重新查询  A+放大  A-缩小
经文:

路加福音 1:1-1:4

注释:

四本福音书中,只有路加福音ê作者真清楚tī chit段踏话头中就kā读者讲,伊写chit本福音书ê方式――「tùi头详细考察过」,并且想「按照秩序」,以及写chit本福音书ê主要目的――是beh hō͘读者「知影所学ê道是正确ê」。

第1节mā hō͘咱知影,早期教会中已经有真chē人用文字记落来有关耶稣ê事迹,真可惜chiah-ê资料无存留落来,若无,对咱认bat耶稣ê所讲、所行一定koh khah有帮助。

经文:

路加福音 1:5-1:25

注释:

就ná亲像我teh绍介路加chit位作者写作上ê特色ê时所讲ê,作者欢喜使用「天使」kah「圣神」chit两项ê资料。天使,是上帝ê使者,hō͘ 上帝差遣来kā人讲上帝beh成就ê事。另外一方面,作者mā欢喜做历史上ê考证,因为án-ne,一开始就kā咱讲发生ê时代背景,伊提起「希律王统治犹大ê时chūn」,简单ê一句话,却讲明时间是tī主前卅七年到主后四年。请注意,chit位希律王,一般lóng kā伊称做「大希律」,对犹太人来讲,伊siōng大ê贡献恐惊就是替犹太人修建耶路撒冷圣殿,以及各种公共设施,并且对救济贫困ê犹太人真用心。伊ê家族后来mā被部分犹太人拥护,亲像希律党派ê人,就是用拥护希律家族继续统治犹太人地区á得名。

A. 第13节,「约翰」这是希伯来名,意思是「上帝是仁慈ê」。(以后导读部分lóng会kā伊称做「行洗礼约翰」,来区别耶稣ê门徒约翰。)

B. 第15节提起约翰出世后就马上被归类做「离俗人」(和合本用「拿细耳人」,请参考旧约圣经民数记六:1—21)。类似无kiáⁿ,后来tī祈祷中祈求上帝赐 hō͘伊kiáⁿ,并得tio̍h应允ê,父母常kā伊奉献成做「离俗人」,圣经中有bē少chit种例,如先知撒母耳(撒母耳记上一:20—22)、参孙(士师记十三:2— 7)。

C. Chit节mā提起约翰一出世会hō͘「圣神充满」,作者用chit句话teh表示,约翰以后ê工作lóng是圣神teh主导,kah耶稣tùi约旦河受洗后ê情形仝款(参考路加福音三:22)。 这说明一件真重要ê认bat:为福音所做ê事工lóng是圣神ê事工,m̄是人ê能力成就上帝ê事,是圣神藉tio̍h人彰显上帝ê能力。

D. 第19节特别提起chit位天使名叫「加百列」,chit-ê名mā出现tī但以理书第八章16节。圣经只有两个地方提起天使ê名,其一tī-chia,另外一处tī旧约但以理书第十章13节「天使长米迦勒」。经文:

路加福音 1:26-1:38

注释:

仝款是天使加百列,伊奉差遣去向撒加利亚传达上帝ê信息,半年后mā去向马利亚宣布上帝ê旨意。二者之间siōng大ê差别是,撒迦利亚kah伊ê bó͘伊利莎白两人「lóng已经老了」(一:7),á马利亚却是iáu未结婚ê cha-bó͘-gín-á。

A. 第35节作者koh一pái提起「圣神」kā降临tī马利亚身上,这表示马利亚身上所成就ê事,m̄是伊家己ê能力,却是tùi上帝来亲自ê作为。

B. 第37节是kui本圣经beh kā咱讲ê信息之一 ――tī上帝无一件事是做bē到ê。因为上帝是创造ê上帝,宇宙万物ê性命lóngtùi上帝来ê创造,上帝ē-tàng tùi「无」到创造「有」,mā ē-tàng hō͘「有」成做「无」。换句话讲,无上帝,所有ê一切lóng会归tī「无」。

C. 一般人siōng-kài困扰ê问题是:处女怎样ē-tàng有娠生kiáⁿ?有ê人甚至讲,如果chit件事无法度hō͘ in理性ê答案,伊就无法度接受基督教ê信仰。Chit种想法并m̄是「对」á是「不 对」ê问题,问题ê症结是:怎样了解宗教信仰ê问题。信仰ê事,并无全然thang用理性明白ê,ná亲像「爱」mā是án-ne。上帝如果ē-tàng从来m̄-bat有ê中间创造「有」, á beh tùi一个处女ê身上降落圣神有娠,koh有甚么无法度ê事?

D. 基督教ê信仰基础tī耶稣koh活,m̄是tī伊ê降生。就ná同使徒保罗所讲ê:「基督若无koh 活,阮所传ê是空虚无实,lín ê 信mā 是空空。(全民版)」(哥林多前书十五:14)因此,早期ê基督徒无人会想谈起耶稣降生ê事,mā无人会注意tio̍h耶稣降生ê由来,siōng早写成ê马可福音书就无记载关于耶稣降生ê事迹。
经文:

路加福音 1:39-1:56

注释:

第41节koh一pái看tio̍h作者用「圣神充满」,表明上帝奇妙ê作为发生tī chit两位被天使预知teh beh生婴á ê妇女身上。圣神所代表ê是:上帝亲自在作工,m̄是人ê能力,是上帝ê。

第46到56节chit篇「马利亚尊主颂」一直是基督教会久长以来siōng欢喜颂赞ê诗歌。Mā是路加福音头前两章中,四首诗歌中ê一首(另三首是:一:68— 79,二:14,二:29—32)。Chit首诗歌充分说明耶稣将来传道工作中所beh扮演ê角色。

经文:

路加福音 1:57-1:80

注释:

行洗礼约翰ê出世,chiah解除撒迦利亚因为心中怀疑所带来ê「惩罚――哑口」,伊一开嘴就是颂赞上帝ê恩典。

A. 第68到79节,就是撒迦利亚颂赞ê诗歌。因为chìn前有天使ê预言告知,所以撒迦利亚知影伊ê gín-á约翰将来所beh扮演ê角色,以及工作,因为án-ne,chit首诗歌mā是teh表明伊对家己ê gín-á约翰ê认知,亲像第76节形容约翰是「至koân上帝ê先知」,á tī第32节天使kā马利亚讲中,形容耶稣kā「hông称做至koân上帝ê Kiáⁿ」,这 明显ê讲出in两人之间ê位阶无仝。Kah后来行洗礼约翰对询问伊身分ê人,伊lóng真清楚讲出家己是替chit位「至koân上帝ê Kiáⁿ」脱鞋á mā不配(路加福音三:16)。

B. 传福音工作ê人,就是一定tio̍h先清楚家己ê角色,知影家己ê使命。绝对无法度hō͘家己「成做」上帝,这是非常重要ê认bat。

C. 看,行洗礼约翰是tòa tī「旷野」,koh tī「旷野」直到伊出来传福音。旷野,这是训练一个人顺服tī上帝ê旨意siōng好ê场所。Ná亲像摩西hō͘ 上帝呼召beh去埃及带以色列人出埃及ê时,上帝kā伊带到「旷野」,用长到四十年ê时间训练伊hō͘伊完成被赋予 ê任务。

经文:

路加福音 2:1-2:7

注释:

咱koh一pái看tio̍h作者路加真清楚交带耶稣出世时代背景――罗马皇帝奥古斯都,以及叙利亚总督居里扭。

A. 罗马帝国之所以命令所有被统治区ê人民tio̍h办理户口登记,主要ê目的有二:其一是为tio̍h beh徵税,这是凡年满十四岁ê人lóng得纳人头税,直到年满六十五岁。另外一个是 徵兵,m̄-koh,犹太人m̄免服兵役,因为in ê叛乱事件siuⁿ chē,徵犹太人去服兵役,等于提供in武器仝款ê危险。M̄-koh,犹太人bat为tio̍h beh抗拒chit种「人头税」,有过 「叛乱」,结果iáu是hō͘镇压了落来。

B. 因为居里扭是tī主前六年到四年,kah主后六年到九年担任叙利亚ê总督,因为án-ne,如果这是第一pái进行户口普查,án-ne,耶稣应该是tī主前六年到四年之间降生chiah-tio̍h。 C. 作者路加特别提起耶稣降生ê所在是tī马槽,原因是客栈已经客满。原来回乡去登报户口ê人满多ê。马槽,用脚头u想mā知这是马只teh歇困ê所在,mā是马夫过瞑ê所在, 耶稣就tī chiah-nih卑贱ê所在降生人间。

经文:

路加福音 2:8-2:21

注释:

Kah马太福音所记述ê tú好颠倒ê所在,是马太福音讲几位东方星象家因为注意观察,发见到耶稣降生ê星出现,因为án-ne开始chhōe而来到耶路撒冷。路 加福音soah讲上帝差遣天使去kā hiah-ê夜间露宿tī旷野ê顾羊人讲,hō͘ in知影耶稣已经降生tī伯利恒。这提供真好ê思考空间,to̍h是受过良好教育ê人,一定tio̍h家己去chhōe,m̄-koh,卑微ê人,上帝自然会设法hō͘ in知影怎样认bat救主。

A. 天使Tī chit段经文中扮演真重要ê角色,m̄-nā是通知顾羊人耶稣降生ê好消息,mā是o-ló上帝ê拯救恩典降临ê歌手。

B. 第17节hō͘咱看tio̍h顾羊人看见耶稣后,就kā天使kā in讲ê事「kā大家讲」。看,作者路加笔下siōng卑微ê顾羊人,mā知影beh kā in得tio̍h ê信息传hō͘别人,并且歌颂o-ló上帝。

C. 第21节讲八天后,耶稣接受割礼,这是犹太人ê传统(创世记十七:11—12),表明in kah上帝之间有立约ê关系。

经文:

路加福音 2:22-2:38

注释:

第22节讲「按照摩西律法ê规定,洁净ê日期满了」,这是根据利未记第十二章1到4节ê规定,马利亚前后总共有四十工ê时间,是tī「无清气」ê时期内,chit段期间内,bē-tàng进入圣殿,mā bē-tàng触摸任何圣物。Koh讲,根据摩西律法ê规定,大kiáⁿ一定tio̍h献hō͘上帝(出埃及记十三:12—13),因为án-ne,象徵 ê方式是带tio̍h gín-á到圣殿去,用「五块银á」赎tńg来(请看民数记十八: 15—16)。

A. Chit段经文hō͘咱看tio̍h圣神做工tī西面ê身上,hō͘伊thang一看见耶稣就知影上帝ê拯救已经来临。这mā teh说明一件信仰上真重要ê认bat:人ē-tàng明白上帝ê救恩,m̄是人ê能力,却是圣神ê感动得tio̍h ê。

B. 第36节ê女先知安娜,伊名ê意思是「恩慈」。伊可能tī约瑟kah马利亚带耶稣到圣殿去完成一定tio̍h ê手续ê时,见tio̍h耶稣,á看出耶稣就是上帝所差遣到世间来ê救主。因为án-ne,伊就极力地宣讲有关耶稣ê事。可惜后来福音书lóng无koh一pái提起关系伊kah西面ê事。

经文:

路加福音 2:39-2:52

注释:

有关耶稣童年ê记事,路加福音算是tī福音书中记载siōng chē而且详细ê,m̄-koh mā只是到chit章就结束loh。Tùi十二岁以后,一直到第三章23节讲「耶稣开始传道ê时chūn,年纪约三十岁」止,chit段青少年时代ê记事四本福音书lóng欠缺。

A. 照犹太人ê规定,儿童ê教育是tùi家庭开始,á负责chit项教育工作ê是老母。伊一定tio̍h教导gín-á认bat摩西律法,mā讲解以色列民族ê历史。

B. 第41节讲「耶稣ê父母每年lóng上耶路撒冷去守Pôaⁿ过节」,这差不多就是犹太人ê习惯,mā是in siōng大ê心愿。

C. 十二岁,tī犹太人是结束儿童ê时期,tùi十三岁开始就beh尽犹太人ê责任,加入犹太教ê组织,以及负担圣殿税。因为án-ne,十二岁thang讲是非常重要ê一年,因为chit年 父母带gín-á到圣殿去ê时chūn,犹太人ê经学教师lóng会测试chiah-ê gín-á对摩西律法ê认bat jōa-chē?对家己民族ê历史了解够无够?In tùi chia thang分辨出gín-á ê父母是m̄是尽 了责任教导gín-á。

D. 第49节ē-tàng看出耶稣tī小小年纪就已经知影伊kah上帝之间ê特殊关系。M̄-koh,伊无因为án-ne就真随便家己tī世间ê生活,颠倒,是「事事lóng顺从」约瑟kah马利亚ê教导。

经文:

路加福音 3:1-3:20

注释:

