重新查询
经文:

列王纪下 1:1-1:8

注释:

Chit章是继续上卷第廿二章51到53节简略绍介亚哈王ê kiáⁿ亚哈谢继任为王了后,伊弃sak上帝ê记事。

Chit段经文描述以色列ê王亚哈谢kah先知以利亚之间ê冲突。原因是以色列ê王一再带领人民去拜偶像神明,弃sak上帝。

第1节,chit节开始就讲亚哈王往生后,摩押国就趁机会背叛北国以色列ê统治。摩押国是tī大卫时代成做以色列ê附庸国(参考撒母耳记下八:2)。后来,摩押每年tio̍h向以色列进贡十万只小羊kah十万只公绵羊ê毛。摩押王米沙敢公然背叛北国以色列ê统治(参考列王记下三:4—5),可见以色列目前ê情况是teh衰微中。

第2到4节,亚哈ê kiáⁿ亚哈谢继任为王后,因为不慎tùi王宫顶上ê阳台摔落来而受tio̍h重伤。伊派人去求问非利士人五大城市之一ê以革伦神明「巴力・西卜」,看是m̄是ē-tàng康复。Chit-ê神明tī新约福音书中被称做「鬼王」别西卜(参考马可福音三:22)。Chit-ê神明mā是tī迦南地ê人民siōng欢喜崇拜ê神,hông称做「胡蝇王」,in认为这神明真有能力,thang医百病。Tùi第2节thang看出以色列人民背叛上帝ê情形是非常严重ê,连国王出状况lóng去询问非利士人ê神明,hit人民就koh-khah免讲à。M̄-koh上帝ài先知以利亚去质问亚哈谢派去ê奴仆,为甚么无问上帝,却去问非利士人ê神明。并且ài先知以利亚直接就kā亚哈谢ê奴仆讲亚哈谢「一定会死」。上帝忠实ê奴仆先知,无论是jōa-ni̍h-á危险,只要上帝命令出来,就一定tio̍h照án-ne去做。以利亚确实遵照上帝ê命令去kā亚哈谢ê奴仆讲。

第5到8节,亚哈谢ê奴仆听tio̍h先知以利亚所讲ê话,就知影大事不妙,就án-ne随时tńg来宫廷去秉告hō͘亚哈谢王。亚哈谢问奴仆所遇tio̍h ê人是生做「甚么款ê」。当奴仆回答讲chit-ê人「穿插兽皮外袍,束tio̍h皮带」。Chia ê「兽皮外袍」,iáu有另外一个意思,是teh指伊ê身上有真chē毛,这是伊ê特徵。当亚哈谢一听tio̍h这特殊记号,随时就知影是上帝忠实ê奴仆以利亚。

Koh讲,先知以利亚ê打扮,说明伊是属tī顶真离俗派ê先知。伊ê chit种打扮后来就成做顶真、离俗派修士ê生活样式,过非常简朴ê生活。新约时代ê行洗礼约翰mā kah先知以利亚仝款,食草蜢、野蜜,穿骆驼毛ê衫裤(参考马可福音一:6)。

经文:

列王纪下 1:9-1:18

注释:

Chit段经文讲述亚哈谢ê心真刚硬,认为只要kā先知以利亚关tī监狱中,伊所讲ê预言就bē实现。

第9到10节,亚哈谢王决定派人去缉拿先知以利亚。真可能认为若是kā先知以利亚掠起来,就ē-tàng强迫伊改变所讲ê预言。亚哈谢chit种举动,ná亲像伊ê老父亚哈王,认为kā上帝忠实奴仆米该雅关tī监狱里,伊所预言pháiⁿ ê结果就会失去效力仝款。M̄-koh伊无想tio̍h,chit pái派去掠先知以利亚ê军官kah五十个随从,lóng被先知以利亚祈求上帝tùi天顶降落大火烧死,就ná亲像伊kah亚哈ê假先知tī迦密山顶对决仝款,先知以利亚祈求上帝tùi天顶降落大火烧掉tī祭坛上ê牲祭仝款。

第11到12节,亚哈谢并无因为chiah-ê去掠先知以利亚ê官兵被天顶降落ê大火烧死有改变,伊m̄相信上帝。因为án-ne,决定koh一pái差派另外一个军官mā仝款是带领五十个随从去掠先知以利亚。这表示亚哈谢ê心中根本就m̄相信上帝有chiah-ni̍h大ê能力。

第13到14节,这是亚哈谢第三pái仝款派出一个军官带领五十个随从去掠the̍h先知以利亚。M̄-koh chit pái受派ê军官真清楚知影,绝对bē-tàng轻视上帝忠实ê奴仆先知以利亚。因伊所代表ê就是上帝。前两pái受亚哈谢差派去掠先知以利亚ê军官kah士兵,lóng是用极端无礼ê态度「命令」先知以利亚。结果in lóng遇tio̍h被火烧死ê厄运。因为án-ne,chit位军官用恳切地ê语句请求先知以利亚「怜悯」伊kah伊ê部下,救in ê性命。M̄-thang像过去两pái hit种,祈求上帝天顶降落大火烧死in。

第15到16节,tī上帝命令先知以利亚跟tòe chit-ê军官tńg来王宫去ê时,先知以利亚chiah跟tòe去王宫。M̄-koh先知以利亚并无因为án-ne有任何惊惶,伊照样当tio̍h以色列王亚哈谢ê面,讲出上帝ê受气,「一定」会hō͘伊死去。因为伊m̄信上帝,而且带领人民弃sak上帝。

第17到18节,ná亲像先知以利亚所预言ê,亚哈谢果然死去。亚哈谢无kiáⁿthang继承王位,改由伊ê小弟约何兰继承王位。这大约是tī主前852年左右。

经文:

列王纪下 2:1-2:18

注释:

Chit章主要记载上帝忠实奴仆先知以利亚离开人间,hō͘ 上帝接tńg来天家,以及伊ê学生以利沙续接伊ê工作之情形。

Mā是tùi chit章开始,一直到第八章15节止,lóng是记载有关以利沙ê事迹。

Chit段经文记载先知以利亚hō͘ 上帝接tńg来天家ê经过,同时记载以利沙继承以利亚为先知工作ê一段重要记事。Tī chit段经文中,thang看tio̍h先知以利亚怎样训练先知以利沙,前后三pái,伊lóng tio̍h以利沙停止跟tòe伊。Ná亲像耶稣mā是án-ne,对hiah-ê想beh跟tòe伊ê人讲:「狐狸有孔,空中ê飞鸟有巢,独独人子连khòa 头壳ê 所在都无。(全民版)」(路加福音九:58)有人则因为听tio̍h耶稣传讲ê道理感觉真oh接受而离开(参考约翰福音六:66)。Tùi chia ē-tàng看出先知以利沙有非常坚定ê信心,坚持beh跟tòe先知以利亚去,结果伊成功地完成了chit段长途ê旅途训练,mā完成了伊ê心愿――成做先知以利亚ê继承人,同时得tio̍h上帝赏赐hō͘伊ná亲像先知以利亚ê能力。

第1到2节,chia提起先知以利亚身边有一个跟随者以利沙。照列王记上第十九章16节ê记载,上帝bat命令先知以利亚膏立「亚伯・米何拉人沙法ê kiáⁿ以利沙接替」伊作先知。chit-má作者讲上帝beh「用旋风接以利亚升天」,这mā是圣经中所有先知siōng特别ê一位。当in两人tùi「吉甲」出发,tī路上ê时chūn,先知以利亚就ài伊ê子弟以利沙mài跟tòe伊去,伊接获上帝ê命令,beh去伯特利。Chia mā是上帝向雅各显现ê所在(参考创世记廿八:10—19)。M̄-koh以利沙坚持beh跟tòe以利亚到伯特利去。

第3到4节,chia讲「有一阵伯特利ê先知」,这表示chit地区有一个「先知学校」。In kah-ná lóng听tio̍h上帝beh接先知以利亚tńg来天家ê信息。因为án-ne,in向以利沙提出chit-ê问题。M̄-koh以利沙并无想beh谈chit-ê tāi-chì。Á先知以利亚第二pái要求以利沙停止跟tòe。M̄-koh以利沙坚持beh继续跟tòe伊。

第5到6节,这是第二pái有一阵来自「耶利哥ê先知」,这表示tī耶利哥mā有「先知学校」ê设立。Koh再对照第7节、第15节来看,知影chit群先知共计有「五十名」之多。In向以利沙提出kah伯特利hit群先知仝款ê问题。以利沙ê回应mā仝款,无想beh谈chit-ê tāi-chì。就tī chia,先知以利亚koh一pái ài以利沙停止跟tòe。M̄-koh以利沙lóng是用真坚定ê语气表示一定会跟tòe,绝对bē离开。

第7到8节,chia讲有「五十个先知kah in到约旦河」,tùi第15节知影chiah-ê先知是tùi耶利哥出来ê。Tī chia讲先知以利亚以伊ê外袍打击约旦河,河水就分开,伊kah子弟以利沙行过约旦河,这mā teh表示这是tī五十个先知ê面前发生ê神迹,in lóng亲目看tio̍h。

第9到10节,先知以利亚看见以利沙坚持跟tòe伊,就án-ne问伊tī hō͘ 上帝接tńg来天家chìn前,ē-tàng为伊做甚么tāi-chì?以利沙祈求先知以利亚ē-tàng kā能力加倍hō͘伊。因为伊beh继承先知以利亚ê工作。M̄-koh先知以利亚知影,伊身上ê能力并m̄是伊家己ê,却是上帝赏赐ê。因为án-ne,伊真清楚回答he是「真oh答应ê要求」。M̄-koh伊hō͘以利沙一个记号,就是若伊ē-tàng看见伊升天,就表示伊身上有chit种能力。

第11到14节,就tī in一面行一面谈话ê时,忽然tùi天顶降落一台火马拉tio̍h ê火焰车,kā先知以利亚接tio̍h天顶去,这mā为后来先知玛拉基tī预言终末审判来临ê时,上帝beh先差派先知以利亚来临ê记事,留落来一个伏笔(参考玛拉基书四:5)。

当以利沙看见此景象ê时,ná mā表示伊身上已经拥有先知以利亚ê能力à。伊kā家己ê衫裤拆裂做两半,表示不舍老师先知以利亚离开伊,mā同时kā先知以利亚身上lak落来ê hit件兽皮外袍拾起来,伊用chit件兽皮外袍打击约旦河,果然河水就分开,然后伊koh行过河底到对岸去。Tī历代ê先知中有án-ne能力ê人,除了摩西、约书亚外,koh来就是先知以利亚,续落来就是以利沙。

需要注意ê是,以利沙是m̄是ē-tàng成做先知,这m̄是用先知学校(亲像第3、第5、第7节等等),á是「师徒」之间ê相授thang成事,因为真正先知是上帝ê奴仆,是上帝亲自拣选ê。这就是先知以利亚kā以利沙讲,伊唯一thang hō͘伊ê是hō͘伊知影上帝ê旨意,这旨意是透过「记号――亲目看见伊被接到天顶去」(第10节),就表示伊已经hō͘ 上帝所拣选。

第15到18节,这五十个来自耶利哥ê先知,因为亲目看见发生tī in目睭前ê神迹,ē-sái讲是in怀疑先知以利亚并m̄是tńg去到天顶,而可能是hō͘上帝ê旋风吹到「山顶á是山谷里」。因为án-ne,in kā以利沙讲tio̍h去chhōe先知以利亚。虽然以利沙阻止in,in iáu是beh去,结果是甚么都无chhōe tio̍h。不过in lóng因为亲目看见以利沙ē-tàng分开约旦河ê河水,而确信先知以利亚ê能力已经tī以利沙身上à。


经文:

列王纪下 2:19-2:25

注释:

Chit段经文主要说明耶利哥城ê水质无好,后来有一座名叫「以利沙水泉」之由来,就是因为以利沙用一把盐改变chit-ê城ê水质而得名。Chit-ê神迹说明两件主要ê内容:以利沙已经继承先知以利亚ê气力。Koh讲,照利未记第二章13节ê记载,盐mā teh表示kah上帝之间立约ê关系。

第19到22节,因为以利沙继承先知以利亚ê能力,而且有五十个来自耶利哥ê先知亲目看见作见证。因为án-ne hit-ê城ê人见以利沙,kā伊讲hit-ê城ê水无好,致使土地贫瘠,这mā说明hit-ê城ê人生活陷入困境。以利沙用一个新碗加上点盐,伊kā chiah-ê碗中ê盐khǹg入水中,tùi án-ne了后,该水泉出来ê水一直真「纯净」。盐,本身就有消毒作用。M̄-koh ná亲像头前所提起过ê,「盐」mā teh代表kah上帝立「忠实」ê「约」ê意思。 

第23到25节,chit段经文ê背景是发生tī前往伯特利途中。若kā它对照第一章9到12节,就会看tio̍h列王记编撰者想beh表达一个重要信息:以利沙确实是拥有先知以利亚ê能力。

第23节讲背景是以利沙前往伯特利ê途中,可能是伊继承先知以利亚ê使命后,受tio̍h伯特利居民ê排斥,因为hit-ê城已经tī耶罗波安ê引chhōa下,敬拜偶像神明成做in生活ê一部分。In无意爱上帝ê先知时常kā伊谴责in所拜ê是偶像神明,是虚假ê神。Koh讲,以色列人民认为长头毛chiah是上帝赐福ê记号。chit-má先知以利沙却是秃头,因为án-ne,伯特利城ê少年人出来对伊叫嚣讲:「秃子,滚开!」这是非常藐视ê态度,而藐视上帝ê奴仆,等于是teh亵渎上帝ê神圣仝款严重。
  
第24节讲以利沙以非常愤怒ê目睭瞪in,并且奉上主ê名诅咒in,结果chiah-ê少年人lóng受tio̍h严厉ê惩罚,被母熊裂碎。来便利膨椅发出咒诅之效力,ná亲像先知以利亚对hiah-ê亚哈谢派去掠伊ê无礼貌官兵仝款有效力。这lóng tī说明以利沙确实是传承先知以利亚ê角色kah使命。

经文:

列王纪下 3:1-3:19

注释:

Chit章主要teh说明摩押人想beh脱离以色列统治ê一场重要战争。编撰者tī chit章所描述ê以利沙,真亲像先知米该雅仝款,对国家beh战争ê事提出上帝ê信息。

Chit段经文讲述因为摩押beh脱离以色列ê统治,而引发以色列王约何兰决定出兵镇压。伊邀请犹大王约沙法联合出兵。M̄-koh当in出兵遇tio̍h困境ê时,约沙法王建议询问上帝ê先知,想beh知影上帝ê旨意。这kah列王记上第廿二章记载约沙法tī出兵chìn前,就先询问上帝ê旨意,真无相仝。

第1到3节,这是列王记编撰者真典型ê句型,先说明chit位统治ê君王在位统治jōa-chē年,了后,就是讲chit-ê君王「做上帝看做邪恶ê事」,用chit种句话来形容一个悖逆上帝旨意ê君王。不过,chia讲约何兰王比起伊ê「父亲和母亲耶洗碧」,伊是真chēà。因为mā kā老父亚哈为tio̍h拜巴力所建造ê神柱除掉,可惜,伊并无带领以色列人民tńg来归到上帝面前,敬拜上帝。

第4到8节,chia thang参考第一章1节,有提起亚哈王往生后,摩押国背叛以色列。Á chit-má是以色列王约何兰决定beh出兵镇压摩押。伊邀请南国犹大王约沙法mā同时派兵同齐去攻打。约沙法ê回答ná亲像伊当年回答亚哈准备出兵去攻打叙利亚仝款。因为攻打ê路线beh经过以东,而当时ê以东mā是tī以色列ê统治之下,因为án-ne,mā等于是kā以东mā拉入仝一个战线中。

第9到10节,这三国盟军因为补给品不足,尤其是缺水严重,chit对出征ê军队来讲,是真大ê困境,如过继续落去,必定会hō͘摩押phah败。

第11到13节,chit时chūn,犹大王约沙法认为应该tio̍h询问上帝ê先知,thang知影上帝ê旨意为何。这kah顶pái伊建议亚哈王tī出兵chìn前,先问先知,chit pái显然慢了真chē。以色列王约何兰有一个臣仆提醒in,有一个先知以利亚ê助手以利沙,是上帝ê奴仆先知。约沙法相信只要是上帝ê先知,一定有上帝ê信息thang听。就án-ne chit三个王就联合去chhōe以利沙。Á以利沙真清楚ê回应in,拒绝hō͘ in信息。伊特别对以色列王约何兰讲,ài伊tńg去问伊ê父亲和母亲ê先知,意思是讲王宫中尚且有真chē宫廷养ê先知,thang去问in。Chit句话ê意思是以利沙teh表示,伊kah in无任何关系,拒绝回答ê意思。约何兰听了后,真谦卑向以利沙表示,伊宁可听从上帝ê奴仆先知ê信息。

第14到19节,以利沙听了后,就kí上帝ê名表示,伊会回应,并m̄是因为约何兰王ê缘故,却是因为约沙法ê关系。因为伊是忠实tī上帝ê君王。伊就tī一位琴师ê奏乐声中开始讲出上帝hō͘ in ê信息,chit-ê信息包括:一是in siōng需要水,上帝会补足hō͘ in,kui个山谷kā充满够额ê水,hō͘ in ê军队kah牛羊cheng-seⁿ lim。二是上帝会帮助in phah败摩押人。三是ài in kā摩押人ê田园lóng hō͘ in彻底损pháiⁿ。

经文:

列王纪下 3:20-3:27

注释:

Chit段经文描述以利沙对in所ê预言lóng一一实现à。这mā说明只要是上帝忠实ê奴仆先知所传达ê话,就是真实ê,是thang信ê。

第20节,chit节koh一pái说明以利沙确实是上帝ê奴仆先知。因为伊传达ê信息实现à。

第21到23节,全摩押城ê人,不分老少lóng全部集合起来对抗以色列、犹大,kah以东三国ê联军。这mā表示in想beh脱离以色列辖制ê心是真坚定ê。M̄-koh因为山谷充满上帝引进ê水,tī阳光照射下,hō͘ in掠做是这三国联军teh互相残杀。就án-ne就全军进攻。

第24到25节,m̄-koh无想tio̍h进攻ê摩押军队反tńg被以色列等联军反击tńg去。联军趁胜追击。In一方面进攻,一方面kā所经过ê良田lóng破坏,堆置了石头,hō͘田园无法度继续种作,同时hō͘河渠mā无法度蓄水备用。

第26到27节,摩押王见「大势已去」,本想带七百个配剑ê兵刣出重围,来方便到叙利亚去避难,m̄-koh并无成功,因为伊ê城被三军联合包围。伊用一种奇特ê方式,mā就是摩押人ê宗教礼仪,kā家己ê大kiáⁿ刣死当做献祭,kā尸体挂tī城墙顶献hō͘摩押ê神明,这hō͘三国联军ê官兵看tio̍h lóng非常惊惶,因为án-ne,就撤兵tńg去。Á摩押mā因为án-ne而得tio̍h解围ê机会。这mā teh表示chit pái ê征讨是失败ê,而且影响真大,因为后来ê以东mā是án-ne背叛了犹大而独立(参考列王记下八:20)。

为甚么会变成án-ne?真可能是因为以利沙kah-ná无跟tòe in去相战,却是tī讲完预言后,就离开in。Chit段故事说明以色列、犹大kah以东ê国家统帅,并无带领人民真正相信上帝ê奴仆以利沙传出ê信息。因为án-ne,到à最后,当摩押人「用大kiáⁿ当牲祭」tī城墙顶献hō͘ in ê神明ê时,反tńg hō͘以色列人民恐慌到惊惶而退tńg来家己国家去。

经文:

列王纪下 4:1-4:8

注释:

Tùi第四章开始,一直到第八章15节止,lóng是teh记载有关先知以利沙ê事迹。其实,tī先知以利沙ê身上,thang看tio̍h先知以利亚ê影像。

第四章是记载先知以利沙所行ê几项神迹,chiah-ê记事lóng tī说明以利沙是一个真尽责ê先知,无hō͘先知以利亚传承hō͘伊ê使命而失去光辉。

Chit段故事读起来并无生份,真亲像列王记上第十七章8到16节,记载先知以利亚tī撒勒法一位寡妇ê厝,经历只chhun一点油kah一把面粉ê事件。Tī先知以利亚ê祝福下,hit位寡妇ê厝tī非常严重饥荒ê时代,就靠tio̍h hiah-ê chhun落来ê一点油kah一把面粉,活到「上主落雨ê hit一工,罐里ê面粉用不完,瓶里ê油mā用不尽」(参考列王记上十七:14)。chit-má chit段经文是记载以利沙hō͘一位寡妇厝里所chhun落来ê一小瓶橄榄油,源源不断来流出来,装满所有容器,卖油得tio̍h ê钱,m̄-nā thang还伊ê丈夫所留落来ê债务,而且iáu有chhun落来ê钱够额母kiáⁿ同齐过活。

第1节,踏话头就绍介「有一个寡妇,伊丈夫是先知中ê一员」,m̄-koh并无记明chit位先知是甚么人。只知影chit位先知已经往生,可能因为án-ne hō͘厝里因积欠债务而hō͘生活陷入极大ê困境。Chia讲债主来ài kā chit-ê寡妇ê「两个kiáⁿ带去做奴隶」,好偿iáu先知所留落来ê债。摩西律法是允准人因为积欠债务而卖身为奴偿还债务,m̄-koh有规定年限是六年,tī第七年一定tio̍h恢复伊ê自由(参考出埃及记廿一:2—3、7)。为tio̍h án-ne,chit-ê寡妇去chhōe以利沙帮忙。

第2到4节,以利沙ài chit-ê寡妇去左邻右舍借容器,并且ài她关ân门窗,然后kā厝里chhun落来ê「一小瓶橄榄油」倒入chiah-ê容器中,hō͘每一个容器lóng装满。

第5到7节,chit-ê寡妇照以利沙ê话去做,果然所有厝里kah厝边借来ê容器lóng装满橄榄油,以利沙ài chit-ê寡妇kā chiah-ê橄榄油the̍h去卖,所得tio̍h ê钱去偿还债务外,伊讲「chhun落来ê钱够额」chit-ê寡妇kah两个kiáⁿ过生活ê需要。这ná亲像先知以利亚hō͘撒勒法ê寡妇,厝里chhun落来ê一点油thang tī hit-ê饥荒时代,一直滴不完仝款。

这说明一个非常重要ê信息:听从上帝忠实奴仆先知ê话,等于听从上帝ê话。Á听从上帝ê话,就永远bē缺乏,而且iáu会有chhun。


经文:

列王纪下 4:9-4:37

注释:

Chit段经文thang对照第十七章8到24节,有关先知以利亚hō͘撒勒法ê寡妇ê独生kiáⁿkoh活ê记事。当时先知以利亚是伏tī已经死去ê gín-á ê身上,结果hō͘ gín-á koh活起来。chit-má以利沙mā是用仝款ê方法,结果这书念妇人ê gín-á mā koh活起来。

只是chit件神迹kah先知以利亚行神迹ê对象有别;这书念ê妇女是一个有钱人,而且m̄是寡妇。先知以利亚tī撒勒法tú-tio̍h ê chit-ê寡妇,是kā kiáⁿ ê死怪罪到先知以利亚身上,认为是因为以利亚到伊ê厝,chiah hō͘上帝「记起」伊ê罪,致使伊ê kiáⁿ死去(参考列王记上十七:18)。Chia则说明chit位有钱ê书念妇女是一个真聪明ê人,伊知影上帝ê奴仆先知以利沙必定会帮助伊ê kiáⁿ tùi死里koh活起来,因为伊原本bē有gín-á,是先知以利沙为tio̍h beh酬谢伊好款待伊,而祈求上帝赏赐hō͘伊ê。因为án-ne,chit-ê cha-bó͘人想ê是:原本是无可能ê事,既然tī先知以利沙ê身上显现出神迹奇事,chit-mágín-á死去,只要去chhōe先知以利沙就对à。果然,真正亲像chit位书念妇女所期待ê,伊ê gín-á有复活起来。

第8到10节,chia提起一个有钱ê书念妇人,伊因为邀请以利沙食饭后,而且以利沙每pái去书念lóng会去chhōe伊,结果hō͘这书念ê妇人发见,以利沙是「圣ê神ê人」,chit-ê意思是teh指以利沙是一个分别为圣ê人,á是讲伊是一个和平常ê人无仝款ê人。因为án-ne,伊建议丈夫tī楼顶加起一间小厝,hō͘以利沙以后来到伊家拜访ê时,thang有一个thang tòa ê所在。

