重新查询
经文:

历代志上 1:1-1:27

注释:

Tùi第一章开始一直到第九章lóng是族谱。Chit段族谱mā是圣经中siōng长篇幅ê。Á chit份族谱开始就是tùi亚当写起,直到以色列民族全部沦落tī巴比伦做奴隶,以及in koh再tùi巴比伦回乡,chiah-ê人lóng是一脉相承落来ê。这说明一件重要ê信息:tùi被拣选到受掠,koh再tùi被掠到被tháu放回乡,lóng tī上帝ê计画中进行。另外一方面,以色列人民非常重视族谱,因为族谱是表达性命ê延续,而且非常有规矩秩序,chit对一个tùi奴隶tńg去已成废墟ê家园中beh重建ê民族来讲,mā是teh chhōe一个新ê「秩序」ê方式,是非常重要ê出发点。Á kui个族谱结构就是用大卫王朝ê体系为底,因为大卫是出tī犹大ê kiáⁿ孙,mā因为án-ne,犹大ê族谱真自然tek就占有重要ê位置。Mā因为是大卫王朝ê系统,因为án-ne就hō͘人认为chiah-ê资料lóng是出tī「官方」ê观点。

Chit章族谱是tùi亚当开始,直到以东(以扫ê kiáⁿ孙)结束,这mā teh表明上帝所关顾ê对象,其实并m̄是只有以色列民族,却是世间所有ê族群,lóng是上帝所关心ê对象。以色列民族(雅各ê kiáⁿ孙)kah其他ê民族lóng仝款,无比较特别。只是上帝beh透过以色列民族来说明上帝拣选kah拯救ê疼。

Chit段经文ē-sái讲是根据创世记ê资料编辑ê族谱。Tī编辑上有一个特色,就是先tùi雅弗、含ê kiáⁿ孙讲起,然后chiah讲闪族ê。仝款ê,tī第28节以后,tī闪族ê族谱是先tùi以实玛利、以扫等等chiah-ê属tī旁系ê族谱讲起,然后chiah讲犹大ê。

第1到4节,chit份族谱kah创世记第五章有关系,m̄-koh却是简略了真chē。Tī chit段族谱中,虽然是tùi亚当开始,m̄-koh却无提起该隐kah亚伯,却是直接就提塞特。这可能kah第四章24节所讲ê彼此残杀,因为án-ne,m̄是上帝所欢喜,结果消灭à。上帝后来决定hō͘亚当再生下一个kiáⁿ,名叫「塞特」,而当塞特生「以挪士」了后,创世记作者hō͘ chit-ê名下了一个非常重要ê意义,就是「人开始求告『耶和华』ê名」。

第5到7节,chit段记载挪亚ê三个kiáⁿ之族谱,而且是先tùi siōng小ê雅弗chit段族谱开始,这也kah创世记第十章有关挪亚族谱ê排序仝款,lóng是tùi雅弗(参考创世记十:2—4)开始写起。仝款ê mā只有歌篾kah雅完有记录落来in ê kiáⁿ孙。

第8到16节,chit段经文是关系挪亚第二个kiáⁿ含ê后代。Chit份族谱kah创世记第十章6到20节记载ê仝款。Chia mā是仝款,tī含ê四个kiáⁿ中间,只有「古实」、「埃及」,kah「迦南」有记落来in ê后代名。

第17到23节,chit段族谱是关系闪ê kiáⁿ孙。chit-ê族谱mā thang对照创世记第十章22到29节。创世记作者特别注明闪族就是「希伯」kiáⁿ孙ê祖先。Chit-ê「希伯」就是后来希伯来人ê祖先无论是tī chia á是tī创世记,lóng有强调讲希伯有两个kiáⁿ,其中有一名叫法勒,chit-ê名表示分散ê意思。因为tī伊ê时代,kiáⁿ孙无koh集中,却是分散开来到各地khiā起。

第24到27节,chia讲tùi「闪到亚伯兰」,共计是十代。Tī创世记第十一章10到26节中,有真详细记载chiah-ê世代在世间ê时间表,而且ē-tàng发见存活ê年限一代比一代减少,tùi闪ê六百岁,到亚伯兰(亚伯拉罕),就只chhun一百七十五岁(参考创世记廿五:7)而已。

经文:

历代志上 1:28-1:54

注释:

Chit段经文是关系亚伯拉罕kiáⁿ孙中,hiah-ê旁系ê kiáⁿ孙,包括有以实玛利、以扫、西珥、以东等kiáⁿ孙ê族谱。

第28到31节,chit段经文是关系亚伯拉罕ê两个kiáⁿ以实玛利kah以撒。Chia先记落来以实玛利,伊kah雅各lóng有十二个kiáⁿ,后来mā lóng成做部族ê酋长。这是kah上帝ê赐福有密切关系(参考创世记十七:20)。

第32到33节,这是亚伯拉罕ê细姨基土拉,伊为亚伯拉罕生六个kiáⁿ,ē-sái讲是亚伯拉罕为tio̍h beh减少纠纷,分配给in财产了后,就beh伊带kiáⁿ离开以撒(参考创世记廿五:1—6)。

第34到37节,chit段记载亚伯拉罕ê孙á以扫,mā是用撒ê大kiáⁿ ê kiáⁿ孙。Chit段族谱thang参考创世记第三十六章1到19节。Tī创世记有真详细ê记落来族谱名单,tī chia只简略地绍介伊ê kiáⁿ孙是hiah-ê部族ê祖先。第36节有点á oh得理解,根据创世记第三十六章12节:「Têng-la̍p是以扫ê kiáⁿ 以利法ê 细姨,她kā 以利法生亚玛力。Chiah-ê 是以扫 ê bó͘ 亚大 ê kiáⁿ孙。(全民版)」而chia soah讲以利法是亭纳、亚玛力各部族ê祖先。显然有真大ê差别。

第38到42节,chit段经文是西珥ê kiáⁿ孙,chit段经文mā thang参考创世记第三十六章20到30节。Kā西珥列入tī chia,会hō͘人认为是以扫ê kiáⁿ孙,比较可能ê原因,是tī创世记第三十六章9节ê资料,已经teh暗示以扫ê后代bat统治chit-ê地区,也kah chia ê人通婚ê缘故。

第43到54节,chit段经文是讲tio̍h关系以东ê kiáⁿ孙。Thang参考创世记第三十六章31到43节ê资料。第43节ē-sái讲是真特别ê一节,说明以东iáu未君王以前,in lóng被其他族ê人所统治,这mā表示in已经kah当地真chē部落、族群通婚已经真频繁。

经文:

历代志上 2:1-2:8

注释:

Tùi第二章开始直到第九章,小khóa注意一看就koh khah明显了,主要lóng是用犹大kiáⁿ孙所产生ê大卫家族为主轴所留落来ê族谱。

Chit份族谱主要就是tùi雅各讲tio̍h法勒斯ê希斯仑,然后beh tùi希斯仑ê kiáⁿ兰续接到耶西,准备接落去绍介耶西ê kiáⁿ大卫。

第1到2节,这是雅各ê kiáⁿ名单,thang参考创世记第三十五23到26节。

第3到4节,这是犹大ê五个kiáⁿ。头前三个是犹大kah bó͘「巴书亚」,tī创世记第三十八章2节是用「书亚ê cha-bó͘-kiáⁿ」。Chit-ê bó͘为伊生珥、俄南、示拉等。Chia讲「珥非常邪恶」,chit句话mā是引用创世记第三十八章7节。M̄-koh圣经作者并无说明伊做甚么邪恶ê事。Koh讲,创世记第三十八章记载ê,m̄-nā是「珥非常邪恶」而已,连「俄南」mā是仝款,无愿意尽兄弟ê责任,而且有贪婪ê心,结果mā受tio̍h上帝ê责罚死去。另外有两个kiáⁿ叫法勒斯kah谢拉,in lóng是因为犹大kah新妇她玛teh乱伦之下生落来ê kiáⁿ。

第5到8节,chit段经文是记载有关法勒斯kah谢拉ê下一代。Tī第7节特别提起有关「亚干」ê事件,thang参考约书亚记第七章18到26节ê记载,事件是发生tī约书亚chhōa以色列人民攻打耶利哥城ê时chūn。亚干因为贪心,致使上帝受气。结果造成以色列人民tī攻打艾城ê时chūn惨败,chit件事后来被发见是因为亚干私藏战利品引起ê结果,因为án-ne,约书亚kā伊判处死刑,民众用石头kā伊kah伊ê全家phah死,并且用火烧毁伊所有ê物件。

经文:

历代志上 2:9-2:17

注释:

Chit段经文是关系大卫家族ê族谱,而且tùi希斯仑开始讲起。

第9到12节,chia讲希斯仑是法勒斯ê kiáⁿ,伊有三个kiáⁿ,其中有一位兰,而tùi chit-ê兰到耶西,chit份族谱可能就是出tī路得记第四章18到22节ê资料。耶西就是大卫ê老父。

第13到17节,chit段经文thang看tio̍h耶西有七个kiáⁿ,其中大卫是siōng小ê一个。另外有两个cha-bó͘-kiáⁿ,其中一位洗璐雅,伊是约押、亚比筛、亚撒乌ê母亲。伊ê chit三个kiáⁿ lóng是大卫身边ê左右大将,特别是约押。M̄-koh tī大卫临终前特别交带所罗门,一定bē-tàng hō͘约押「善终」,因为伊杀害无辜ê性命,却hō͘大卫承受痛苦(参考列王记上二:5—6)。Á第17节ê亚玛撒原本mā是大卫ê外甥,大卫bat派伊取代约押担任大元帅,结果却被约押利用机会杀害(参考撒母耳记下十九:13、二十:9—10)。

经文:

历代志上 2:18-2:24

注释:

Chit段经文是有关迦勒ê kiáⁿ孙之族谱,m̄-koh mā夹tio̍h in父亲希斯仑ê另外一部分族谱。

第18到20节,chia siōng重要ê族谱名单中,就是beh绍介比撒列,伊就是hō͘上帝ê灵充满,聪明koh有才智、技巧,ē-tàng做各种工艺,因为án-ne,tī伊ê主导下,摩西时代圣幕ê建造就是出tī伊ê杰作(参考出埃及记第三十一:1—11)。Mā因为án-ne,比撒列ê祖先迦勒就tī族谱中占有极大位置(参考第42到55节)。

第21到24节,chit段经文koh一pái提起希斯仑tī六十岁ê时koh娶一个bó͘。非常重要ê一项,就是tī chia提起希斯仑有一个孙á睚珥,讲伊bat tī基列境内统治过「二十三座城」,ē-sái讲是对照士师记第十章4节ê记载,是统治三十座城,甚至城市ê名mā是用睚珥号名。

经文:

历代志上 2:25-2:41

注释:

Chit段经文是关系耶拉篾ê kiáⁿ孙族谱。其实在chit段经文中有两份族谱,一是第25到33节属tī兰ê系统。二是第34到41节是示珊ê族谱。

第25到33节,tī chit段经文中提起耶拉篾娶两个bó͘,共生六个kiáⁿ。值得注意ê是,chia开始就讲「耶拉篾有五个kiáⁿ」,然后koh讲「耶拉篾ê另外一个bó͘叫亚伊拉」,却无讲出第一个bó͘ ê名。然后tī第33结束ê时,koh讲「以上lóng是耶拉篾ê后代」。这看起来就真清楚自成一个族谱系统。

第34到41节,chit份族谱非常特别,特别提起示珊因为只有cha-bó͘-kiáⁿ,所以伊kā cha-bó͘-kiáⁿ嫁hō͘厝里ê一个埃及奴仆耶哈。M̄-koh chit份族谱只有出现tī chia,tī圣经中并无提起chiah-ê族谱ê事迹。
经文:

历代志上 2:42-2:55

注释:

Chit份族谱是属tī迦勒ê kiáⁿ孙。伊是希斯仑siōng小ê kiáⁿ。Chit份族谱有一个特色,就是kā地名kah人名夹杂放做伙讲述,提起某某人开创了某一个城。

第42到45节,chia并无提起迦勒ê bó͘ ê名,只直接提起伊ê kiáⁿ kah孙á ê名。

第46到47节,chia却kā迦勒ê细姨以法ê名写出来。Chit-ê细姨为迦勒生三个kiáⁿ。

第48到49节,这是另外一个细姨名叫玛迦所生ê四个kiáⁿ名单,并且tī chia特别提起「示法开创了抹比拿 kah基比亚城」。Chia mā特别提起迦勒iáu生一个cha-bó͘-kiáⁿ名叫押撒。

第50到51节,chit段经文主要是「户珥」ê族谱。伊是迦勒ê另外一个宗族kiáⁿ孙,是迦勒kah bó͘以法伊所生ê。户珥有三个kiáⁿ,chit三个kiáⁿ lóng开创了城镇。包括伊ê大kiáⁿ朔巴开创了「基列・耶琳」,第二kiáⁿ萨玛开创了「伯利恒」,第三kiáⁿ哈勒开创了「伯・迦得」等。