咱koh一pái看tio̍h作者路加提供详细ê史料,kah伊tī本册开始所讲ê「详细查考过」ê态度有关。

A. 第2节讲行洗礼约翰tī旷野受tio̍h上帝ê呼召出来传福音。Chit节回应第一章80 节讲ê:「伊tòa tī旷野,直到伊tī以色列人中公开活动ê时chūn。」

B. kā第3节行洗礼约翰所传扬ê「tio̍h悔改,接受洗礼,上帝就赦免lín ê罪」chit句话,比较第8节「tio̍h用行为证明lín已经悔改」,ē-tàng看出悔改m̄是思想ê模式,mā m̄是静态ê,却是有具体ê行动表现tī生活、工作中。

C. 作者路加提供siōng特别ê资料是,来接受洗礼ê人包括一般民众,iáu有抽税ê、兵丁。这kah马太福音讲起来接受洗礼ê人是「真chē法利赛人kah撒都该人」(马太福音 三:7)真无仝款。作者路加所关心ê是当时社会siōng看bē起ê对象,chiah-ê人却lóng知影tio̍h悔改,并且表明愿意用行为来证明in真心悔改,因为án-ne,in lóng异口同声teh问行洗礼约翰:「咱该做甚么?」,真心悔改ê人chiah会问chit-ê问题。

经文:

路加福音 3:21-3:38

注释:

前三本福音书lóng以行洗礼约翰为耶稣行洗礼当做伊工作ê结束。路加福音真清楚讲耶稣出来传福音ê时chūn,年纪约三十岁。

A. 第21节讲耶稣tī「祈祷」ê时chūn,「天开了」,这是象徵性ê讲法,teh表示上帝kah耶稣之间亲密ê关系。作者mā常常描述耶稣是用「祈祷」做伊工作中ê主要力量(请参考五:16、六:12、九:18、28、29、十一:1、廿二:32、41、廿三:34、46)。

B. 路加福音书所写耶稣ê族谱kah马太福音书所记载ê无仝;路加福音是写到亚当――人类ê始祖。作者有意用chit种方式表明:所有ê人lóng是来自仝一个家族,无犹太人 kah外邦人ê分。Á耶稣降生就是为tio̍h所有ê人(二:10)。Koh讲,作者路加mā比较重视「确实性」,伊是根据自然法则编写族谱,mā就是甚么人kah甚么人生ê gín-á,就写ná 个人ê传承,无一定tio̍h如马太福音因为是为犹太人写ê,所以mā重视「兄终弟kah」ê关系。第三点:路加khah强调ê是:耶稣就kah咱一般人仝款,他就kah咱做伙生活,因为án-ne,伊讲chit份族谱是「tī人ê眼中」来看,就是一般人ê看法。

经文:

路加福音 4:1-4:13

注释:

咱有看tio̍h圣神teh做工。「四十」,这是一个表示「完整」ê数目,亲像:摩西tī旷野生活了四十年后,接受呼召去带领以色列民族出埃及;koh以色列民族tī旷野 漂流了四十年后,chiah会得thang进入迦南。Thang kā「四十」当做真正数目,mā thang kā它当做一个人ē-tàng容忍iau饿ê siōng koân层次。路加kā一个人siōng koân ê境界就是宗教心灵,因 此,伊kā魔鬼带耶稣到「圣殿ê siōng koân处」排tī第三pái ê诱惑,tī chit-ê阶段是beh对上帝挑战,hō͘人感觉家己「会亲像上帝」(参考创世记三:5)仝款ê伟大。

第13节讲魔鬼是「暂ê时」离开耶稣。Mā就是讲,魔鬼并无离开,它iáu teh chhōe机会,随时会对耶稣下手诱惑。

经文:

路加福音 4:14-4:30

注释:

耶稣tùi出世到工作,圣神lóng tī伊身上kah伊同齐同工,这是路加写此福音书siōng大ê特色之一。

A. 路加福音tī编写上就真无仝款,伊kā耶稣开始工作ê第一件事,就是tńg来到家己ê故乡拿撒勒,这真清楚teh说明:是因为犹太人拒绝耶稣,ná亲像耶稣ê乡亲拒绝耶稣 仝款,因为án-ne福音chiah会往外邦人中传开来。马太福音则以耶稣医好一位患癞ko病患当做开始传福音工作ê第一件事,有意用chit种方式表明:耶稣来到世间,就是beh 调kah人kah人之间ê距离,进一步koh hō͘人kah上帝ê距离ē-tàng修好。马可福音则以耶稣tī会堂医好一位被污灵附身ê人开始伊传福音ê工作(一:21—28),这teh表示ê是,耶稣来到世间,就是beh清除人心中ê污秽,hō͘人ē-tàng以洁净ê心,tńg来到上帝ê面前。

B. 路加福音mā是记载耶稣被乡亲拿撒勒人拒绝ê经过siōng详细。因为耶稣所读ê经文是用赛亚书第六十一章1到2节,伊并且tī读完后做一个结论讲,先知ê预言已经应验ā(21节)。换句话讲,耶稣是kā拿撒勒人讲,旧约先知所预言ê,已经tī伊ê身上应验了,伊就是in所期待已久ê弥赛亚。Mā因为án-ne,hō͘拿撒勒人无法度接受,尤 其是当耶稣tī第26到27节所引用ê譬喻中,lóng是teh o-ló外邦人ê信心ê时,in非常受气,想beh kā耶稣活活地处死,m̄-koh,耶稣行个「神迹」,「tùi容地tùi人群中行 出去。」

经文:

路加福音 4:31-4:44

注释:

因为家己ê乡亲拿撒勒人拒绝伊,因为án-ne,耶稣chiah转往迦百农城去。以后耶稣就是用此城做伊传福音ê中心地区。

A. 作者路加kā赶出污鬼神迹ê重点khǹg tī第35节「污鬼tī大家面前kā hit人摔倒……一点á mā无伤害伊」,chit节经文teh表明:耶稣ê医能力,大大超过人所ē-tàng理解kah想 像之外。Mā因为伊有án-ne特殊ê医能力,因为án-ne,tī安息日ê时间一过(日头落山ê时chūn,表示已经是过了安息日ê时间,犹太人算时间是tùi下晡六点日头落山ê时开 始算起),大家就kā真chē病患带来chhōe耶稣,希望伊ē-tàng医in。耶稣无拒绝,伊是一一医好in ê病。

B. 第43节说明耶稣到世间来,并m̄是为tio̍h beh行神迹、医病,却是为tio̍h beh「传扬有关上帝主权(上帝国度ê意思)ê福音」,chit种认bat是真重要ê。因为án-ne,明白上帝国度ê信息,比身躯ê疾病得tio̍h医koh khah重要。

经文:

路加福音 5:1-5:11

注释:

路加福音是描写彼得兄弟kah约翰兄弟两对兄弟跟tòe耶稣ê经过siōng详细ê。作者以非常特殊ê笔法,将彼得之所以决定「放下所有ê,跟tòe了耶 稣」,是因为伊亲身经验到耶稣tī伊身上ê奇妙作为。请注意chit段掠鱼ê经验,mā是后来约翰福音ê作者teh描写koh活了后ê耶稣,显chit-má门徒面前ê时,彼得ê反应kah这 次掠鱼ê经验相当接近(请参考约翰福音廿一:3—7)。

Chit段掠鱼ê故事,mā kā咱讲:一个人beh跟tòe耶稣,m̄是带家己ê经验、chiah ē-tàng,是tio̍h认清耶稣到底是甚么人,chit点chiah重要。彼得兄弟kah约翰兄弟lóng是掠鱼ê专家,m̄-koh,tī耶稣面前chiah-ê chiah 干、专长,并无一定是有用,除非有顺服ê心,愿意听主耶稣ê指示「抛网」。福音ê事工m̄是靠咱人家己ê经验、才tiāu,是因为谦卑ê心,以主耶稣ê话为主, án-ne chiah重要。经文:

路加福音 5:1-0:11

注释:

五:1—11节,路加福音是描写彼得兄弟kah约翰兄弟两对兄弟跟tòe耶稣ê经过siōng详细ê。作者以非常特殊ê笔法,将彼得之所以决定「放下所有ê,跟tòe了耶 稣」,是因为伊亲身经验到耶稣tī伊身上ê奇妙作为。请注意chit段掠鱼ê经验,mā是后来约翰福音ê作者teh描写koh活了后ê耶稣,显chit-má门徒面前ê时,彼得ê反应kah这 次掠鱼ê经验相当接近(请参考约翰福音廿一:3—7)。
  chit段掠鱼ê故事,mā kā我讲 们:一个人beh跟tòe耶稣,m̄是beh带家己ê经验、chiah ē-tàng,á是beh认清耶稣到底是甚么人,chit点chiah重要。彼得兄弟kah约翰兄弟lóng是掠鱼ê专家,m̄-koh,tī耶稣面前chiah-ê chiah 干、专长,并无一定是有用,除非有顺服ê心,愿意听主耶稣ê指示「抛网」。福音ê事工m̄是靠咱人家己ê经验、才tiāu,是因为谦卑ê心,以主耶稣ê话为主, án-ne chiah重要。
经文:

路加福音 5:12-5:16

注释:

路加是一位医生,伊描写chit位癞ko病患者ê病况是「全身 长了癞ko」,这表示伊ê癞ko病况严重。依规定,伊是无法度tòa tī城里ê(利未记十三:46),á chit-má伊却出现tī城里,有可能是因为知影耶稣ê能力thang帮助伊得医,因为耶稣ê名声早已经远播(四:37)。透过医chit位病况严重ê癞ko病患,耶稣ê名声koh khah响亮,因为chit种病tī当时是人见人惊ê ná亲像今á日ê「爱滋病」 仝款。

当人群lóng想beh tùi伊得tio̍h医ê时,á是当人群lóng聚集来chhōe伊ê时,咱看tio̍h耶稣「退到偏僻ê所在去祈祷」à。这是非常重要ê信仰功课,因为祈祷乃是力量ê来源。Ē-tàng医、行神迹,并m̄是人家己ê气力,却是tùi上帝来ê能力。降生成做人ê耶稣,伊需要上帝ê能力充满伊身上。

经文:

路加福音 5:17-5:26

注释:

作者路加连续记载犹太人宗教众领袖对耶稣ê不满kah反击;in除了讲伊乱讲话外,mā对伊呼召抽税ê人来做门徒相当有意见,同时对伊无教导门徒禁食ê事mā看不过去,并且因为伊tī安息日mā医医病人,气kah忍受bē tiâu,决定beh「对付耶稣」。

请注意,chiah-ê宗教领袖是来自包括当时犹太宗教siōng权威之地――耶路撒冷。M̄-koh,人ê权威怎样ē-tàng kah上帝ê能力相比neh?作者路加用「主ê能力kah 耶稣同在,hō͘伊ē-tàng医好病人」chit句话,kā耶稣kui个传福音工作中,siōng重要ê能力来源说明清楚。Mā因为耶稣知影有上主ê能力kah伊同在,所以伊用「朋友,你ê罪蒙 赦免了」chit句话来医chit位半遂病人。有上主ê能力同在,即使是一句话,mā是创造性命ê气力。

A. Koh讲,耶稣因为有上主ê能力同在,因此ē-tàng「看穿」chiah-ê宗教众领袖ê「念头」,虽然in是彼此私下议论着耶稣所讲ê话,m̄-koh,却无法度逃避圣神ê能力「看穿」人ê心。

B. 第25节真值得咱注意,chit-ê半遂病人一听耶稣ài伊giâ起伊ê床tńg去厝里ê时chūn,伊无憢疑,却是「马上当tio̍h大家面前起来,the̍h起家己所躺卧ê床tńg去厝里」,这就完 成了神迹。换句话讲,神迹是tī无一丝á憢疑ê情况下发生ê。有怀疑心ê人,永远看bē-tio̍h神迹。这就是为甚么犹太人一再看见神迹,却iáu一再要求想beh看神迹,其 实,in是存怀疑ê心。经文:

路加福音 5:27-5:32

注释:

犹太人kā妓女、抽税ê人、贼á chit三种人看做 是「罪人」。抽税ê人,是替罗马政府徵收税赋ê工作者。因为in过去常常超收税额,而且又koh是替罗马政府工作,hō͘犹太人非常讨厌。有真长ê一段时间,犹太人为tio̍h beh 抵抗罗马政府徵收「人头税」,bat发起抗缴税金ê运动,被罗马政府当做叛乱镇压,结果死伤惨重。请注意,耶稣后来就是hō͘犹太人宗教领袖用「煽动」人民抗税ê 罪名告到彼拉多hia去ê(路加福音廿三:2、5)。可见in对抽税ê人chit种人是jōa-ni̍h-á ê讨厌。

A. taⁿ,耶稣m̄-nā呼召抽税ê人利未当他ê门徒,iáu参加利未为伊举办ê盛大宴席,莫怪in会感觉真oh受。

B. 「召pháiⁿ人悔改」,chit句话kah马可福音「召pháiⁿ人」已经有真大ê cheng差。基本上,马可福音ê作者认为所有ê人lóng是有罪ê人,lóng需要悔改。M̄-koh,路加kā chit句话加上 「悔改」二字,kah-ná hō͘人有种感觉:某一kóa人是好人,thang m̄免悔改。作者kah-ná beh解释耶稣之所以到抽税ê人利未ê厝去做客,而且kah真chē抽税ê同齐食、lim,是有原因ê,为tio̍h是beh呼召in悔改。