第11到13节,以利沙为tio̍h beh感谢chit位妇人对伊ê好款待。因为án-ne,伊问chit-ê妇人ē-tàng为伊做甚么事,thang做回报。M̄-koh chit-ê妇人ê回应是「甚么lóng m̄欠缺」。

第14到17节,以利沙ê奴仆基哈西提意见,hō͘以利沙知影chit-ê妇人虽然富有,m̄-koh丈夫已经年老,ē-sái讲是in都无kiáⁿ。以利沙听了后,随时ài基哈西请chit-ê妇人来见以利沙,以利沙hō͘ chit-ê妇人知影,一年后ê chit时,伊「会抱一个kiáⁿ」,chit种应允对chit-ê妇人来讲,根本是无可能实现ê事。因为án-ne,当伊听tio̍h以利沙án-ne讲ê时,第一个反应是认为以利沙欺骗伊,m̄-koh以利沙无加讲甚么。结果一年后ná亲像以利沙所预言ê,chit-ê妇人真正生落来了一个kiáⁿ。

第18到27节,chit段经文描述经过几年后,chit-ê妇人ê gín-á忽然感觉剧烈头壳痛,无jōa久就往生。Chit-ê妇人kā chit-ê kiáⁿ抱入去起hō͘以利沙tòa ê房间,然后ài丈夫替伊准备好势驴á hō͘伊赶去chhōe以利沙。虽然丈夫bat提醒伊可能会chhōe bē-tio̍h先知,m̄-koh伊坚持beh去chhōe以利沙,而且吩咐奴仆,加快脚步,除非伊讲,若无,途中绝对m̄-thang慢落来。以利沙远远就看见chit-ê妇人,并且派伊ê奴仆基哈西去询问伊是m̄是一切安好。当伊来到以利沙面前,就赶紧抱tio̍h以利沙ê脚。

Tī第23节chia,妇人ê丈夫提醒讲「今á日既m̄是安息日,mā m̄是初一」,意思是teh指这两工以色列人民lóng一定tio̍h停止工作,好专心敬拜上帝(请参考出埃及记十六:23;二十:9—10,民数记廿八:11—15,尤其是每年七月初一tio̍h koh khah特别,利未记廿三:23—25,民数记廿九:1—6)。因为án-ne若是,tī chit两个时间里到圣殿á是聚会ê场合,比较容易chhōe-tio̍h先知。若m̄是顶面所讲时间想beh chhōe-tio̍h先知是真困难ê。Ē-sái讲是chit位书念ê妇女则真有信心一定会chhōe-tio̍h以利沙。因为伊知影以利沙是神ê人,必定知影伊所tú-tio̍h ê困境。

第28到31节,以利沙一听chit-ê妇人kā伊讲,伊无向伊求过kiáⁿ,á是对生育怀有过任何希望,意思真清楚,是以利沙主动为伊向上帝求而得tio̍h kiáⁿ,m̄-koh taⁿ这希望koh破灭à。以利沙随时吩咐伊ê奴仆基哈西先去the̍h伊手上ê拐á khǹg tī gín-á面上,然后伊kah chit-ê妇人mā出发去书念ê厝。M̄-koh基哈西回报以利沙讲,gín-á并无koh活起来。Tī第30节chit-ê妇人讲「绝对bē离开」以利沙,chit种坚持,ná亲像福音书中hit位叙利亚ê腓尼基ê cha-bó͘-gín-á为伊ê cha-bó͘-kiáⁿ求耶稣基督ê医仝款(参考马可福音七:24—27)。结果伊得tio̍h了所beh ê,伊ê gín-á koh活起来。

第32到37节,ná亲像以利亚帮助撒勒法hit位寡妇ê kiáⁿkoh活起来仝款,chia以利沙mā用仝款ê动作「伏tī gín-á身上」,就án-ne,chit-ê gín-á「连phah了七个喷嚏,目睭就thí开来à」,然后kā gín-á交hō͘ chit-ê妇人,hō͘ chit-ê妇人非常感激地跪tī以利沙脚前,面伏地,然后带koh活ê gín-á离开。

经文:

列王纪下 4:38-4:44

注释:

Chit段经文连续提起两则有关以利沙所行ê lim食神迹。Tī饥荒ê时代,ē-tàng chhōe-tio̍h瓜藤野果mā真无容易,m̄-koh he却是有含剧毒ê野菜。面粉本身并无去毒ê功能,只是显明先知以利沙有chit种能力,thang kā有毒ê食物去毒清气。Koh讲,少量ê饼,却thang hō͘真chē先知lóng食饱,这mā显示出以利沙身上充满tio̍h伊ê老师先知以利亚传承tùi上帝赏赐hō͘伊ê能力。

第38到41节,chit件神迹ê地点是tī吉甲。

Tùi chit段经文thang看见以利沙有开「先知课程」teh授课。有一阵学生kah伊做伙。同时mā看见tī全国lóng闹饥荒ê时代,原本无甚么食物thang食,只有ē-tàng lim汤。M̄-koh有人稻田里「采野菜」,he是「野瓜藤」,以利沙m̄知he是有毒ê野瓜,就kā它切片后khǹg入锅á里跟tòe汤煮,结果chiah发见he是有毒ê野瓜,大家lóng m̄敢食。以利沙就hō͘人the̍h来一kóa面粉,kā它丢入锅里,就án-ne解除了这野瓜ê毒素,成做thang lim食ê瓜汤。

以利沙用chit点儿面粉所行ê神迹,tú好kah列王记上第十七章记载先知以利亚tī撒勒法寡妇厝里只chhun一把面粉所行神迹仝款,tī he饥荒ê年代,因为这一把面粉解除了iau饿ê危机。

第42到44节,这是第二个神迹,以利沙用二十个饼,行了hō͘一百个先知thang食饱ê神迹。

Chit件神迹ê地点不详,m̄-koh有一人是tùi「巴力・沙利沙」来ê。这地点是设tī约帕北面约廿四公里ê沙仑平原。Chit-ê人带来「二十个饼,是用当年初熟ê大麦做ê」,正确ê态度,应该是kā初熟ê大麦献hō͘上帝,然后由祭司分享(参考出埃及记廿三:19a、三十四:26a)。M̄-koh会the̍h来hō͘以利沙,mā thang看出当时ê北国以色列,已经无利未人当祭司。Chit-ê人可能是kā以利沙kah伊ê门徒当做是祭司看待。

当以利沙接tio̍h这二十个饼ê时,伊吩咐奴仆kā chit二十个饼分hō͘先知食,m̄-koh奴仆提醒伊chiah二十个饼无够一百个人食,mā tùi chia看tio̍h先知以利沙已经收了一百个门徒,这ná亲像一间先知学校。M̄-koh以利沙吩咐奴仆讲:「尽管hō͘ in食pah,因为上主讲,in beh食饱,而且iáu有chhun落来ê。」chit句话真熟悉,ná亲像耶稣用五饼二鱼hō͘超过五千人食饱koh有chhun落来ê仝款(参考约翰福音六:11—13)。果然,以利沙ê奴仆遵照伊ê意思kā chit二十个饼分发hō͘一百个先知食,结果是「大家lóng食饱了,而且iáu有chhun落来ê」。

经文:

列王纪下 5:1-5:19

注释:

Chit章记载有关以利沙医患癞ko病ê叙利亚乃幔将军ê事迹,tī旧约圣经中ē-sái讲是一则非常顶港有名声下港有出名ê故事,mā是以利沙所行ê神迹中,siōng-kài大家所欢喜ài讲ê神迹。

Chit段经文讲述叙利亚乃幔将军患tio̍h癞ko病,因为厝里有一个tùi以色列掳来当女婢ê细汉cha-bó͘-gín-á,经过chit-ê女婢ê建议,伊讲以色列ê先知以利沙thang医伊。伊听从了chit位以色列小女婢ê话,身上ê癞ko病因为án-ne得tio̍h痊愈。

第1到4节,tī第1节就记载「因为上主bat藉tio̍h伊hō͘叙利亚军队获胜」chit句话,koh再对照列王记上第十九章15节,上帝ài先知以利亚到大马士革去「膏立哈薛作叙利亚王」,说明列王记作者ê想法,上帝乃是所有族群ê上帝,m̄-nā是以色列人民ê上帝而已。Chit种观念tī先知运动中一再出现,上帝会差遣亚述帝国成做奴仆,替他打击选民以色列背叛行为(参考以赛亚书十:5—6,耶利米书第廿一章、廿五:9)。

癞ko病,这是以色列人民看做siōng危险ê病,甚至认为这是一种「天谴病」,是上帝ê惩罚,无可能得医。而且照摩西律法规定,一定tio̍h Kā chit种人tùi社区中隔离出来,因为是无清气ê记号(参考利未记十三:45—46)。

Chit-ê以色列少女知影主人患tio̍h án-ne ê病症,就向女主人建议,去chhōe「撒马利亚ê hit-ê先知」,真坚定ê语气讲「伊一定会医好伊ê癞ko病」。Chit位以色列女婢会án-ne建议,一定是听过以利沙所行ê神迹。因为án-ne,乃幔将军听了后,就去面见国王报告chit-ê tāi-chì。

第5到7节,叙利亚王听了后,就写封phoe hō͘ 乃幔带,chit张phoe是beh以色列国王帮忙医乃幔将军ê癞ko病。然后家己准备「三万块银á,六千块金子,kah十套衫裤」当做礼物。这确实是一笔庞大ê礼金,就án-ne去见以色列国王。国王一phah开叙利亚王ê信,就吓到差不多崩溃。因为伊深知影chit种天谴病,除了上帝以外,无任何人ē-tàng医好。M̄-koh soah koh惊叙利亚王藉口伊无医好乃幔将军ê病,而派军队来攻打以色列。

第8到12节,以利沙听tio̍h国王án-ne悲伤就拆裂衫裤,就派人去kā国王讲,ài乃幔将军去chhōe伊。原因是beh hō͘ 乃幔将军知影,tī以色列「有一个先知」,chit句话已经teh表明,叙利亚若想beh侵犯以色列,ài beh特别小心,因为chit位以色列先知会kā上帝ê旨意带hō͘以色列人民。上帝是以色列人民ê保护者。Á当乃幔将军来到以利沙ê厝门口ê时,伊并无去开门,却是叫奴仆去kā乃幔将军讲,ài伊直接去约旦河「洗七pái」,án-ne病就会好起来。乃幔将军对以利沙用chit种态度回应伊,感觉非常愤怒,伊认为至少先知也tio̍h出来接见伊,tī伊身上行个宗教礼仪。Koh讲,伊认为若是去约旦河洗七pái,不如tī家己国家叙利亚ê「亚罢拿河kah法珥河」lóng会比约旦河来得清气。伊显然bē记得先知ê话,代表ê是上帝ê信息。Kah河水是m̄是洁净无关系。

第13到15节,佳哉,乃幔身边有一个奴仆劝伊m̄-thang受气,tio̍h听从先知ê话。何况只是去约旦河洗洗就会洁净,就án-ne 乃幔将军听chit-ê奴仆ê话,就去约旦河洗七pái。果然,伊身上ê癞ko病全lóng消除,而且iáu带所有跟tòe ê奴仆去见以利沙,并且见证讲「全世界只tī以色列有上帝,无别ê」。伊ê chit句话其实mā teh说明先知teh代表上帝ê旨意。伊同时请以利沙kā礼物收下。其实,乃幔将军kah伊ê奴仆所讲ê话,kah实际行动等,lóng teh反应以色列国王kah人民比起chit位乃幔将军kah伊ê奴仆lóng iáu koh khah hâm-bān。因为上帝拣选ê以色列人民并无听从上帝忠实奴仆先知ê话语,m̄-koh外邦人却听从。

第16到19节a句,以利沙坚持拒绝接受乃幔将军所beh赠送ê厚礼酬金。因为伊只是负责传达上帝ê话语。为tio̍h án-ne,乃幔将军请求以利沙hō͘伊带两袋ê以色列土tńg来叙利亚去。伊决定只敬拜chit位透过先知传达hō͘伊消息、医好伊ê癞ko病ê神。第17节mā说明古代人对神ê观念,in认为tio̍h beh敬拜in所认bat ê神,就一定tio̍h kah该神所掌管ê土地连做伙,mā就是该神所khiā起ê土地。因为án-ne,乃幔将军beh带tńg来以色列ê土,为tio̍h是beh做敬拜ê路用。M̄-koh伊mā清楚知影,家己无办法拒绝陪伴国王去拜叙利亚ê「临门」神明。其实,伊chit种态度是矛盾ê,既然认为以利沙ê chit位神明是真实ê,而且伊讲bē向任何神明献祭,chit-má koh讲伊有困难,是为tio̍h beh陪国王去膜拜临门神明,而这是为tio̍h政治ê理由ê需要。就án-ne,以利沙祝福伊,乃幔将军就án-ne离开tńg去厝里。

经文:

列王纪下 5:20-5:27

注释:

Chit段经文描述以利沙ê奴仆基哈西,因为不诚实、贪婪,结果原本tī乃幔将军身上ê癞ko就转移到伊ê身上,m̄-nā án-ne,先知iáu讲这癞ko会传到下一代ê身上。

第19节b句到22节,基哈西认为伊ê主人以利沙拒绝乃幔将军ê酬劳,是错误ê。因为án-ne,伊决定暗地里跟tòe 乃幔将军去,beh向伊索取酬劳。M̄-koh伊对乃幔将军讲白贼,讲是伊ê主人以利沙派伊去为两个tùi以法莲山区来ê先知ê需要,希望有「三千块银á kah两套衫裤」。虽然chit种数量比起乃幔将军原本准备beh送hō͘以利沙ê「三万块银á,六千块金子,kah十套衫裤」少了真chē,m̄-koh基本上,基哈西chit种行为就是欺骗、贪财。

第23到24节,乃幔将军无多问,á是讲甚么,伊就直接the̍h出比基哈西所讲ê「三千块银á」多一倍ê「六千块银á」,khǹg tī两个袋子中,以及两套衫裤,叫家己ê奴仆扛tio̍h kah基哈西tńg去。

第25到27节,上帝ê奴仆以利沙当然知影chit件事。因为上帝ê灵会启示伊,hō͘伊知影奴仆基哈西暗中所做非法而且欺骗ê事。Koh khah严重ê,是当以利沙问基哈西去做kóa甚么事ê时,若是基哈西赶紧悔改认罪,有可能iáu有机会得tio̍h赦免。M̄-koh伊却iáu认为以利沙m̄知实情,一再讲白贼。结果hō͘伊ê主人以利沙诅咒,基哈西家己kah后代kiáⁿ孙lóng会得tio̍h癞ko病,这是严重惩罚,因为基哈西kah主人以利沙lóng是上帝ê奴仆,就一定tio̍h绝对诚实,若无,上帝ê惩罚是严重ê。


经文:

列王纪下 6:1-6:7

注释:

Tùi chit章开始,直到第七章止,列王记作者用三个神迹描述tī以利沙充满tio̍h上帝赏赐ê灵,hō͘伊m̄-nā会行神迹奇事,mā会预先知影teh beh发生ê事等,chiah-ê lóng tī说明以利沙真正是上帝忠实ê奴仆。

这是一段简略描述以利沙有行神迹奇事ê异能。列王记作者teh描述以利沙ê记事中,伊ê能力真特别,大到ē-tàng hō͘死人koh活,而tī chia是连掉tī水里ê斧头lóng thang重新拾起来。

第1到2节,tùi chit两节thang清楚看出早期以色列社会有所讲ê「先知学校」之类ê团体,当时tī伯特利(参考二:5)、耶利哥(参考二:15)、吉甲(参考四:38)等地lóng有chit种先知群体,其中有ê先知「学员」已经结了婚(参考四:1)。

Chit两节讲有一阵以利沙带领ê学生向伊抱怨,讲in khiā起ê所在太小,in想beh扩建,因为án-ne想tio̍h约旦河边去phut些木材搭建房舍,以利沙同意了in ê请求。

第3到5节,以利沙陪in去。结果teh 锉木材ê时,有一个人因为无小心kā借来ê斧头hō͘掉到水里去,只有ē-tàng向老师以利沙求助。

第6到7节,以利沙用另一条树枝tàn入去水里,hit支ka-la̍uh水里ê斧头就家己浮出水面来。

这看起来kah-ná一件微小ê神迹,却讲出以利沙tī先知以利亚了后,tī以色列人民中间有极大ê影响力,mā因为án-ne,跟tòe伊ê学生就jú来jú chē。

经文:

列王纪下 6:8-6:23

注释:

Chit段记事tī历史上真oh chhōe出明确资料,因为Tī chit段经文中,lóng只有提起叙利亚王kah以色列王,却都无提起这国王ê名,mā无讲出两国准备交战ê地点。M̄-koh chit段经文主要teh说明:上帝忠实ê奴仆以利沙,有能力thang知影人tī暗中所讲ê话。Á圣经kā咱讲,只有上帝chiah有chit种能力。因为án-ne,这mā teh表示,上帝赏赐hō͘以利沙有特别ê能力,hō͘伊ē-tàng知影叙利亚王暗中进行ê谋略,án-ne,以利沙kā chit件事hō͘以色列国王知影,tùi án-ne躲过一劫。

第8到10节,chia讲出以利沙有特别ê能力,thang知影叙利亚王kah伊ê臣仆商议怎样出兵攻打以色列ê城池。就án-ne伊派人送信hō͘以色列王,ài伊m̄-thang中了计谋。以色列王果然听从以利沙ê话,而且是「仝款ê事发生kúi-nā-pái」,这表示叙利亚王试图攻击以色列真chē pái,m̄-koh都无成功,因为有以利沙ê协助。

第11到17节,叙利亚王感觉奇怪,每pái beh出兵á是偷袭,lóng hō͘以色列王知影,伊怀疑有内奸。M̄-koh臣仆kā伊讲是以利沙先知知影人tī「困房内私下讲ê话」,这是非常特别ê神能之力。因为án-ne,叙利亚王就下令tio̍h掠以利沙。

「多坍」,chit-ê城离北国首都撒马利亚城只有十八公里远,而叙利亚ê军队ē-tàng phah到chia,tú好表示当时叙利亚ê军力甚强,大大超过以色列ê国防力量。当伊ê学生看见叙利亚军队来包围「多坍」想beh掠伊ê时,伊向上帝祈祷hō͘伊ê学生thang看见上帝差派来保护伊ê大军,结果上帝垂听以利沙ê祈祷,伊ê学生看见「山边布满火焰车kah火马,kā以利沙围teh。这表示上帝kah以利沙之间有非常亲密ê关系,上帝用chit种方式teh庇护以利沙。

第18到23节,当叙利亚出兵攻打多坍ê时chūn,以利沙koh向上帝祈祷,hō͘ chiah-ê军队「目睭失明」,果然chiah-ê叙利亚军队lóng失明,就án-ne,以利沙出来kā in讲行m̄-tio̍h去路,伊带chiah-ê目睭lóng chheⁿ-mê叙利亚军人行入撒马利亚城。然后以利沙koh祈祷上帝,开chiah-ê叙利亚军人ê目睭,上帝koh垂听伊ê祈祷。当chiah-ê军人开了目睭了后,chiah发见in已经进入撒马利亚城内,成做以色列ê俘虏。以色列王问以利沙,是m̄是ài kā chiah-ê敌人lóng总刣死?以利沙讲bē-tàng,而且tio̍h hō͘ chiah-ê叙利亚军人有「食物kah水,hō͘ in lim食;放in tńg来in ê王hia去」。以利沙用chit种方式,hō͘叙利亚tùi án-ne了后,m̄敢koh再侵犯以色列。原因是只要有以利沙tī teh,任何攻击lóng会白做无功。Koh讲,chit两节经文mā作了真好ê启示:好款待仇敌,是化解对敌、和平相处ê良药。

经文:

列王纪下 6:24-7:2

注释:

Tùi第24节开始,一直到第七章结束,lóng是谈及有关叙利亚王便・哈达率兵围攻撒马利亚城ê经过。因为包围撒马利亚城ê结果,致使城内缺粮严重,物价飘涨到人民根本无力购买,城内发生惨剧,有以色列人民甚至一定tio̍h交换kiáⁿ刣死煮来充饥。以色列国王认为chit项事一定kah以利沙有密切关系,因为án-ne beh去掠伊。Á以利沙则是beh以色列人民对上帝有绝对ê信心,而且伊讲了预言,只要过一工,必定会有非常sio̍k ê粮食thang买卖。M̄-koh以色列王ê奴仆听m̄-bat以利沙ê预言,用「he是无可能ê」chit句话回应以利沙。

第24到25节,chit件围城事件大约是发生tī主前850年左右ê时代,撒马利亚城因为被围困来致使城内缺粮严重,物价飙涨人民无法度生存落去。

第26到29节,chit段经文描述城内悲惨ê情景,粮食缺乏ê严重,其程度已经到人民tio̍h彼此交换kiáⁿ刣死来充饥。这情景真亲像主前587到586年间,巴比伦帝国围困耶路撒冷ê情景仝款,耶利米哀歌第四章10节就有án-ne记载讲:「慈心 ê cha-bó͘ 人 tio̍ h 亲手煮她 ê kiáⁿ,我 ê 人民 ê cha-bó͘ -kiáⁿ tú-tio̍ h 毁灭ê 时,用chit-ê 做米粮。(全民版)」有一个母亲因为án-ne向国王告状,表示伊被隔壁ê cha-bó͘人欺骗,伊ê gín-á先被刣来食了,m̄-koh第二工隔壁ê cha-bó͘人却拒绝交出伊ê kiáⁿ。

第30到32节,以色列王认为chit件事必定kah以利沙有关。因为án-ne,以色列王带兵去掠以利沙。Ná亲像头前讲过ê,以利沙真清楚chiah-ê君王心中ê计谋。因为án-ne,以利沙kah tī伊身边ê一kóa长老提出警告,ài in bē-tàng hō͘ chiah-ê beh掠伊ê人入厝内。

第33节到第七章2节,原来以色列王因为城被叙利亚军队包围,发生严重缺粮带来ê危机,对上帝ê信心产生摇动。Á以利沙ài王一定会听从上帝ê话,并且kā伊讲隔工一定会有够额ê食物出现,hō͘民众m̄-nā thang买会tio̍h,而且负担会起。虽然国王ê侍从m̄相信,m̄-koh以利沙却信誓旦旦地讲chit件事一定会发生。

经文:

列王纪下 7:3-7:13

注释:

Chit段经文叙述上帝奇妙ê作为,就是hō͘包围撒马利亚城ê叙利亚军队,听tio̍h类似大批军队进攻ê声音而产生惊惶,丢下所有一切军备逃离军营,kan-taⁿ一夜ê时间,全部军营连一个叙利亚士兵mā无。M̄-nā解除了撒马利亚城内缺粮ê危机,mā应验ā以利沙所预言ê,会有真sio̍k ê粮食thang买卖,而chit-ê消息ê 回报,却是tùi四个准备向叙利亚军营投降ê癞ko病人,因发见实况带tńg来hō͘以色列王ê。

第3到8节,癞ko病人因为是hō͘隔离出来,生活ê需要一定tio̍h óa靠亲友ê接济chiah有办法。M̄-koh因为撒马利亚城内已经被敌军叙利亚包围,无亲友供应in ê需要。因为án-ne,in准备去叙利亚军营投降。In心内想,有可能án-ne可能得tio̍h食物thang充饥。M̄-koh无想tio̍h,当in来到叙利亚军营ê时,竟然发见营中无任何一个人,m̄-koh却充满tio̍h真chē物件。原来是上帝用一件特殊ê神迹,kah第六章17节上帝差遣天兵神将(火焰车kah火马)来干涉搅扰叙利亚军队仝款,hō͘叙利亚军队听tio̍h有「大队兵马kah战车前进ê声音」,赶紧hiat-ka̍k所有ê装备逃生,hō͘以色列军队根本无用一兵一卒,就白白得tio̍h一场胜利,而且得tio̍h叙利亚军队所有ê战利品。

第8到10节,chit四个癞ko病人进入空荡荡ê叙利亚军营,大肆搜刮一切财物,m̄-koh却想tio̍h án-ne真可能为家己带来严重惩罚,就án-ne赶紧tńg来撒马利亚城内去通报chit段消息。