第52到54节,chit三节特别提起朔巴ê kiáⁿ孙,以及萨玛ê kiáⁿ孙族群。

第55节,chia特别提起「特拉族人、示米押族人,kah苏甲族人」等这三族,可能分别担任tio̍h诵读、抄写、校对等工作,teh代表文士阶级。Chia mā特别提起chit三种族群是「基尼人kah利甲人通婚ê后代」。应该讲基尼人原本并m̄是雅各ê kiáⁿ孙,却是外族人。后来因为受tio̍h同化而加入犹大支派。

经文:

历代志上 3:1-3:9

注释:

Chit章记载ê lóng是大卫ê kiáⁿ孙。名单ê来源kah撒母耳记下第三章2到5节有关。Mā tùi chit份族谱名单,thang看tio̍h大卫娶ê bó͘ kah细姨mā bē少。

Koh讲,mā thang án-ne了解:大卫就是以色列人民siōng期待看见ê一个标准形象,mā因为án-ne,伊ê族谱就成做犹大家谱ê主轴,chit点tùi chit章经文mā thang看出来。Chit章ê族谱mā是延续第二章10到17节。Thang kā chit章分做三个段落来看,一是大卫ê厝(第1到9节);二是以色列君王(第10到16节);三是hō͘掳tńg来归后ê家族谱系(第17到24节)。

这经文是记载大卫tī希伯仑被膏立为王ê时,伊ê bó͘-kiáⁿ名单,以及后来伊当全以色列民族ê王后,tī耶路撒冷出世ê gín-á名单。

第1到4节a,chit段经文记载大卫tī希伯仑时代,所娶ê 妻妾所生ê六个kiáⁿ,chit份名单对照撒母耳记下第三章到5节来看,就会发见有kóa差别。

Chia讲第二个kiáⁿ是「但以利」,m̄-koh tī撒母耳记下写ê是「基利押」,而且kah迦密人拿八ê遗孀亚比该所生ê,kah历代志chia所讲ê「母亲是玛迦,基述王达买ê cha-bó͘-kiáⁿ」真无相仝。

Koh讲,chia强调大卫tī希伯仑生chit六个kiáⁿ,hit时伊tī希伯仑统治七年半ê时间,北部是由扫罗ê kiáⁿ他施波设所统治tio̍h,m̄-koh kan-taⁿ两年,后来就因为他施波设ê手下大将押尼珥投靠大卫,而瓦解了北pêng政权,大卫因为án-ne成做全以色列民族ê统治者,mā kā政权中心转移到耶路撒冷去(参考撒母耳记下第三到五章)。

第4b到9节,chit段经文是tùi大卫tī耶路撒冷统治三十三年讲起,tī he段时间里,伊mā有娶bó͘生kiáⁿ。作者讲伊大部分ê kiáⁿ lóng是tī耶路撒冷执政期间生,siōng出名ê一个细姨就是拔示芭,he是大卫犯淫乱罪ê细姨,生所罗门,后来继任大卫统治以色列民族。

Chia讲拔示芭替大卫生四个kiáⁿ。另外iáu有九个kiáⁿ,就无写出chiah-ê kiáⁿ ê母亲是甚么人。Á值得注意ê是tī第9节加上一句讲:「大卫iáu有tùi妃嫔所生ê kiáⁿ。伊mā有一个cha-bó͘-kiáⁿ,名叫她玛。」这并m̄是讲伊只有她玛一个cha-bó͘-kiáⁿ,却是chit-ê她玛kah押沙龙是同母,因为被暗嫩(大卫ê大kiáⁿ)强暴并且遗弃,押沙龙为tio̍h替小妹出气,刣死了暗嫩。换句话讲,写出她玛ê名,是因为伊发生chit件受辱ê事。

Tùi chia,就ē-tàng看出大卫确实是娶真chē bó͘ kah细姨,tùi chia ē-tàng看出而且明白撒母耳记下第十二章1到15节a记载先知拿单去对谴责大卫ê话ê背景。

经文:

历代志上 3:10-3:16

注释:

Chit段经文是描述犹大王国历代君王ê名单,而且tùi所罗门王开始到最后ê一位西底家。Chit段族谱tú好反映出以色列王国tùi siōng兴盛到亡国,koh再到被掠到巴比伦ê历程。