C. 其实,咱lóng需要悔改,m̄是只有所谓ê「pháiⁿ人」Chiah需要,tī上帝ê标准下,咱lóng是有罪ê人。诗篇ê作者讲:「上主tùi 天àⁿ 落来看世间人,beh 看有明理ê,á是有走chhōe 上帝ê 人á 无。In ê 行为歪chhoa̍h,lóng 变做污秽;无人行好,连kah 一个都无。(全民版)」(诗篇十四:2—3)

经文:

路加福音 5:33-5:39

注释:

Tùi福音书里咱会感受tio̍h作者们所收集到ê耶稣语录中,新kah旧之间ê对立真强,亲像tī马太福音第五到七章,á是马可福音第二章27 节,耶稣讲:「安息日是为tio̍h 人来设立,m̄ 是人为tio̍h 安息日来创造。。(全民版)」Chit种话,tī当时ê犹太人社会差不多ná亲像春雷一般,phah醒了当时ê人tùi宗教众领袖所领受tio̍h ê传统 教示。莫怪伊到会堂去教导人ê时chūn,「听tio̍h 耶稣教示ê 人lóng 感觉真奇妙,因为他ê 教示真有权威,无亲像hiah-ê 经学教师。(全民版)」(马可福音一:22)

A. 现在chit段经文就是一个真特别ê例,传统上,犹太人欢喜以禁食来表示家己ê敬虔,经学教师á是法利赛人mā常常用禁食祈祷方式来训练家己ê学生。行洗礼约翰bat这 样做,m̄-koh,耶稣却kā伊家己比喻成做喜宴中ê「新郎」。犹太人当然知影tī喜宴中,新郎kah新娘tī结婚ê一个月内是siōng特权,新郎甚至thang tī hit段期间内m̄免去相刣」。

B. 请注意路加chit位作者凸显出ê点tī第36节,chia伊用「撕破新衫裤」「补tī旧衣上」,明显讲出án-ne做是两败俱伤ê愚戆动作。Koh讲,第38节mā是作者路加真特 别ê所在,伊指出人lóng是习惯旧ê,常常致意识内底认为旧ê比较好,就kah-ná一个人lim了陈酒了后,bē koh再想lim新ê酒仝款。伊án-ne讲mā是teh暗示家己将bē受tio̍h当时 社会ê接受,因为讲究传统,甚至ê时常kā传统当做法典ê法利赛人,就是对耶稣相当ê「感冒」。


经文:

路加福音 6:1-6:11

注释:

Chit段经文记载两则关系安息日ê问题;前则关系安息日食物件,路加福音强调耶稣ê门徒是「用手搓tio̍h食」,这明显是有具体ê动作,违反in 对安息日ê定义:「不准制造食物。」in án-ne解释安息日,真可能kah in tī旷野拾(khioh)吗哪 ê经验有关系(请参考出埃及记十六:22—30)。M̄-koh,如果人iau饿 ê时chūn lóng bē-sái食物件(请参考马太福音十二:1),án-ne,人ê性命m̄-nā无法度得tio̍h安息,反tńg是加添苦难à。

A. 后者是关系安息日医病ê行为。犹太人并m̄是反对安息日医病,却是对非紧急ê病,一定tio̍h等到安息日过了后chiah thang,急诊并无tī chia受限。问题是chit-ê手枯干ê人,并无 是急诊,却是慢性病,因为án-ne,这就被列入tī慢性病范围,无法度tī安息日接受治疗。M̄-koh,tī耶稣ê看法里m̄是án-ne,特别是作者路加提醒咱,chit-ê人是正手枯干,真 可能造成伊tī谋生上ê困难,甚至是维持生活ê气力。耶稣一下看tio̍h chit种情景,伊第一个反应就是怜悯伊,并且医好伊。结果引发法利赛人大大ê不满,in决定beh「对付」耶稣。

B. 作者路加koh一pái提醒咱,耶稣有圣神力量ê同在,因为án-neē-tàng「知影」法利赛人心中ê「念头」。

经文:

路加福音 6:12-6:16

注释:

Tī拣选门徒chit件事顶面,路加真特别地讲耶稣是「到山顶祈祷」,而且「tī hia整夜祈祷上帝」,然后chiah tùi真chē跟随者中拣选出12位门徒来。祈祷,一直是耶稣传道事工中真重要ê功课。这mā是今á日基督徒siōng需要学习ê信仰功课,特别是传道者koh khah需要chit种操练。

Chit份名单当然是tī后来早期教会定稿ê顺位。十二,这mā反映出有意kah旧约以色列ê十二支派对称,表明新约ê十二门徒,ná亲像「新时代」ê「新以色列」仝款。彼得lóng是排行第一,出卖耶稣ê加略人犹大lóng是排tī最后,而且iáu koh khah加上「出卖耶稣ê」chit种话句。

经文:

路加福音 6:17-6:49

注释:

Tùi第17节开始,到本章ê最后一节(49节),thang讲是路加福音内底耶稣言论集ê部分。Tùi第20节来看,chit段经文是耶稣对门徒训练ê讲词,类似马太福音第五 到七章仝款,m̄-koh kah马太福音无仝ê所在是:马太福音讲是tī山顶ê教示,路加福音soah讲是tùi山顶落来了后。因为án-ne,mā有人称chit段是「平原宝训」。

A. 作者路加tī第19节koh一pái提起耶稣ē-tàng医人ê病,是因为圣神ê气力充满伊ê身上。

B. 第20到26节,chit段经文thang分做两部分,一是第20节到23节,二是第
24到26节。这两段经文所讲ê是相对ê。路加chit位医生真可能因为跟tòe使徒保罗四 处去传福音,看tio̍h真chē贫困ê人,in渴望得tio̍h福音大大超过hiah-ê富有ê人,因为án-ne,伊用非常实在ê语句讲:「sàn-chhiah ê人jōa-ni̍h-á有福ah;lín是上帝国度ê子民!」chia所讲ê「sàn-chhiah」,是真正tī物质上、财产上贫困ê人。这kah马太福音所讲ê「灵性贫乏」(五:3)是无仝款ê。

C. 如果咱tio̍h用一句话形容耶稣传福音ê主题,án-ne用「上帝国度ê福音」(á是讲「天国ê福音」)就对à。上帝国度就是用上帝做中心,以上帝为性命ê主。Án-ne,标 准就一定tio̍h khǹg tī上帝ê准则起来看。因为án-ne,第36节ê chit句:「Lín tio̍h仁慈,tú亲像lín ê天父是仁慈ê。」应该是基督徒siōng koân ê行为准则。人世间ê准则往往lóng是相对 ê;你疼我,我mā爱你;你无疼我,我mā bē爱你。M̄-koh,tī chia却tio̍h用「上帝ê仁慈」之标准来看ê时,情形就完全无仝款了;因为tùi上帝ê眼光看人,lóng是不值得 爱ê人,因为所有ê人lóng是罪人,ē-sái讲是上帝iáu是hit种爱咱。既然咱lóng是无完美、有罪ê人,án-ne,咱iáu有甚么资格去评断别人ê好á是pháiⁿ?咱所beh学习ê功课就是赦免、原谅、赦免别人。这mā是主祷文里耶稣所教导咱ê。

D. 信仰m̄是口号,mā m̄是专讲理论ê。信仰是具体ê行动表现。听耶稣ê教示,就beh确实地去遵行chiah算,而且确实地去遵行一定tio̍h是「心甘情愿」,这是福音事工siōng基本 应该有ê态度,ná亲像一丛树ê好、pháiⁿ,看它结果ê情形就ē-tàng知影。Mā像一个人kā厝起tī怎样ê地基上,这lóng是真实在ê,无法度造假。

经文:

路加福音 7:1-7:10

注释:

Chit段经文中lóng是马可福音所无记载ê资料,siōng特别ê资料是tī第七章36到50节,chit段长到14节经文中所记载关系一位妇人用香油膏耶稣ê故事,虽然tī其他四本福音书lóng有记载,m̄-koh,路加福音ê写法kah提供ê内容则全然无仝。

作者路加siōng欢喜写外邦人tī信仰上美好ê见证,chit位罗马军官是「听tio̍h耶稣ê事」,就托人去请求耶稣帮助医伊ê奴仆ê病。福音书ê作者用外邦人「听tio̍h耶稣ê事」chit句话来表示in对耶稣ê绝对信赖,kah犹太人对耶稣ê排斥、怀疑ê态度真无相仝。

长老,这是犹太人社区中lóng受尊敬ê长者,ê时常帮助排解社区中ê纷争。Chit位罗马军官根据家己ê经验,mā相信伊所听tio̍h关系耶稣ê能力,因为án-ne,后来改变态度,只要求耶稣下一个命令就ē-tàngà。

Chit位罗马军官因为kah犹太人关系真好,深知犹太人bē进入外邦人ê厝,因为án-ne,请求耶稣到in-tau去,是为难了耶稣(虽然耶稣并无憢疑跟tòe差来chhōe伊ê人前去),后来伊只请求耶稣赐一句命令,深信án-ne就有够。

想看māi,咱比chit位罗马军官ê信心加出jōa-chē?我常常发见老信徒比初代信徒ê信心koh khah少。

经文:

路加福音 7:11-7:17

注释:

Chit-ê 拿因城ê故事是路加福音特有ê资料,mā是福音书中记载耶稣hō͘三个死去者koh活ê其中一个。请注意,重点在tī这是「寡妇ê独生kiáⁿ」,换 句话讲,chit-ê独生kiáⁿ死去,对chit-ê寡妇来讲明明是等于判伊以后生活进入siōng凄惨ê景况,因为伊会因失去gín-á,无法度继承先夫留落来ê产业,一定去当乞丐维生,这mā 就是耶稣「看tio̍h hit-ê寡妇,心内充满了悲悯」ê原因。
经文:

路加福音 7:18-7:35

注释:

行洗礼约翰虽然人是tī监狱中,m̄-koh,他ê门徒lóng会kā有关耶稣ê事kā伊讲,因为án-ne,伊差派门徒去见耶稣,并且问tio̍h有关耶稣身分ê事。

A. Chit段故事ê重点是tī第21节,作者路加用「tú好tī he时chūn耶稣医好真chē患病、患疫症,kah邪灵附身ê人,并且hō͘真chē chheⁿ-mê-.ê重见光明」chit节经文,kā耶稣弥赛亚ê身分描述出来。

B. 先知以赛亚预言hit位to̍h是teh beh来临ê拯救者是:「Hit 时,chheⁿ-mê 人ê 目睭会开,臭耳聋ê 耳孔会利。Hit 时,跛脚ê 会tiô 跳亲像鹿;哑口ê 舌会唱歌。因为水chhèng 出tī 旷野;溪流chhèng 出tī 沙漠。(全民版)」(以赛亚书卅五:5—6)

C. 因为án-ne,当行洗礼约翰ê门徒来问耶稣ê身分ê时,耶稣ê回答真清楚:「Lín tńg去,kā lín所看见所听tio̍h ê报告约翰。」无m̄-tio̍h,kā家己亲目看见ê上帝奇妙ê恩典传述出来,就是teh见证福音。

D. 请注意第29到30节,这是相对句,一般群众,尤其是收税ê人(chit种人kah妓女、贼á,tī犹太人看做是「罪人」),却愿意听耶稣传讲上帝国度ê信息,m̄-koh,宗教领袖则拒绝,in甚至mā拒绝行洗礼约翰ê洗礼。

经文:

路加福音 7:36-7:50

注释:

Chit-ê故事kah其他三本福音书(马太福音廿六:6—13节,马可福音十四:3—9节,约翰福音十二:1—12节)所记载ê真类似,m̄-koh,kui个 故事ê细节却是大无相仝;一则,邀请耶稣食饭ê人是一位名叫西门ê法利赛人。二则,带香油膏耶稣ê cha-bó͘人,显然是一个「妓女」(罪人)。三则,耶稣特别为tio̍h这 cha-bó͘人所作ê事,设譬喻教导西门,mā指出西门并无真心诚意地接待耶稣。

A. Chit-ê cha-bó͘人为甚么会án-ne做?有人讲伊就是当teh行淫ê时被掠tio̍h ê hit位cha-bó͘人,因为耶稣解围而来感谢耶稣ê。不过伊是带tio̍h感恩ê心用香油膏耶稣,是thang tùi她ê举动中看出。

B. 若是比较马可福音书ê记载,chit位法利赛人西门,bat患过癞ko病,chit种病被犹太人判做「无清气」,因为án-ne mā「bat」是一个「罪人」,因为无法度参加聚会敬拜上帝。 taⁿ被耶稣医好,却bē记得家己bat mā有过被看做是「罪人」,倒反tńg来看tio̍h chit位「bat」是「罪人」(妓女)ê cha-bó͘人。

人岂m̄是常常án-ne:bē记得家己mā是罪人,kan-taⁿ会目睭亮睁睁ê看tio̍h别人ê罪。
经文:

路加福音 8:1-8:3

注释:

路加福音siōng有意思ê就是chit三节,短短三节讲出妇女tī耶稣传道事工上ê贡献。Á妇女tī当时ê社会地位一直是相当卑贱,却是福音ê大功臣。

今á日ê教会mā是án-ne,众姊妹tī事工上ê认真、投入,lóng比男性突出真chē。

经文:

路加福音 8:4-8:18

注释:

Chit段掖种籽ê譬喻,作者路加只有讲掖tī好土地ê,结出来ê果子是「百倍」。当时ê人看「百倍」乃是siōng完美ê境界。好ê种籽掖tī好ê土地,结果就是siōng完美ê。上帝国度就是án-ne ê完美,是性命ê siōng koân境界。

注意第15节,作者特别强调ē-tàng结出好ê果子,是因为「人听信息,以良善kah诚实ê心持守它,恒心等待,直到它结出果子。」良善、诚实lóng是信仰ê基本要件,因为信仰是面对上帝对人内心ê呼召,无良善kah诚实做基础,谈基督教信仰是真空洞ê。

Koh讲,上帝国度ê信息是beh hō͘大家lóng听bat,而且无所谓秘密á是隐藏ê事,只要用心听、注意听,必定会明白上帝国度信息ê奥秘。因为án-ne,若有人kā你讲真玄奥ê信息,hō͘你感觉迷惑、bē了解,你一定会小心,因为圣经ê信息是beh明白ê,无秘密thang讲。
经文:

路加福音 8:19-8:21

注释:

真正tī信仰入门ê人,会kā血缘ê关系看kah淡,因为伊知影上帝爱ê是所有ê人。重视族群、血缘关系ê人,传bē出真正福音。宣教师就是ē-tàng突破chit种层次,chiah ē-tàng kā福音传到世界各地,到完全无仝ê族群、肤色、文化ê地区去。
经文:

路加福音 8:22-8:25

注释:

门徒跟tòe耶稣四界去传福音,mā看过耶稣hō͘ 拿因城ê寡妇独生kiáⁿ tùi死里koh活,chit-má,当in tú-tio̍h大风涌打击,非常危险ê时,看见耶稣平静了风 浪,却「koh稀奇koh惊骇,彼此讲:『chit-ê人到底是甚么人?』」chit种反应岂m̄是真奇怪?其实,咱岂m̄是án-ne,常常teh问耶稣是甚么人。
经文:

路加福音 8:26-8:39

注释:

Kui个故事ê重点是tī第28节,chit-ê hō͘ 鬼附身ê人所讲:「至koân上帝ê kiáⁿ耶稣,你为甚么beh干涉搅扰我?我求你mài折磨我!」上帝就是因 为看见人tī罪中受苦难,所以差派他ê kiáⁿ来到人间,就是为tio̍h beh hō͘人tùi罪ê折磨中解脱出来。chit-má chit-ê hō͘ 鬼附身ê人soah要求耶稣「mài折磨」伊,chit句话tú好讲出一个重要ê信息:鬼、撒旦、魔鬼等,就是阻碍上帝除去人类性命苦难ê气力。当上帝运行他ê慈爱拯救人ê时chūn,mā是鬼、撒旦等siōng痛苦ê时chūn。

Siōng美好传福音ê方式,tī chiah-ê hō͘ 鬼附身ê人ê身上thang看见,伊kā耶稣为伊所做ê一切事「行遍全镇,传扬」出去。这mā是咱该做ê事,岂m̄是?

经文:

路加福音 8:40-8:56

注释:

Chit段经文是耶稣医两位cha-bó͘人ê故事,其中一个小女孩chiah十二岁就往生,另外一位则患血崩十二年。两个医ê神迹以「十二年」亲密结合起 来。Chit-ê小女孩mā是福音书中记载第二则死人koh活ê故事,主要teh说明:耶稣有hō͘人tùi死里koh活ê能力,有án-ne能力ê,除了上帝之外,chhōe bē-tio̍h第二者。早期教会等 待耶稣koh再临ê日子一工天过去,真chē人因为等待耶稣koh再临未到就已往生,作者路kā它拿因城ê故事,kah chit段故事说明:即使是死去,mā m̄免惊惶,因为耶稣有chit种 能力,就亲像上帝。M̄-nā án-ne,即使tī人看起来lóng无办法ê病,像chit位血崩妇人般ê严重,只要「接触」到耶稣,性命等于是重新koh再造仝款。

经文:

路加福音 9:1-9:6

注释:

医病kah赶鬼tī早期ê教会被看做是传道工作中无法度欠缺ê,即使tī今á日,医疗服务ê工作mā是teh传道事工中占有真重要ê份量。台湾ê宣教事工就是由马雅各医师以医疗服务开启传道事工ê。这kah今á日常常有真chē传道者ài用祈祷医病、赶鬼ê意义无仝款。

第5节「Kā脚上ê土粉mā跺掉」,这是犹太人ê风俗,表示chit-ê tāi-chì kah我无关ê意思。

经文:

路加福音 9:7-9:9

注释:

路加福音对行洗礼约翰被刣死事件之记事写了siōng少,重点在tī描述希律心中ê不安,并为第廿三章6—12节留伏笔。
经文:

路加福音 9:10-9:17

注释:

四本福音书lóng有记载chit件「五饼二鱼」ê神迹,对早期教会来讲,同齐分享食物,乃是信仰生活siōng好ê见证,án-ne至少说明无论贫贱富贵,大家tī上帝ê国度里lóng仝款。Kui个神迹ê重点在tī耶稣ê祝福,有上帝ê祝福,就会够额有chhun。
经文:

路加福音 9:18-9:27

注释:

路加福音kah马可、马太ê作者无仝ê所在是,作者讲「耶稣单独一个人teh祈祷」ê时chūn,门徒来chhōe伊,耶稣问in有关别人teh谈论伊ê事。当彼得回答讲耶稣是「上帝所立ê基督」了后,耶稣续落来提醒in有关他teh beh受难ê事。

人若beh跟tòe耶稣,一定tio̍h「ta̍k工背负伊ê十字架」,十字架是罗马政府用来严惩叛乱罪á是重刑犯用ê。换句话讲,跟tòe耶稣,就beh有「每工」(从来m̄-bat间断á是停止ê意思)准lóng受难――siōng严厉惩罚――ê准备,因为这是teh行天国之路,chit条路无好行。

经文:

路加福音 9:28-9:36

注释:

这是一段不时被讨论而且非常难解ê经文,因为彼得in怎样会知影甚么人是以利亚、摩西。这故事tī早期教会中普遍流传tio̍h,chiah致使三本福音书lóng 有保存chit-ê资料,主要目的teh说明:耶稣就是旧约时代先知kah摩西律法所预言ê救赎主。山顶形像改变ê荣耀,mā teh说明耶稣就是上帝差派到世间来siōng大ê记号,如 同日头ê光辉一般。
经文:

路加福音 9:37-9:48

注释:

九:37—43a节,作者特别提醒chit-ê患病ê gín-á是一个「独生 子」,对犹太人来讲,chit-ê独生ê gín-á是家庭siōng重要ê期待。马太福音讲chit-ê gín-á是患tio̍h「癫痫病」(马太福音十七:15)。鬼,带来各种奇形怪状ê病痛,hō͘人ê 性命感觉无奈,mā受tio̍h摧残。Hō͘摧残人性命ê鬼、撒旦tùi人ê性命中离开,这是耶稣到世间来ê使命。

请注意第41节,「无信心」真容易带来「腐败」,咱ê生活世界显示出来ê就是án-ne。


九:43b—48节,这是路加记载耶稣第二pái预言受难。重点tī第45节,强调门徒对耶稣ê受难ê tāi-chì,并bē了解,soah koh m̄敢问。In bē了解,thang tùi in teh「争论究竟in中间什么人siōng伟大」看会出来,如果in知影耶稣to̍h是teh beh tī耶路撒冷受难,什么人大什么人小koh有甚么意义neh?恐惊早就有人赶紧离开了。

咱是m̄是mā kah chiah-ê门徒仝款,对圣经á是信仰ê事bē了解,soah koh m̄敢问传道者、牧师,为甚么?
经文:

路加福音 9:49-9:55

注释:

这是两则故事,m̄-koh却讲出一个中心信息:信仰hō͘咱有koh khah宽阔ê心,看kah咱无仝表达方式ê人。

前一soah讲有人「藉tio̍h」耶稣ê名赶鬼,耶稣ài门徒mài阻止,因为有人如果因耶稣ê名,性命得tio̍h医,he应该是一件美妙ê事ah。信耶稣无特权,信仰mā无专利,只有分享。

相对ê是后一则,有人拒绝接受耶稣,咱mā m̄免愤怒,tio̍h「替天行道」,m̄免án-ne,因为上帝自然会审判chit种事,免得咱tio̍h急。

经文:

路加福音 9:57-9:62

注释:

Beh跟tòe耶稣,一定tio̍h先衡量一下家己ê需要,耶稣bē勉强人来跟tòe伊去传福音,甚至对一kóa hō͘伊医á想以跟tòe表示感恩ê人,耶稣mā是kā in讲tńg去厝里,将「上帝为你所做ê事」kā亲友讲(八:39)。耶稣无希望人chhōe了真chē理由作藉口,讲beh「等待」父母过世后,á是等到家己ê事业告一段落后,chiah来 相信上帝国度ê信息,因为性命ê时间并无tī人ê手中,应当趁 iáu活teh,而且家己已经听tio̍h天国福音ê时chūn,赶紧掠tiâu机会。
经文:

路加福音 10:1-10:24

注释:

Chit段耶稣另外拣选72人投入传福音ê记事,只出现tī路加福音。耶稣会koh再拣选chiah-ni̍h chē人参与传福音ê事工,理由tī第2节「农作物真chē,á工人真少。」这mā讲出早期教会tī福音事工上发展得真紧,欠缺福音事工ê同工相当严重。

A. 真实在传上帝国度福音者,伊所代表ê,已经无koh是家己,却是上帝ê使者,因为án-ne,耶稣勉励他ê门徒,别因为人ê拒绝艰苦心,上帝家己会处理chit种事(16 节),ná亲像tī第九章51—55节中,对撒马利亚庄头拒绝耶稣ê时,耶稣ê反应仝款。

B. 传福音ê工作,是属tī上帝ê工作,mā是圣神teh工作,m̄是人ê能力强á无,因为án-ne,mā mài因为tī福音事工上有成就,就得意忘形,因为荣耀上帝ê名,hō͘上帝国度降临tī人类世界,chiah是重要。

C. 「Tio̍h因lín ê名记录tī天顶á欢乐」,kā chit句话比较腓立比书第三章13到14节:「我并无认为我已经得tio̍hchit-ê奖赏;我只专心一件事:就是bē记得背后,全力追求头前ê事。我向(ǹg)目标直奔,为tio̍h beh得tio̍h奖赏:chit-ê奖赏就是属天ê新性命,是上帝藉tio̍h基督耶稣呼召我去领受ê。」

经文:

路加福音 10:25-10:37

注释:

Chit段出名ê「好撒马利亚人」譬喻,自古到taⁿ一直teh基督教会内hō͘人欢喜ài讲,甚至mā是真chē寓言故事取材ê资料。

A. 注意第27到28节,当chit位教律法教师回答出摩西律法ê精华ê时,耶稣回答伊,ài伊就按照所知影ê去行。M̄-koh,真正ê问题是「疼上帝」实在是真「抽象」ê, 人ài怎样chiah ē-tàng确定是真正「疼上帝」?每一个人ê量标准mā无仝。重点tī「疼厝边,亲像疼家己仝款」chit句话,因为「疼厝边」是thang表达tī人kah人之间ê互动关 系。耶稣故意用「撒马利亚人」当做譬喻ê教材,mā是有原因ê,因为撒马利亚人kah犹太人彼此之间无来往(约翰福音四:9),这是历史ê仇恨,tī犹太人ê眼 中,撒马利亚人根本就是「无清气」ê人,无法度kah in接触。Ē-sái讲是,in所看bē起ê人,却会救受伤ê人,á祭司、利未人(in lóng是teh负责祭典、礼仪,帮助人认 识、敬拜上帝ê宗教师)表面上看起来,in是「siōng爱」上帝ê人,却对人受伤ê时ê苦难有看kah-ná无看tio̍h,这就无法度算是疼上帝,因为疼上帝kah爱人无法度分开。

B. 怎样爱chiah是疼厝边?thang参考约翰一书四章7—21节。

经文:

路加福音 10:38-10:42

注释:

这mā是路加特有ê资料。Chit-ê故事hō͘真chē人替马大叫屈,其实,这mā讲出真chē基督徒ê问题:甚么chiah是真正重要ê事?性命中有真chē hō͘咱忙乱、愁烦ê事,咱kám m̄是为tio̍h beh解决chiah-ê琐碎、烦乱ê事,结果kā koh khah重要ê性命大事hō͘疏忽了,到头来时chūn一到,chiah懊恼家己少年ê时,á是健壮ê时无好好á 把握。Chit-ê故事确实真值得咱koh一pái深思。