第11到13节,当守卫城墙ê兵丁kā chit四个癞ko病人ê通报hō͘以色列王知影后,伊kah臣仆iáu是担心he是叙利亚军队ê诡计,想用chit种空城计活掠以色列军队kah人民,占领撒马利亚城。M̄-koh有国王幕僚认为横直已经缺粮到必死ê情况,掠准án-ne,不如派人出城去探望实况。Chia讲「chhun落来ê五匹马」,mā thang讲城内因为闹饥荒,连战马lóng刣来充饥,taⁿ只chhun五匹马而已,可见缺粮非常严重。

经文:

列王纪下 7:14-7:20

注释:

Chit段经文讲述chit几个被派出去探视叙利亚军营ê人回报,是kah chit四个癞ko病人所回报ê完全仝款。因为in是行到约旦河,沿路看tio̍h ê lóng是叙利亚军队散落tī途中ê一切物件。正应验ā以利沙所讲:in隔工,就ē-tàng用siōng sio̍k ê价钱,买tio̍h真chē粮食ê预言。

第14到16节,以色列王派出去探察叙利亚军营ê人,行到约旦河,沿路除了看见叙利亚军队落走弃sak ê物件外,mā看bē-tio̍h任何一个敌军留落来。因为án-ne,当in 回报chit-ê消息到撒马利亚城内ê时,城内ê以色列人民差不多是倾城而出。Tú好应验ā tī第1节以利沙bat对以色列王所讲ê预言,in kā thang用一块银á买tio̍h三公斤siōng好ê小麦á是六公斤ê大麦。比起缺粮ê时,物价飙到两百公克ê野葱tio̍h卖到五块银á,明明是无法度相比。

第17到20节,chit段经文koh一pái说明以利沙ê预言应验ā。因为走出城去the̍h叙利亚军队留落来ê物件ê以色列人民实在是siuⁿ chē,致使现场是一片混乱,国王只好派出伊ê侍从到城门口指挥秩序,结果却被真kheh ê人群踩死,而这kah伊怀疑以利沙ê预言有关,因为伊m̄相信以利沙预言隔一工就ē-tàng有真sio̍k ê粮食thang买卖解除缺粮ê问题。以利沙bat讲伊会亲目看tio̍h不劳而获ê粮食,却食bē-tio̍h。

Chit段故事koh一pái说明一件事:真正hō͘军队获胜ê,m̄是óa靠人ê能力,却是tùi上帝来奇妙ê计画。诗篇ê作者án-ne讲:「君王bē-tàng 因为兵chē 就得tio̍h 救;勇士bē-tàng 因为气力大就得tio̍h 救。Óa 靠马,无一定会得tio̍h 救;靠大气力mā 无一定ē-tàng 救人。上主ê 目睭看顾敬畏他ê 人,照顾仰望他ê 慈爱ê 人。他会救in ê 性命脱离死亡,保存in ê 活命度过饥荒。(全民版)」(诗篇三十三:16—19)

经文:

列王纪下 8:1-8:6

注释:

Chit章经文讲述两件kah以利沙有关ê事,包括伊警告书念ê妇人,ài她离开书念去躲避饥荒。Koh讲,伊预言叙利亚大臣哈薛ē-tàng叙利亚王,这两件事后来lóng应验ā。最后一个段落特别提起「约兰在位期间,以东背叛了犹大」,这mā说明犹大ê国势已经明显衰弱。

Chit件记事应该是发生tī基哈西感染癞ko病chìn前,因为后来基哈西已经被以利沙诅咒会生长癞ko病,而且连带ê伊ê厝内人lóng仝款会长癞ko病。若án-ne,伊无可能随便出入王宫á是tī公众面前。

Koh讲,chia所提起ê七年饥荒,真可能kah第四章38节ê「全国遭遇饥荒」相关。因为án-ne,应该kā chit段经文编排tī第四章37节后面,以利沙为tio̍h beh感谢chit位书念ê妇人对伊ê好款待,kā伊讲饥荒ê日子teh beh来临, ài伊到外国去避难,án-ne,读起来会koh khah顺畅。

第1到2节,tī chia用「bat kā人讲」,表示chiah-ê记事并m̄是照年代ê前后编撰ê。以利沙kā人讲过gín-á bat hō͘伊救活起来ê书念妇女, ài她离开书念「到别ê所在去tòa」,因为书念会有七年ê饥荒。Chit-ê cha-bó͘人听从以利沙ê话,kah全家到非利士去,而且一tòa就是七年。这已经清楚说明一件事:tī社会上地位卑微ê cha-bó͘人,会听从上帝忠实奴仆先知ê话语。

第3到5节,tī he七年期间,chit-ê cha-bó͘人ê财产包括房屋kah田地lóng被人侵占。伊去见王,请求国王主持公道。就tī he ê时,看见基哈西tī国王面前,因为国王询问伊关系以利沙所行神迹奇事ê事。可见当时以利沙所行神迹已经tī以色列人民中间广为传开。Á巧ê是基哈西当teh向国王描述以利沙hō͘一个妇女ê kiáⁿ tùi死里koh活起来,tú好这书念妇女到国王hia,伊成做神迹ê见证者。

第6节,国王询问了后,命令臣仆kā属tī这书念妇女ê财产lóng还hō͘伊。

Chit件记事主要teh说明先知hō͘ in chit位书念妇女ê信息,伊lóng确实遵照去做。听从上帝忠实奴仆先知ê话,m̄-nā bē有任何损失,而且iáu会tī非常困境ê环境下,kā性命有保存落来。听从上帝忠实奴仆ê声音,就ná亲像听从上帝ê信息仝款,chit种人一定会得tio̍h上帝眷顾,chit-ê书念ê妇人就是siōng好ê见证者。

经文:

列王纪下 8:7-8:15

注释:

这是有关以利沙预言叙利亚会发生政变ê事。Kui个故事ê中心经文是tī第10到11节,chit两节经文说明原本并无会因为小病来死ê叙利亚王便・哈达,却因为伊ê大臣哈薛计谋篡位而被谋刣死亡。以利沙早看出tī哈薛受命去询问以利沙有关国王便・哈达ê病况ê时,心中就已经生出篡夺王位ê计谋à。Á发生这事件ê年代是tī主前842年左右,哈薛掌叙利亚王权到主前816年。

第7到9节,真可能是kah 乃幔将军癞ko病得tio̍h以利沙治愈ê事有关,叙利亚人对以利沙ê事lóng真熟悉而且敬佩伊。因为án-ne,当伊到叙利亚去ê时,因为国王便・哈达知影了,就赶紧派大臣哈薛带贵重ê礼物去见以利沙,询问伊ê病况是m̄是会好转ê事。

    第10到13节,以利沙除了kā哈薛讲叙利亚王便・哈达一定会死。M̄-koh伊ài哈薛tńg去就讲「一定会好」。续落来,以利沙却用流目屎表明另外一件事会发生,就是哈薛会继承王位,并且会是一个真残酷ê国王。哈薛否认chit件事。

第14到15节,果然,以利沙ê预言实现à。哈薛确实是一个残酷ê领导者,伊tńg来到王宫去,就用毯子kā原本iáu bē致使死ê国王hō͘活活闷死,家己就当了叙利亚王。

经文:

列王纪下 8:16-8:29

注释:

Chit段经文中描述两个犹大王,其一是约沙法ê kiáⁿ约兰继任为王(第16到24节),另外一个是约兰ê kiáⁿ亚哈谢继任为王(第25到29节)。

第16到19节,chit段经文真清楚讲chit-ê犹大王约兰,是约沙法ê kiáⁿ,伊继承老父ê王位,而老父是一个真敬畏上帝ê君王,伊无kā老父ê好hō͘继承落来,反tńg是去娶一个m̄-nā会杀害先知,mā会养假先知ê以色列王亚哈ê cha-bó͘-kiáⁿ,就ē-tàng知影伊必定会受tio̍h bó͘ ê影响而弃sak上帝。这就是列王记作者所讲ê伊「做以色列诸王所做、上主看做邪恶ê事」,只因为上帝无愿意hō͘大卫ê后裔毁灭,而hō͘伊ē-tàng继续掌权。

第20到24节,chit句「约兰在位期间,以东背叛了犹大,成做独立ê国家」,就ē-tàng看出来约兰无得tio̍h上帝ê赐福,致使顶一代传承落来ê产业失去。M̄-nā以东独立,连立拿城mā失守。Chit座立拿城原本是约书亚分配给祭司khiā起ê城市(参考约书亚记廿一:13)。照历代志下第廿一章18到20节ê记载,约兰因为生一场肠病,痛苦来死。M̄-koh伊死ê时chūn,并无人为伊哀伤。

第25到27节,chit三节记载约兰死后,伊ê kiáⁿ亚哈谢继任王位。伊mā像in父亲仝款,学习北国以色列亚哈王做上帝看做「邪恶ê事」,kan-taⁿ统治一年ê时间就往生à。

第28到29节,tī亚哈王时代,bat kah约沙法有盟约,同齐beh出兵去攻打叙利亚,想kā祖先ê城市基列ê拉末夺回来,m̄-koh亚哈失败了,并且因为án-ne战死战场。chit-má换in ê后代亚哈谢也kah以色列王约何兰联合出兵,去phah哈薛。仝款ê,约何兰受伤tńg去耶斯列养伤。亚哈谢去探望伊。

经文:

列王纪下 9:1-9:13

注释:

第九到十章lóng是记载有关以色列新ê王耶户被膏立ê经过,以及伊当政时代ê以色列政情。照列王记上第十九章16节ê记载,膏立宁示ê孙á耶户为以色列ê王ê chit项工作,原本是上帝ài先知以利亚去执行ê。M̄-koh先知以利亚iáu未达成chit项任务,就被接tńg来天顶à。chit-má由先知以利沙执行,而先知以利沙是派伊ê学生去执行chit项任务。

Chit章siōng主要是teh说明tī以利沙时代,上帝藉tio̍h耶户ê手,彻底kā亚哈王朝除掉,连同南国犹大kah北国以色列ê两个王,lóng因为kah亚哈有亲属关系,以及亚哈ê bó͘耶洗碧等,lóng tī同一时候被耶户hō͘除掉。这就应验ā上帝藉tio̍h先知以利亚所讲ê预言实现了(参考列王记上廿一:19、23)。

Chit段经文记载以利沙派门徒去膏立耶户为以色列王ê经过。原因是kah北国以色列王亚哈ê bó͘耶洗碧杀害上帝ê奴仆先知。因为án-ne,亚哈ê后代会为tio̍h án-ne付出代价。因为所有亚哈kah伊kiáⁿ ê chiah-ê恶质行踏lóng是「因为耶洗碧ê煽动」造成ê(参考列王记上廿一:25),特别是teh拜偶像ê事顶面koh-khah是án-ne。

第1到3节,chia所谓「少年ê先知」,指ê就是以利沙ê门徒。以利沙准备一瓶橄榄油ài伊ê学生到基列ê拉末去chhōe「宁示ê孙á耶户」,ài伊膏立耶户「作以色列ê王」,了后,就beh赶紧逃离hit所在。

第4到10节,chit-ê少年ê先知就án-ne去chhōe-tio̍h耶户,hit时耶户正kah一kóa军官teh开会。M̄-koh伊照以利沙ê吩咐,带耶户到另外一间无人ê房间,tī hia膏立耶户作以色列ê王,并对伊讲,ài伊去刣死亚哈ê kiáⁿ mā就是约何兰。Tio̍h用亚哈对待耶罗波安kah巴沙王ê家族hit种来对待亚哈ê家族。这mā说明上帝确实是会「报应」ê。其实,chit-ê少年ê先知所传达ê信息,是kā以前先知以利亚对亚哈王所讲ê话重述了一pái(参考列王记上廿一:21—23)。Mā可能tī先知「学校」训练课程中,已经kā上帝托先知所预言ê事列入了「教科书」中,列为传承使命ê功课。伊mā同时传达一个非常重要信息:chit种彻底铲除亚哈ê家族iáu koh khah包括伊ê bó͘耶洗碧在内。这少年ê先知照以利沙ê交带,完成chit项膏立kah交带ê话后,就赶紧逃离hit所在。

第11到13节,因为耶户是临时被这少年ê先知带离会议ê会场,当伊tńg来到军官会议现场ê时,其他ê军官问伊到底是甚么事?伊就kā伊被膏立为以色列王ê事kā in讲,结果,chiah-ê同事马上就kā in各自ê衫裤铺tī台阶顶面层,hō͘耶户khiā tī顶面,然后大声hoah讲:「耶户做王à!」以chit-má ê话来讲,这等于是政变。Chit种kā衫裤铺tī台阶顶面ê行动,后来tī新约福音记载耶稣骑驴á进入耶路撒冷ê时,门徒kah群众mā有类似ê举动(参考马可福音十一:7—8)。

经文:

列王纪下 9:14-9:26

注释:

Chit段经文叙述耶户怎样进行叛变ê军事行动。伊hō͘以色列王约何兰lóng无防备之下,杀害约何兰,并且夺取伊ê王位。

第14到16节,chit段经文真清楚讲出耶户确定进行叛乱ê工作,而且ài拥护伊ê部下绝对bē-tàng tùi基列ê拉末离开去耶斯列通风报信。Á hit时,ná亲像第八章28到29节所提起ê,约何兰因为kah叙利亚相战受伤,当teh耶斯列疗伤,而犹大王亚哈谢因为kah以色列ê约何兰联盟出兵,因为án-ne,伊tú好mā去探望。

第17到20节,当耶户亲自率领军队前往耶斯列城ê时chūn,守望台顶ê守卫看tio̍h,就赶紧提出警告。Á约何兰听tio̍h了后,随时派出骑兵去了解。结果chit-ê骑兵并无tńg来,因为被耶户收留了起来。Mā就是耶户m̄ hō͘ chit-ê出来了解实况ê骑兵tńg去通风报信。就án-ne守卫感觉奇怪,koh再警告。约何兰koh一pái派出第二个骑兵出城去了解实况,chit-ê去ê人也kah第一个仝款。Chit-ê守卫者koh一pái警告。因为这表示若m̄是死tī敌方ê手里,就是hō͘俘虏,若无,就是加入敌方ê行列。Chit-ê守卫非常尽责地提出koh khah清楚ê警告,讲:「hit队人ê首领kah-ná痟ê赶车,真亲像耶户。」

第21到22节,约何兰一听chit-ê消息,随时表示家己亲自去了解到底耶户—伊ê部下,án怎会án-ne。而且亚哈谢mā tòe乘tio̍h家己ê马车陪同前往。当in遇tio̍h了耶户ê时,问耶户是m̄是带来平安?耶户真清楚表示国家乱象一大堆,人民都无平安ê生活。

第23到26节,chit时chūn,约何兰chiah清楚原来耶户叛变à。因为án-ne,伊一面逃,一面向亚哈谢喊叫,讲「反了」,表示这是叛变,ài亚哈谢赶紧逃离。M̄-koh当约何兰teh逃离ê时,耶户用尽所有ê气力,射出弓箭,就án-ne射中伊ê背部,穿过心脏。就án-ne约何兰死tī伊ê马车上。耶户下命令ài部下kā约何兰ê尸体tàn tī拿伯ê田里,这tú好应验ā先知以利亚当年对亚哈所讲ê话(参考列王记上廿一:19)。

经文:

列王纪下 9:27-9:37

注释:

Chit段经文记载犹大王mā同时被耶户杀害,而亚哈ê bó͘耶洗碧仝款死去。而且伊ê死mā应验ā先知以利亚所预言ê,就是「狗ài tī耶斯列食伊ê尸体」(参考列王记廿一:23)。这lóng tī说明一点:上帝会报应,绝对会。

第27到29节,chit段经文记载耶户并无hō͘亚哈谢逃离,伊iáu-koh tui-jiok伊,并且下命令部下kā亚哈谢刣死。结果tī靠近以伯莲ê所在,亚哈谢被射成重伤,m̄-koh伊并无停止,却是继续奔驰,直到米吉多城chiah死tī hia。伊ê臣仆kā伊ê尸体运tńg来耶路撒冷,葬tī王室坟墓内。亚哈谢chiah统治犹大一年ê时间而已。

第30到31节,耶户一到耶斯列,耶洗碧mā听tio̍h了所发生ê事,知影耶户叛乱,而且杀害伊ê kiáⁿ约何兰,kah伊ê亲戚犹大王亚哈谢。因为án-ne,心内mā清楚知影,叛将必定会来杀害伊。因为án-ne,伊iáu-koh打扮得真好看,tī王宫ê窗口,看见耶户就大声叫讲:「你chit-ê心利,弑君ê凶手!你会带来平安mah?」伊故意用「心利」来称呼耶户,就是因为心利bat杀害以色列王以拉,篡夺了王位(参考列王记上十六:10)。耶洗碧用「你chit-ê心利」来称呼耶户,意思真清楚koh明显,表示伊是一个杀害君王篡夺王位ê人。

第32到33节,耶户一听,就beh王宫拥护伊ê人,就用实际行动表现出来,kā耶洗碧扔落来。果然,有两三个宫廷官员就kā伊扔出窗外丢了落去,就án-ne耶洗碧死去。耶户赶马车滚过伊ê尸体,表示痛恨入骨。

第34到37节,án-ne,耶户已经完全除掉了耶洗碧kah伊ê残余份子,mā除掉了亚哈王朝ê亲人,伊进入王宫,这表示伊政变成功,正式成做以色列ê王。Chit时chūn,伊下命令kā耶洗碧ê尸体埋à。M̄-koh hiah-ê准备去收埋ê人回报讲,只有chhōe-tio̍h耶洗碧ê头骨kah手骨,这tú好应验ā先知以利亚当年对伊讲ê警语(参考列王记上廿一:23)。

经文:

列王纪下 10:1-10:17

注释:

Chit章继续teh描述耶户得tio̍h北国以色列ê领导权了后,继续tùi耶斯列前往首都撒马利亚,并kā亚哈所有ê kiáⁿ孙lóng除掉,并且mā kā tī路上tú-tio̍h ê南国犹大亚哈谢之亲戚mā仝款刣死。然后伊koh khah进一步kā hiah-ê随从亚哈去拜偶像神明ê人民,以及神庙等偶像神明lóng摧毁。Chit种背叛、篡夺王位者,会kā前朝王家ê家族、亲戚lóng杀害ê行为,tī古老社会时代一点mā不稀奇。因为chit种背叛者往往会有一种思维,认为若是无án-ne做,chiah-ê家族人员mā会设法夺回王权,然后采取报复ê行为。

Chit段经文是耶户kā所有kah亚哈有关ê亲人全部lóng杀害ê经过。因为耶户政变ê时,人是tī基列ê拉末城,iáu未进入以色列首府ê撒马利亚城。如果beh真正统治北国以色列就一定tio̍h进驻首府。因为án-ne,伊先发出讯息hō͘所有tī撒马利亚ê达官显要,ài王室ê众将领、大臣lóng得表态支持甚么人做王。因为伊弑王篡位ê事件已经震撼了宫廷,因为án-ne,无人敢表示反对,原因是拥护耶户做王ê势力已经真明显,任何反抗á是不顺从伊ê人lóng会有真惨ê落场。因为án-ne,大家纷纷表态支持伊,并遵从伊下ê命令,kā所认bat ê亚哈亲族ê人lóng刣死。

第1到3节,chit时ê耶户尚且tī耶斯列,伊准备ài进入首都撒马利亚。M̄-koh首都有亚哈王朝ê御林军看守。伊就写phoe hō͘ chiah-ê城内ê众领袖,包括领袖(军事将领)、长老(民间代表)、亚哈kiáⁿ孙ê监护人(亚哈kiáⁿ孙ê老师)等。伊tī phoe中ài in tùi亚哈ê亲戚中选出能干者出来做王。其实,chit种信tú好反应出耶户是一个真有政治手腕ê人。因为伊刣死亚哈ê kiáⁿ约何兰王ê事,早to̍h震撼了全国,特别是首都撒马利亚。因为án-ne,看bat这信ê人lóng知影,耶户并m̄是ài in推荐,却是ài in公开表态是m̄是支持伊做王。

第4到5节,撒马利亚城内ê chiah-ê达官显要当然真清楚政治ê现实面,因为án-ne,大家lóng纷纷回应耶户ê信,in向耶户表态全力支持,而且愿意服从伊ê一切指令,对伊忠诚。

第6到7节,chiah-ê人既然表态beh服从,耶户就ài in kā亚哈ê「七十个kiáⁿ孙」全lóng刣死,而且为tio̍h beh证明确实án-ne做,koh kā chit七十个人ê头lóng phut落来送到耶户hia。这已经清楚说明chiah-ê人为tio̍h要求生存,只好跟tòe耶户背叛in过去所扶持ê亚哈王朝。

第8到11节,就án-ne,耶户kā chiah-ê杀害亚哈kiáⁿ孙ê责任全lóng承揽落来。伊并且kā亚哈tī「耶斯列ê亲属、官员、亲密ê朋友,kah祭司,lóng总刣了了,一个mā无留落来」。这tú好应验ā先知以利亚hō͘亚哈ê信息(参考列王记上廿一:21)。

第12到14节,chia讲「犹大王亚哈谢ê几个亲属」,beh去向耶洗碧太后ê众太子kah王其余ê厝属请安」,这是「亚哈谢因为婚姻ê关系,成了亚哈王ê亲戚」(参考列王记下八:27)。Tī铲除了所有亚哈王朝ê人马、亲族了后,耶户就放心地前往首都撒马利亚,准备去接收王权。Tī路上tú-tio̍h南国犹大王亚哈谢ê亲戚,in因为mā是属tī亚哈bó͘耶洗碧ê亲族,m̄-koh in iáu未得tio̍h耶户当teh全力铲除亚哈亲族ê消息,想beh去耶斯列探望亚哈ê亲族。因为耶户mā kā亚哈谢王hō͘杀害,chiah-ê人必定iáu未得tio̍h消息。因为án-ne,耶户tī chia下命令hō͘伊ê部下,ài in kā chiah-ê lóng刣死,这「四十二人」tī前往耶斯列ê途中全部lóng遇tio̍h杀害,「一个mā无留落来」。

第15到17节,chia提起「利甲ê kiáⁿ约拿达」,这是以色列民族中属tī非常保守ê一个家族。当约拿达得tio̍h消息耶户来到伊ê所在,伊就去迎接并且请安。耶户问伊是忠诚tī伊。伊表示绝对忠诚。因为án-ne,耶户就beh伊上车同齐去撒马利亚,hō͘约拿达亲目看tio̍h伊怎样铲除亚哈ê亲属「一个mā无留落来」。

Án-ne,无论tī tó位,只要是亚哈ê亲属ê人,lóng全部被耶户刣了了à。

经文:

列王纪下 10:18-10:36

注释:

Chit段经文是记载耶户开始进行铲除亚哈时代所建立ê巴力神明崇拜,伊tāi先下手处置ê对象,是hiah-ê kā巴力当做真神崇拜ê人民,有淡薄á有thâi鸡儆猴ê用意在内,beh hō͘ hiah-ê想beh拜巴力ê人民懔neh。

第18到21节,作者真清楚讲耶户用「计谋」,为tio̍h是beh「刣死所有拜巴力ê人」。因为án-ne,伊ài撒马利亚城内所有巴力ê信徒,特别是巴力ê先知、祭司等人lóng一定tio̍h出席。耶户是假做讲khah强化对巴力崇拜ê信仰,ài顶面所讲chiah-ê人一定lóng得出席。就án-ne,chiah-ê巴力ê先知、祭司、众信徒lóng聚集到巴力神庙。

第22到24节,耶户带利甲ê kiáⁿ约拿达mā进入巴力神庙中,koh一pái进行宣告,只有拜巴力ê人chiah thang tī庙宇内,而且为tio̍h防止滥刣无辜ê之故,伊特别命令chiah-ê信徒、祭司、众先知lóng一定tio̍h穿祭祀巴力神明ê时ê衫裤,来当做辨识ê路用,因为伊已经埋伏了八十个杀手,准备ài杀害chiah-ê人。Á伊kah约拿达则假做带头祭拜巴力。

第25到27节,果然,当伊kah约拿达tī祭祀典礼结束了后出来,就下命chiah-ê杀手进入庙内kā所有ê人lóng刣死。并且进一步kā所有ê神像lóng搬出来烧毁。