第10到11节,所罗门死后无jōa久,就因为kiáⁿ罗波安错误ê政策,致使以色列王国分裂做做为北国以色列,南国犹大。罗波安只有统治南国犹大而已。Á伊往生后,就是kiáⁿ亚比雅继位,续落来是亚撒,而后是约沙法、约兰、亚哈谢,续落来是约阿施。

第12到16节,tùi历代志下第廿二章9节thang看tio̍h chit种一句话:「亚哈谢家无留落来一个ē-tàng保全王位ê人。」因为án-ne,续接者是伊ê同父异母ê小妹约示芭kā亚哈谢siōng幼年ê kiáⁿ约阿施tùi王宫内救出来,藏tī耶路撒冷圣殿中长到六年,到第七年chiah正式hō͘约阿施继位执政。

续接王位ê是亚玛谢、亚撒利雅、约坦、亚哈斯、希西家、玛拿西、亚们、约西亚、约哈斯。续接约哈斯ê是约雅敬,伊是约哈斯ê兄哥以利亚敬,m̄-koh被埃及国王尼哥hō͘改名叫约雅敬。然后由约雅敬ê kiáⁿ约雅斤继任,m̄-koh伊被巴比伦王掠去做人质,改由伊a叔西底家继任为王。

第15节ê「约哈难」,tī圣经中其他地方都无提起。伊真可能是「约哈斯」ê笔误,照列王记下第廿三章30节伊是约西亚ê kiáⁿ。

经文:

历代志上 3:17-3:24

注释:

Chit段经文是亡国了后tī巴比伦时代,以及tńg来国内后ê族群发展。特别是tī约雅斤了后,就无所谓继承老父ê「王位」ê情形发生。

第17到20节,chit段经文中ê第19节提起比大雅有两个kiáⁿ,其中一个名叫「所罗巴伯」,伊就是tùi巴比伦回乡运动中真重要ê干部之一。Tī以斯拉记第五章2节讲伊是「撒拉铁ê kiáⁿ」,这是有可能因为兄哥撒拉铁早逝,比大雅娶兄嫂ê关系。

第21到24节,chiah-ê lóng是回乡了后ê族谱名单,主要teh说明犹大支族ê人回乡者众,mā因为án-ne以色列民族往往hông称做「犹大人民」。因为其他支族ê人差不多m̄是被卖为奴,就是逃走到附近各国,甚至隐姓埋名à。

经文:

历代志上 4:1-4:10

注释:

Ná亲像头前所讲ê,因为tńg去故乡迦南重整家园ê用犹大支族ê人数siōng chē,真自然tek,kui个以色列民族ê中心,就tī犹大支族。因为án-ne,作者tī chit章中,开始绍介ê,就是tùi犹大支族ê族谱开始,而且绍介ê非常详细(第1到23节)。了后,tùi第24到43节是绍介西缅支族ê族谱。

M̄-koh会用犹大为首,mā可能是因为吕便kah老父雅各ê细姨辟拉上床(参考创世记三十五:22),hō͘ 雅各取消大kiáⁿ ê继承权(参考创世记四十九:4),排行第二ê西缅kah第三ê利未共同策划大屠杀示剑城所有cha-po͘人ê事件,引起雅各非常ê受气,诅咒了chit两个兄弟(参考创世记四十九:5—7),tùi án-ne改由排行第四ê犹大取代。Thang是án-ne iáu是有疑问。因为án-ne,有另外一种讲法,认为会先提起西缅支族,是因为西缅支族kah犹大支族是tī仝一个区域,而且后来mā是历代志作者写chit份族谱ê时chūn,西缅支族已经被犹大支族所并入à。讲白些,就是ná亲像雅各诅咒ê时所讲ê「in会分散tī以色列全境」、「散居tī以色列人中间」(参考创世记四十九:7)。

Tùi第1到23节chit份犹大族谱,thang看出官方资料ê特色,因为tī其它ê经册中都无chit份资料,只出现tī chia。

第1到2节,一开始就讲犹大有五个kiáⁿ,siōng小ê是朔巴,续落来就是绍介朔巴ê kiáⁿ孙。M̄-koh tio̍h注意chia写「迦米」,应该是迦勒chiah-tio̍h。

第3到4节,chit段族谱开始,mā会绍介人物kah in所开创ê城镇,mā就是人名kah城市ê名相叠。其中伯利恒城就是户珥ê后代开创ê,而比努伊勒则开创基多城,而以谢珥开创了户沙城。