经文:

路加福音 11:1-11:13

注释:

祈祷对犹太人来讲,差不多就是生活ê一部分,因为án-ne,耶稣ê门徒会要求耶稣教导in祈祷,mā hō͘咱感觉奇怪,第1节讲耶稣tī祈祷结束后,门徒来请教伊chit-ê问题。有可能是因为门徒常常看 到耶稣会独自一个人tī偏僻ê所在祈祷,kah一般法利赛人无仝,á是有时因为听耶稣teh祈祷ê时,kah in tī祈祷ê内容无仝款,因为án-ne,in想beh知影正确ê祈祷态度á是内 容。Chit篇出名ê「主祷文」,重点是teh荣耀上帝ê名。做一个人知影荣耀上帝ê圣名ê时,chiah会明白家己是jōa-ni̍h-á有限kah软弱。

Koh讲,耶稣mā teh教导门徒怎样祈祷,续落来kā众门徒讲知影,上帝一定会听人ê祈祷,重要ê是,祈祷一定tio̍h ài有耐心thèng候,tio̍h对上帝有绝对ê信心。耐心kah信心是祈祷ê基本要件。

经文:

路加福音 11:14-11:23

注释:

当耶稣赶走一个哑口鬼后,有人讲伊是「靠鬼王别西卜赶鬼ê」,chit种讲法意思是teh指耶稣所行ê m̄是神迹,却是「巫术」,如果chit项指控成 立,án-ne照摩西ê律法,in thang判处耶稣死刑(参考申命记十八:9—13)。M̄-koh,真正ê问题是,耶稣并m̄是靠别西卜赶鬼,伊所行ê是神迹。神迹乃是上帝 奇妙ê作为,mā因为是án-ne,chiah致使众人惊kah gāng去,原因是in bat看过有人驱鬼过,却kah耶稣行神迹ê情形无仝款。
经文:

路加福音 11:24-11:26

注释:

Chit段经文mā thang讲是teh解释hiah-ê bat hō͘ 鬼附身á被医好ê人,应该ê时刻保持儆醒ê心灵,若无真容易koh再被附身,若此,则情况会比以前koh khah严重。
经文:

路加福音 11:27-11:28

注释:

Kā chit段话比较第八章19节,会帮助咱清楚耶稣所看重ê事,是人遵行上帝ê旨意。
经文:

路加福音 11:29-11:32

注释:

犹太人希望看tio̍h神迹,m̄-koh,看了mā m̄信,大概是kā神迹看做像「魔术」In中间真chē人跟tòe耶稣四界去,mā看过真chē神迹,m̄-koh,in iáu是m̄信ah。其实,咱thang án-ne了解:无信心ê人,永远看bē-tio̍h神迹,因为有怀疑就bē有神迹。
经文:

路加福音 11:33-11:36

注释:

圣经作者ài用「光明」kah「乌暗」代表「善」kah「罪恶」。光,是为tio̍h beh hō͘人看会tio̍h,若无,就显bē出它ê意义。仝款ê,基督徒tio̍h kah光仝款,hō͘别人看会tio̍h家己所行ê,确实是thang见证上帝拯救ê「善」。
经文:

路加福音 11:37-11:54

注释:

整段经文ê中心点tī第38节,起因tī「法利赛人看见耶稣饭前不先洗手」,感觉惊kah gāng去。饭前洗手,这是犹太人生活风俗,m̄-koh这风俗富有相当 chiok厚ê宗教信仰内涵,in感觉人tī食饭前不洗手,会致使人内心ê污秽,m̄-koh,耶稣认为这是真虚假ê,伊认为真正hō͘人心污秽ê,是来自人ê心思意念,kah有无 洗手无关系(请参考马可福音七:14—23)。因为án-ne,tùi第39节开始,耶稣指出chiah-ê宗教众领袖徒有虚假ê外表(参考路加福音十三:1),并无真实ê内心。

经文:

路加福音 12:1-12:3

注释:

第1节hō͘咱看tio̍h耶稣受欢迎ê程度,这mā是当时宗教众领袖siōng-kài不安ê原因,in感受tio̍h耶稣对in ê权威造成威胁。

上帝察看人ê心思意念,无人ē-tàng隐瞒得了上帝ê眼目。台语有句俗语:「鸭蛋koh再密,mā有缝。」á是另外一句大家耳熟ê:「若beh人m̄知,除非己莫为。」

经文:

路加福音 12:4-12:12

注释:

Chit段经文真可能是针对早期教会受tio̍h严厉迫害(参考使徒行传八:1),众信徒有人担心,mā有人弃sak信仰(参考希伯来书六:4—6)。不 过,chit段话mā是耶稣为hiah-ê跟tòe伊ê群众讲ê,希望in明白恶势力真正对人迫害ê,mā kan-taⁿ tī身躯,无法度kah tī性命ê本质,真正teh管理人性命ê,乃是上帝。Á tī上帝ê眼中,性命lóng是他奇妙ê创造,无贵贱之分。任何残害性命ê事,上帝lóng会计算。
经文:

路加福音 12:13-12:21

注释:

这是路加特有ê资料,提醒咱知影性命ê价值并m̄是在tī thang计算ê财产。Koh讲,hō͘咱知影,上帝chiah是性命ê主宰,人m̄是性命ê主。如果 无上帝ê同意,人所有ê努力,á是累积起来ê财富mā是枉然。请注意第21节,chit所在指ê「财富」,m̄-nā是物质ê,mā包括人ê chiah ē-tàng、学识、经历、社会地位等等。

经文:

路加福音 12:22-12:34

注释:

万物tùi上帝来ê创造,上帝自然会管理妥当。人ê性命mā是上帝创造,m̄免担心chiah-ê属tī生存性命所需要ê,性命无在tī食、lim、穿,á在tī认bat上帝(参考出埃及记十六:17— 18,耶利米书九:23—24)。

有一句话值得大家参考,人ē-tàng带到天顶去,只有一项:你hō͘别人ê「善」,其他ê lóng带不上去。想看māi,家己hō͘别人chē少「善」,án-ne chiah重要。注意,「别人」是teh指hiah-ê生活tī贫困中ê人,m̄是家己ê厝内人。

经文:

路加福音 12:35-12:48

注释:

「儆醒」,tī耶稣ê教示中一再提起咱tio̍h注意ê事,因为时间是tī上帝手中,咱m̄知甚么时chūn上帝会伸手审判。当然,chit段经文通常hông用来解释末日来临ê时刻,只是无人知影hit-ê甚么时chūn会来临,因为只有上帝家己知影(参考马可福音十三:32)。
经文:

路加福音 12:49-12:59

注释:

信仰是性命ê问题,一定tio̍h真清楚作选择,m̄是thang 搓圆ê态度。信仰mā需要「敏锐」ê眼光,知影兆头ê出现,如同在看tio̍h天象变化一 样。Koh讲,信仰是beh hō͘性命得tio̍h和解,ná亲像人kah所亏欠ê对象和解,chiah bē被关进监tiâu。仝款ê,耶稣来到世间,为tio̍h是beh hō͘咱kah上帝和解(请参考哥林多后书 五:19)。

经文:

路加福音 13:1-13:9

注释:

Chit段经文mā是路加特有ê资料,hō͘咱知影,悔改是性命得救ê ǹg望。慈悲ê上帝hō͘咱真chē机会,如果无把握,时间一到,ná亲像无结出果子ê果子树仝款遇tio̍h砍除。
经文:

路加福音 13:10-13:17

注释:

Chit段mā是路加特有ê资料,主要ê问题在tī守安息日ê态度。耶稣认为安息日应该hō͘苦难ê性命得tio̍h怜悯,这mā是上帝设立安息日ê本意。

经文:

路加福音 13:18-13:21

注释:

芥菜种kah面酵lóng是真细微ê体积á是量,m̄-koh,影响却是siōng大ê,甚至是大到无法度估计。上帝国度ê影响力mā是án-ne,tī上帝奇妙作为下,即使是siōng微小ê「善」,mā会带来极大ê影响。
经文:

路加福音 13:22-13:30

注释:

一般人欢喜问chit种问题:「伊会得救?」á是「m̄信ê人会得救?」ná亲像耶稣往耶路撒冷ê途中,有人问耶稣「得救ê人无chē 」án-ne ê问题仝款。其实,mài先问甚么人会得救,á是无法度得救,这m̄是咱ê问题,真正beh先问ê问题是:「像我án-ne罪重ê人,上帝kám会救我?」á是án-ne讲会比较好: 「主ah,求你赦免我,因为我实在不配进入你ê国。」用chit种态度来看chit段经文,有可能会比较容易明白。
经文:

路加福音 13:31-13:35

注释:

耶稣会骂人oh,看,伊骂希律安提帕王是「狐狸」,比行洗礼约翰骂hiah-ê想beh接受伊洗礼ê法利赛人kah撒都该人是「毒蛇」细jī了些(参考马太福音三:7)。大概是因为希律安提帕王刣死了行洗礼约翰,chiah hō͘耶稣用chit种口气骂伊。

第33节,先知乃是「上帝ê代言人」ê意思,耶路撒冷既然是敬拜上帝ê中心,m̄-koh却被宗教众领袖把持,而且hō͘信仰ê内涵扭曲了,上帝ê奴仆有责任hō͘伊导正过来。

经文:

路加福音 14:1-14:6

注释:

这是路加特有ê资料,mā是路加福音记载耶稣第三pái接受法利赛人食饭,前两pái分别记载tī第七章36节,kah第十一章37节。福音书记载耶稣tī安息日医病ê故事bē少,包括逐出污灵(马可福音一:21—28),医好一位手枯干ê人(三:1—6),一个被邪灵附tio̍h长到18 年ê cha-bó͘人(路加福音十三:10—17),hō͘生落来就chheⁿ-mê-.ê人ē-tàng看见(约翰福音九:13)。

Chit-má是法利赛人tī厝里邀请耶稣食饭,因为án-ne,这必定是食暗顿,暗顿一开动就过了安息日,án-ne in就ē-tàng温烧热炉灶,若无,就是违反安息日。Mā因为时间渐渐接 近过安息日ê时刻,chit-ê患水肿ê病人才有可能出现tī耶稣面前,期待耶稣ê医。对耶稣来讲,只要是苦难,即使是安息日mā tio̍h解救chit种性命苦难。

经文:

路加福音 14:7-14:14

注释:

Chit段mā是只有路加chiah有ê资料,讲出法利赛人ê虚假kah骄傲。第7到11节,提起「婚宴」,真紧hō͘咱联想beh kah上帝国度ê宴席有关。上帝国度是用上帝为主,人tī以上帝为主ê宴席中,应该tio̍h知影怎样谦卑,因为主人是上帝。

第12到14节提起án怎当一个好ê主人。法利赛人欢喜展宝社会地位,á是受人o-ló。M̄-koh,耶稣kā重点放tī上帝国度,上帝对人ê奖赏chiah是咱所beh追求ê,因 为上帝ê奖赏chiah是永远ê,人ê奖赏lóng是目nih-á ê。使徒保罗讲:「实际上,上帝看阮会堪得,chiah kā 福音交托阮,阮就照án-ne 来传。M̄ 是 beh hō͘ 人欢喜,是 beh hō͘ 鉴察咱内心ê 上帝欢喜。(全民版)」(帖撒罗尼迦前书二:4)伊koh讲:「ǹg 目标直直走,到得tio̍h 赏为止;就是上帝通过基督耶稣,召我去领受hit-ê tùi 顶面来ê 活命。(全民版)」(腓立比书三:14)经文:

路加福音 14:15-14:24

注释:

Chit段经文hō͘咱看tio̍h一件非常重要ê信息,是tī第22节,上帝国度永远lóng「iáu有真chē空位」,这mā是为甚么tio̍h差派门徒出去传福音ê原因。另 外一点,有真chē人本来是thang tī上帝国度里享受hit-ê美好筵席ê,却因为chhōe了真chē ê藉口,结果会失去,in ê位置已经被别人取代。请注意,取代本来被约定ê人ê, 是hiah-ê「sàn-chhiah ê、残废ê、chheⁿ-mê-.ê、瘸腿ê」,chiah-ê人tī当时社会lóng是siōng可怜ê人,in生存ê方式是行乞。这mā是作者路加写chit本福音书ê主要目的,beh hō͘当代社 会边缘人看tio̍h福音。上帝国度绝对m̄是用钱、地位、身躯健康、名望、学经历等thang进入ê,有时chiah-ê反tńg是阻碍了进入上帝国度ê机会neh。
经文:

路加福音 14:25-14:35

注释:

Beh跟tòe耶稣传福音,确实是一件真大ê性命挑战,因为「透到永生ê 门真狭,hit 条路真pháiⁿ 行, chhōe-.tio̍h ê人真少。(全民版)」(马太福音七: 14)既然门真窄,路koh难行,什么人会欢喜neh?少kah会惊人,án-ne,beh传chit种福音当然koh khah m̄是一件简单ê tāi-chì了,除非有相当ê觉悟,mā tio̍h对性命有高超ê领悟,chiah ē-tàng「放弃一 切」。耶稣bē勉强人来跟tòe伊去传福音,真正想beh传福音ê人,会明白家己是为tio̍h甚么。咱tī早期真chē宣教师ê身上看tio̍h耶稣所讲ê,in确实是放弃了一切到 各地去见证福音ê信息。
经文:

路加福音 15:1-15:32

注释:

第十五章ê主要背景tī第1节,法利赛人kah经学教师对耶稣kah 「抽税ê人kah pháiⁿ人」做伙á埋怨,因为án-ne讲出下列三个譬喻;包括chhōe tńg来失落ê一只羊、chhōe获失去ê一个银币、浪子koh一pái tńg来chhōe慈爱ê老父。Chit三个譬喻lóng有一个共同主 题:死去koh活、失去koh再得tio̍h ê喜乐,连天顶lóng参与了chit份喜乐。

A. 为tio̍h chhōe失迷ê羊tńg来,顾羊人并m̄是kā99只放tio̍h不管,伊是托其他顾羊人看管,因为犹太人采社区制,羊群是社区顾羊人共同看管放牧。

B. 失落ê一个银币,真可能是chit-ê cha-bó͘人用真长ê时间积蓄起来ê,对一个sàn-chhiah ê cha-bó͘人来讲,虽然只是一个小银币,mā是一大数目。何况十个银币thang串成一条phōa链,如果失落一个,等于失去一条phōa链,伊就无法度tī节期中戴tio̍h它。

C. Chhōe失落ê物件是án-ne用心,chhōe失落ê人,kám bē koh khah费神?Chit位慈爱ê老父并无停止chhōe gín-á,mā无放弃机会,伊是一直teh期待gín-á tńg来。当gín-á tńg来ê时,虽然是hit种落魄,伊看ê是失去koh再得tio̍h、死去koh活ê性命,án-ne chiah是kui个主题中心。经文:

路加福音 16:1-16:18

注释:

这确实是一段常hō͘人提出质问ê经文,án-ne「机警ê管家」不诚实ê作法对?如果tùi第14节看tńg来,chit-ê譬喻可能是teh讲hō͘法利赛人「爱钱」听ê,如果是tùi第十五章1到2 节看,则可能是对抽税ê人有启示作用。

A. 如果是对爱钱ê法利赛人,则耶稣讲chit-ê譬喻,为tio̍h是beh希望in ē-tàng teh敛财ê时,多考虑一下hiah-ê贫困ê人ê需要,ē-tàng减轻贫困人ê负担,就是上帝所喜乐ê事。

B. 假使对抽税ê人来讲,则徵税已经tī犹太人中造成真大ê生活负担,如果in ē-tàng减少税额,mài超收,in会tī民众中得tio̍h koh khah chē ê朋友。

C. Chit-ê财主累积钱财ê来路mā不明,因为án-ne,当chit-ê奴仆án-ne减轻欠债者ê负担ê时,伊反tńg感觉奴仆比伊koh khah强。换句话讲,kā不义得来ê钱财,扭转过来,hō͘伊koh khah接近义ê层次,应该是ē-tàng接受ê。


经文:

路加福音 16:19-16:31

注释:

这是路加福音书中出名ê一个譬喻故事,mā是非常顶港有名声下港有出名ê一个故事。Tùi chit-ê故事,咱koh一pái看tio̍h耶稣譬喻ê特色:鲜艳ê对比――财主kah 乞丐tùi第19到21节就清楚描述出二者之间极大ê对比。Koh讲,死后ê境遇完全相对,财主Tī痛苦ê阴间,乞丐tī快乐ê境界。请注意,chit-ê譬喻mā讲tio̍h基督教信 仰ê基本认bat:永生。无「死亡」,只有「永生」,「永生」tī快乐、美好ê所在,以及「永生」Tī痛苦ê阴间。

经文:

路加福音 17:1-17:6

注释:

Chit段经文ē-sái讲是耶稣言论集ê一部分,路加福音无亲像马太福音书hit种kā耶稣ê言论汇集做伙。

A. 第1到4节,mā反映出早期教会ê现象,彼此之间发生争执,致使有人离开教会。有kóa争执实在是不必要ê,何况mā有kóa犯罪ê行为,真oh见证福音ê信息,亲像贪 钱ê事、淫乱ê行为等。耶稣强调任何微小ê事lóng足以hō͘一个人弃sak信仰,仝款ê,任何微小ê疼心,mā 会hō͘人得tio̍h福音ê信息。

B. Ē-tàng赦免别人,kah劝勉人悔改,就ná亲像是一个钱币ê两面,无法度分开。M̄-koh,beh赦免别人却需要极大ê信心,因为劝勉人容易,beh赦免别人tio̍h需要相当ê信心chiah ē-tàng达成,因为án-ne,需要耶稣ê扶持帮忙。

经文:

路加福音 17:7-17:10

注释:

古代ê人,当主人看tio̍h奴仆用心、认真工作ê时,伊会感动到家己替奴仆做些服务ê工作。路加福音第十二章37节:「主人tńg来,发见chiah-ê奴仆 警醒,in就实在有福气!我实在kā lín讲,主人tio̍h穿围su裙,hō͘ in坐落来食饭,亲自服侍in。」不过,这并m̄是所有ê主人lóng会án-ne,á即使主人愿意án-ne,并m̄是表示奴仆ê角色thang随时更换á是混淆,一定tio̍h认清家己ê角色,奴仆就是奴仆,chit点真重要。

Kā chit种观念带入咱ê身上,hō͘咱清楚家己就是人,是实实在在ê人,只要是人,就m̄是神,chit点弄清楚了,会明白人ê有限kah软弱。

经文:

路加福音 17:11-17:19

注释:

Chit段经文是路加福音特有ê资料,mā凸显出作者路加非常重视外邦人――撒马利亚人。四本福音书中,作者路加描述外邦人ê好处siōng chē,伊就是beh kā大家讲:耶稣来到世间ê目的,m̄是kan-taⁿ tī为tio̍h犹太人,却是为tio̍h所有ê人。作者路加真技巧地讲出,会感谢上帝救赎恩典ê人,竟然m̄是犹太人,却是撒马利亚人,á这却是犹太人所看bē起ê族群。

Koh讲,请注意第19节,耶稣对chit-ê tńg来感恩ê撒马利亚人讲「你ê信心医好你」chit句话,kah第八章48节记载耶稣对hit位摸耶稣衫á裾ê须hō͘血漏病得医ê cha-bó͘人讲ê仝款,这说明一件事:肉体得医,并无表示人ê性命得tio̍h拯救。

经文:

路加福音 17:20-17:21

注释:

法利赛人想beh知影上帝ê主权(上帝国度)甚么时chūn来到,耶稣tī chia真清楚讲,就「tī lín心内」。Chit句「tī lín心内」,mā thang是「tī lín中间」。换句话讲,上帝ê主权(上帝国度)m̄是指某一个地区,á是某一个特别ê所在,却是人心ê谦卑、顺服tī上帝ê旨意kah教示。
经文:

路加福音 17:22-17:37

注释:

这是一段kah末日ê景象有关,thang分做两段落来看;第一段是第22到30节,chit段经文主题是:人子来临ê日子。耶稣连续举出几个例讲 明人子来临ê时刻,lóng是无法度phah算得tio̍h ê。第二段是第31到37节,chit段经文是teh确认必定有审判,耶稣用「尸首tī tó位,秃鹰mā会聚tī hia」chit句当时非常流行 ê俗语,说明末日ê景象并m̄是远tī人ê经验之外,á是可见ê范围之外。其实,只要细腻观察生存ê四周围,就会发见审判ê时刻离咱无远。
经文:

路加福音 18:1-18:14

注释:

Chit段经文lóng是teh谈「祈祷」ê事,耶稣举了两个例说明祈祷ê意义。

A. 第1到8节,祈祷态度应该是坚持地、有信心地坚持落去。不过,mā m̄-thang bē记得箴言ê作者hō͘咱ê警语:「人随便讲:「这是圣物」。下愿了后chiah 查问,这soah 成做伊家己ê 罗网。(全民版)」(箴言二十:25)

B. 第9到14节,祈祷是kah上帝讲话,人面对上帝ê时,除了谦卑、认罪之外,实在chhōe bē-tio̍h koh khah好ê方法。Koh讲,祈祷m̄是用来控诉别人ê罪恶,m̄-thang认为上帝「kah-ná」甚么lóng m̄知,其实,他知影咱所有ê一切。

经文:

路加福音 18:15-18:17

注释:

咱lóng bat当过gín-á,mā不时接触tio̍h gín-á,想看māi,in kah成人siōng大ê无仝是甚么?In tī言行举止上有甚么特徵?当众门徒争tio̍h tio̍h坐大细位 置ê时chūn,耶稣就「chhōe一个细汉gín-á来,叫伊khiā tī in中间」,抱tio̍h gín-á kā门徒讲们:「人若为tio̍h 我ê 名来接纳一个chit 款gín-á ê,就是接纳我;接纳我ê 人,m̄ 是接纳我,是接纳差我来ê Hit 位。(全民版)」(马可福音九:33—37)人lóng是欢喜看「大」、体面、位阶高等等chit种人、事、物,耶稣教导咱ê却m̄是án-ne。


经文:

路加福音 18:18-18:30

注释:

有钱m̄是罪恶,这是thang理解ê。M̄-koh,想beh用钱得tio̍h「上帝国度ê子民」ê资格,则无门路,因为上帝国度m̄是资本家、有钱人ê囊中物,koh khah 危险ê是,钱iáu可能成做进入上帝国度ê绊脚石neh。Chit-ê富有ê财主,一方面讲伊已谨守了诫命,另外一方面却对赈济sàn-chhiah人显得困难。值得注意ê是,人往往会忽略了自 己得tio̍h钱财ê方法是m̄是正确。Koh讲,有能力(包括钱财、知识)ê人tio̍h尽社会责任,缺乏chit种认bat,真可能hō͘家己成做压榨别人ê人。
经文:

路加福音 18:31-18:34

注释:

一般人无欢喜谈死、苦难ê问题,耶稣却是一再kā他ê门徒讲伊teh-beh受难、死ê事。M̄-koh,已经快接近耶路撒冷了,门徒对伊án-ne一再讲tio̍h chit件事ê反应,iáu是「茫然无知」。基督教ê信仰如果m̄是tùi「苦难」去了解,mā会kah门徒仝款「茫然无知」。
经文:

路加福音 18:35-18:43

注释:

Chheⁿ-mê,tī早期ê社会是靠乞食维生。M̄-koh,伊虽然是chheⁿ-mê,心却无chheⁿ-mê,因为伊知影耶稣就是「大卫ê kiáⁿ孙」,意思是以色列人民期待已久ê拯 救者。随时保持心灵ê儆醒,比甚么lóng重要,若无,咱真可能是目睭亮晶晶看出事物ê贵贱,却看bē出性命拯救ê源头 ――耶稣――出现tī咱面前。
经文:

路加福音 19:1-19:10

注释:

Ná亲像我teh绍介路加福音书作者ê时所讲ê,作者路加非常关心社会边缘人,á是被当时犹太人所厌弃ê人,tī伊写ê chit本福音书中,一再提起税 吏、撒马利亚人ê好。看,chit-má koh提起税务长撒该,是一位看tio̍h耶稣、认bat耶稣后,知影改变家己ê人。注意,耶稣并无要求撒该放弃所有ê财产,mā无要求伊 像利未仝款去跟tòe伊。撒该只有kā财产ê一半分hō͘ sàn-chhiah人,而且表明愿意以四倍赔偿hō͘伊欺诈过ê人,耶稣就肯定了伊ê作法,并且讲「救恩」降临tī撒该ê厝。
经文:

路加福音 19:11-19:27

注释:

仝款ê譬喻,tī马太福音用「产业」,tī chia是用「城」。Tī chia ê主人是贵族,伊是「teh beh被封做王」,因为án-ne,主人ê背景一定kah权势有密 切关系。Koh讲,当主前四年,希律大帝死ê时chūn,kā财产分hō͘伊ê gín-á,其中巴勒斯坦地是分hō͘亚基老王,m̄-koh是án-ne继承一定tio̍h先得tio̍h罗马皇帝ê同意。Hit时chūn,犹太 人因为无欢喜亚基老王,因为án-ne mā派代表去罗马晋见皇帝,要求mài同意亚基老王ê任命案。后来罗马皇帝iáu是准了亚基老王当统治者,只是无hō͘伊「国王」ê名 号。因为án-ne,当耶稣teh讲chit-ê譬喻ê时,犹太人真紧to̍h会想tio̍h是teh讲亚基老王ê事件。