其实mā thang án-ne了解:耶户chit种残酷ê大屠杀动作,mā同时削弱了以色列ê国力,因为必定有真chē菁英mā tī chit pái ê屠杀中丧失性命。后来耶户ê chit种大屠杀行为被先知何西阿严厉谴责。先知何西阿传出上帝ê信息讲:「Kā 伊号名叫做耶斯列;因为koh 一时á,我beh 办耶户ê 家tī 耶斯列刣人流血ê 罪,mā beh hō͘ 以色列 ê 子民 ê 国无去。(全民版)」(何西阿书一:4)原因可能是因为上帝以耶户当做惩罚耶洗碧ê恶行,m̄-koh,耶户并无好好á执行「上帝ê律法」,后来伊mā变了心像耶罗波安仝款带领人民弃sak了上帝,去拜偶像。

第28到31节,虽然耶户铲除了巴力偶像神明ê崇拜,m̄-koh家己却无先洁净家己,hō͘家己重头tńg来耶和华上帝ê面前,伊是用开国元老耶罗波安ê模式,继续带领人民拜金牛,其实chit种金牛崇拜kah伊所铲除ê巴力神明是仝款ê,lóng是迦南人所看做生产ê神。因为án-ne,上帝并无应允hō͘伊ê后裔永远统治北国以色列,却是只有到第四代。

第32到36节,一pái政变后就开始大屠杀人民,对一个社会、国家、民族来讲,并m̄是正确ê行为,一定会hō͘真chē无辜ê人受害,mā ē-sái真chē有识之士噤若寒蝉。Ná亲像先知阿摩司所讲ê::「通达ê 人看tio̍h chit 款时势,伊会恬恬无讲话,因为时势真bái。(全民版)」(阿摩司书五:13)头前讲过,chit种大屠杀ê结果,就是国势衰弱落来。Chia讲上帝缩小了北国以色列ê版图。Tī约旦河东岸ê土地,真chē所在被叙利亚占领。耶户就án-ne统治了北国以色列长到「二十八年」时间。

经文:

列王纪下 11:1-11:16

注释:

第十一到十二章是绍介犹大王约阿施被按立,以及伊执政ê情景。Á第十一章mā是非常特别ê一章,特别提起犹大宫廷内太后亚伊利雅夺权ê经过,以及祭司耶何耶大án怎庇护kah按立年轻ê王子约阿施ê情景。

这是一段犹大王室政变夺权ê残酷记事,描述亚哈谢王ê母亲亚伊利雅亲手beh毁坏王室ê基业。Mā thang án-ne讲,伊想beh夺取王位,重建敬拜巴力神明ê宗教信仰。Chit点tú好kah耶户teh进行ê摧毁偶像崇拜ê工作完全颠倒。耶户会án-ne摧毁亚哈ê kiáⁿ约何兰王朝,除了夺取王位外,iáu有一个主要目的,就是beh重建耶和华宗教ê信仰。因为án-ne,伊tī各地刣死敬拜巴力神明ê重要干部,并且毁坏巴力神明ê殿。所以,当亚哈谢ê母亲亚伊利雅(mā是亚哈ê cha-bó͘-kiáⁿ),一伊听tio̍h家己ê kiáⁿ被刣死后,伊ê第一个反扑行动,就是先采取报复手段――剿灭犹大王室。M̄-koh,杀戮ê行为kan-taⁿ会带来koh-khah chē ê报复á是杀戮,亚伊利雅最后mā是hō͘刣。

第1到3节,亚伊利雅听tio̍h家己ê kiáⁿ被刣了后,第一个反应是反扑,伊下令处死「犹大王室全家」,好佳哉「亚哈谢ê kiáⁿ约阿施」chiah kan-taⁿ只有出世无jōa久,姑妈约示芭救了伊,kā伊匿tī「圣殿ê一间寝室」,chiah hō͘性命会保全落来,án-ne chiah达六年ê时间。

第4到8节,当约阿施七岁ê时,大祭司耶何耶大ài所有王室警卫kah王宫护卫官员lóng tī圣殿里chiù-chōa,ài in用性命保护约阿施ê安全。不准有任何人企图接近chiah年七岁ê王子约阿施。

第9到12节,照规定,军队进入圣殿bē-tàng带武器。因为án-ne,当chiah-ê王室侍卫军进入圣殿保护约阿施ê时,王室官员就the̍h当年大卫存khǹg tī圣殿理ê武器hō͘ chiah-ê侍卫,好保护尚且幼年ê王约阿施。然后耶何耶大就tī圣殿里膏立约阿施为犹大ê王,kā王冠戴tī约阿施ê头壳顶。因为是耶何耶大扶持伊做王,因为án-ne,耶何耶大对王ê影响力mā真深,伊mā thang讲是「垂帘听政」ê一位祭司。

第13到14节, 当亚伊利雅一听tio̍h耶何耶大膏立约阿施为犹大王ê时,伊第一个反应是大喊「造反了」。这当然表示伊掌权七年ê王朝taⁿ大势已去。

第15到16节,耶何耶大下令kā亚伊利雅tī王宫外面刣死,结束伊篡夺王位统治ê年代。

经文:

列王纪下 11:17-11:21

注释:

Chit段经文简略讲述耶何耶大带领犹大人民重头tńg来敬拜上帝,并且当约阿施政权ê决策者。

第17到18节,耶何耶大带领约阿施kah人民kah上帝立约,「beh做上主ê子民」,chit句话真清楚teh表明大祭司耶何耶大带领犹大人民重新tńg来到上帝ê怀抱。M̄-nā清除巴力祭坛,mā kā hiah-ê巴力ê祭司马坦刣死。

第19到21节,当一切就绪了后,耶何耶大kah王宫侍卫lóng护送chiah年纪kan-taⁿ七岁ê约阿施tńg来到耶路撒冷,坐上宝座,接受人民ê庆贺。当然chit时chūn ê摄政权lóng落tī大祭司耶何耶大ê手里。

经文:

列王纪下 12:1-12:8

注释:

Chit章记载犹大王约阿施执政ê经过,仝款ê记事,mā记载tī历代志下第廿四章。作者主要teh说明大祭司耶何耶大辅政ê时代,lóng带领犹大人民对上帝忠实。Á历代志作者则强调tī耶何耶大往生后,约阿施王就弃sak上帝,koh tńg去拜巴力了,tùi chia mā thang知影列王记作者会tī chia为甚么会讲,当叙利亚王哈薛率兵来攻打耶路撒冷ê时,约阿施就赶紧kā圣殿里所积存ê财宝lóng当做礼物送hō͘叙利亚王哈薛ê原因。

Chit段经文描写约阿施命令众祭司beh kā人民办理献祭ê钱,lóng存起来准备当做整修圣殿ê路用。

第1到3节,chia一开始就讲约阿施共计统治犹大40年,这表示伊tī 47岁ê时就因为被杀害而往生(第21节)。作者讲伊「一生做上主认为对ê事」,原因是伊自细汉就有大祭司耶何耶大「教导伊」。可惜ê是去除偶像崇拜ê工作并无彻底斩草除根,m̄-koh这mā说明拜偶像ê行为,已经深化tī犹大ê以色列人民性命里。

第4到5节,约阿施有意修建圣殿,因为án-ne,伊下令所有祭司一定tio̍h好好á保管tio̍h人民献祭ê时缴交ê费用,á是圣殿税,á是奉献hō͘祭司ê钱。

第6到8节,m̄-koh经过一段时间,整修工程iáu-koh无进展,chit时chūn,约阿施要求所有祭司kā整修圣殿ê钱lóng缴交出来,伊准备ài kā整修圣殿ê工作由王室来接手。

经文:

列王纪下 12:9-12:21

注释:

Chit段经文描述整修圣殿ê工作,以及叙利亚王哈薛出兵beh来攻打犹大耶路撒冷ê情形,以及约阿施ê回应方式。

第9到12节,chit段经文说明大祭司耶何耶大怎样带领众祭司kā犹大以色列人民奉献ê钱,收存起来,并清楚点交hō͘王室整修圣殿ê负责人,然后主管整修圣殿ê人,kā chiah-ê钱用来支付hō͘所有整修工程ê人ê工资。

第13到14节,chit两节真清楚讲出犹大以色列人民奉献ê钱,除了支付工资kah买整修用ê材料外,并无用来购置新ê器具,包括碗、银杯、号筒,á是其他金银器皿。

第15到16节,chia讲kā奉献hō͘圣殿ê钱,kah hō͘祭司ê钱分别清楚,而且所有工程人员lóng非常诚实、可靠,因为án-ne hō͘ chit项整修工程进行得非常顺利。

第17到19节ê背景,如果对照历代志下第廿四章17到22节,就会明白为甚么比犹大国势khah弱ê叙利亚敢来侵略,原因是因为tī祭司耶何耶大往生后,无人敢监督国王约阿施,致使伊身边多了真chē引诱伊去敬拜巴力偶像神明ê人,虽然上帝派先知去警告伊kah chiah-ê幕僚,m̄-koh显然地,约阿施kah伊身边ê人lóng m̄听从。上帝ê灵就支配大祭司耶何耶大ê kiáⁿ撒迦利亚去公开警告。结果约阿施tùi敬拜上帝、听从上帝奴仆ê话ê君王,反tńg变成杀害上帝奴仆撒迦利亚ê君王,伊就tī圣殿ê庭园里用石头kā撒迦利亚活活phah死。因为án-ne,上帝无koh赐福伊,m̄ kah伊同在。列王记作者tī chia讲叙利亚王哈薛率兵攻打非利士人ê城市迦特了后,随时转兵来攻打犹大,结果犹大phah败仗,只好kā圣殿宝库里所有ê金子当做「礼物送hō͘哈薛王」,chiah hō͘哈薛带兵撤离耶路撒冷tńg去。

第20到21节,chia讲约阿施ê手下阴谋反叛。Kā伊刣死。照历代志下第廿四章23到27节ê记载来看,in两人杀害约阿施了后,犹大人民并无kā约阿施葬tī王室坟墓内,却是葬tī耶路撒冷城里,而且反叛ê军官,一位是亚扪妇人ê kiáⁿ撒拔,另外一位是摩押妇人ê kiáⁿ约萨拔。列王记作者是讲约阿施是tī伊带军队kah叙利亚军队交战失败撤退ê时,hō͘伊手下ê两名军官刣死,这两名密谋反叛ê军官,一位名叫约撒甲,另外一位名叫约萨拔。为tio̍h是beh报复伊谋害撒迦利亚ê事件。伊死后,伊ê kiáⁿ亚玛谢继承伊ê王位。

经文:

列王纪下 13:1-13:13

注释:

Chit章主要lóng是记载北国以色列王约哈斯统治以色列ê时代,伊án怎带领以色列人民归向上帝。M̄-koh以色列人民都无完全弃sak拜偶像ê行为,以及约哈斯死后,伊kiáⁿ约华施继承王位后ê情景。另外有一部分,是记载以利沙活teh ê末期讲出预言以色列王约华施会面对ê国政大事。

Chit段经文描写北国以色列君王约哈斯统治下ê情形。因为伊做上帝看做邪恶ê事,因为án-ne,失去上帝ê赐福。后来伊有改变认罪,祈求上帝带领,而hō͘以色列人民thang得tio̍h上帝赦免而享受太平ê日子。

第1到2节,chia koh一pái出现列王记作者不时用ê句话,讲一个无好ê君王就是「做上主看做邪恶ê事」,mā就是带领人民「犯罪」,无弃sak拜偶像ê行为(第2、6节)。作者用chit种句话teh描述国王无好好á带领人民敬拜上帝,反tńg是带领人民去敬拜偶像神明,hō͘人ê心灵堕落,弃sak了上帝。这就是犯罪ê记号。

第3到6节,列王记作者ê观点,就是国家会tú-tio̍h灾难,就是kah君王带领人民弃sak上帝,去拜偶像神明ê事有关,当然这是tùi宗教信仰ê基础切入看国家、社会ê事务,m̄是tùi政治、军事ê角度看。因为án-ne,chia会讲上帝对以色列人民发出「大受气」当做惩罚ê方式,就是hō͘叙利亚王哈薛,以及伊ê kiáⁿ便・哈达前后率兵来攻打北国以色列,并且用「残暴ê手段压迫以色列人」。Chit时chūn,约哈斯chiah想tio̍h beh tńg来走chhōe上帝,上帝mā垂听伊ê祈祷,「上主赐hō͘以色列一个解救者」,却无说明chit位「解救者」是甚么人,真可能有三个人选;一是亚述ê国王亚大得尼拉利三世,伊tī主前806 kah 804年攻打大马士革,致使叙利亚腹背受敌,赶紧tùi以色列撤兵。二是以色列王约哈斯ê kiáⁿ约华施(第25节)。三是耶罗波安二世,伊是一位非常有成就ê以色列王。因为ē-tàng phah败叙利亚军队ê侵犯,chiah致使北国以色列人民会得thang像以前仝款,安享太平。Ē-sái讲是chit种安享太平ê日子并m̄是真长,原因是以色列人民已经习惯崇拜偶像神明。因为án-ne,tī首都撒马利亚iáu-koh保存「亚舍拉女神ê像」。

第7到9节,chia讲叙利亚王消灭了约哈斯ê军队,hō͘伊只chhun「五十个骑兵,十辆马车,一万步兵」,chit-ê数目比起伊ê祖先亚哈时代有过两千辆战车,以及tī一日之内就消灭了叙利亚军队十万步兵(参考列王记上二十:29)ê实力相比,真是无法度比并。chit-má ê北国以色列ē-sái讲是只有简单ê王室护卫能力,无所讲ê「国防」thang讲。约哈斯统治北国以色列十七年ê时间。伊死后伊ê kiáⁿ约华施继任伊ê王位。

第10到13节,仝款ê,约华施统治北国以色列长到十六年时间,m̄-koh伊仝款,mā是「做上主看做邪恶ê事」,chit种君王lóng是上帝所讨厌ê对象。第12节是值得注意ê一节,chia讲:「伊tī战场上对抗犹大王亚玛谢ê英勇事迹,一一记载tī以色列王史上。」可惜列王记都无留落来清楚资料,说明为甚么约华施治国时代,为甚么会发生kah南国犹大亚玛谢执政ê时ê冲突。M̄-koh thang看出南北两国有冲突,这并m̄是甚么新鲜事。

经文:

列王纪下 13:14-13:25

注释:

这是旧约圣经记载有关以利沙最后一段ê经文。有关以利沙死后ê骨骸有特殊能力,是teh说明伊虽然无亲像伊ê老师先知以利亚仝款肉体升天,m̄-koh,伊ê肉体虽然埋葬了,却iáu有「神力」出现,表示出先知kah上帝之间特殊ê关系。Chit段经文mā是成做后代朝圣者络绎不绝地去以利沙埋葬坟墓ê主要因素。

第14节,tùi第八章记载有关以利沙ê记事后,就无koh出现以利沙ê事迹,直到chia重新出现,mā说明tī以色列历史里先知运动中,以利沙ê影响力thang讲和先知以利亚并驾齐驱。Chia讲以利沙「患tio̍h绝症」,tī伊teh要临终chìn前,约华施去探望伊,并且teh哭teh-hoah:「我父ah,我父ah!以色列坚强ê保护者ah!」tùi chit句话mā thang看出约华施kah以利沙之间有真亲密ê关系。Mā同时讲出以利沙ê气力,chiah是真正保护北国以色列ê基础。因为tī伊身上真有上帝ê能力kah伊同在。而且chit种力量khah赢过军队。

第15到17节,tī伊临终chìn前,iáu继续对来探望伊ê以色列王约华施讲出预言。这方式是透过用弓箭射箭ê方式,hō͘约华施知影,伊ê军队thang赢过叙利亚人ê侵犯,并且thang tī亚弗攻打叙利亚人,直到kā in灭绝。

第18到19节,chit两节以利沙ài约华施用箭phah地上,m̄-koh因为约华施只有phah三pái,因为án-ne,以利沙mā hō͘约华施知影,伊原本只要phah五、六pái,就ē-tàng完全消灭叙利亚人ê,m̄-koh却因为约华施无全力以赴,结果只有ē-tàng phah败in,并无能力完全灭绝in。

第20到21节,chit两节真特别,mā ē-sái讲是旧约圣经中siōng特别ê所在,就是以利沙死去,被埋葬à。Ē-sái讲是当有人kā死去ê尸体hiat到以利沙ê坟墓中,触(tak)tio̍h到伊ê骸骨,结果却发生chit-ê触(tak)tio̍h,hō͘死去原本准备埋葬ê死人,却因为án-ne而koh活起来。Mā因为án-ne,后来伊埋葬ê坟墓反而成做以色列人民欢喜朝圣ê所在,可能是希望藉tio̍h去朝圣,hō͘家己ê身躯也ē-tàng得tio̍h神奇ê医pah。

第22到23节,当以色列王约哈斯执政时代,叙利亚王哈薛不时侵犯北国以色列,m̄-koh lóng因为上帝ê恩典,chiah hō͘北国以色列ē-tàng有能力抵挡叙利亚ê侵犯。列王记作者讲,这纯粹是上帝ê恩典,因为上帝无愿意看见家己ê选民被欺负、受苦,ná亲像他以前透过摩西带领受苦ê以色列人民脱离埃及ê管辖仝款。

第24到25节,chit两节应验ā第18到19节以利沙对约华施ê预言。

经文:

列王纪下 14:1-14:22

注释:

Chit章记载两件事,一是有关犹大王亚玛谢执政ê情景,仝款ê chit段记事,mā thang参考历代志下第廿五章。二是有关北国以色列王耶罗波安二世治理长到四十一年ê政情。

Chit段经文是记载有关南国犹大王亚玛谢执政后ê事迹。伊ê结局kah伊ê老父约阿施ê遭遇仝款,lóng是hō͘暗刣死去。这mā显示了政情bē稳。特别是当伊决定带兵出击北国以色列ê时,m̄-nā无phah赢,颠倒,是hō͘北国以色列王约华施phah败,而且耶路撒冷城墙被拆一大道,圣殿kah王宫中ê财宝lóng被劫洗一空,而且有人受掠,包括王亚玛谢在内,这thang讲真是悲惨ê结局。

第1到4节,亚玛谢tī「二十五岁ê时chūn」继承老父约阿施ê王位,共计统治耶路撒冷长到「二十九年」时间,án-ne,伊死ê时是五十四岁。作者tī chia讲伊「做上主认为对ê事」,m̄-koh却「无亲像伊ê祖先大卫王」,因为大卫王tī敬畏上帝ê事顶面忠心耿耿。即使家己ê kiáⁿ叛变伊,而且想杀害伊,m̄-koh,伊无因为灾难来临,就会失去对上帝ê信心。亚玛谢是学习老父约阿施,对宗教信仰并无坚持,因为án-ne,hō͘人民继续拜偶像。

第5到6节,chit两节讲亚玛谢巩固了政权了后,就决定处决hiah-ê「刣伊父王ê臣仆」(参考十二:20—21)。M̄-koh伊遵行摩西律法ê规定,无kā父母所犯ê罪责,追究、牵连到in ê kiáⁿ身上(参考申命记廿四:16),却是甚么人犯罪,甚么人承担被惩罚ê责任。

第7节,chit节讲出亚玛谢治理之下南国犹大ê军事实力,ē-tàng kā以东人制服tī统治之下。Tī伊治国之期,m̄-nā重整军队有三十万名精兵,而且koh开了「三千四百公斤银á tùi以色列雇来十万军队」(参考历代志下廿五:6)。M̄-koh后来上帝差遣先知去对亚玛谢讲,不ài伊雇用chiah-ê十万名以色列士兵,因为只要有上帝同在就有够。伊chiâⁿ实听从先知ê话。Mā真如先知ê预言,伊ê军队phah败以东,收复了祖先约兰执政时代所遗失ê以东(参考列王记下八:20—22)。

第8到10节,chit三节记载亚玛谢准备出兵攻打北国以色列,到底是甚么原因,m̄-koh tī历代志下第廿五章14到16节有一段真重要ê记事,说明亚玛谢phah败以东人了后,却kā以东人所拜ê偶像神明带tńg来烧香叩拜。为tio̍h chit件事,上帝ê先知去警告伊,m̄-koh伊却无听从先知ê话,反tńg恐吓讲beh刣死hit-ê先知,结果hit-ê先知讲上帝决定beh消灭伊。Chit段经文讲当亚玛谢决定beh出兵以色列ê时,以色列ê王约华施会讲寓言,伊所讲ê寓言故事有ná teh说明「草猴捕蝉,黄雀在后」ê道理,意思是别认为ē-tàng phah赢以东就骄傲起来,iáu m̄知tio̍h满足,认为家己真了不起。若chit-ê定会失败。

第11到14节,亚玛谢果然心高气傲,m̄听苦劝。Chiâⁿ实出并去phah以色列,结果兵败如山倒hit种严重。以色列军队m̄-nā俘虏了伊,mā俘虏了真chē人做人质带tńg来以色列,甚至以色列军队进攻到耶路撒冷,koh kā以法莲门ê城墙拆毁一大段,koh侵入圣殿、王宫搜刮了真chē金子、银á,kah用具。

第15到16节,chit两节记载北国以色列王约华施往生,伊ê kiáⁿ耶罗波安二世继位。

第17到18节,自从败hō͘北国以色列约华施了后,亚玛谢治理之下ê南国犹大就成做北国以色列ê附庸国。Chit段期间伊koh活了十五年后死去。

第19到22节,ná亲像头前提起过ê,亚玛谢ê晚年境遇kah in父亲约阿施仝款,lóng是遇tio̍h谋刣死去。Tī第19节并无说明甚么人谋刣亚玛谢,不过可能kah圣殿ê祭司有关,若无,就是保守派ê人。虽然伊bat逃到「拉吉城」去避难,m̄-koh凶手iáu是仝款tui-jiok过去kā伊刣死。伊ê kiáⁿ乌西雅继承伊ê王位。伊ê能力bē-bái,收复了所罗门时代用来扩充海外贸易ê港口以拉伊(所罗门时代kā它称做「以禄」,参考列王记上九:26)。

经文:

列王纪下 14:23-14:29

注释:

Chit段记载有关耶罗波安二世ê事迹,虽然真简短,ē-sái讲是如果tùi先知阿摩司kah先知何西阿ê作品就thang看出,耶罗波安二世ê时代,ē-sái讲是以色列王国自分裂以来,siōng有成就ê一位国王,mā是北国以色列自分裂后,siōng辉煌ê时代。Tī伊任期长到四十一年内,对kui个以色列国ê军事、经济、政治lóng有真大ê「贡献」,甚至有以色列人kā伊当做「拯救者」看待。

第23到25节,作者一开始就讲chit位耶罗波安二世「做上主看做邪恶ê事」,he就是「带领以色列人犯罪」。

Tùi第25节就thang看出耶罗波安二世tī军事上ê成就,收复了真chē过去祖先所失落ê土地,伊ê成就远比伊以前ê祖先lóng tio̍h koh khah令以色列人民怀念。

先知阿摩司形容伊hit-ê时代ê贵族是「困tī象牙ê床顶,靠tī安乐椅上享福,食嫩牛kah肥羊ê筵席」(参考阿摩司书六:4),就thang看出tī耶罗波安二世时代经济繁荣ê景象。

注意一下第25节所提起ê先知约拿,这kah约拿书中ê hit位「逃亡ê先知约拿」并m̄是仝一个位。

第26到27节,chit两节讲tio̍h耶罗波安二世虽然「做上主看做邪恶ê事」,m̄-koh上帝iáu是藉tio̍h伊来拯救以色列人民。作者ê重点是tī第27节所讲ê,对他ê选民有无比ê疼,mā希望藉án-ne ē-tàng帮助in复兴国家,ē-tàng hō͘以色列人民晓悟过来,因为「上主无愿意以色列人永远灭绝」。M̄-koh,上帝iáu是失望了,这mā是后来以色列亡国tī亚述帝国ê原因。

第28到29节,tī耶罗波安二世统治下ê北国以色列,真正是真有实力,m̄-nā phah败叙利亚kah黎巴嫩ê哈马,lóng重新归顺tī伊治理之下。伊死去了后,伊ê kiáⁿ撒迦利雅继承伊ê王位。

经文:

列王纪下 15:1-15:7

注释:

Chit章主要lóng是teh记录北国以色列政情动荡ê情景,包括有撒迦利雅王(第8到12节)、沙龙王(第13到16节)、米拿现王(第17到22节)、比加辖王(第23到26节),以及比加王(第27到31节)等。其它第1到7节是记载犹大王乌西雅,以及第32到38节有关约坦王ê记事。

