng会同声歌颂上帝,in o-ló上帝赏赐kā in赐福力量。因为in清楚知影并m̄是家己军队ê武力ē-tàng击退敌人,却是因为有上帝ê同在kah帮助。

第6节,是第三个「tī hit工」ê上帝之日。Tī上帝ê日子里,咱人thang看tio̍h一个非常特别ê景象,就是ná亲像星火燎原ê日子来到。Chit节讲出kui个以色列民族ê全体胜利。

圣经中不时用「火」来表示两种意义,其一表示上帝ê惩罚。其二表示洁净(参考以赛亚书六:5、7)。

Chia讲犹大亲像树林中ê大火beh「烧毁左右邻国」,这意思真清楚,就是beh严厉打击左右邻国、族群。过去犹大是hō͘左右邻国攻击ê对象,chit-má则反过来回击,这mā说明了上帝开始采取报应ê动作。

第7节,chit节主要是teh强调上帝ê拯救bē只降临在大卫ê kiáⁿ孙中,却是会临到所有ê以色列人民,就是上帝全部ê选民身上。因为犹大所代表ê就是全体以色列人民,这是tī主前第六世纪末期tùi巴比伦回乡了后,犹大家族就是teh代表全体以色列子民ê意思。

第8节,是第四个「tī hit工」ê上帝之日。Tī上帝日子ê「hit一工」,情况会完全改变,因为有上帝同在,软弱ê人会变成siōng有力量ê人。

Chit节讲出上帝对大卫家族特别ê疼。Tī第7节讲上帝beh拯救所有以色列人民,chit-má koh khah进一步讲大卫ê kiáⁿ孙会出现好ê领导者,这领导者会亲像上帝ê「天使」仝款,带领以色列人民重新tńg来到上帝ê救恩中。而且tī chiah-ê回乡tńg来重建家园ê以色列人民中间,即使是「siōng软弱ê,mā会像大卫hit种坚强」,原因就是有上帝teh带领。

第9节,是第五个「tī hit工」ê上帝之日。先知撒迦利亚讲「tī hit工」,上帝beh亲自介入防卫耶路撒冷安全ê工作,绝对不许可有任何外国入侵ê力量来损害耶路撒冷。

第10节,chia谈起上帝beh kā伊ê「灵」灌ak、充满tī耶路撒冷ê居民kah大卫ê后代。因为有上帝ê灵同在,就表示chit-ê人á是族群,就是上帝所喜爱ê对象。

第10节下半句真oh理解,有人解释讲先知撒迦利亚tī chia已经预言耶稣基督会受难ê事。M̄-koh mā thang án-ne理解:tī上帝审判ê日子来临chìn前,总会有发生真chē上帝忠实ê奴仆受难之事件,而当上帝进行审判ê时,就会kā chiah-ê受难奴仆ê名一一提出来做审判ê根据,chit时chūn,大家chiah会捶心哀叹kah哀伤,而且chit种哀伤ê痛切,就ná亲像丧失大kiáⁿ仝款ê悲惨。

第11节,是第六个「tī hit工」ê上帝之日。原本是欢乐ê城市,chit-má却因为审判日子来临,发见过去所杀害ê上帝奴仆kā成做in违背上帝旨意ê证人。

Chia讲耶路撒冷会像「米吉多平原」,chit-ê地方是古老战场,tī巴勒斯坦ê中部地方。圣经时代,chit-ê所在不时有战争发生(参考士师记五:19—21,列王记下九:21—29、廿三:28—30)。

「哈达・临门」chit-ê名有两个可能,其一是teh指一个所在ê名,真可能就是teh指tī米吉多平原附近ê所在。其二是teh指一个神明ê名,这神明真可能就是古巴比伦ê「塔模斯」神ê名,chit-ê神是一个繁殖之神,tī每年ê宗教礼仪中,就有为这神明啼哭ê项目,而chit点mā to̍h是先知以西结所严厉谴责ê行为(参考以西结书八:14)。

第12到14节,chit三节经文中lóng是提起哀伤m̄-nā是停留tī耶路撒冷城内而已,却是向外扩展蔓延。换句话讲,哀伤已经蔓延到每一个家族,为甚么会án-ne?原因就是上帝审判ê来临,每一个人lóng ài面对tio̍h上帝奴仆做证指控ê惩罚。