A. Chit-ê譬喻kah马太福音无仝ê所在,马太福音是按照每一个人ê能力分配,chia是奴仆有十个,每一个人分配仝款ê额数―― 一个金币。

B. 仝款ê钱,有ê奴仆thàn了十倍,有ê五倍,有ê是原封无振动用手巾á kā它包起来。

C. kā钱用手巾á包裹起来ê奴仆,真正ê问题是tī第21节,chhōe了藉口来说明伊无去做seng-lí ê理由。M̄-koh,基本上是主人分配给所有ê奴仆lóng仝款一个金币,而且thàn十倍、五倍ê lóng受tio̍h肯定。换句话讲,主人要求ê m̄是thàn多á是少,却是知影kā主人所交托ê使用出来。

D. 上帝hō͘咱每一个人lóng有才能,至少每一个人lóng有共同ê基本chiah ē-tàng,m̄-the̍h出来用ê人,即使chhōe了真chē藉口,mā bē得tio̍h上帝ê认同。

经文:

路加福音 19:28-19:48

注释:

Tùi chia开始记载耶稣进入耶路撒冷城。

A. 第30节讲这头驴是「无人骑过ê驴á-kiáⁿ」,犹太人传统上是iáu未用过ê牲畜只作为献hō͘上帝用(民数记十九:2,申命记廿一:3),因为án-ne,作者teh暗示 chit只驴ê主人ê用心,ná亲像hit位the̍h极珍贵ê油抹耶稣ê cha-bó͘人仝款,hō͘耶稣用ê,lóng是siōng-kài珍贵、好ê。

B. 法利赛人对群众kah众门徒án-ne拥戴耶稣显然真食味ê款,in甚至认为是耶稣门徒teh「鼓动」群众án-ne做,因为án-neài耶稣禁止众门徒呼喊。通常tī chit时chūn是吟唱诗篇 一一八篇,真可能tī法利赛人听来感觉刺耳,因为chit首诗ê第25节讲:「上主ah,taⁿ 求祢拯救!上主 ah,taⁿ求祢 hō͘ 阮发达!(全民版)」如果群众继续唱chit种 诗,kám m̄是等于teh肯定耶稣就是救主,这是法利赛人所无法度接受ê。

C. 群众ê欢呼并无hō͘耶稣ê心盲,因为伊清楚知影到耶路撒冷ê主要目的是甚么。人常常tī群众ê欢呼声中麻痹à,mā混淆家己ê良知。看,耶稣进入耶路撒冷 城第一件事,就是为hit-ê城哀哭。为甚么耶稣会为hit-ê城哭?有可能是因为伊知影hit-ê城teh beh面临ê灾难(主后七十年,罗马提多将军带兵进入,并且摧毁了圣殿),mā有 可能是为hit-ê城无悔改,一再迫害上帝奴仆――耶稣家己teh beh面临被判死刑――ê事艰苦心á啼哭。Koh讲,犹太人一直teh想ê,lóng是政治上ê解脱,却bē记得人ê心若无 改变,即使是一个独立ê政治体制,mā是枉然。因为人心若弃sak上帝,就算拥有政治上ê自主,真紧to̍h会遇tio̍h毁灭ê运命。

D. 洁净圣殿ê事件tī四福音书lóng有记载,可见chit件事一直流传tī犹太人中间。Ná亲像头前所叙述ê,人心ê污秽,致使宗教圣地mā会遇tio̍h污染。Á耶稣洁净圣殿ê事,当时无任何宗教领袖敢出来阻挡,原因是in本身就是污染ê源头,因为án-ne,只有ē-tàng tī事后设计beh kā他谋害。


经文:

路加福音 20:1-20:18

注释:

第二十章lóng是犹太人领袖对耶稣洁净圣殿后ê连续反扑;in深深知影如果不赶快解决耶稣,án-ne落去,bē koh再有好日子kah财源ê利益。

Tāi先来chhōe耶稣并向伊提出问题ê是犹太人siōng koân议会ê代表――祭司长、经学教师、长老。因为犹太人siōng koân议会――三和林 (Sanhedrin),乃是犹太人siōng koân ê权利中心,因为án-ne,in向耶稣提出「甚么人hō͘你这权」ê问题,是thang理解ê。In ê问题是:无in授权,耶稣怎样ē-tàng以 án-ne方式洁净圣殿,即使圣后面有问题,mā轮bē-tio̍h耶稣来整理,in thang决定怎样处置。换句话讲,耶稣chit种行踏明明是就是hō͘犹太人siōng koân议会失去权威à。

其实,信仰ê事应该讲是无所谓「权威」thang讲,因为这是对上帝ê疼ê回应。M̄-koh,信仰如果失去表达上帝ê疼,he chiah是有问题。Tī圣殿里作买卖,而且脚手lóng m̄清气,这已经无「上帝ê疼」thang讲à。

路加福音因为是写hō͘外邦人看ê,因为án-ne,记载chit-ê譬喻ê开始无亲像马可福音hit种,引用先知以赛亚所描述ê葡萄园景况,直接就讲「有一个人开垦了一个葡萄园」。

A. 第9节讲chit-ê主人「tī外面tòa一段时间」,这表示葡萄园ê佃户确实tùi葡萄园收益bē少,够额缴纳hō͘园主ê租税。

B. 第16节thang讲是chit-ê譬喻ê中心,讲tio̍h园主一定会采取惩罚ê手段对付hiah-ê恶质ê佃户,á惩罚siōng具体ê方式,就是「转租hō͘别人」。对犹太人一再自喻为上帝ê葡萄园来讲,chit种「转租hō͘别人」确实是真大ê侮辱。M̄-koh对外邦人来讲却是真大ê恩典kah喜乐。

经文:

路加福音 20:19-20:26

注释:

Kui个陷阱是真真明显出tī伪造,第20节讲「in买收了一kóa人,假做善意,向耶稣提出问题」,chiah-ê宗教领袖并无因为家己ê角色kah工作 ê关系,á koh khah谨慎家己ê行为,án-ne chiah是问题ê中心,因为十诫ê第九诫真清楚讲「bē-tàng作假干证陷害人」,in án-ne教导人,家己却违反所教导ê事。

怎样chiah ē-tàng亲像耶稣所讲ê「Kā该撒ê物件hō͘该撒,kā上帝ê物件hō͘上帝」?这实在是一门真重要ê功课。

经文:

路加福音 20:27-20:40

注释:

撒都该人来见耶稣,in是属tī祭司阶级ê贵族,耶路撒冷圣殿主要就是由in负责管理,包括祭典,以及维持圣殿ê「神圣」,in mā 是犹太人siōng koân议会ê成员之一。

Tī in ê观念中,koh活ê信仰是荒谬ê。因为án-ne,in采用摩西律法规定ê「兄终弟kah」(参考申命记廿五:5— 10),设计chit-ê问题来问耶稣。耶稣ê回答真清楚,ài撒都该人知影,以人ê看法teh看上帝ê工作,cheng差是真远ê。人ê性命是上帝所造,mā是上帝teh管理,因 此,koh活了后ê性命mā是上帝teh管理。有一点是真重要ê:koh活ê世界,并m̄是现今世间ê延伸,却是完全属tī上帝ê。


经文:

路加福音 20:41-20:44

注释:

犹太人一直kā「大卫ê kiáⁿ孙」看做是beh koh来临ê弥赛亚,而且chit位弥赛亚是一位属tī「政治」领域ê,伊ê来临,是beh重建以色列帝国,ná亲像大 卫王朝一般。M̄-koh,耶稣tī chia真清楚kā in讲,真正弥赛亚并m̄是属tī大卫ê kiáⁿ孙,却是大卫ê主。换句话讲,耶稣beh hō͘ in知影,真正弥赛亚并m̄是teh建立一个政治王国,á是beh带领人tńg来到上帝ê国。
经文:

路加福音 20:45-20:47

注释:

虽然只是短短几节经文,却mā道出了宗教众领袖lah-sap ê一面――虚假,而且koh贪婪。siōng无应该ê是「吞食寡妇ê家产」。Tī先知ê作品中,咱thang看tio̍h先知一再呼吁tio̍h好款待寡妇、孤儿,因为in生活压力比一般人koh khah艰困。M̄-koh,chiah-ê宗教领袖却常常教导 人讲,供应hō͘拉比(通常经学教师lóng hông称做「拉比」――老师ê意思),是siōng美好ê信仰见证,koh khah甚者会讲:疼拉比,ná亲像献牲祭hō͘上帝仝款。Chit种教导真容易感 动妇女捐出钱财,包括了寡妇在内。其实chit种教导是teh欺骗人。虽然圣经mā教导讲beh「爱人如己」,m̄-koh,人绝对无法度kā家己比作上帝。
经文:

路加福音 21:1-21:4

注释:

所谓「sàn-chhiah寡妇」,指ê是hiah-ê失落了丈夫,而且koh无留落来gín-á ê妇女,伊mā因为án-ne无法度继承先夫所留落来落来ê财产,除非丈夫ê兄弟á是近亲愿意kah伊 同房,替伊丈夫留落来后代,chiah ē-tàng得tio̍h遗产。若无,伊只有ē-tàng靠乞食维生,生活一定相当清苦(参考旧约路得记)。M̄-koh,chit-êsàn-chhiah寡妇即使tī he样清苦ê生活中,mā会 「全部ê生活费用lóng献上了」,chit种信心chiah是咱tio̍h学习ê功课,不因生活苦,对上帝有怨言;mā不因贫困,减少奉献ê心志。Chia咱mā看tio̍h奉献真实ê意义, 在tī内心ê敬虔,无在tī数字ê chē少。
经文:

路加福音 21:5-21:6

注释:

请注意第5节,作者路加讲圣殿 用「精美ê石头kah iáu愿ê礼物装饰成ê」,所谓「iáu愿ê礼物」,是teh指犹太人为tio̍h表示感谢上帝,献上siōng精致ê礼物装饰tī圣殿门口处。因为án-ne,一般人会看tio̍h圣殿精 美ê外表,却忽略了信仰ê本质并无tī chiah-ê外表ê装饰,á在内心ê诚实,甚至信仰koh khah需要实践出上帝ê公义(慈爱),若无,就bē有意义thang讲。
经文:

路加福音 21:7-21:38

注释:

Lóng是讲tio̍h关系末日ê预言。可能是kah耶稣提起圣殿会「被拆落来」ê事件有关。Tī chit段经文中,其中心ê题旨在tī「hit日子」(hit时chūn),mā 就是旧约圣经先知一再提醒ê「耶和华日子」。原本这日子tī以色列民族期待ê是大得胜ê日子,是上帝hō͘以色列民族统治万国ê日子。M̄-koh,先知早已经提起「hit日 子」kā是上帝对他ê子民――以色列人民――审判ê日子,是灾难,m̄是祝福(参考阿摩司书五:18—20)。

Koh讲,chit段经文mā提醒大家一定tio̍h用「儆醒ê心」随时准备上帝ê日子来临。保持「纯洁」ê心灵,远比数算上帝ê日子是甚么时chūn koh khah重要。


经文:

路加福音 22:1-22:6

注释:

第廿二、廿三章,是记载有关耶稣受难ê事件。Tī chit-ê两章中,有关受掠kah审问ê经过,写得真详细,作者路加mā提供了几件比较特殊ê资料;包括耶稣ài门徒「无刀ê,卖掉衫裤去买一支」(廿二:35—38),审问耶稣ê时chūn,彼拉多koh kā耶稣转移hō͘希律审问(廿三:6—12),siōng特别ê所在是,作者路加kā众门徒争 论甚么人大甚么人小ê事件,编排tī耶稣kah门徒守最后晚餐ê时chūn发生(廿二:24—30),充分显示出作者路加ê用心。

廿二:1—5节,除酵节,长到一礼拜之久,tī chit-ê一礼拜中lóng bē-sái食带有酵ê食物,tī当时为tio̍h是beh表示两种意义:(1)出埃及ê行动是非常神圣ê,因为án-ne,不 thang食用带有不洁ê食物(酵,被看做是无清气ê食物),以色列人用chit种方式teh表明圣洁ê意思。(2)出埃及后tio̍h快速赶路,而且第一阶段就beh行三工ê路程(参考 出埃及记三:18、五:3、八:27),chiah会停留,因为án-ne,食不含酵ê面包,比较ē-tàng支撑khah久ê时间。

「撒旦进入加略人犹大ê心」,chit句话ê意思是:犹大hō͘撒旦chhōe-tio̍h了机会。这是作者路加非常特别ê看法。人若beh防止犯罪,siōng好ê方法就是mài hō͘撒旦有机会,mā就是mài有pháiⁿ念头,尤其是试探上帝ê念头。Tī主祷文里有一句话:「m̄-thang hō͘阮tú-tio̍h承担bē起ê考验。」其意就是祈祷上帝, mài hō͘阮陷入试探上帝ê罪恶中。人siōng大ê罪过就是想beh试探上帝,á是讲想beh kah上帝争位置,这是咱承担bē起ê考验,绝对m̄-thang有chit种念头产生。犹大卖耶稣,这是伊所承担bē起ê 事,m̄-koh,伊却hō͘撒旦得tio̍h机会。想看māi,咱是m̄是mā会kah伊仝款?