因为犹大王乌西雅执政ē-sái讲是南kah北两国历任国王在位siōng久长ê一位,长到五十二年时间,伊一个人执政时间thang抵得上北国以色列kúi-nā位国王。这mā表示tī乌西雅王执政ê时期,犹大国ê政局ē-sái讲是非常稳定ê,这无论是过去á是chit-má ê国家来讲,lóng是真重要ê基础。

有关乌西雅王ê事迹,tī历代志下第廿六章mā有详细记载chit位国王所做ê各项事迹。Tī中文《和合本》ê记载,kā乌西雅ê名用「犹大王亚玛谢ê kiáⁿ亚撒利亚登基」,m̄-koh tī历代志则写做「乌西雅」。《现代中文译本》无论是在列王记chia,á是tī历代志lóng是用「乌西雅」。照历代志作者ê资料,伊确实是一个真有成就ê君王,包括:phah败非利士人,hō͘亚扪人向伊降服、进贡,开挖水井,鼓励人民开垦土地种植葡萄园,并且强化国防力量。不过却mā因为国家强盛,心内开始骄傲起来。因为对圣殿ê祭司不敬,kā原本只有祭司chiah thang做ê祭祀工作,家己担当。结果致使癞ko病,mā因为án-ne hō͘伊无法度koh再进入圣殿敬拜上帝,国政是由伊ê kiáⁿ约坦负责。

第1到2节,「以色列王耶罗波安二世在位ê第廿七年」,chit年大约是tī主前767年。当时伊乌雅王是「十六岁」,前后共计执政「五十二年」,chiah-ni̍h久ê时间,是tùi主前792年开始起算是伊kah老父亚玛谢同齐执政,直到主前767年开始,这年伊独自执政是到740年止。

第3到5节,tī第3节chia讲乌西雅效法in父亲亚玛谢ê模样,「做上主认为对ê事」,chit句话mā thang对照第十四章3节。可惜,就是无kā犹大境内以色列人民崇拜偶像ê事完全除去。头前已经有提起过,乌西雅王ê成就真大,m̄-koh却mā因为án-ne而骄傲起来。历代志下第廿六章16到21节记载伊擅自进圣殿tī香坛顶烧香,而这是只有大祭司chiah thang进入ê所在,虽然当时有亚撒利亚祭司带八十个祭司去阻止伊,并且提出警告。伊却tī圣殿香坛ê所在对chit群祭司发大怒,结果就出现癞ko。列王记chia讲伊「一生受这病ê纠缠」,国家大事只好交由伊ê kiáⁿ约坦处理。第5节chia所讲ê「tòa tī家己ê行宫」,意思是teh指伊已经因为患有癞ko病ê缘故,被隔离出来à(参考利未记十三:46)。

第6到7节,就án-ne,乌西雅直到死去ê时chūn,lóng是tī癞ko病ê纠缠下过日子,ē-sái讲是非常痛苦。伊ê kiáⁿ约坦继任伊ê王位。Á约坦tī主前750年就开始接落国家大事,直到老父乌西雅tī主前740年往生。

经文:

列王纪下 15:8-15:30

注释:

Chit段经文连续记载撒迦利雅、沙龙、米拿现、比加辖,kah比加等五位以色列君王ê事迹。其中以雅比ê kiáⁿ沙龙当以色列王只有一个月(第13节)时间siōng短。另外一方面,tùi chit段经文mā thang看tio̍h以色列宫廷内斗、争权夺位ê情形,充分显示出政局ê bē稳定。为tio̍h beh夺取王位,米拿现甚至以非常残酷ê手段屠杀居民,连孕妇lóng无放过。

第8到12节,chit段经文是记载耶罗波安二世死后,伊ê kiáⁿ撒迦利雅继位。列王记作者讲伊「kah伊ê先祖仝款做上主看做邪恶ê事」,chit句话对照犹大王亚玛谢kah乌西雅是「做上主认为对ê事」,就thang看出完全无相仝ê情况kah结果。Chia所讲ê「领以色列人犯罪」,意思是弃sak上帝,去拜偶像。真自然tek,就bē遵照上帝ê话去办理国政大事。

伊执政ê时间真短,只有六个月而已。结果就被沙龙暗刣死去,篡夺了伊ê王位。Án-ne,tùi耶户到kiáⁿ约哈斯,然后约华施接任,koh再到耶罗波安二世继任,到撒迦利雅等共计四代就结束loh,这tú好应验ā上主对耶户讲ê,伊ê后代thang接任伊ê王位,m̄-koh kan-taⁿ会到第四代(参考十:30)。

第13到16节,chit段经文是记载有关有关以色列王沙龙ê事迹。

沙龙是谋刣撒迦利亚篡夺王位ê王,m̄-koh chit种王位时间真短,只有一个月而已。虽然列王记作者讲tio̍h有关沙龙ê事迹,lóng「一一记载tī以色列王史上」,m̄-koh tī chia都无任何写了,因为án-ne,mā就只有伊暗刣前王外,其他ê事真oh知影是做kóa甚么。其实,kan-taⁿ有一个月时间,真oh讲ē-tàng做kóa甚么。

第17到21节,tī第14节就有记载「迦底ê kiáⁿ米拿现」刺杀死沙龙,篡夺王位。Tùi第16节mā thang看出伊是一个手段残酷ê君王。Tī伊决定叛变夺取王位所经过ê城镇,特别是「提斐萨」chit-ê城,竟然只因为hit-ê城ê人无向伊投降,伊就进行大屠杀,甚至连「孕妇ê腹肚lóng剖开」,这是非常恶质ê行为。

Mā因为伊手段残酷ê统治,hō͘附近国家特别是亚述帝国对伊施展压力,逼kah伊一定tio̍h进贡「三万四千公斤银á」,而伊因为手段残酷,chiah ē-tàng tùi人民手中强索chiah-ni̍h chē ê钱财o͘-se亚述帝国ê皇帝,好保全家己ê王位。Kā chit节经文比较阿摩司书第五到六章,就会发见chiah-ê有钱人所得tio̍h ê钱财是tùi sàn-chhiah人中剥削夺取ê。Chia讲米拿现除了强索人民ê钱财外,伊mā同时「强迫每人捐出五十块银á」。就án-ne,有长到十年时间,北国以色列人民tī伊治理之下,是过非常痛苦ê生活。

第23到26节,chit段是记载以色列王比加辖ê事迹。伊是继承老父米拿现ê王位,m̄-koh mā只统治两年而已。仝款ê,伊是学老父ê模样,结果是「做上主看做邪恶ê事」,带领以色列人民弃sak上帝,去拜偶像。结果伊ê 将领比加造反,tī王宫内kā伊刣死,ná亲像伊ê老父米拿现杀害前王仝款,比加篡夺了王位。

第27到31节,chit段经文是描述杀害比加辖而篡夺王位ê比加之记事。伊统治北国以色列ê时间算是比较长ê一位,共计有二十年之久。M̄-koh仝款ê,伊mā是「做上主看做邪恶ê事」。

Thang án-ne了解:无上帝赐福,即使拥有王位mā是枉然,对人民、社会、国家lóng bē有帮助。比加做国王期间,国势衰弱,被亚述帝国占领ê城镇包括有:以云、亚伯・伯・玛迦、亚挪、基底斯,kah夏琐等,以及基列、加利利,kah 拿弗他利等地区,koh khah严重ê,是亚述帝国皇帝iáu俘掳了顶面所讲城市ê人民去亚述做奴隶。除了这以外,以色列iáu koh khah年年进贡亚述帝国,而且mā只有ē-tàng听命亚述ê指挥,任其压迫。这mā是以色列人自出埃及后第一pái重新经历到奴隶ê惨痛生活。 后来何细亚起来反叛比加,刣死伊,并且篡夺王位。

经文:

列王纪下 15:32-15:38

注释:

Chit段经文是记载有关犹大王约坦ê记事。Chit段记事mā记载tī历代志下第廿七章1到9节。对照两处经文ê记事,就thang发见约坦确实是一个有实力ê统治者,tī伊统治南国犹大期间,bat出兵攻打亚扪人,而且phah败in,并且强迫亚扪人像伊进贡三年,每年tio̍h缴交「三千四百公斤银á,一千公吨小麦,一千公吨大麦」等。历代志作者用chit句话形容伊:「约坦一工比一工强盛,因为伊忠实地顺从上主—伊ê上帝。」ná亲像列王记作者tī chia所讲ê,伊「效法in父亲ê模样,做上主认为对ê事」。Chit种描述,tú好kah北国以色列ê历代君王完全颠倒。

第32到35节,短短ê几节经文,讲出久长以来一直无改变ê现象,就是kah chìn前祖先仝款,无kā人民已经是根深蒂固拜偶像神明ê事hō͘除灭,因为án-ne无法度带领全国人民专心一意敬拜上帝。不过,至少伊是忠实tī上帝ê。只是人民拜偶像ê事,已经是积年thiám月ê老习惯,无强力执行铲除,就会tī民间落根生长。Koh讲,tī伊执政期间,伊tī国防要务上确实是下了功夫,伊kā圣殿ê北门防卫工程建造完成。历代志作者讲伊koh tī耶路撒冷ê俄斐勒扩建城墙,mā tī犹大山区建设城镇,tī山林内建造堡垒kah了望台等,chiah-ê lóng是kah国防基础有密切关系。

第36到38节,伊统治犹大十六年。M̄-koh无想tio̍h tī伊治理期间,叙利亚王利汛kah北国以色列王比加联盟攻打犹大,主要目的是beh犹大mā加入in ê联军,反抗亚述帝国扩大版图ê举动。M̄-koh犹大因为m̄敢得罪亚述,结果以色列kah叙利亚出兵惩罚无加入联军ê犹大。

经文:

列王纪下 16:1-16:9

注释:

Chit章lóng是记载有关亚哈斯继任老父约坦留落来王位,统治南国犹大ê情景。Siōng惨ê,是为tio̍h beh巴结亚述帝国,希望亚述帝国出兵抗拒叙利亚kah北国以色列ê联军,伊竟然去亚述拜访结束tńg来国内ê时chūn,kā亚述ê偶像神明mā带tńg来耶路撒冷,结果因为án-ne,kā历代祖先对上帝忠实ê态度,hō͘完全摧毁了,这是非常可惜ê事。

有关亚哈斯ê记事,mā记载tī历代志下第廿八章。Tī历代志ê记事中有一段真特别ê资料,描述上帝ê奴仆先知俄德出来对撒马利亚ê以色列军队喊话,讲为甚么beh俘掳家己ê同胞南国犹大ê军队?为甚么beh屠杀in?俄德提醒in之所以ē-tàng phah赢,是因为上帝beh藉tio̍h in惩罚南国犹大。若是in不tháu放犹大ê俘掳,上帝会严惩in。就án-ne,北国以色列领袖决定tháu放南国犹大ê俘掳,包括受伤ê士兵lóng全部释回。

仝款ê历史记事,mā thang参考以赛亚书第七章。当叙利亚军队进攻ê时chūn,hō͘犹大全国人民lóng心灵不安。Chit时chūn,上帝bat差遣他忠实奴仆先知以赛亚去对亚哈斯讲话,ài伊mài惊,tio̍h信靠上帝。M̄-koh显然地,亚哈斯听bē落去先知以赛亚ê警语。伊宁可相信亚述帝国ê武力护卫,而m̄相信上帝ê庇护、带领。

Chit段经文一开始,就讲约坦ê kiáⁿ亚哈斯继任老父约坦留hō͘伊ê王位,m̄-koh伊却无「效法伊ê先祖大卫王做上主认为对ê事」,就án-ne,带领南国犹大人民弃sak上帝,去拜偶像神明,kah北国以色列君王ê情形仝款,这是非常可惜ê事。

第1到4节,原本tī约坦chìn前ê犹大君王,lóng是对上帝忠实,虽然in无能力铲除境内ê偶像神明,m̄-koh至少国王本身是敬畏上帝ê。M̄-koh却无想tio̍h约坦ê kiáⁿ亚哈斯却m̄是án-ne;伊是弃sak上帝,做上主看做邪恶ê事,kah北国以色列ê王仝款。Koh khah严重ê,是tī第3节,伊做siōng无应该做ê事,mā是伊ê祖先所无过ê行为,就是「Kā家己ê kiáⁿ烧献hō͘偶像,仿效本来住民ê 可恶行为」,而且伊是带头四界去拜当地ê偶像神明。

第5到6节,chia mā thang tùi第十五章37节看见,就是叙利亚kah北国以色列联盟攻打南国犹大,m̄-koh久攻iáu是攻不下耶路撒冷。M̄-koh照历代志下第廿八章5到7节则记载叙利亚kah以色列phah赢了,而且俘掳了真chē犹大人到大马士革去,并且因为约哈斯ê软弱bē-tàng,致使南国犹大有十二万ê精兵被以色列杀害,包括亚哈斯ê kiáⁿ玛西雅mā遭杀害。Á被以色列军队俘掳ê犹大人民共计有二十万人,kah真chē财物。Chit对犹大来讲,ē-sái讲是极大ê创伤。

列王记作者讲,就tī chit时chūn,叙利亚侵入了「以拉伊城」,占领chit-ê城,这原本tī乌西雅王时代所收复ê祖先城镇,taⁿ koh一pái失落。简单ê一句话,讲出南国犹大ê国势衰弱了起来。

第7到9节,为tio̍h beh解决以色列kah叙利亚联军围困耶路撒冷ê事件,请求亚述帝国派兵协助救援。结果付出ê代价是非常贵ê,就是kā圣殿kah王宫中ê金子、银á当做礼物送hō͘亚述皇帝提革拉・比列色。Thang án-ne了解,当君王kā圣殿ê金银财宝lóng当做进贡他国ê礼物ê时,就已经teh表明chit-ê君王已经无koh看重敬拜上帝ê重要性à。果然,亚述皇帝答应了南国犹大约哈斯ê请求,率领军队去攻打叙利亚,kā大马士革占领,刣死叙利亚王,而且俘掳人民。

经文:

列王纪下 16:10-16:20

注释:

Chit段经文真清楚说明亚哈斯王带领犹大人民公然弃sak上帝ê经过。

第10到13节,当亚哈斯去大马士革迎接phah败叙利亚ê亚述皇帝ê时,就仿造一座偶像神明kah祭坛交hō͘祭司乌利亚,ài伊仿造一个。当伊tī访问亚述皇帝结束tńg来到耶路撒冷ê时,祭司乌利亚已经造好势该偶像神明kah祭坛,亚哈斯就án-ne带领犹大人民拜偶像。伊会án-ne做,是认为亚述帝国真强,因为án-ne,仿造亚述帝国所拜ê神明mā会强盛起来,其实,这是非常错误ê观念kah信仰认知。

第14到18节,亚哈斯iáu命令祭司乌利亚kā圣殿中原本tio̍h用来敬拜上帝ê新坛移行,kā伊为偶像神明所建造ê祭坛排设tī圣殿内面,换句话讲,tī伊手中,kā偶像神明khǹg入圣殿里,而祭司m̄-nā无阻止,反tńg是听从亚哈斯王ê命令做tāi-chì,误导了国王kah人民进入圣殿祭拜偶像神明,这是非常错误ê行为。

第19到20节,真清楚,犹大tī亚哈斯弃sak上帝了后,全国人民开始疯狂地跟tòe伊拜亚述人ê神明,m̄-koh仝款,并无因为án-ne而hō͘国家kah人民陷入万劫无koh ê处境,因为上帝无koh庇护in,mā m̄ kah in同在。伊tī统治犹大十六年ê时,往生,由伊ê kiáⁿ希西家继任为王。Iáu好,tī希西家王治理之下,伊带领人民重头tńg来上帝ê怀抱,可惜ê是,chit时ê南国犹大已经是衰弱多病,想beh改革mā真oh彻底,m̄-koh至少iáu hō͘犹大人民看见一丝ǹg望。

经文:

列王纪下 17:1-17:23

注释:

Chit章主要是讲亚述帝国消灭了北国以色列,并且kā北国以色列人民俘掠到各地去,而且tùi附近各国引进他国、伊族人民进入北国以色列境内khiā起,而这就是后来以色列人民kah外族通婚ê一个主要背景。Á in生落来ê后代,mā因为án-ne被南国犹大人民鄙视(siùⁿ)而kā它称做「撒马利亚人」由来ê一个背景。列王记下mā是tī chit章结束loh北国以色列ê历史。Chit时是主前721年。

本来亚述帝国只是phah败以色列,hō͘伊每年一定tio̍h向亚述帝国进贡。M̄-koh,以色列ê王何细亚显然m̄甘心接受chit种局面,伊想beh结合埃及帝国ê气力,反抗亚述ê控制权,结果反被亚述帝国知情而kā它消灭à。Chit种情形mā是后来南国犹大发生ê情景,上帝忠实奴仆先知耶利米一再苦劝南国人民tio̍h投降顺从巴比伦帝国ê统治,m̄-koh in m̄听从先知耶利米ê话,甚至kā先知耶利米下tī监狱中,继续抵抗巴比伦帝国,结果后来被巴比伦帝国hō͘消灭了,全国人民差不多lóng被掠到巴比伦去做奴隶。

Chit段经文细述上帝无koh庇护北国以色列人民,原因是in弃sak上帝好远、好远。In m̄-nā接受迦南人ê神明,iáu接受in ê生活风俗,而chiah-ê风俗中有真chē lóng是kah迦南人ê宗教礼仪有密切关系。换句话讲,in已经无koh相信上帝,而且欢喜迦南人ê宗教信仰,甚至kā家己ê kiáⁿ当做祭品烧献hō͘异教神明,tī生活上mā去询问算命、卜卦等,chiah-ê lóng是惹起上帝愤怒ê原因。

第1到4节,chia讲「犹大王亚哈斯在位第十二年」,这应该是主前732年。Chit一年「以拉ê kiáⁿ何细亚作以色列ê王」。其实,伊mā是用刺杀比加王篡夺tio̍h王位,ná亲像历代ê先王仝款,lóng是跟tòe去「做上帝看做邪恶ê事」。M̄-koh伊接落ê chit-ê北国以色列,当时是属tī亚述帝国ê殖民国家。可能是看见亚述帝国替换皇帝,伊想趁机会脱离亚述ê统治,结果新任ê亚述皇帝撒缦以色(主前727到722年)派兵来攻打以色列,结果北国以色列投降,只好每年lóng tio̍h向亚述帝国「进贡」。M̄-koh何细亚显然并m̄是真心顺服,伊暗中派人去走chhōe埃及ê资助,并且公然背叛亚述。因为án-ne,亚述皇帝撒缦以色kā伊掠关入监牢。

第5到6节,主前724年,亚述koh一pái大举派兵进攻以色列首都撒马利亚,会「围困」长到「三年」之久,是因为chit座城是建造tī山phiāⁿ上,koh tī亚哈王时代,对hit-ê城做真好ê防御建构,chiah有án-ne坚固ê防御设施。亚述帝国为tio̍h攻取撒马利亚城,竟然围困长到三年之久,不过iáu是攻落撒马利亚城,这是主前721年。亚述帝国攻落了后,就kā「以色列人掠到亚述去」,而且kā chiah-ê受掠ê以色列人民分散tī其他ê城市。其实,mā就是送到各地ê奴隶市场去拍卖,人数chē kah二万七千二百九十名。Tī第24节讲亚述帝国koh再tùi其它附近地区移入伊族人进入补充chiah-ê以色列人民受掠了后空出来ê城镇,这就是以色列cha-bó͘人kah异族通婚ê原因。

第7到12节,chit段经文是作者teh说明为甚么以色列国会hō͘亚述灭亡ê原因,有下列几点:
一是in bē记得bat拯救in祖先脱离埃及奴隶之地ê上帝。去拜偶像神明。

二是in学习迦南地人ê风俗,kā chiah-ê民间崇拜偶像神明ê风俗带入敬拜上帝ê礼仪中。

三是tī各地大城镇、小村、小巷、山丘、树林等地,雕刻偶像神明。

Chiah-ê lóng是上帝不准in做ê事,m̄-koh in lóng屡劝m̄听地去做。

第13到18节,chit段经文是继续前段所叙述ê以色列人民之过犯,就是上帝bat tiāⁿ-tiāⁿ差派先知去警告in,chiah-ê先知包括大家所熟悉ê以利亚、以利沙、阿摩司、何西阿、弥迦,以及siōng早期ê先知以赛亚等。M̄-koh in以色列人民lóng m̄听。而且m̄是只有北国以色列人民拒绝听从,连南国犹大人民mā是仝款。其实,chit种话已经有含严重警告南国犹大人民ê韵味à。
因为拜偶像神明ê风气真兴盛,而chiah-ê虚假ê神明带hō͘以色列人民就是虚妄。Koh khah严重ê,就是「Kā家己ê子女烧献hō͘异教神明,koh向通灵ê kah算命ê问卜」,这是上帝非常受气而oh得原谅ê事。因为án-ne,决定hō͘亚述帝国kā北国以色列消灭,hō͘以色列民族chhun落来犹大国。
第19到20节,前段lóng是细讲北国以色列灭亡ê原因,chit-má chit两节则连带提起南国犹大人民ê问题,mā是kah北国以色列人民ê情形仝款。作者tī chia提起上帝「弃绝所有ê以色列人,惩罚in,kā in交tī残忍ê仇敌手中」,chit句话已经真清楚讲tio̍h以后一百多年,mā就是主前586年巴比伦攻破耶路撒冷ê惨剧。

第21到23节,chit段经文讲述主前930年,mā就是所罗门往生后,以色列民族分裂做做为南北两国,北国以色列就是由以法莲族出身ê耶罗波安带领。M̄-koh伊一开始为tio̍h阻止以色列人民忘不了tńg去耶路撒冷敬拜上帝,竟然tī「但」kah「伯特利」chit两所在建造圣殿,却mā同时雕刻金牛hō͘以色列人民去拜(参考列王记上十二:25—31),这就是北国以色列人民犯罪ê第一步。然后历代国王lóng是án-ne续接落去,ná亲像第22节所讲ê,in是「不断重复伊所犯ê罪」。结果上帝严厉ê惩罚ná亲像第23节所讲ê,被俘虏到亚述帝国去ê以色列人民,是「一直tòa tī hia」,mā就是tùi主前721年,直到主前538年波斯帝国兴起代替了巴比伦帝国了后,以色列人民因波斯皇帝ê允准chiah有机会回乡。Án-ne,in tī亚述帝国khiā起超过了二百年之久。其实,Tī chit段将近两百年时间,北国以色列人民差不多已经chhōe bē-tio̍h完整ê支族宗族à。

经文:

列王纪下 17:24-17:41

注释:

Chit段经文讲述被掠到亚述帝国á是受卖到各地去做奴隶ê以色列人民,并无因为án-ne而悔改,却是继续铸造偶像崇拜。虽然in中间有人想beh敬拜上帝,m̄-koh in显然已经无法度分别清楚,真假之神间ê差别。原因是chit种错误ê信仰认知已经好一阵子ê年日,连祭司mā无法度清楚了,án-ne chiah是真正ê问题所在。

第24节,这是非常重要ê一节经文。以色列人民遇tio̍h空前ê「大浩劫」,就是亚述皇帝kā khiā起tī撒马利亚kah附近城市ê外族人,强制迁徙进入撒马利亚城kah附近城镇khiā起,siōng主要ê目的,就是beh会hō͘俘虏到亚述帝国去做奴隶以外ê,hō͘ hiah-ê余留tī撒马利亚ê以色列人民,kah chiah-ê tùi外地迁徙进入ê异族人通婚,想用chit种方式同化以色列民族,mā希望chit种方式改变in ê「耶和华宗教信仰」。其实,亚述帝国会án-ne做有一个原因,讲穿了是想beh kā以色列民族消灭。因为án-ne混合tio̍h khiā起,会真容易hō͘以色列ê妇女kah chiah-ê移居进入ê异族cha-po͘人通婚,这mā是后来有「撒马利亚人」之称ê缘由背景,m̄-koh chit-ê名称有种鄙视(siùⁿ)ê语意。这mā是后来以色列人民改变看法,就是只要女性是以色列人,无论伊kah toh族人通婚,生落来ê kiáⁿ lóng认为是以色列人。M̄-koh若是男性是以色列人,除非kah仝款是以色列cha-bó͘人结婚,若无,只要kah异族cha-bó͘人通婚,生落来ê子女并无算是以色列人,一定tio̍h经过祭司检验合格chiah算。