值得注意ê是tī chia只提起四个家族,包括「大卫」、「拿单」、「利未」kah「示每」等。Tī撒母耳记下第五章14节,拿单就是大卫ê kiáⁿ儿;示每则利未ê kiáⁿ儿革顺ê第二kiáⁿ(参考出埃及记六:17)。利未是属tī祭司体系,而大卫则政治王朝。Tī古代社会,政治王朝kah祭司体系ē-sái讲是一个国家、社会ê主要领导阶层。先知撒迦利亚用chit种句型来表示kui个社会,上到领导阶层、下到一般家族,以及所有其他家族,lóng kā为chit件无应该有ê罪恶行为哀伤。Mā thang讲,由领导阶层ê出来,带领kui个社会进行忏悔、认罪ê行动,chiah是圣经作者所khah强调ê信息,mā是上帝所期待看tio̍h ê景象。因为只有忧伤、痛悔ê心chiah会得tio̍h上帝ê赦免、怜悯(参考诗篇五十一:17)。

经文:

撒迦利亚书 13:1-13:9

注释:

Tī先知作品中会发见欢喜用「上帝ê日子」(á是用「tī hit日」、「hit日」)chit种句型来表达一个重要ê信息:上帝审判日子to̍h是将来临。Á这teh表示两个基本要义:一是上帝审判ê时刻已经来到,而chit-ê时刻mā是所讲末日ê来临。二是teh指上帝拯救ê日子已经来到á是得拯救。无论是上帝ê审判,á是上帝ê拯救,chit两种意义是分bē开ê。因为有上帝ê审判,chiah会听tio̍h被严厉审判者传出呼喊拯救、赦免ê凄惨声音,mā因为审判ê日子临到,看tio̍h有人因为听从上帝怜悯ê声音,知影已经得tio̍h上帝ê赦免、拯救、伸冤,就án-ne高声传出欢喜、感谢ê o-ló歌声。这就是tī上帝审判ê日子来临ê时,所显示出来两种极大无仝ê景象。

先知撒迦利亚tī chit章附加了一个重要信息:呼吁民众tio̍h赶紧悔改认罪,承认上帝就是拯救in ê主宰。Koh讲,在先知撒迦利亚ê信息中,非常重要ê一点就是:上帝ê审判m̄-nā是Tī一般人民身上,koh khah重要ê,chit种审判mā tī上帝ê奴仆众先知身上。原因是有kóa先知根本就是无尽到应该尽ê责任,á是虚假ê先知。换句话讲,上帝ê审判对tī无忠实ê奴仆mā会hō͘ in严厉ê打击,这真清楚teh说明一件事:当上帝ê审判来临ê时,绝对无任何一个人ē-tàng避免,mā无人ē-tàng得tio̍h特权而闪过上帝ê审判。

第1节,「tī hit工」ê词tī本章第一pái出现。
Chia讲上帝为以色列人民「开一个泉源,kā in ê罪恶kah污秽洗荡清气」,这是非常大ê恩典,表示beh赦免他ê子民ê罪恶。原因就是tī第十二章12到14节真清楚记载讲,以色列人民lóng tī为in所犯ê过错哀伤、痛悔。所以上帝会因in真实认罪ê态度,hō͘ in完全ê赦免。先知以西结mā有chit种信息(参考以西结书三十六:25)。

这「泉源」意思是teh指「井」、「喷水池」。「罪恶」,tī希伯来文是teh指「nidda」,意思是teh指tī性行为上不清气。原来圣经ê作者欢喜用夫妻ê关系来比并为上帝kah以色列人民之间ê关系,上帝就是用色列人民ê丈夫;以色列人民就是上帝ê bó͘。所以夫妻之间ê性关系应该是真洁净、忠实ê,bē-tàng kah丈夫以外ê cha-po͘人相处有性行为,若无,就是一种lah-sap,犯淫乱罪ê行为。所以这真清楚讲出上帝beh kā以色列人民去拜偶像,看做ná亲像bó͘去kah别ê cha-po͘人苟kah,这就是一种淫乱、不清气ê性行为。上帝讲beh Kā chit种拜偶像ê事全部清除,hō͘ in知影he是lah-sap、无清气ê行为。

第2节,chit章第二pái出现「tī hit工」。Chit节传出一个真重要ê信息,就是拜偶像kah假先知是仝款ê罪,上帝lóng tio̍h kā它除灭殆尽。所讲「自称做先知ê人」,表示m̄是出tī上帝拣选。上帝无启示他ê信息hō͘ chit种人(参考耶利米书十四:14)。