经文:

路加福音 22:7-22:13

注释:

只有路加福音记载耶稣差派彼得kah约翰去准备Pôaⁿ过节ê暗顿。Hit-ê the̍h水瓶ê人,应该是用「水瓶」作为暗号,好hō͘耶稣会得thang kah伊ê跟随者同齐用Pôaⁿ过节ê暗顿。Tùi第 12、13节ē-tàng看出这是经过事先安排ê,真可能是因为耶稣知影犹太人宗教领袖想beh谋害伊,所以,伊无想beh公开,因为án-ne暗中进行chit-ê tāi-chì,á犹大却tùi án-ne chhōe-tio̍h机会, 因为伊thang提供耶稣kah跟随者守Pôaⁿ过节暗顿ê地点。
经文:

路加福音 22:14-22:23

注释:

Chit段经文thang分做两部分,其一是第14到18节,这部分可能就是本来ê传统――Pôaⁿ过节ê暗顿。其二是第19到20节,这部分chiah是后来延伸出来所讲ê「圣餐」。Pôaⁿ过节ê 暗顿thang讲是每一个犹太人lóng会遵守,而且真严肃ê态度teh遵守ê宴席。第16节是重点,chit节耶稣koh一pái暗示这是最后ê暗顿,mā可能门徒听tio̍h ê认为是古老时代tio̍h行出埃及ê「真正行动」neh,因为in一直认为耶稣就beh像摩西带领in行出罗马帝国ê统治、管辖。In无想tio̍h这会是受难前ê最后一餐,若无,in bē tī chit时iáu teh争论甚么人大、甚么人小。

经文:

路加福音 22:24-22:30

注释:

门徒tī chit时chūn争论什么人大、什么人小,确实对超过 jú节暗顿á是耶稣kah门徒最后ê暗顿来讲,lóng是极大ê讽刺。Chit段经文mā是路加福音siōng特别ê编辑之一,因为作者将chit段经文编排tī此,koh khah说明了门徒确实bē明白 耶稣受难ê意义,就ná同作者tī耶稣第三pái对门徒预言teh beh受难ê时chūn,用「门徒 tùi chiah-ê tāi-chì lóng bē 了解,chiah-ê 话 hō͘ in 感觉莫名奇妙。(全民版)」(路加福音十八:34)来描 述众门徒确实是m̄知影耶稣受难ê意义。

咱mā thang tùi chia思考chit种问题:tī基督教会内,如果发生争论位置ê事件,就是无清楚受难ê信仰意义。Á基督教ê信仰是tùi受难入门ê,无明白受难ê意义,就无法度明白koh活ê信息。无明白koh活ê信息,就是bē晓得基督教信仰ê真谛。


经文:

路加福音 22:31-22:34

注释:

看,作者路加koh一pái用「撒旦」来试探彼得à。换句话讲,撒旦已经扰乱了彼得ê心,ná亲像作穑人teh the̍h筛á筛粟á仝款,原本作穑人筛粟á是beh kā pháiⁿ ê除掉,m̄-koh,tī chia却是beh搅局,m̄-koh,耶稣会为彼得代祷。看,人是hit种ê软弱,á耶稣对人性ê弱点则相当清楚。祈祷是抵挡诱惑siōng好ê气力来源。
经文:

路加福音 22:35-22:38

注释:

这是一段真oh解说ê经文,为甚么耶稣会ài beh门徒「卖衫裤去买刀」?这是真奇怪ê事。用两支刀beh当做防范受难,á是拒捕,lóng无够额来抵抗beh掠耶稣ê人ê武力。He倒底是怎样一回事,耶稣会ài beh门徒卖衫裤买刀?有一种可能,就是当耶稣tī预言他teh beh受难ê时,门徒开始讨论怎样对付,chit时耶稣kā门徒讲,如 果惊惶被掠,不如去买刀来自卫做门徒讲身上有两支刀ê时,耶稣就讲「有够」,意思是这是无甚么用ê,因为tī耶稣ê言行中,ē-tàng看出武力m̄是解决问题ê 基础,惟有爱chiah ē-tàng化解人kah人之间ê仇恨。
经文:

路加福音 22:39-22:46

注释:

马可福音kā咱讲, 耶稣带门徒去祈祷ê地点是tī橄榄山ê「客西马尼园」,这原本是一个「榨油池」,可见以前是采收橄榄kah榨油ê所在。第39节ê「照常」二字,讲出in进入耶城 后,常常前往chit所在聚会,mā因为án-ne,犹大chiah知影tio̍h chhōa人来chit所在掠耶稣。第43到44节,是路加福音特有ê资料,作者ài用ê「天使」资料koh一pái出现。祈祷是得tio̍h力 量ê来源,做一个人ê耶稣,需要上帝ê气力帮助伊承受án-ne十字架ê苦难。祈祷mā是人抵挡诱惑siōng好ê方式。
经文:

路加福音 22:47-22:53

注释:

「犹大,你用chim嘴来出卖人子?」耶稣早就知影犹大ê计画,tī-chia,伊koh一pái提醒犹大,希望伊ē-tàng清醒起来,m̄-koh,就ná亲像作者chìn前讲过ê,「撒旦入去tī hit-ê 叫做加略ê 犹大,伊是十二使徒ê 一个。(全民版)」(廿二:3),chit时ê犹大已经会失去排拒撒旦诱惑ê气力。

即使tī最后ê时刻,耶稣mā koh一pái hō͘犹大机会,m̄-koh,伊kā chit-ê这机会失去。咱是m̄是有掠tiâu chit-ê最后ê机会?Á是咱已经被撒旦掩盖了良知,继续出卖耶稣ê勾当?


经文:

路加福音 22:54-22:62

注释:

彼得否认耶稣ê事件,一直teh基督教会内被传述着,马可福音kah路加福音lóng特别强调彼得连家己是加利利人ê指控mā否认!(马可福音十 四:70—71,路加福音廿二:59—60)路加福音重点khǹg tī第61节,当彼得iáu tī否认伊kah耶稣ê关系ê时chūn,耶稣反过头来「注目看」伊,换句话讲,彼得 否认耶稣ê举动,耶稣bat亲目看teh伊。看,这是jōa-ni̍h-á特别ê一幕ah。当咱teh「出卖」耶稣ê时chūn,有无看tio̍h主耶稣就tī边á teh「注目看」咱?
经文:

路加福音 22:63-22:71

注释:

福音书teh描述chiah-ê宗教众领袖控告耶稣ê任何罪名,伊lóng拒绝回答,m̄-koh,当in问tio̍h kah伊kah上帝ê关系ê时,耶稣ê回答lóng是肯定讲「是」。 「你是上帝ê Kiáⁿ」chit句话对犹太人来讲,thang讲答案是绝对肯定ê,in本来就是自认是上帝ê Kiáⁿ,即使今á日ê基督徒mā会是án-ne ê回答,chiah-ê宗教领袖用chit-ê 问题问伊,只是想beh chhōe出耶稣teh回答ê时,会有甚么特殊ê讲法,结果in如心所愿地听tio̍h chit句「tùi taⁿ以后,人子会坐tī全能上帝ê正pêng」,这表示耶稣m̄-nā是单纯ê 是「上帝ê Kiáⁿ」,koh khah是上帝差派到世间来ê弥赛亚,chit点chiah是宗教众领袖所无法度接受ê。
经文:

路加福音 23:1-23:12

注释:

宗教ê问题,罗马政府一向hō͘ in犹太人有真大ê自主权,犹太人ê宗教众领袖mā知影,如果用「宗教」ê理由控告耶稣,罗马政府ē-tàng免chhap in。因为án-ne,in早就设计好tio̍h用「政治性」ê理由控告耶稣,tùi in设计提出「向罗马皇帝该撒纳税是m̄是违背咱ê律法」这问题,就已经知影in ài ê是「政治上ê理由」。taⁿin kā耶稣押送到彼拉多面前,控告ê理由就是chiah-ni̍h政治化――煽动人民,反对向皇上纳税。In一再强调耶稣是四界煽动人民neh。M̄-koh,如果耶 稣真正煽动人民,拒绝缴税,罗马政府早就会知影,因为tùi税收是m̄是正常就ē-tàng看出,显然并无chit种情况发生。因为án-ne,当in用这理由控告耶稣ê时,彼拉多用 「查bē出chit-ê人有甚么罪状」回答in。

A. 第6到12节是路加福音特有ê资料;tī第九章9节,作者bat作了一pái伏笔,讲希律「一直想见耶稣」,chit-má有机会,伊看tio̍h耶稣,m̄-koh,并bē真正ê想认bat耶 稣,伊就kah一般犹太人仝款,ài看「神迹」而已。Mā可能伊mā kah一般犹太人仝款,lóng kā耶稣所行ê神迹奇事当做「变魔术」般看闹热ê态度Koh讲,希律并m̄是真 ê想看耶稣,伊iáu bat想过beh刣耶稣(路加福音十三:31)。

B. 第12节是重点,原本交恶ê彼拉多kah希律因为审问耶稣ê缘故,tùi-án-ni修好à。这就ná亲像法利赛人为tio̍h beh除掉耶稣,无惜家己ê立场á去kah希律党人勾结设计耶稣仝款(马可福音三:6、十二: 13)。

经文:

路加福音 23:13-23:25

注释:

第22、23节是作者强调ê,彼拉多连续三pái对群众宣告查bē出耶稣有任何罪状。M̄-koh,群众ê声音赢过公义kah良知,这就是撒旦「我ta̍k 日kah lín tī 圣殿,lín 无下手kā 我掠;m̄ -koh,chit-má 是lín 当红ê 时,mā 是乌暗teh 掌权ê 时。(全民版)」(廿二:53)ê明确记号。可见beh维护良知kah公义,mā m̄是一件简单ê事,需要相当ê信心kah勇气neh。

经文:

路加福音 23:26-23:43

注释:

第34节mā是路加福音特有ê资料,作者一再表明上帝是一个慈悲ê天父,伊对tī人一再犯罪,是一再容忍、赦免。咱thang讲kui本路加福音就是teh绍介上帝是一个满腹慈悲ê天父,ná亲像第十五章所绍介ê hit位慈悲ê老父仝款,对悖逆ê kiáⁿtńg来,lóng m̄计较chìn前所犯ê过错。看,耶稣已经hông钉十字架à,iáu是teh祈求天父赦免人民ê无知。这mā是基督教信仰所beh绍介hō͘大家ê上帝。
经文:

路加福音 23:44-23:56

注释:

第46节「老父,我kā家己ê灵魂交tī你手里!」mā是路加福音特有ê资料,chit句话是引用自诗篇第卅一篇5节,诗篇ê作者讲上帝会拯救愿意kā家己交托tī上帝手中ê人。

作者mā强调亚利马太ê约瑟虽然是犹太人siōng koân议会(Sanhedrin「三和林」)ê成员,m̄-koh,伊kah其他ê议员无仝,因为伊无附kah in ê计谋,意思就是对tī谋害耶稣ê行为,约瑟是持反对立场ê。这tī异口同声ê环境中beh án-ne坚持,却m̄是一件简单ê事。

经文:

路加福音 24:1-24:12

注释:

「Lín为甚么tī死人中teh chhōe活人?」这是路加福音描述「两个衫裤发光ê人」对hiah-ê远tùi加利利跟tòe耶稣来到耶路撒冷,而且亲目看tio̍h伊被钉十字 架,以及被安葬后chiah tńg去准备香料beh去坟墓内抹耶稣身躯ê妇女所讲,chit句话mā thang讲是kui个koh活神迹siōng重要ê一句话,tī四本福音书中,chit句话siōng有特 色,因为真正koh活ê人,bē活tī死人中间。换句话讲,死ê人,当然chhōe bē-tio̍h活人。人若是因为罪带来ê性命是死ê,怎样ē-tàng chhōe-tio̍htùi上帝来ê koh活性命?无可能!

无人会相信koh活ê神迹,因为这是大大超过人类ê性命经验。这mā就是讲因为罪á带来性命死亡ê人,是无法度了解上帝奇妙作为ê。

经文:

路加福音 24:13-24:53

注释:

M̄是人chhōe-tio̍h koh活ê主耶稣,却是koh活ê主耶稣亲自向人显现,chit点认bat是非常重要ê。人ê能力无法度看tio̍h koh活ê神迹,除非koh活ê主耶稣亲 自向伊所呼召ê人启示出来。以马忤斯ê路上经验说明chit件事,tī大马士革途中ê扫罗mā是án-ne ê经验(参考使徒行传九:3—6)。如果无koh活ê主耶稣亲自启 示,即使是koh活ê主耶稣khiā tī人ê身边,人mā是无法度认bat出来。因为án-ne,koh活ê神迹m̄是靠人家己ê能力所ē-tàng辨识,却是赐hō͘ koh活性命ê上帝亲自开启人ê心灵chiah ē-tàng得到。

第47、52节,作者lóng提起耶路撒冷,这mā是路加kah马可福音作者观点上差别ê所在;路加福音强调宣教ê中心tī耶路撒冷,m̄-koh,马可福音ê作者认为beh tńg去到加利利去看耶稣tī hia所做、所讲ê一切。


重新查询