第25到28节,chia讲chiah-ê被移居进入撒马利亚城khiā起ê人并m̄知á是拒绝敬拜上帝,结果不时发生被野兽咬死ê事件。因为án-ne,亚述知影了后,随时kā掳来ê奴隶中间差派一位有祭司身分ê人tńg去,教导in怎样敬拜上主。

第29到33节,这是一段真重要ê经文,讲述以色列人民kah chiah-ê同居做伙ê外族人,in mā kā信仰混杂做伙à。换句话讲,以色列人民kā敬拜上帝,当做敬拜真chē神明中ê一位神而已,却m̄是独一ê上帝。In甚至学习西法瓦音人kā kiáⁿ烧献hō͘ in ê神明。而且teh敬拜上帝ê时,mā用拜偶像神明ê礼仪参杂加入,chiah-ê lóng是引起上帝非常愤怒ê原因。

第34到41节,chit段经文说明留tī北国以色列ê人民,in已经m̄知甚么是独一ê上帝了,in teh敬拜独一ê上帝同时,mā teh敬拜当地ê异教神明,无论上帝ê奴仆án怎劝解、说明,in lóng无法度听从。因为这已经成做in kúi-nā代传承落来ê信仰态度了,偏离了上帝透过摩西颁布hō͘ in ê律法诫命。讲穿了,in对上帝ê认bat是jú来jú雾雾无清à。

经文:

列王纪下 18:1-18:12

注释:

Tùi第十八章开始,直到第二十章止,这三章lóng是teh绍介犹大希西家执政廿九年ê情景。Chit时期mā是南国犹大国siōng脆弱ê时chūn,m̄-koh却因为伊听从先知以赛亚ê建议,m̄-nā从事宗教信仰改革,带领犹大人民归向上帝,koh tī治国ê工作上,ná亲像列王记作者tī chia所讲ê:伊对上帝ê忠实,从来无一个王像伊án-ne,非常谨守上帝hō͘摩西ê律法诫命。

仝款ê记事,mā记载tī历代志下第廿九章,kā历代志ê资料用来对照列王记ê chit段记事,就会koh khah清楚希西家王ê治国情景。

Chit段经文非常特别,就是用第1到8节绍介南国犹大新王亚哈斯ê kiáⁿ希西家继任王位后ê大略记事,主要teh说明伊「效法伊先祖大卫王ê模样,做上主认为对ê事」,然续后落来用第9到11节对照北国以色列tī何细亚王治理之下,被亚述帝国灭亡,人民hông掠去做奴隶ê原因,就是「因为以色列人无听从上主—in ê上帝,违背上主kah in所立ê约」。Chit种对hip相当鲜明,teh说明一个国家、民族ê兴衰,就是根据in有无遵行上帝ê话语。Chit点mā是申命记派作者一贯ê思想kah信念中心。

第1到3节,chit三节真简单地绍介希西家王ê背景,以及伊「二十五岁」开始执政,统治「二十九年」,án-ne算来伊活了五十四岁。第3节讲伊「做上主认为对ê事」,chit句话表明伊ê风格kah信仰态度,kah伊ê老父亚哈斯ē-sái讲是完全颠倒(参考十六:3—4)。对照历代志下第廿九章3到11节所记载ê,就thang发见伊做王ê hit年,就重新kā圣殿ê门phah开,而且进行修建ê工作。伊ài众祭司kā圣殿内hiah-ê邪恶ê偶像全部清除。

第4到6节,列王记作者tī chit三节中hō͘ in希西家真好ê评价,讲:「希西家信靠上主—以色列ê上帝;犹大国,tī伊以前kah以后,无一个王kah伊仝款。」原因是伊继位ê时,beh kā伊ê老父所铸造大量偶像神明ê犹大社会环境改造,确实是需要一下苦心。Koh讲,第4节提供了真重要ê资料,讲伊mā phah破了tùi摩西时代传承落来ê「铜蛇」偶像ê崇拜(参考民数记廿一:4—9)。当年摩西铸造chit座铜蛇,有一个重要ê用意,是beh治疗in tī旷野漂流期间,bat因被蛇咬伤,有bē少人因为án-ne死去。铸造chit座铜蛇,是beh hō͘以色列人民看见了后,无koh惊惶。结果日子久了,以色列人民却kā它当做神像而kā它崇拜,直到chit-má希西家执政,chiah kā它摧毁。
Ná亲像前段所提起ê,当众祭司洁净圣殿了后,希西家王重新举办献祭礼仪作圣殿奉献(参考历代志下廿九:18—25)。Ē-tàng看出一个君王ê态度绝对会影响tio̍h人民。

第7到8节,因为希西家王对上帝忠实,「因为án-ne上主kah伊同在;伊所做ê一切事lóng顺利」,这mā是约瑟tī受卖到埃及做奴隶,以及后来被陷害而关入监狱ê时,作者一再用ê一句话(参考创世记三十九:2、3、21、23)。Tī chia,列王记作者讲上帝kah希西家王同在,hō͘伊有能力thang反抗亚述帝国,而且ē-tàng phah败非利士人,chiah-ê资料thang tùi历代志下第廿八章16到21节ê经文记事看tio̍h背景。说明tī伊执政之下ê南国犹大,国势渐渐茁壮起来。

第9到12节,ná亲像头前有提起过ê,chit段经文tī第十七章已经有真清楚描述亚述帝国消灭北国以色列ê经过,chit-má chia重新简略地叙述北国以色列灭亡ê记事,其实是有一个用意,就是tī第12节所beh说明ê,希西家王就是遵守上帝ê话,因为án-ne会tùi上帝得tio̍h气力。相对ê,北国以色列ê末代国王何细亚因为m̄遵守kah上帝ê约,带领人民弃sak上帝,无上帝同在,国家就因为án-ne被消灭à。

经文:

列王纪下 18:13-18:37

注释:

Chit段有关亚述攻打耶路撒冷ê事件,mā同时记载tī历代志下第三十二章1到19节,以及以赛亚书第三十六章等。时间ê背景应该是tī主前701年ê时代。有关chit件亚述攻打耶路撒冷ê记事,在列王记就一直记载到第十九章。

Tī第十七章记载亚述帝国消灭了北国以色列后,对南国犹大来讲,确实是一个真大ê冲击,因为北国以色列ê国势原本就比南国犹大khah大,而且khah强,lóng已经无法度抵挡亚述帝国了,何况是犹大。因为án-ne,当北国以色列人民被俘虏四散后,对犹大国是一个非常震撼ê警讯kah打击。有可能mā可能就是因为chit件重大ê民族灾难,chiah致使希西家深信只有tńg来到耶和华上帝ê信仰,chiah ē-tàng救in脱离亚述帝国ê手。因为án-ne伊带领全国人民专心敬拜上帝,并且kā一切偶像神明ê敬拜lóng总废除掉。M̄-koh却tī chit时,亚述帝国kâⁿ-tio̍h强大武力来进攻耶路撒冷,对希西家挑衅,hō͘伊kah犹大人民感觉非常惊惶kah不安。虽然伊kā亚述皇帝西拿基立勒索ê黄金kah银á lóng奉送过去à,却iáu是无法度满足西拿基立ê要求,西拿基立甚至用极尽侮辱ê话,m̄-nā侮辱犹大人民,甚至鄙视(siùⁿ)tio̍h耶和华上帝,这mā是后来上帝大大愤怒ê原因,进一步koh kā亚述大军差不多hō͘ in全军消灭。

第13到14节,chia讲时间是tī「希西家王在位ê第十四年」,换算是主前701年。Chia讲西拿基立「攻打犹大ê设防城镇,kā它占领」,ē-sái讲是并无记明讲toh一kóa设防城镇被亚述攻落。M̄-koh tī「亚述帝国年鉴」中则记载有四十六座设防城市被占,mā有无数ê村落沦陷,而且有二十余万ê犹太人民被俘虏。因为án-ne,希西家王派出特使去kah准备率军来攻打耶路撒冷ê西拿基立求和,表示愿意降服。亚述皇帝西拿基立竟然狮大开嘴,向希西家王勒索一万公斤ê怎kah一千公斤ê金子。

第15到17节,因为希西家希望用「赔偿金」来缓和亚述帝国ê攻势。M̄-koh这笔费用之高,逼kah伊一定tio̍h kā圣殿壁饰ê金子,以及圣殿kah王宫中宝库里ê银á全lóng当à。M̄-koh即使希西家王照约束送了chiah-ê金银过去,m̄-koh并无减缓亚述决定并吞犹大ê决心,亚述皇帝西拿基立the̍h了钱却爽约,伊tùi拉吉派出大军beh攻打耶路撒冷城。

对照一下历代志下第三十二章到8节ê记载,希西家王看见亚述大军逼近耶路撒冷,伊马上就kah民间长老kah官员商量讨论应对之策。先是kā通往城外ê水泉hō͘堵起来,án-ne,hō͘亚述大军无水lim。Koh讲,赶紧修筑城墙,kah增加军械,然后召集城内所有ê cha-po͘人,并且勉励大家mài惊,有上帝thang当做óa靠,上帝一定会为犹大人民相战。

第18到21节,亚述皇帝西拿基立派出谈判大将beh去kah希西家王对谈。希西家王则派出三个代表,分别是王宫总管、王室书记,kah国史大臣。亚述ê代表真清楚表示希西家王无看清实况,犹大怎样可能有本领kah亚述帝国对抗?连埃及lóng自身难保了,ná会想beh期待埃及ê援军。

对照历代志下第三十二章9到15节ê记载,亚述ê代表真清楚kā chit三个犹大国代表官员讲:一是m̄是定了希西家王所讲ê,认为伊讲上帝会拯救in,he是白贼。二是无任何国家ê神有能力thang脱离亚述帝国皇帝ê掌握。三是in确定耶和华上帝mā是仝款救不了犹大。

第22到25节,chit位亚述代表继续对希西家王派出ê chit三位代表讲出侮辱ê话,包括讲in出兵来攻打耶路撒冷是上帝差派ê,这就是乱用上帝ê名,其实历代志下第三十二章16节,作者讲西拿基立ê代表甚至是讲了「一kóa koh khah难听ê话侮辱主上帝kah上主ê奴仆希西家」。因为án-ne,in无可能是上帝所差派ê,chit点非常清楚。确实,chit位代表在列王记chia mā以非常藐视ê话讲,只要犹大国ē-tàng派出两千骑兵,伊就ē-tàng派出两千匹ê战马,chit-ê意思是teh指伊ê战马可以抵挡犹大ê军队,而且讲亚述军队中siōng微小ê军官lóng tio̍h犹大ê 将领koh khah大。Chit种嚣张ê语句,kan-taⁿ会引起上帝koh khah大ê愤怒。

第26到27节,原来当时中东ê外交语言是亚兰语。Á犹大人民lóng是讲希伯来语。犹大ê代表希望亚述代表mài用希伯来语,为tio̍h是beh希望bē致使影响tio̍h城墙上ê守卫军队之心。M̄-koh chit种恳求mā被亚述大将所否定。而且iáu讲出城内ê人lóng kā「beh食家己ê粪,lim家己ê尿」,chit句话ê意思是teh指耶路撒冷城已经被包围,最后会因缺乏粮食,而用chit种方式来解饥渴。Chit种情形真类似叙利亚王便・哈达进攻北国撒马利亚城ê时,因为围城真久致使撒马利亚城内饥荒严重,结果委了生存,cha-bó͘人交换gín-á煮来食(参考列王记下六:24—30)。

第28到32节,Tī chit段经文内底,亚述代表故意用希伯来语大声对墙上ê守卫军喊叫,主要用意就是ài in m̄-thang koh再听从希西家王ê话,ài in顺从上帝ê带领,因为亚述一定会攻破耶路撒冷城。Chit位代表ài in派代表出来谈降服ê条件,án-ne,in就ē-tàng m̄免lim家己ê尿,食家己ê粪。M̄-koh mā同时讲得真明白,in一投降,结果就是亲像北国以色列仝款,被迁徙「到另一个所在」khiā起。

第33到35节,Tī chit段经文中,chit位亚述代表提起几个被亚述消灭ê族群,in ê守护神lóng无法度挽救hiah-ê族群免除亚述帝国ê攻击。伊用chit种说明来向犹大城墙上ê守护军进行心理战,beh hō͘ in惊惶不安。这ná亲像历代志下第三十二章18节讲ê,亚述代表án-ne做,为tio̍h是beh「恐吓in,hō͘ in无斗志,好thang轻易占领chit-ê城」。

第36到37节,m̄-koh守卫军队真清楚,in听从希西家王ê命令,lóng m̄回答chit位亚述大将任何挑衅ê话。M̄-koh犹大ê chit三位代表则因为听tio̍h亚述大将侮辱in kah上帝ê话语,感觉非常艰苦心,用拆裂衫裤表示心中极大ê哀痛,然后kā所听tio̍h ê话lóng全部kā希西家王讲。

经文:

列王纪下 19:1-19:7

注释:

Chit章非常重要,mā ē-sái讲是先知信息ê中心――óa靠上帝,他必拯救。当亚述帝国一再表示beh攻击耶路撒冷城ê时,先知以赛亚却传出上帝ê拯救信息。

仝款chit章记事,mā记载tī以赛亚书第三十七章,mā有部分记载tī历代志下第三十二章20到23节。Mā thang看出历代志作者Tī chit段重要ê上帝拯救耶路撒冷事件之记事,是非常简略ê几节经文chhōa过而已。

Chit段经文描述一个忠实tī上帝ê君王,beh到国家大事ê时,一定会先问上帝ê旨意。因为án-ne,透过先知询问上帝ê旨意,这是希西家听tio̍h三位臣仆报告后ê第一个动作。

仝款ê chit段记事mā记载tī以赛亚书第三十七章1到7节。Tī希西家王时代ê先知以赛亚,一直认为上帝会teh庇护耶路撒冷,伊ài希西家王一定会对上帝有坚定ê信心。Tī伊ê言论中,非常清楚警告执政者,m̄-thang认为óa靠军事武力ē-tàng解救in脱离灾难,伊特别明确指出埃及是不可靠ê,却是应该tio̍h óa靠性命ê主宰上帝chiah是正确之道(参考以赛亚书三十一:1—9)。

第1到2节,当三位特使回覆亚述大将所讲侮辱上帝kah犹大人民ê话hō͘希西家王了后,伊用「拆裂衫裤,披上麻衣」chit种方式来表示心中艰苦心到极点,然后带chiah-ê人进入圣殿,而chiah-ê宫廷大官mā tòe国王仝款teh moa麻进入圣殿。Tī hia,希西家王koh一pái派chiah-ê大臣去见先知以赛亚,chit pái受差派ê koh-khah chē几位「资深ê祭司」陪同。

第3到4节,希西家王ài chiah-ê官员去见先知以赛亚ê时,需要传达ê消息,就是国家tú-tio̍h大难,chit种困境有ná临盆ê产妇,却是因为虚弱而出现难产ê现象。并且beh hō͘先知以赛亚知影,亚述皇帝ê大将讲了侮辱、亵渎上帝ê话。而且希西家讲犹大人民ná亲像「残存之民」,这已经teh表示上帝ê选民就只chhun耶路撒冷城内chiah-ê人民而已。因为其他ê卫星城镇lóng已经被亚述帝国占领了(参考十八:13)。

第5到7节,这是先知以赛亚回覆chiah-ê臣仆ê话。Tī先知以赛亚传达出来上帝ê信息真清楚指出:上帝家己会处理chit件事,而其中ê一种方式,就是hō͘亚述皇帝西拿基立听信谣言而赶tńg去亚述去,最后会遇tio̍h谋害死去。Tī本章第37节记载,伊是hō͘家己ê两个kiáⁿ亚得米勒kah沙利色杀害,m̄-koh这杀害事件并m̄是tī撤军了后随时发生,却是tī tńg去尼尼微城了后,经过二十年ê时间(主前681年)左右。

经文:

列王纪下 19:8-19:19

注释:

Chit段经文继续讲述亚述皇帝西拿基立并无听tio̍h埃及tī伊背后进攻而惊惶,却是koh一pái用强猛、威胁ê动作,ài犹大赶紧向伊投降。希西家王接tio̍h西拿基立ê恐吓信了后,就去圣殿向上帝哭诉,请求上帝仲裁。

Chit段经文mā同时记载tī以赛亚书第三十七章8到20节。内容kah列王记作者所记载ê仝款。

第8节,chit节提起亚述皇帝西拿基立tī iáu未听tio̍h伊ê大将回报犹大王希西家并无降服ê意思,就已经先出兵去攻打犹大ê立拿城,chit-ê城mā是耶路撒冷重要ê卫星城市。此城ê沦陷,mā是teh说明耶路撒冷面临了严酷ê考验。

第9到13节,chit段经文讲出西拿基立可能有两pái攻打耶路撒冷。第一pái是tī第9节所提起ê,听tio̍h埃及出兵攻打亚述ê事,这mā是teh回应第7节所提起ê,上帝beh hō͘西拿基立听tio̍h谣言而撤军。M̄-koh当伊率兵tńg去防守ê时,埃及koh撤军tńg去。就án-ne西拿基立koh-khah受气,认为犹大认为有埃及当靠山,不降服,就án-ne koh一pái出重兵攻打耶路撒冷。伊chit pái先写一封phoe严厉警告犹大希西家王,hō͘伊知影亚述ê先祖已经攻占了几个城镇,chit-má伊mā攻占了六个城镇,伊写chit张phoe ê用意,就是beh希西家王目睭睁亮些,抵抗伊ê结果是koh khah悲惨。

第14到19节,希西家王接tio̍h亚述皇帝西拿基立ê恐吓信了后,感觉非常惶恐,只好kā chit封西拿基立写ê信摊tī上帝面前。伊向上帝哭诉,hiah-ê被毁灭ê城镇,lóng是因为人民无敬拜真正创造主上帝,却是去拜偶像ê结果。M̄-koh伊带领犹大人民敬拜上帝,因为án-ne,伊恳求创造万物ê主宰,mā是惟一ê真神一定会「tùi亚述手中」拯救in,án-ne就ē-tàng hō͘全世界ê人lóng知影独独chit位创造主chiah是上帝。

经文:

列王纪下 19:20-19:37

注释:

Chit段经文主要是先知以赛亚回应犹大希西家王ê信。Tī这封回覆ê信里,先知以赛亚真清楚kā希西家王讲,ài伊m̄免惊惶,因为亚述皇帝已经得罪全能ê上帝。因为án-ne,上帝beh庇护耶路撒冷ê决心真明确,一定会去执行。上帝beh hō͘犹大人民ē-tàng继续掖种、收割。相对ê,beh hō͘亚述ê军队无一兵一卒ē-tàng进入耶路撒冷城。Beh hō͘亚述皇帝kah伊ê军队怎样来,就怎样tńg去。

Chit段经文kah以赛亚书第三十七章21到38节记载ê内容仝款。Lóng是提起上帝beh庇护耶路撒冷城,hō͘伊无受tio̍h一点á伤害。

第20到24节,先知以赛亚回phoe hō͘希西家王,hō͘伊知影上帝已经「垂听」伊ê祈祷。因为án-ne,上帝beh伸手惩罚亚述帝国ê西拿基立kah伊ê军队。理由是西拿基立嘲(sau)笑ê对象是神圣ê上帝。虽然亚述tī战事上有过真chē丰功伟业ê成就,m̄-koh chiah-ê lóng会真紧成做泡影。

第25到28节,chit段经文先知以赛亚清楚指出,chit-má上帝ài beh进行伊毁灭亚述帝国ê计画。Tī这信中,先知以赛亚清楚讲出,过去亚述帝国ê成就,lóng是因为有上帝赐福带来ê结果。M̄-koh现今ê骄傲,会hō͘ in所有ê tùi án-ne变成废墟,甚至付出koh khah大ê代价。Ná亲像已经完全无法度弹动、受掠获ê动物仝款。亚述ê军队tùi toh条路来攻打耶路撒冷,mā会tùi原路tńg去,这表示in并无任何因为chit pái战争有斩获ê意思。
第29到31节,先知以赛亚讲完亚述ê惨败了后,续落来就是hō͘希西家王知影上帝beh怎样做。这是为tio̍h beh hō͘伊安定心思,m̄免惊惶ê一种方式。

Tī chit段经文讲,先知以赛亚讲上帝ê旨意真清楚,chit段耶路撒冷城被围困期间,确实是发生食物缺乏ê困境,m̄-koh chit种困境真紧to̍h会过去,因为亚述军队会撤军,然后in就ē-tàng继续掖种、收割。犹大城内ê人民ná亲像上帝chhun落来ê子民,今后thang安心khiā起。

第32到34节,chit段经文是继续对希西家王讲ê话。Chia先知以赛亚真明确地讲出,上帝一定会亲自庇护耶路撒冷。而且koh一pái重复讲,beh hō͘亚述军队怎样来,就怎样tńg去。In根本无法度发射任何一枝箭伤害chit-ê城ê任何一个人,mā bē hō͘任何一个亚述士兵行入耶路撒冷城。因为是上帝亲自固守tio̍h chit-ê城。

第35到37节,当希西家王接tio̍h先知以赛亚ê信后,「hit工暗时」上帝就随时执行他对亚述帝国皇帝西拿基立kah伊ê军队ê惩罚。Chia讲上帝ê天使进入亚述军队ê营房中,tī一夜之间,做一困就刣死了十八万五千人。这ē-sái讲是非常严重ê创伤,hō͘亚述帝国就án-ne跋一下peh bē起来。

有一种讲法是上帝用突发ê恶性传染病当攻击ê武器,hō͘亚述军队根本就措手不及。

西拿基立看见chit种惨状,m̄敢真chē所在停留,随时带残余ê士兵赶tńg去尼尼微。M̄-koh「有一工」,mā是头前有提起过ê是过了二十年后发生ê,西拿基立ê两个kiáⁿ,一个名叫亚得米勒,另外一个叫沙利色,杀害in ê老父西拿基立,主要原因是想beh夺取王位,无想tio̍h两个人都无得tio̍h,反tńg是西拿基立ê另外一个kiáⁿ以撒哈顿继任伊ê王位。

历代志下第三十二章23节作者讲,因为chit pái ê事件,hō͘希西家王tī当时lóng受附近各国尊敬伊,不时向伊贡献礼物。

经文:

列王纪下 20:1-20:11

注释:

Chit段记载有关希西家王害病严重,teh要死去,然后因为伊向上帝ê哭求,上帝koh赏赐hō͘伊有长到十五年岁月之记事,以及后伊康复了后,却传来巴比伦帝国差派使者来访,希西家王bē记得家己所有ê一切lóng是来自赏赐,tī巴比伦帝国使者面前骄傲地显示家己ê能力,这详细ê记事mā同时记载tī以赛亚书第三十八到三十九章。Tī以赛亚书第三十八章同时收集到一篇希西家王tī康复了后所写ê o-ló诗歌。仝款ê记事mā记载tī历代志下第三十二章24到33节,m̄-koh内容确实是简略了真chē。

Chit段经文世纪tī希西家王害病。原本先知以赛亚传hō͘伊ê信息是:bē康复。为tio̍h án-ne,希西家王后来向上帝祈求,结果上帝koh差派先知以赛亚去kā伊讲会hō͘伊延长十五年ê性命。伊怀疑,因为án-ne祈求一个兆头。

仝款ê chit篇记事,mā记载tī以赛亚书第三十八章1到8节。Á历代志下第三十二章24到26节,用短短三节经文,讲希西家王tī康复后,无感谢上帝ê怜悯,反tńg是骄傲起来,结果就发生真chē灾祸,chit时chūn,伊chiah知影犯m̄-tio̍h去,上帝就无tī伊活teh ê时chūn,降灾祸。

第1到3节,希西家王害重病,这可能是发生tī主前701到702之间,因为án-ne,作者tī chia用「约tī chit时chūn」,mā就是tī亚述帝国皇帝西拿基立派大军来围困耶路撒冷ê时。原本是无希望康复ê,因为先知以赛亚传去hō͘伊ê信息,是伊会死。Ài伊「准备后事」。其实,这mā表示希望伊kah早准备接班ê人,免得koh发生宫廷王室内斗争夺王位ê事件。希西家王听tio̍h chit-ê消息了后,非常艰苦心,伊向上帝祈求。