第3节,chia特别提起连当父母ê,mā bē-tàng许可kiáⁿ儿假冒先知。若是kiáⁿ儿m̄听,当父母ê,为tio̍h kui个族群ê安全起见beh警告子女,án-ne chiah ē-tàng符合摩西律法ê规定(参考申命记十三:6—11)。

第4节,「tī hit工」,这是第三pái。先知撒迦利亚指出真实ê先知m̄是靠外表「穿粗毛衣」(参考马可福音一:6)就ē-tàng表明家己是先知。Á先知耶利米指出,先知ê真á无,iáu koh-khah tio̍h看in所传ê信息有无实现(参考耶利米书廿八:9)。

第5节,「我m̄是先知;我是作穑人」,chit句话bat出现在先知阿摩司身上,原因是当时伯特利ê祭司亚玛谢指责伊讲国王耶罗波安无欢喜听ê话。先知阿摩司真受气,伊回答祭司亚玛谢讲家己是作穑人,m̄-koh hō͘上帝呼召出来传信息(参考阿摩司书七:14—15)。

第6节,先知撒迦利亚指出,过去有kóa人为tio̍h hō͘人认为伊ê身上有上帝特别hō͘ in ê力量,所以就kā家己ê身躯伤害到流血,这为tio̍h beh取信别人认为in真正是先知chiah有能力án-ne做(参考列王记上十八:28),m̄-koh无甚么作用,因为假先知只有ē-tàng伤害家己ê身躯,对tī传达上帝ê信息是一点作用mā无。

所以chit节ē-sái讲是真讽刺ê teh说明,当上帝审判来临ê时,过去chiah-ê因为扮演假先知ê人,in身上ê记号原本就是teh扮演假先知时代所伤害ê,chit-má则tī上帝审判面前,in就beh掩盖(khàm)chiah-ê伤痕,m̄敢koh再hō͘人知影in过去bat扮演假先知,而会解释讲hiah-ê伤痕是tī朋友ê厝里无小心跋倒,á是teh争吵ê时受伤ê。

第7节,这是上帝ê宣告,上帝讲他许可攻击者用「刀剑」杀害他ê奴仆,mā就是hiah-ê忠心ê顾羊人。Tùi以赛亚书第五十三章10节thang看出上帝愿意hō͘他ê奴仆「挨phah受苦」,为tio̍h beh实现他拯救ê计画。换句话讲,上帝并无会平白牺牲他ê奴仆,却是藉tio̍h牺牲奴仆ê性命,来拯救koh khah chē ê性命。

第8节,「三分之二ê人死亡」,这确实是一个庞(pâng)大ê数目。表示上帝ê审判绝对不轻。

第9节,chhun落来ê是「三分之一」,mā就是所讲ê「残存ê子民」。M̄-koh chiah-ê á是仝款beh经过「试验」,而且是像「试验金子」仝款,chiah ē-tàng hō͘伊jú来jú「纯净」。Ná亲像箴言作者有chit种话讲:「鼎是beh 锻链银,炉是beh 锻链金,独独上主是teh 锻链人ê 心。(全民版)」(箴言十七:3)chit种用炉火锻炼金银等贵重金属,用来譬喻上帝考验他ê子民(参考以赛亚书一:25,耶利米书六:27)。

「In是我ê子民;我是in ê上帝」,chit种句话用来表明上帝kah他拣选ê子民之间有立约ê关系(参考出埃及记廿九:45,利未记廿六:45,撒母耳记下七:24,历代志上十七:22,耶利米书七:23、十一:4、廿四:7、三十:21、三十一:33、三十二:38,以西结书十一:20、十四:11、三十四:24、三十七:23、27,撒迦利亚书八:8)。Chit种约是一种性命ê约,mā是永远ê约。

经文:

撒迦利亚书 14:1-14:21

注释:

先知撒迦利亚ê信息中有一个真重要ê启示,he就是性命中有苦难,并无尽然lóng是pháiⁿ事,因为苦难mā是上帝teh锻链他子民ê一种方式,ná亲像先知撒迦利亚所讲ê,tī剩余ê子民中,上帝beh用「火炼」像试验金子仝款(参考十三:9)。因为上帝是圣洁ê,他希望他ê子民mā是圣洁ê。申命记ê作者强调上帝带领以色列人民离开埃及进入旷野漂流四十年,就是用chit种方式teh「考验」in(参考申命记八:2—3)。

chit章经文真像先知耶利米ê信息,讲上帝siōng常用ê三种方式,就是战争、饥荒、瘟疫等来惩罚悖逆他ê子民(参考耶利米书十四:12、廿四:10、廿五:29、廿七:8、廿九:17、三十四:17、四十二:22)。先知撒迦利亚mā tī chit章中,一再提起上帝ê审判,包括有战争、破病,kah炕旱。Ná亲像头前所提起ê,上帝ê审判有惩罚,相对ê,mā会有拯救ê恩典,chit种信息mā是先知文献ê特色之一。