第5到8节,chit段经文绍介提哥亚城ê开拓者亚施户ê族谱。

第9到10节,chia讲有一个人名叫「雅比斯」,chit-ê名tī希伯来文是「痛苦」ê意思。伊ê母亲替伊取chit-ê名,tú好说明伊出世ê时遭遇ê苦难,当时ê人lóng认为需要改名chiah ē-tàng改变性命ê结果。M̄-koh,雅比斯却直接向上帝祈祷,结果上帝听伊ê祈祷。这说明圣经作者ê观点:tī苦难中,向上帝祈求,必得tio̍h上帝ê垂听。

(几年前,有一本真轰动ê册,名叫《雅比斯ê祈祷》,就是teh kā读者讲,只要向上帝祈求,上帝lóng会垂听,照你所beh hō͘你。结果该册tī各地教会书房大卖。其实,chit种认知真需要重新检讨kah省思。)

经文:

历代志上 4:11-4:23

注释:

这是另外一份犹大家族ê族谱。Tī chit份族谱中ê 14节thang看tio̍h「匠人谷」ê名称,其实就是kah今á日ê「同业公会」意思仝款。

第11到12节,chia提起基绿ê kiáⁿ孙。伊ê kiáⁿ孙中有一个提欣拿 ê,是开创「拿辖城」ê人。

第13到14节,提起基纳斯ê kiáⁿ孙。大kiáⁿ俄陀聂,伊是第一位士师(参考士师记一:13、三:9—11),tī以色列中享受极高ê荣誉。Á约押则「匠人谷」ê开创人,伊集合了所有ê匠人同齐,真有现代化ê思维。

第15节,chia提起耶孚尼ê迦勒,伊是犹大支族派出去勘查迦南地ê勇士(参考民数记十三:5),就是伊kah约书亚两人主张tio̍h进兵迦南地。结果tùi埃及出来ê人中间,只有in两人达tio̍h愿望地进入迦南地,其余ê人lóng死tī旷野(参考约书亚记十四:30)。

第16到20节,chit份族谱应该是属tī受掠chìn前ê。特别提起真chē城市ê开拓者,包括有益巴建立ê「以实提摩城」,雅列开拓「基多城」,希伯开创「梭哥城」,耶古铁开创「撒挪亚城」等。

第21到23节,chia特别提起示拉chit-ê宗族ê后代。Tùi chit段族谱mā看出早期中东地带ê社会型态,就是m̄-nā会以家族kah地域关系形成一个社区,mā会汇集仝款技能者形成一个社区。Ná亲像第14节提起ê「匠人谷」仝款。Tī chit段经文中,有出现「伯・亚实比城芝麻纱ê宗族」,这已经讲出hit-ê城就是一个纺织业ê城市。Á tī第23节,则讲出烧窑业者就会khiā起tī靠近土矿区域,自然tek就会形成一个特区。古早时án-ne,现今ê社会mā不例外,就ná亲像工业区、矿区等等。

经文:

历代志上 4:24-4:43

注释:

Chit段经文是记载西缅ê后代。Tùi chit段族谱记录mā thang对照创世记第四十六章10节;出埃及记第六章15节;民数记第廿六章12到13节等等。

第24到27节,chit段经文是西缅ê儿孙。特别tio̍h注意ê是第27节,chia讲「西缅支族无亲像犹大支族hiah-ni̍h人丁旺盛」chit句话,其实chit句话说明一个事实,ná亲像头前已经有提起过ê,西缅支族后来被并入了犹大支族中,因为in有真chē kiáⁿ孙lóng是khiā起tī犹大ê土地顶面。

Tī chit段经文中,siōng需要注意ê是第25节ê「少罗」,chia记载kúi-nā世代ê kiáⁿ孙,mā thang看出少罗这宗族可能是西缅支族中siōng强壮ê一个家族。

第28到33节,chit段经文thang参考约书亚记第十五章26到32、42节、第十九章2到9节,以及尼希米记第十一章25到29节等等处经文ê资料,就thang发见犹大支族后来有真chē人lóng进入西缅支族ê区域、村镇khiā起,而犹大支族庞大,无形中就kā西缅支族hō͘弱化到渐渐没落、消失。