第4到6节,结果上帝koh垂听希西家王ê祈祷,ài先知以赛亚koh再tńg去王宫,kā希西家王讲,tī「三工之内」,伊就ē-tàng痊愈。并且答应hō͘伊「多活十五年」时间,为tio̍h是beh hō͘伊亲目看见上帝怎样拯救耶路撒冷,m̄-koh击退亚述大军围困耶路撒冷ê神迹。上帝希望用chit种方式,帮助希西家王领导犹大人民用koh khah敬虔ê心,回应上帝ê疼。

第7到11节,当先知以赛亚kā上帝ê应允hō͘伊多活十五年之信息传hō͘伊ê时,mā同时kā希西家王ê奴仆讲,thang the̍h无花果膏涂tī希西家王ê疮口,án-ne就会痊愈。Á当希西家王听tio̍h先知以赛亚án-ne讲了后,随时kā伊讲有甚么兆头thang来证明chit-ê信息是真正。先知以赛亚hō͘伊家己选一个兆头:看chit工影前进十步,á是倒退十步?希西家王选比较无容易看tio̍h ê日影倒退十步。结果就án-ne应验ā。Á希西家王mā chiâⁿ实多活了十五年。

Chit种要求日影退十步ê兆头,真亲像约书亚当年chhōa以色列人民tī迦南地攻打亚摩利人ê时chūn,bat祈祷上帝hō͘日头、月娘lóng停止移动,直到伊phah完胜仗(参考约书亚记十:12—13)。日月星辰lóng是上帝所创造,受造物lóng听从上帝ê话。

会要求兆头,表示tī信心上不足。Á圣经中出现真chē pái需要兆头ê记号,包括亚伯拉罕mā是án-ne,希望上帝hō͘伊知影ná会kah上帝所讲ê仝款,会得tio̍h他赏赐ê土地(参考创世记十五:7)。士师基甸mā是一而再、再而三要求兆头(参考士师记六:17、37、39)。Á祭司撒迦利亚听tio̍h天使kā伊讲,伊年老ê bó͘会生一gín-á,而且tio̍h号名约翰ê时,伊是m̄敢置信。结果天使hō͘伊成做哑口,直到约翰出世chiah解除(参考路加福音一:20)。

经文:

列王纪下 20:12-20:21

注释:

Chit段经文是描写希西家王康复起来了后,就bē记得伊ē-tàng存活落来,完全部lóng是上帝ê恩典,m̄-koh伊却认为家己真有才华,因为án-ne,先知以赛亚就hō͘伊知影,伊ê后裔会因为弃sak上帝而遇tio̍h严重ê挫败,结果lóng被掠到巴比伦去做奴隶。换句话讲,当希西家teh夸耀家己ê财富kah才能ê时,chiah-ê lóng会消失殆尽。

第12到13节,chia讲巴比伦王米罗达・巴拉m̄-koh听tio̍h希西家王破病,就带简单ê礼物kah一张慰问卡来探望希西家王。其实hit时chūn ê chit位巴比伦王是真落魄ê,因为伊被亚述帝国phah败,逃到巴比伦南方避难,来看希西家主要目的,是希望ē-tàng联合犹大国反抗亚述。M̄-koh无想tio̍h希西家tī感动之余,却kā家己所有ê财力,kah军事装备lóng呈现曝光tī伊面前看透透。

第14到15节,先知以赛亚得tio̍h上帝ê启示,ài伊去见希西家王,chiah-ê访客tùi tó位来?来做kóa甚么事等chit方面ê问题。希西家王hō͘先知以赛亚知影,chiah-ê访客来自巴比伦,而且tī王宫内看见所有一切,mā就是第3节所描述ê。

第16到18节,先知以赛亚听了后,就kā上帝ài伊传达ê信息hō͘希西家王知影:伊tùi祖先手上传承落来ê一切lóng kā「一件mā不留落来」,包括伊ê后代lóng kā hông掠去,甚至有ê人beh「tī巴比伦王宫内当太监,服侍in ê王」。Á chit件事tī大约经过一百一十五年,mā就是主前586年发生,hit年,巴比伦帝国kā犹大国消灭。

第19节,chit节mā是对希西家王siōng hō͘人诟病ê事,就是伊并无因为先知以赛亚传出chit-ê信息感觉哀伤、艰苦心,祈求上帝赦免怜悯,反tńg是因为chit款tāi-chì是发生tī伊ê后代,伊只致意家己活teh ê年日thang「享受和平安全」就好。

第20到21节,希西家王任内特有ê贡献,就是挖渠道,kā水引进耶路撒冷城内。因为耶路撒冷城位置khah高,tī防御(gū)上有利,却tī饮水上有弊。因为án-ne,伊chit项水利工程是非常重要ê。Koh讲,希西家王mā收集了所罗门王ê箴言(参考箴言第廿五章),显示伊对人文生活ê重视。

经文:

列王纪下 21:1-21:18

注释:

Chit章记载南国犹大面临毁灭ê前兆,希西家王ê kiáⁿ玛拿西继承伊ê王位,m̄-koh伊却无跟tòe老父希西家学习做上帝看做对ê事,却是弃sak上帝ê话,去拜偶像神明。Tī玛拿西ê身上,看tio̍h ê就是极大ê恶例,m̄-nā kā in父亲希西家苦心所建立起来ê信仰典范kā它废除,iáu改变到差不多完全颠倒ê状况,m̄-nā拜偶像,而且kā家己ê kiáⁿ当烧化祭献hō͘偶像神明。Koh khah令上帝无法度忍受ê,是kā亚舍拉女神ê柱像khǹg tī圣殿里,这m̄-nā是teh污秽圣殿,mā kah当年所罗门王建造圣殿ê目的完全颠倒,明明是就是tī侮辱上帝ê神圣。伊以残酷ê手段对待人民,koh khah买命ê是án-ne ê国王,竟然ē-tàng统治长到五十五年,ē-sái讲是犹大王国掌权siōng久ê一位恶质国王。

是甚么原因hō͘玛拿西一登基就马上kā老父希西家王所辛苦建立ê信仰基业kā它废除,而且是完全ê改变?有kóa圣经学者认为是因为伊想beh讨好亚述帝国,减缓压力,因为án-ne,引进了亚述帝国敬拜偶像神明ê宗教信仰。Tī第十七章记载亚述帝国消灭了北国以色列后,就故意kā外族人引进撒马利亚,kā以色列人民四散tī其它城邦khiā起,除了是通婚ê政策外,另外就是beh破坏in tī宗教信仰上ê洁净。因为án-ne,tī第十七章41节讲:「Án-ne,chiah-ê 列国mā 敬畏上帝,mā 服事in ê 偶像。in ê kiáⁿ,in ê 孙,mā lóng 是án-ne,in ê 祖先所行ê, 到今á 日in mā 照án-ne 行。(全民版)」简单ê一节经文,却讲出亚述帝国tī phah乱以色列人民对上帝ê信仰是成功ê。玛拿西惊惶亚述,恢复in父亲希西家王所废掉ê一切偶像神明,可能就是为tio̍h取悦亚述帝国,m̄-koh,惊人m̄惊上帝,chiah是真正ê问题所在!玛拿西chit种举动,hō͘上帝无法度忍受,mā为犹大ê沦亡带来主因。

Chit段经文mā同时记载tī历代志下第三十三章1到20节。无论在列王记作者á是tī历代志ê作者lóng仝款写落来chit句话:「伊大大犯罪,对敌上主,激发上主ê愤怒。」chit两本经册作者lóng讲:「犹大人民m̄听从上主ê命令。玛拿西领in犯罪,比上主tùi伊子民面前赶出去ê本来住民所犯ê罪iáu koh khah严重。」chiah-ê话为南国犹大ê灭亡写落来注脚。Mā因为弃sak上帝,á是讲根本就m̄相信有上帝,因为án-ne,tī玛拿西手上「刣死真chē无辜ê人民,hō͘耶路撒冷街路流满血」,这是上帝无法度赦免玛拿西ê另外一个原因(参考列王记下廿四:4)。

第1到2节,玛拿西ē-sái讲是南北两国国王执政siōng久长ê一位,共计有五十五年,m̄-koh却mā是siōng惨ê一位国王。伊「做上主看做邪恶ê事」,是比过去迦南地ê人所做ê行为koh khah 可恶。

第3到7节a,chit段经文真详细描述做toh一kóa上帝看做非常邪恶ê事,包括有:重建拜巴力kah亚舍拉偶像,以及建筑chit种偶像神明ê祭坛;而且kā家己ê kiáⁿ烧献hō͘ chiah-ê偶像神明;行占卜、巫术、求问算命ê、通灵ê;koh khah 可恶ê是kā亚舍拉女神ê柱像khǹg tī圣殿中,这等于是teh侮辱上帝ê神圣。Ná亲像头前所叙述过ê,伊会án-ne做,是为tio̍h beh讨好亚述帝国。伊án-ne深惊亚述帝国ê原因,真可能就是亲像历代志下第三十三章11节所讲ê「亚述军队ê 将领侵犯犹大。In掠tiâu玛拿西,用鈎子鈎伊,铜链子锁伊,带伊到巴比伦去」,这hō͘伊惊惶到极点,m̄-koh却m̄知伊严重背离上帝ê作为,是惹了上帝极大愤怒ê原因,mā种下了犹大灭亡ê主要因素。

第7节b到9节,这是有关上帝对所罗门王建造耶路撒冷圣殿表达ê看法,圣殿是以色列十二支派人民共同敬拜ê场所,m̄-koh若是大家会遵守上帝ê诫命,上帝会伸手庇护in所khiā起ê土地。M̄-koh可惜ê是,玛拿西并无án-ne做。

第10到12节,chit三节指出上帝有差遣奴仆先知去传达上帝警告ê信息hō͘玛拿西,m̄-koh真显然地玛拿西并无听从众先知ê话,iáu-koh带领犹大人民弃sak上帝。因为án-ne,上帝决定beh降灾祸到「耶路撒冷kah犹大,hō͘每一个听见chit项事ê人lóng吓呆」,这真清楚讲出上帝beh降ê灾祸必定是非常严重。

第13到15节,上帝奴仆先知ê信息tī chia真清楚指出,上帝「惩罚耶路撒冷」ná亲像「惩罚撒马利亚仝款」,chit种信息已经真清楚指出,上帝会摧毁耶路撒冷。而且m̄-nā是án-ne,连国王kah人民lóng会亲像亚哈王朝仝款,就是王朝ê后代会被消灭殆尽,人民会hông掠去做奴隶。

注意第14节所提起「残存ê人民」,这原本是希西家王向上帝祈祷ê时所讲ê,祈求上帝看顾chiah-ê kan-taⁿ存ê选民(参考列王记下十九:4)。chit-má上帝奴仆先知所传出ê信息,却讲上帝连chiah-ê残存ê人民mā tio̍h放弃,kā in交hō͘仇敌。这mā充分显示上帝已经boài chiah-ê悖逆他ê选民。

第16到18节,chit段经文说明上帝决定beh摧毁玛拿西王朝,因为伊m̄-nā领人民弃sak上帝,mā杀害真chē无辜人ê血。就tī伊治理长到五十二年了后死去,由伊ê kiáⁿ亚们继位。

经文:

列王纪下 21:19-21:26

注释:

Chit段经文讲述亚们继位了后,继续仿效in父亲玛拿西ê恶质ê行为。伊统治ê时间真短,大约只有两年左右。

第19到22节,ná亲像列王记作者所描述一个君王好kah pháiⁿ ê句型仝款;列王记作者认为好ê君王,就是仿效大卫王ê样式,尊崇上帝为大;相对ê,无好ê君王,就是带领人民去拜偶像。玛拿西就是非常恶质ê君王,伊甚至kā偶像神明带入圣殿内,误导犹大人民认为敬拜至koân ê万物之主上帝,kah拜偶像神明巴力kah亚舍拉仝款。Á继位玛拿西王位ê亚们mā是án-ne,学习in父亲玛拿西ê样式,当然就bē去「遵从上主ê诫命」。

第23到26节,chia提起有关宫廷政变失败ê事件,原因是亚们执政后,真紧就引起伊ê臣仆「反叛伊」,tī王宫内kā伊刺杀死。M̄-koh chiah-ê杀手并无因为án-ne而夺到王位,犹大人民反tńg kā chiah-ê谋害者刣死,然后立亚们ê kiáⁿ约西亚继位为王。chit-ê约西亚ē-sái讲是犹大末期siōng优秀ê一位君王。可惜ê是,伊ê改革mā无达tio̍h预期ê效果。

经文:

列王纪下 22:1-22:10

注释:

Tùi chit章开始直到第廿三章30节,chit段经文lóng是teh描述约西亚王执政ê各项事迹。包括伊án怎整修圣殿ê,以及án怎清除圣殿内tùi伊阿公到老父时代所设立ê偶像神明等,并且án怎带领人民tńg来到独独耶和华上帝ê敬拜,koh khah重要ê,是tī伊任期内重新隆重地举行国家性ê Pôaⁿ过节。

有关约西亚王ê各种事迹,mā记载tī历代志下第三十四到三十五章。Tī约西亚统治ê时期,mā有一位真出名ê先知耶利米,伊就bat用真美ê诗句o-ló chit位君王,讲伊「头尾秉公行义」,mā「为穷苦无助ê人伸冤」(参考耶利米书廿二:15—16);而另外一位先知西番雅,真有可能约西亚王ê改革运动kah chit位小先知ê信息有密切关系。

Chit段经文讲述约西亚王一登基,随时进行宗教改革ê工作,而方式就是先整修圣殿,无想tio̍h,就tī整修圣殿ê时chūn,发见了「律法册」,这ē-sái讲是非常重要ê一项发见,mā改变了约西亚王,hō͘伊一生ê时间lóng大力推动信仰改革。

第1到2节,chia开始就讲约西亚王继位ê时,年纪chiah只有八岁而已,伊统治了三十一年,án-ne,伊往生ê时chiah年纪kan-taⁿ 39岁,非常可惜。虽然年纪chiah-ni̍h轻就往生,m̄-koh tī伊活teh ê年岁中,却是极尽所ē-tàng ê推动信仰改革,mā ē-sái讲是犹大王国末代中,siōng杰出ê一位国王。作者用真典型ê句话讲:「约西亚做上主认为对ê事,跟tòe先祖大卫王ê脚步,不偏左不偏右。」

第3到7节,chit段经文讲约西亚在位ê「第十八年」,mā就是伊廿六岁ê时,就派人去kā圣殿中ê钱the̍h出来,交hō͘整修圣殿ê负责人,好支付工人工资,以及用tī购买整修一定tio̍h ê材料。Koh khah重要ê,伊深信所有整修圣殿工程ê人lóng真「诚实可靠」,这mā thang看出伊用人不疑ê态度。

历代志下第三十四章12到13节,作者真详细描写chiah-ê参与监督kah整修圣殿工程ê人ê名。

历代志下第三十四章3到7节,作者讲伊除了「废除了山丘上ê神庙、亚舍拉女神ê柱像,kah所有其他偶像」。并且讲tī伊领导下,伊ê臣仆lóng听从伊ê指挥,kā所有境内直到北国以色列各地ê偶像神明、祭坛全lóng拆除,甚至连异教神明ê祭司mā hō͘铲除,这并m̄是一件容易ê事,m̄-koh伊坚持ê毅力完成了chit件事。

第8到10节,chit段经文ē-sái讲是约西亚王时代siōng重要ê一段记事,就是tī整修圣殿ê时,忽然tī圣殿内发见了律法册。因为án-ne,做王室书记沙番去负责执行约西亚王ê命令ê时,tùi监督整修圣殿负责人大祭司希勒家得tio̍h chit-ê重要消息,沙番接受过该律法册,并且读了该册,然后tńg去报告hō͘约西亚王知影,并kā该律法册读hō͘王听。

所谓摩西律法ê册,指ê是甚么?一直有争论。有ê认为是「摩西五经」,有ê认为是申命记ê某一个部分,亲像申命记第十二到廿六章。M̄-koh mā有ê认为是利未记第十七到廿六章。

经文:

列王纪下 22:11-22:20

注释:

Chit段经文描写一位女先知户勒大,听tio̍h chit-ê消息了后,kā上帝hō͘伊ê信息传hō͘约西亚。Chit-ê信息主要有两项:一是上帝会严厉惩罚耶路撒冷kah犹大人民,因为in悖逆上帝ê旨意。二是上帝肯定约西亚ê忠实,而且会知影谦卑顺服。因为án-ne,上帝beh惩罚犹大kah耶路撒冷人民ê时间表,会延后到伊往生后chiah进行。

第11到13节,当约西亚王听tio̍h沙番读hō͘伊听律法册ê内容ê时,伊用拆裂衫裤án-ne非常悲伤ê态度,表达心内ê艰苦心。因为ná亲像头前所讲ê,chit-ê律法册上记明以色列人民悖逆上帝,所以上帝beh用严厉ê方法惩罚这悖逆ê子民。为tio̍h án-ne,约西亚赶紧差派祭司、王室书记沙番ê kiáⁿ亚希甘等重要臣仆数人,去想办法询问上帝ê旨意,而且tio̍h确实明白chit卷律法册上ê教示,伊知影上帝会受气,就是因为无照律法册上ê记事去做。

第14到16节,chiah-ê王室重要臣仆去chhōe-tio̍h一位名叫户勒大ê女先知。当伊听tio̍h chit件消息,并且tī知影上帝ê旨意了后,就真坦白地kah约西亚王报告上主所讲ê话。

为甚么约西亚王不派人去询问先知耶利米,á是西番雅?有可能是kah伊ê丈夫沙龙担任主管圣殿礼服ê职务有关pah,mā可能是kah伊tòa ê所在比较近有关mā无一定。

第17节,chit节讲女先知户勒大所传出来ê信息,是关系犹大kah耶路撒冷ê,真清楚指出因为in悖逆上帝ê行为非常严重。因为án-ne,上帝决定beh严厉惩罚in。Chiah-ê行为lóng tī玛拿西kah伊kiáⁿ亚们时代ê行为thang看出来。

第18到20节,chit三节是关系hō͘约西亚王ê信息,说明约西亚王因为得tio̍h律法册了后,知影谦卑落来认罪悔改。因为án-ne,上帝应允伊tī「死以前」,bē「降灾难hō͘耶路撒冷」,上帝会hō͘约西亚「平平安安地离世」。

经文:

列王纪下 23:1-23:20

注释:

这是列王记chit本经册中非常重要ê一章,因为自从所罗门死后王国分裂做做南kah北两国以来,作者讲无一个国王像约西亚án-ne用心tī信仰改革ê事顶面。伊除了宣读所发见ê「约」册,mā koh一pái带领人民kah上帝立约,并且决心beh遵守「约」册中所讲ê诫命。

Chit章ê记事mā记载tī历代志下第三十四章3到7节、29到33节等等。

约西亚王发见律法册了后,随时采取行动,除了第廿二章所提起伊询问先知ê意见外,mā知影tio̍h马上进行宗教改革,kā tùi阿公玛拿西到老父亚们所犯ê错误行为,全lóng改正过来,甚至范围远到北国以色列ê伯特利,而且siōng重要ê一件事,就是伊亲自以国王ê身分带领耶路撒冷人民同齐参与庆祝荒废已久ê Pôaⁿ过节庆典,hō͘伊成做国家庆典。列王记作者tī chit章用chit句话来描述约西亚王讲:「Tī 约西亚以前,无有王亲像伊尽心、尽性、尽力归向上主,照摩西一切ê 律法;tī 伊以后,mā无出一个王亲像伊án-ne。(全民版)」(廿三:25)可惜ê,是伊有宗教改革ê热情,却无政治ê智慧,因想beh反抗埃及出兵战死战场,而结束伊统治耶路撒冷三十一年ê时间,而chit时伊chiah只有三十九岁而已。

Chit段经文描述约西亚王尽帆拚推动宗教改革ê运动。伊事(tāi)先就是kā圣殿中所有ê偶像全部清除,chiah-ê lóng是tī伊阿公玛拿西时代设置ê,等于是污秽了所罗门建造圣殿ê原意。chit-má伊kā chiah-ê偶像神明lóng清除,表明伊对上帝ê忠实。同时,伊mā清除了所罗门晚年建造ê偶像祭坛、神像等,hō͘人民bē teh看见chiah-ê偶像神明而继续崇拜,致使犯罪。

第1到3节,约西亚kā国内所有领袖,mā包括先知、祭司等宗教领袖,并且kā耶路撒冷人民代表,无论是贫富等,lóng带到圣殿,伊亲自大声宣读chit本tī「圣殿里发见ê约册」,然后伊向上帝立约,而在场ê人民、代表mā kah伊仝款,lóng表示「一心一意遵守伊ê律法诫命,并实行约册上所规定ê命令」。Chit种方式mā等于是一种立约ê态度。

第4到9节,chit段经文真清楚描述约西亚进行清除偶像ê情景。伊下令祭司kah利未人,以及圣殿警卫,kā圣殿里所有用来拜巴力kah亚舍拉cha-bó͘人、星辰等器物全部lóng tùi圣殿里搬出去,然后tī耶路撒冷城外ê山谷lóng烧掉,续落来ài kā chiah-ê烧毁ê灰带去伯特利,其实,chit种方式mā是teh对统治北国以色列ê亚述宣示,犹大绝对bē顺服亚述,政治ê意味真强。
值得注意ê,是约西亚kā chiah-ê神明ê偶像烧毁了后koh磨成灰,然后kā灰掖tī人民ê坟墓上。Koh讲,tùi第5节thang看见当时犹大人民已经有流行拜日头、月娘,kah星辰ê习惯。另外mā tùi第7节看tio̍h当时偶像神明ê崇拜之堕落情况真严重,就是tī庙里设置有娼妓,包括有男娼,这是非常严重ê错误,表示犹大人民差不多就是迦南地宗教行为化à。

第10到14节,tùi第10节thang看出tī玛拿西执政ê时代,犹大人民已经因为迦南地神明敬拜ê方式受tio̍h极大ê影响,有人kā家己ê gín-á当做烧化祭般献hō͘偶像神明,而且玛拿西家己就是tāi先án-ne做ê国王(参考廿一:6),人民mā因为án-ne跟tòe学习。chit-má约西亚lóng kā chiah-ê祭坛摧毁殆尽,并且koh kā所罗门王时代所建造起来ê亚斯伊录等神明祭坛(参考列王记上十一:4—9),全lóng phah破、摧毁。

第15到18节,chit段经文thang参考列王记上第十三章1到3节、31到32节ê记载。Tī南北两国分裂ê时,北国以色列ê王耶罗波安就bat tī伯特利kah m̄-koh两地建造金牛hō͘人民去崇拜。chit-má伯特利是亚述统治下ê区域,m̄-koh chit时,约西亚án-ne做,有意表示thang kah亚述开战ê意思。

第16节是真值得注意ê一节,就是约西亚王发见有一座坟墓,后来知影he是先知ê,而hit位死去ê先知就bat对当时ê王传达仝款ê信息,讲ài伊清除偶像神明。约西亚命令kā chit位先知ê坟墓hō͘保存落来,mā包括tùi撒马利亚来ê先知,in ê坟墓lóng被完整保存落来。

第19到20节,chit两节mā teh暗示,tī约西亚王统治之下ê南国犹大,国势有增长茁壮之态。Mā tùi chit两节看tio̍h约西亚王ná亲像发了大怒ê款,m̄-nā清除了所有偶像神明、神庙、祭坛,并且是连根lóng tio̍h清除,伊kā chiah-ê帮助人民祭祀偶像神明ê祭司人员mā刣死,然后koh kā inkhǹg tī chiah-ê祭司所从事偶像崇拜ê祭坛火烧。伊án-ne执行严厉ê清除工作,mā是遵从申命记第十三章、第十七章2到7节ê规定。

经文:

列王纪下 23:21-23:30

注释:

Chit段经文描写约西亚王除了清除国内所有ê偶像神明之崇拜外,mā带领全国人民以国家祭祀礼仪方式举办庆祝Pôaⁿ过节。并且简单ê记载伊因为参与抵抗埃及大军而战死战场。

第21到23节,短短ê三节经文,却讲出真重要ê一件宗教上大事。就是伊带领全国人民同齐举行庆祝Pôaⁿ过节ê庆典活动。本来Pôaⁿ过节lóng是每一个家庭tio̍h举行ê节期,m̄-koh tī伊ê时代,一般人民lóng kā Pôaⁿ过节当做是lim食sńg乐ê节期,无人会认真想tio̍h he是kah以色列民族ê存亡有密切ê历史kah信仰关系。这就是tī第21节所提起ê「遵照约册上ê记载守Pôaⁿ过节,记念上主—in ê上帝」。约西亚王看重chit节期,mā是帮助人民重新思考chit节期ê意义,明白上帝tī in历史中拯救ê恩典,án-ne,就bē bē记得上帝而去拜偶像神明。因为án-ne,伊亲自主持chit项节期庆典。Á过去从来无一个国王án-ne做ê。