第1节,「上主坐落来审判ê日子紧到à」,这「审判ê日子」,mā就是先知撒迦利亚一再使用「tī hit工」ê另外一种表达方式,这真清楚是teh表示上帝已经来到,却m̄是tī遥远ê天边。先知撒迦利亚指明耶路撒冷会受敌人「掳夺」、「分赃」in ê财物。因为in违抗上帝ê旨意,上帝透过chit种方式来帮助犹大ê以色列人民知影悔改、认罪。

第2节,chit节真清楚描述战争ê实况,包括有耶路撒冷「城会被占领,房屋被洗劫,妇女被强奸,半数ê居民会受掠,残余ê人留tī城内」。Tī撒迦利亚书第十三章9节讲上帝审判ê日子,只有三分之一ê人会留存落来。Tī chia soah讲有一半ê人会hō͘留置tī耶路撒冷,其他ê人lóng被俘虏去做奴隶à。Thang想像会tio̍h战败ê后果是非常惨重。

第3节,chia讲上帝beh「出去kah hiah-ê国家征战」,这teh表示上帝决定出手来惩罚chiah-ê强大ê国家联军,因为in ê行踏已经超过上帝所许可ê范围,in残酷ê手段已经引起上帝ê大受气。

第4节,本章第一pái用「tī hit工」chit-ê词。作者讲hit工是上帝审判ê日子,上帝已经来临,而且是khiā tī耶路撒冷「东边ê橄榄山顶」,上帝beh观看hiah-ê攻击耶路撒冷ê联军thang逞强到甚么时chūn。

第5节,是teh描述耶路撒冷遇tio̍h联军攻打ê情景,当然thang想像会tio̍h hit-ê灾情是非常ê惨重。

先知撒迦利亚特别指出情况ê严重性,ná亲像当年「犹大王乌西雅逃避大地动」仝款,chit件事是发生tī主前760年左右ê大灾难,先知阿摩司bat用chit pái ê大地动做历史背景,做伊hō͘上帝呼召出来传讲起帝信息ê史料根据(参考阿摩司书一:1)。先知撒迦利亚用「大地动」表示:当上帝来临ê时,就会像大地动仝款,人人lóng会heⁿh惊kah四界乱窜,以求保全性命。

Koh讲,mā因为上帝ê审判来临而发生大地动hō͘山谷分裂做做为两半,中间kā出现空隙,致使逃难ê人有机会thang chhōe-tio̍h避难、逃脱ê所在。M̄-koh仝款ê,chit种大地动,会hō͘攻打耶路撒冷城ê联军,感觉真无仝款,in会因为面临大地动而惊惶失措,落荒而逃。M̄-koh却m̄知怎样逃难,因为强大ê地动kā会hō͘ in ê脚酸软而无力逃走。

Chit节讲tī大地动中上帝「来临」,而且是「带所有ê天使同齐来」,表明ê就是beh上帝ài beh进行审判ê工作,天使kā执行上帝审判了后ê命令。地动kah天使连结做伙ê事mā thang参考马太福音第廿八章2节。

第6到7节,这是第二pái用「tī hit工」。Chia特别强调「无koh有寒冷、严霜」。Chit两个词lóng teh表示性命ê苦难,tī chia ê意思就是苦难ê日子会过去。

第8节,chit节thang参考以西结书第四十七章,该章描述ê先知以西结tī异象中所看tio̍h ê新耶路撒冷城。可能是受tio̍h先知以西结ê影响,先知撒迦利亚tī上帝临在ê耶路撒冷mā会是án-ne;伊提起tī上帝审判了后ê耶路撒冷城,以后be7 koh会缺水,却是成做一座流出泉水ê城市,人民不需要惊惶缺水ê苦难,无论是「旱季雨季lóng仝款」,而且水量tú好符合所需要ê,bē siuⁿ chē mā bē siuⁿ少。Chit种讲法续接第7节所提起,有上帝坐阵指挥ê所在,阳光永远bē消失,水mā bē减少。其实这就是伊甸园ê景况。
第9节,chit节kah第7节载tī中文《和合本》有「hit日」,《吕振中教授版本》、天主教《思高圣经学会晓版本》,包括希伯来原文mā有,可惜《现代中文版本》有省略。

Chit节是公开宣告上帝已经来统治chit-ê世界à。先知撒迦利亚讲「上主beh做全地ê王」,chit种句话,已经teh说明只有创造宇宙万物ê主宰耶和华上帝,chiah是性命ê主。因为他是赏赐光kah水hō͘他子民ê主宰。

第10到11节,chit两节看tio̍h一个全新面貌出现ê耶路撒冷城kah过去无仝款;teh过去,它一直真轻易ê就被敌人来侵犯。M̄-koh今后以后be7 koh是án-ne,因为有上帝ê看守,chit-ê城会ná亲像建造tī高山顶ê城市仝款,m̄-nā tī国防上守卫容易,而且tùi真远就ē-tàng看见它散发出来ê光芒。所以khiā起tī其中ê人民kā thang「安居乐业,无koh有被歼灭ê危险」。

第12节,chiah-ê攻击耶路撒冷ê国家、人民会hō͘上帝严厉惩罚,而惩罚则ná亲像患tio̍h癞ko病仝款恐怖(参考申命记廿八:27—35)。

第13节,koh一pái用「tī hit工」,表示上帝审判ê结果,就是hō͘ hiah-ê攻击上帝城池ê咱人陷入「混乱、惊惶」中,甚至彼此hō͘斗、攻击。

第14到15节,当chiah-ê联军来攻打in ê时,有上帝出来抵挡,并且犹大ê以色列人民mā加入抵抗ê行列,而且phah赢,thang分享因战胜所得tio̍h ê战利品。除了这以外,hiah-ê战争用ê工具,包括「马、骡子、骆驼、驴á,以及敌人营地所有ê动物,mā lóng tio̍h染上惊人ê疫病」,这表示会半遂敌军ê撤退ê动力,hō͘敌人败得koh khah凄惨,因为连beh撤退mā无办法à。

第16到19节,chit段经文说明新ê耶路撒冷kā成做万民敬拜ê所在,hiah-ê过去bat来攻打耶路撒冷ê国家、君王lóng kā明白,独独万军ê统帅耶和华上帝chiah是真正君王。所以in lóng会主动来耶路撒冷朝圣。

Chia特别提起「Tòa棚节」,chit-ê节期是teh庆祝农作物收成后准备收藏起来,有连续长到八天ê时间举行感恩庆祝活动(参考利未记廿三:33—38)。Chit-ê节期mā是用色列人民欢欣歌舞ê活动,用来感谢上帝赏赐农作物ê恩典,是所有以色列人民lóng tio̍h参加。用tī chia强调所有ê国家lóng tio̍h来过chit-ê节期,表示所有国家就án-ne知影上帝chiah是万物ê主宰,mā是所有性命ê主。包括当时siōng具实力ê国家mā仝款beh来敬拜上帝,感谢上帝。先知撒迦利亚chit种信息是teh表明一件事:如果连埃及mā抵挡不了上帝ê惩罚,án-ne,其它地区就koh khah免讲à。

第20节,chia koh一pái用「tī hit工」,mā是撒迦利亚书最后ê一个上帝之日,tī chit工,一切世上万民、万国lóng是属tī上帝管理ê。Chia讲「连马ê铃铛上mā kā刻上『圣化归上主』chit句话」,就kah「圣殿内ê锅」kah「祭坛头前ê碗」仝款,lóng是属tī圣洁上帝所用。这表示过去ê马是用来战争ê,chit-má是kah chiah-ê圣殿献祭用ê器皿仝款,全部lóng tio̍h用来敬拜上帝。Koh讲,过去只有以色列人民chiah是分别为圣ê子民,现tī所有ê人lóng是à。

第21节,最后一句话讲「上主—万军统帅ê圣殿内无koh有做买卖ê人」。Chia所讲「做买卖ê人」,tī中文《和合本》用「迦南人」,《台语汉字本》mā是用「迦南人」,而天主教《思高圣经学会晓版本》是用「商人」,而《吕振中教授版本》则用「贩卖ê人」。原来犹太人欢喜用「迦南人」chit-ê名词来形容teh生意场合中用不诚实方法来欺骗对方ê人。用「迦南人」另外iáu有一种用意,就是teh指无清气、思想不端正ê人。Tī chia表示来到敬拜上帝ê场所,人bē有贪婪ê念头、污秽ê思想,却是会用诚实ê心敬拜上帝(参考约翰福音四:23—24)。

重新查询