其实mā thang án-ne了解:当约书亚带领以色列民族pôaⁿ过了约旦河进入迦南地了后,bat举行过一pái国家性ê庆典,了后,就不bat有过,原因除了各族分配了家己族群ê khiā起土地外,另外一个原因,可能是in无koh看重chit-ê节日,因为in已经渐渐地tùi迦南人中学习tio̍h当地ê宗教生活,而忽略对耶和华上帝ê忠实。Chit pái举行ê意义就特别ê重大,表明in ná亲像koh一pái kah上帝立约ê意思。

第24到25节,列王记描写约西亚王chiâⁿ如申命记第六章4到9节所讲ê,是尽心、尽意、尽力带领人民事奉上帝,伊ē-sái讲是对耶和华上帝siōng忠实ê一位君王,列王记作者hō͘伊一个真好ê评价:tī伊以前无,而tī伊以后mā无一个王像伊hit种。

第26到27节,tùi chit两节就thang看出上帝对玛拿西所做ê事,一直无法度赦免,就thang知影tī伊治理之下ê南国犹大,弃sak上帝ê行为是jōa-ni̍h-á严重。虽然约西亚王chiah-ni̍h努力改革宗教,m̄-koh chit两节mā隐约地teh暗示,约西亚推动chit项宗教改革运动,显然并m̄是真彻底,因为人民已经习惯拜偶像神明à。因为án-ne,虽然官方án-ne进行改革,m̄-koh人民iáu是私下脚偷偷á tī非公共场合拜偶像神明。

第28到30节,chit三节经文记载thang参考历代志下第三十五章20到27节,历代志作者有特别提起埃及攻打亚述ê迦基米施城,kah约西亚无关。M̄-koh约西亚m̄听,坚持beh出兵协助亚述,mā可能这是伊ê政治考量kah判断。Chit pái战役ê背景是:因为巴比伦帝国兴起,巴比伦皇帝tī主前612年出兵攻打亚述帝国,首都尼尼微城被攻陷。残存ê亚述军队逃到幼发拉底河西岸,等待埃及ê援军帮助。主前609年,埃及国王尼哥二世出兵ê时chūn,约西亚王想出兵beh阻止埃及ê援军路经米吉多,虽然ná亲像头前所讲ê,埃及王尼哥有警告,这kah犹大无关。当时ê埃及mā是中东地区非常强势ê国家,用犹大之力beh抵挡,he是无可能ê。M̄-koh约西亚王可能是惊惶埃及ê举动会影响tio̍h犹大ê独立,mā有可能是为tio̍h beh取悦巴比伦帝国。可惜ê是tī chit pái军事行动中,就tī「米吉多」chit-ê所在ê战场,伊被埃及兵ê箭射中而受重伤,伊ê侍从kā伊带tńg来耶路撒冷,结果就án-ne死去。Á chit时伊chiah kan-taⁿ 39岁而已。伊ê kiáⁿ约哈斯继任为王。

经文:

列王纪下 23:31-23:37

注释:

Chit段经文是描述约哈斯kah约雅敬chit两个王ê情形,in lóng是tī埃及管辖之下ê傀儡君王。

第31到34节,chit段经文是关系约哈斯继任为王ê记载,非常可惜ê是,伊无kā老父约西亚王所努力一生ê铲除偶像神明崇拜ê事hō͘保存落来,颠倒,伊是学习玛拿西王ê pháiⁿ模样,「做上主看做邪恶ê事」。因为约西亚王ê战败,约哈斯kan-taⁿ继位三个月ê时间,就被埃及王尼哥二世hō͘俘虏伊去。M̄-nā án-ne,埃及iáu因为约西亚派兵phah埃及,要求索赔军事费用chē kah「三千四百公斤银á kah三十四公斤金子」,这致使原本已经m̄是真强壮ê犹大国势koh一pái衰退落去。

注意第34节,chit节讲埃及国王尼哥二世立约哈斯ê kiáⁿ以利亚敬为犹大王,并且koh kā伊ê名改为「约雅敬」。Chit种「改名」、「号名」,所代表ê意思,是犹大顺服了ê意思。Mā就是犹大成做埃及帝国ê附庸国。

耶利米书第廿二章10到12节,有先知耶利米所提起ê关系约哈斯之情景,就是hō͘掠到埃及去,就一直到死都无被tháu放tńg来。

第廿三章35到37节,chit段经文是约雅敬在位执政ê情景,chia讲伊继位ê时廿五岁,统治了十一年。为tio̍h beh赔偿埃及ê军费,伊koh一pái增加税赋,hō͘人民生活koh khah困苦。仝款ê,伊mā是继续伊兄弟约哈斯ê pháiⁿ模样,带领人民去拜偶像神明。

Koh khah乱讲ê是,当国家tio̍h赔偿chiah-ni̍h大笔ê钱hō͘埃及ê时,伊除了向人民课重税外,却iáu奢华到建造雄伟ê皇宫,m̄-nā贪图家己ê利益,而且做出「流了无辜ê血,以暴力压制人民」ê事(参考耶利米书廿二:13—17),莫怪chit种国家会灭亡,人民会hông掠去做奴隶。

经文:

列王纪下 24:1-24:7

注释:

Chit章继续记载有关约雅敬kah约雅斤前后两个王执政ê情景。Chit时ê犹大国并无因为臣服tī埃及而得tio̍h安宁,因为当teh壮大ê巴比伦看犹大,ná亲像看待埃及仝款,lóng是伊beh讨伐ê对象,结果换做巴比伦帝国入侵犹大。巴比伦王尼布甲尼撒王ê策略,就是先tùi弱小ê国家着手,伊先选择叙利亚、摩押、亚扪,然后就是透过巴比伦联合chiah-ê小国组成联军进攻犹大。

尼布甲尼撒皇帝ē-sái讲是巴比伦帝国siōng强猛ê一位君王。伊是tī主前605到562年在位。主前605年,伊率军phah败埃及ê军队,致使本来ê中东政治局势大大改观。Ē-sái讲是,tī主前601年,当伊koh一pái出兵征讨埃及ê时,却tú-tio̍h挫败,原因是伊接tio̍h老父往生ê消息,而tī中东地区ê真chē小国,包括犹大在内,看见尼布甲尼撒王急忙tńg来国内,认为伊战败,就纷纷表态独立,反抗巴比伦帝国。Chiah-ê小国包括犹大在内,约雅敬kah约雅斤等王lóng m̄听从先知耶利米ê警告(参考耶利米书廿七:9—11节),反抗巴比伦帝国,结果反tńg带来亡国ê灾难。

Chit段经文是描写约雅敬执政下ê犹大国。

第1到4节,果然,巴比伦王尼布甲尼撒率兵攻打犹大,伊只有ē-tàng降服。因为埃及tī主前605年ê迦基米施之役,被巴比伦军队phah败。这真清楚,埃及无法度继续成做犹大ê庇护国。主前604年,mā是尼布甲尼撒执政ê第二年,巴比伦军队先扫荡了非利士,chit时约雅敬表示顺服,tùi埃及附庸国变成巴比伦ê附庸国。

Tio̍h注意ê是chia提起约雅敬臣服巴比伦三年了后,就背叛了巴比伦。这可能是因为主前601年,因为埃及背叛巴比伦,巴比伦即时调兵tńg去phah埃及。Chit时,约雅敬宣布背叛,巴比伦军队无法度调tńg来制裁,m̄-koh却指hō͘叙利亚、摩押,kah亚扪ê军队联合来攻打犹大。结果约雅敬被俘掳à。

历代志下第三十六章6到7节án-ne记载讲:「巴比伦王尼布甲尼撒就来kā 伊攻击,用铜链kā伊缚起来,beh kā 伊带来巴比伦。尼布甲尼撒koh kā 上主殿内ê 器具带到巴比伦,hē tī 巴比伦伊ê 庙内。(全民版)」chit种记事tú好就是列王记tī chia第2节所讲ê「消灭犹大」。因为国王已经被俘掳à。

	第5到7节,约雅敬受掠了后,巴比伦王尼布甲尼撒就立伊ê kiáⁿ约雅斤继位。列王记作者tī chia讲,埃及已经无力thang帮助伊过去所统辖ê国家、部落、族群。换句话讲,已经无可能koh来帮助犹大à。

经文:

列王纪下 24:8-24:16

注释:

Chit段经文是描写约雅敬ê kiáⁿ约雅斤治理之下ê犹大。历代志下第三十六章9到10节简单ê记载伊ê事迹。

第8到9节,约雅斤tī十八岁ê时继位治理犹大国。时间非常短,kan-taⁿ有三个月时间而已,kah伊ê阿公约哈斯仝款。仝款ê,伊mā是带头拜偶像神明ê君王。

第10到14节,chit段经文讲述约雅斤期间,巴比伦王尼布甲尼撒koh命hō͘伊ê大将带兵来攻打耶路撒冷。围城ê时间可能就是tùi主前592年12月开始,大约围城三到四个月,tī主前597年3月中旬,占领了耶路撒冷。这是历代志下第三十六章9到10节ê经文所讲ê,围城是三个月koh十工。尼布甲尼撒王亲自来耶路撒冷,「约雅斤kah伊ê母亲、kiáⁿ、将领、王宫臣仆lóng投降了」。巴比伦王并且kā约雅斤俘掳,mā同时kā「圣殿kah王宫理所有ê财宝lóng搬到巴比伦去」。Koh khah严重ê,就是mā同时俘掳了「高官kah战士,共一万人。伊koh kā所有ê工匠kah铁匠等lóng掳行,只有留落来siōng穷苦ê人」。Chit种犹大国实质上就整chhun落来一个名ê而已。Kui个犹大王国会án-ne沦落到只chhun「siōng穷苦ê人」chit种惨况,列王记ê作者就是用「做上主看做邪恶ê事」chit句话来形容堕落ê君王带来ê结果。耶利米书tī第廿三章24到30节有记载先知耶利米对这件事ê看法。

第15到17节,巴比伦王m̄-nā是俘掳了约雅斤,mā kā伊ê「母亲、妻细姨、臣仆,kah犹大ê领袖一并带去」,chit pái是koh一pái俘掳「七千人,iáu有一千工匠kah铁匠;in lóng是善战ê勇士」,这等于讲犹大ê国防全部lóng被解除à。其实,chit时chūn ê犹大ē-sái讲是亡国à。因为chia讲「工匠kah铁匠」mā lóng hông掠去,表示chiah-ê人是战场上真重要ê「技师」,因为古代制造、修理枪、矛、盾、战车等兵器lóng是chiah-ê人。当chiah-ê人hông掠去巴比伦ê时,mā就表示犹大连制造兵器ê人才mā无了,而且chiah-ê人lóng变成巴比伦ê奴隶,只有ē-tàng替巴比伦制造兵器。

Chit时chūn,尼布甲尼撒王立约雅斤ê叔父玛雅探做犹大王,因为约雅斤族里ê人lóng被俘掠去巴比伦做人质à。仝款ê,玛雅探mā被改名成做西底家。

经文:

列王纪下 24:18-24:20

注释:

短短三节,简略地说明tī西底家执政时代,因为伊背叛巴比伦帝国,而结果是换来犹大彻底被消灭ê厄运。列王记作者维持贯有ê笔调,讲西底家「做上主看做邪恶ê事」,这是致使上帝对犹大发出大受气ê原因,决定hō͘犹大被消灭。

经文:

列王纪下 25:1-25:7

注释:

Chit章经文记载有关耶路撒冷城终其尾tī主前586年被巴比伦帝国军队攻破,犹大ê以色列人民koh一pái hông掠去做奴隶,圣殿被焚毁。Á巴比伦皇帝尼布甲尼撒任命ê总督基大利却遇tio̍h暗刣。Chiah-ê记事mā同时记载tī历代志下第三十六章13到21节,m̄-koh简略了真chē。反tńg tī有关耶路撒冷圣殿被焚毁、犹大ê以色列人民hông掠去做奴隶ê记事顶面,耶利米书第五十二章12到33节有详细ê记载,而且有关总督基大利被暗刣ê事件上,耶利米书第四十章7节到第四十一章有真详细ê记载。历代志下第三十六章22到23节,则记载一段真重要ê资料,是关系波斯皇帝塞鲁士皇帝登基,随时下令tio̍h tháu放受掠tī巴比伦做奴隶ê以色列人民。

Chit段经文是记载巴比伦帝国皇帝尼布甲尼撒率军来攻打耶路撒冷圣殿,tùi西底家在位ê第九年十月十日,mā就是主前588年,围城长到一年六个月,一直到隔两年,mā就是主前586年ê四月九日,因为城里饥荒非常严重,人民无粮食,其实就是城不攻自破,就án-ne,犹大亡国。

第1到2节,chia一起头就讲「西底家背叛巴比伦王尼布甲尼撒」,为甚么伊beh背叛巴比伦?这真可能是kah当时埃及ê态度有关。主前596年当西底家登基做王ê时,伊bat宣誓beh效忠巴比伦,而巴比伦为tio̍h确保西底家真正效忠于伊,iáu俘虏了「一kóa显要作人质」(参考以西结书十七:13),而这siōng重要ê人质中,就是约雅斤王,而且kah伊同时被掠到巴比伦去ê iáu有伊ê母亲、妻细姨、一大堆王室ê重臣、善战ê勇士,以及犹大拥有才华ê匠人等八千人(参考列王记下廿四:15—16)。西底家原本是约雅斤ê叔父,名叫玛探雅,被尼布甲尼撒设立为王ê时,改伊ê名叫西底家。伊tī登基ê时iáu bat差派了沙番ê kiáⁿ以利亚萨kah希勒家ê kiáⁿ基玛利当特使,前往巴比伦晋见尼布甲尼撒王(参考耶利米书廿九:3),表示绝对忠诚顺服。

西底家ê态度会改变,并m̄是chit-má chiah开始,早tī伊执政第四年,mā就是主前593年,伊就bat暗中邀请以东、摩押、亚扪、泰尔,kah西顿等外交使节tī耶路撒冷开会,密谋反叛巴比伦ê联盟大事。M̄-koh五年了后,伊利用埃及发动反抗巴比伦ê时刻,趁机会反叛巴比伦,西底家真正认为埃及是可靠ê。根据耶利米书第三十七章5节、11节ê记载,当巴比伦军队围困耶路撒冷ê时,埃及确实bat出兵来救援,巴比伦王一听tio̍h,就马上撤军tńg去。Chit种经验hō͘西底家听从身边幕僚ê建言,ài伊赶紧趁此机会脱离巴比伦,m̄听从先知耶利米ê苦劝,ài伊投降。因为án-ne,当主前588年十月十日,巴比伦军队koh一pái围攻耶路撒冷ê时,而且一直围困到主前586年四月九日,前后一年六个月ê时间,埃及m̄-nā无出兵来相救;á是bat出兵,m̄-koh被巴比伦军队tī途中拦截(参考第6节ê巴比伦王尼布甲尼撒亲自守tiâu利比拉据点),而且bat表示beh联合起来同时反叛巴比伦ê以东等国,并无如约所讲ê,同时出兵。Á以东iáu趁巴比伦帝国军队攻破耶路撒冷城ê时,城内ê人民逃离出来,in iáu趁火抢劫,而且掠tiâu逃亡者交hō͘巴比伦军队(参考诗篇一三七:7,俄巴底亚书第12到14节)。就án-ne,耶路撒冷城终其尾被攻破。

第3节,chit节真清楚讲出城门会phah开ê原因是粮食严重缺乏,甚至传出人民交换gín-á煮来食(参考耶利米哀歌四:3—10)。可见粮荒ê严重已经非笔墨所ē-tàng形容。

第4到5节,tī chiah-ni̍h严重ê饥荒威胁下,守军就会弃城逃走。西底家mā带家眷跟tòe逃走。M̄-koh tī逃到耶利哥附近ê平原ê时被巴比伦军队追上掠,kah伊同齐逃亡ê军人lóng离开伊,各自散à。

第6到7节,为tio̍h beh彻底消除犹大以色列人民一再谋划反叛ê事,巴比伦皇帝ê做法真彻底,就是kā耶路撒冷—chit座以色列人民看做政治、经济、宗教等中心城市hō͘摧毁殆尽,同时kā以色列人民数百年来看做siōng重要ê信仰中心—耶路撒冷圣殿—mā hō͘完全摧毁烧pháiⁿ。同时当tio̍h西底家ê面前kā伊ê kiáⁿ刣死,而伊家己则被挖出目睭,然后被掠到巴比伦去。

Chit-ê巴比伦军队围城ê「十月十日」,后来成做以色列人民列为每年禁食ê记念日之一(参考撒迦利亚书八:19)。

经文:

列王纪下 25:8-25:21

注释:

Chit段经文是描写耶路撒冷圣殿被摧毁,以及犹大人民hông掠去巴比伦做奴隶ê记事。耶利米书第五十二章12到34节有koh khah详细ê记事。

第8到12节,这是发生tī巴比伦皇帝尼布甲尼撒执政ê第十九年,mā就是主前586年五月十日,mā就是耶路撒冷城被破一个月后,巴比伦军队ê司令官尼布撒拉旦放火烧毁「圣殿、王宫,kah一切达官贵人ê房屋,然后kā thang掠tio̍h ê人lóng俘掳准备带到巴比伦去做奴隶,只「Kā一kóa siōng穷苦ê人留tī犹大,叫in tī葡萄园kah田里工作」。

早tī约雅斤ê时期,巴比伦王已经俘虏了一万八千个犹大人民去做奴隶,而且in差不多lóng是重要ê人物,「lóng是善战ê勇士」(参考廿四:14—16),taⁿ尼布甲尼撒王koh kā「hiah-ê chhun落来ê匠人kah投降巴比伦ê人lóng掠到巴比伦去」,chit时ê耶路撒冷城差不多已成做废墟。

第13到17节,chit段经文描述巴比伦军队摧毁圣殿ê情形,就是kā所有用来敬拜上帝ê一切器皿lóng带走。就án-ne,所罗门所建造起来非常富丽堂皇ê耶路撒冷圣殿,以及皇宫,tī一夕之间,完全被摧毁à。Ná亲像当年上帝对所罗门王所讲ê:「设使lín á 是lín ê kiáⁿ 孙,oa̍t-tńg 身无tòe 我,无守我赏赐 hō͘ lín ê 诫命 kah 律例,去服事别ê 神明,来kā 伊敬拜,我就beh tùi我赏赐 hō͘ in ê 地剪除以色列,而且我为家己ê 名所分别做圣ê chit 间殿,mā beh tùi 我 ê 面前 kā 伊弃 sak,hō͘ 以色列人tī 万国中做话柄,受讥刺。Chit 间殿虽然真koân,将来经过ê 人会tio̍h 惊kah gāng 去,koh 耻笑, 讲:『上主ná会án-ne 款待chit-ê 地,chit 间殿?』(全民版)」(列王记上九:6—8)chit种警语taⁿ mā应验ā,理由真简单,就是弃sak上帝,bē记得上帝chiah是in性命ê救主。

Chit-ê「五月七日」,巴比伦军队攻入耶路撒冷城ê日子,mā成做禁食记念日(参考撒迦利亚书八:19)。

第18到21节,chia讲巴比伦大将军mā同时kā大祭司西莱雅kah副祭司西番雅,以及「圣殿ê三个重要官员」mā掳行,ē-sái讲是并无讲出chit三个重要官员是甚么人。Chit-ê大祭司西莱雅,就是后来kah以色列人民回乡重建家园以斯拉ê老父(参考以斯拉记七:1)。Chia真清楚指出chit pái巴比伦大将军所掠去ê人,lóng是有代表性ê人物。M̄-koh chiah-ê有代表性ê人物并m̄是去巴比伦做奴隶,却是被带到巴比伦王尼布甲尼撒面前处死,koh tī处死chìn前还hō͘ in严厉ê凌虐、鞭phah等,chiah-ê lóng是beh hō͘犹大人民心生惊惶,m̄敢koh再反叛。第21节b简单ê一句「án-ne,犹大人民受掠,离开本国。」清楚说明犹大tùi án-ne亡国。时间就是主前586年。

主前721年北国以色列被消灭,然后tī主前621年,亚述被巴比伦消灭,án-ne,hō͘会得thang色列人民lóng tī巴比伦帝国统治之下,成做该国ê奴隶,一直到主前538年,波斯帝国兴起phah败巴比伦,in chiah得tio̍h机会tńg去故乡重建家园。

经文:

列王纪下 25:22-25:30

注释:

Chit段经文有两件记事,一是记载巴比伦皇帝尼布甲尼撒任命管理犹大ê总督基大利被谋刣ê事件,以及以前被掠到巴比伦做人质ê犹大王约雅斤被tháu放,m̄-koh继续留tī巴比伦王宫做人质ê情景。

有关基大利被杀害ê记事,mā记载tī耶利米书第四十章7节到第四十一章。Á约雅斤被tháu放留tī巴比伦王宫ê记事,则记载tī耶利米书第五十二章31到34节。

第22到24节,会任命亚希甘ê kiáⁿ基大利为总督,真可能是因为亚希甘是支持先知耶利米而且救过先知耶利米(参考耶利米书廿六:24)。Koh讲,基大利mā是贵族出身,阿公沙番就bat当过约西亚王时代ê王室书记(参考列王记下廿二:3)。Á沙番就是极力推动宗教改革ê主要策划者之一。可惜ê是,当伊被任命为亡国了后ê犹大总督ê时,一阵死硬派ê人(现代用语kā它称做「鹰派」,主张kah埃及联合继续kah巴比伦对抗者)就来投靠。当然基大利真清楚chiah-ê人ê背景,就鼓励in留tī故乡,m̄-thang去埃及,只要「服事巴比伦王,一切lóng会顺利」。照耶利米书第四十章10节ê记载,基大利甚至允准in继续留tī原本ê故乡城镇,thang享受丰富ê收入,保留财产bē受tio̍h任何ê损伤。可惜这并m̄是chiah-ê人想beh ê。

第25到26节,结果就tī基大利担任总督无久,王室有一个少年一代名叫以实玛利ê人,带十个人来到米斯巴,利用晋见基大利ê机会,kā伊刺杀,连当时kah基大利做伙ê「以色列人kah巴比伦人」mā同齐杀害,结果却因为án-ne,害得koh-khah chē ê以色列人民一定tio̍h逃走去埃及避难,免得受tio̍h巴比伦王ê究责、报复。

若是tùi耶利米书第四十章13节到第四十一章18节ê记事来看,就会发见在这chìn前,bat有约哈难来kā基大利讲chit件暗刣ê消息,并hō͘伊知影策划chit件事kah亚扪王有关系。In希望基大利先下手反制,m̄-koh chit种建议被基大利tńg来绝à。基大利甚至ài in bē-tàng冤枉以实玛利。无想tio̍h,tú亲像约哈难所讲ê,当以实玛利进宫去晋见基大利,而且受tio̍h基大利诚恳地接待,同齐食饭ê时,趁机会kā基大利杀害,mā刣死所有在场ê以色列人民kah巴比伦军人。而且mā讲逃去埃及避难ê人,就是想beh抢救基大利而被拒绝ê约哈难,kah伊kah其他人tùi以实玛利手中抢救出来ê,lóng因为惊被巴比伦王追杀,而逃去埃及,in lóng是支持mā拥护基大利ê人。

后来基大利被杀害ê chit工(七月)mā被列为禁食ê日子(参考撒迦利亚书八:19)。

第27到30节,chit段记事mā记载tī耶利米书第五十二章31到34节。

Chia讲尼布甲尼撒王往生后,由以未・米罗达续接为王,伊好款待约雅斤,tùi监狱tháu放伊,并且礼遇伊。Á这已经是伊被掠到巴比伦做奴隶「后ê第三十七年十二月二十七日」,chit-ê时间就是主前562年3月22日到4月4日之间。伊上任继承王位,第一件事就是大赦约雅斤,hō͘约雅斤tùi监牢中出来,伊成自由身,并且「终生kah巴比伦王同桌进餐」,mā同时thang领取王室hō͘ in ê生活费用。

重新查询