第34到43节,chit段经文是关系「宗族族长领袖ê名」。

Tī chit段经文中特别指出chit支族群向西边扩展差不多到à基拉耳(基多)这区域,mā bat tī犹大希西家王时代,扩张到以东地区,并且tī hit-pêng对亚玛力人造成ê伤害。后来tī波斯帝国时代,哈曼chit位宰相就是亚玛力人,试图为祖先ê惨遭屠杀进行仝款ê报复手段(参考以斯帖记第三章)。

经文:

历代志上 5:1-5:10

注释:

Chit章记载约旦河东岸三个支族ê kiáⁿ孙名单;包括有吕便、迦得,kah半个玛拿西支族等。In会án-ne分配到约旦河东岸,是因为吕便kah迦得两个支族看见约旦河东岸ê土地适合in支族ê cheng-seⁿ牧放,而向摩西提出ê建议,要求hō͘ in ê支族mài pôaⁿ过约旦河去,后来得tio̍h摩西ê允准(参考民数记三十二:1—32)。

Chit段经文是绍介吕便支族ê族谱。作者真清楚一定tio̍h先交带为甚么teh绍介族谱ê时,无tùi大kiáⁿ吕便开始ê原因,ná亲像头前所提过ê,是kah伊kah老父ê细姨辟拉上床,被老父雅各知影了后,大大受气而诅咒ê结果。其实,tī整体以色列人民中间,吕便大kiáⁿ ê名誉并无lóng受尊崇,原因mā kah in看见约旦河东岸ê súi草原,就抢先beh得tio̍h。当时摩西是非常无欢喜ê。详细ê过程thang参考民数记第三十二章。照理讲大kiáⁿ tio̍h成做兄弟中ê领头羊,m̄-koh显然ê,吕便无chit种心胸,反tńg是抢先争土地,结果只会hō͘看bē起而已。

第1节,开始第1节真重要,chit节thang明白创世记第三十五章22节,以及创世记第四十九章1到4节ê背景。Chia讲约瑟得tio̍h了大kiáⁿ ê「权利」,chit-ê意思是teh指约瑟得tio̍h两份财产,mā隐喻tio̍h tī雅各ê眼中,约瑟chiah算是大kiáⁿ,这是根据申命记第廿一章15到17节ê规定,大kiáⁿ thang得tio̍h两份财产。Á雅各会分配给约瑟两份财产,当然是伊想用chit种方式来感谢约瑟拯救了kui个家族ê性命,chit点thang tùi创世记第四十八章5节thang看出来。

而第2节已经讲出大卫王统治kui个以色列民族有关。

第3到10节,chit段开始讲出吕便ê kiáⁿ孙,tī chit段族谱中,m̄-nā记述有关kiáⁿ孙ê名单,iáu特别提起「约珥」,m̄-koh却无提起伊ê老父是甚么人,显然伊ê族谱mā有遗失(失传)ê情形。Koh讲,作者mā提醒吕便支族ê人虽然tī扫罗王ê时代有过战绩,m̄-koh,伊ê kiáⁿ孙tī主前733年tāi先被亚述帝国所俘虏,同时受掠过去ê,包括东岸ê支族,就是迦得kah半支玛拿西ê kiáⁿ孙。有关这部分thang参考列王记下第十五章29节。而作者真清楚讲in会án-ne沦亡,是因为背叛了上帝,对上帝不忠ê缘故(第25到26节)。

Tùi第9节thang看tio̍h吕便ê kiáⁿ孙bat tī in khiā起ê约旦河东岸发达ê一阵时间,chit句:「in tī基列地有成群ê cheng-seⁿ,因为án-ne in占领了东边ê旷野,一直伸展到幼发拉底河。」讲出开始ê时,吕便支派确实真活跃,而且tī经济活动力上真强,直到扫罗时代,lóng是真强ê族群。

经文:

历代志上 5:11-5:17

注释:

Chit段是迦得ê kiáⁿ孙。Ài beh特别注意ê是第17节,作者特别提醒chit份族谱是tī犹大王约坦kah以色列王耶罗波安在位ê时期所撰写ê。犹大王约坦ê年代是tī主前750到732年时代,而耶罗波安二世ê时代,则tī主前793到753年ê时期。

第11到12节,chit两节提起迦得chit支族是分配tī吕便支族ê北pêng「巴珊地区」。Tùi阿摩司书第四章1节有提起「巴珊ê母牛」是肥美ê。表示hi̍t 所在确实是肥ê土地,草原非常适合畜牧业ê发展,莫怪chit支族ê人会想tio̍h去kah摩西讲,in留tī约旦河东岸to̍h ē-sái。Chia特别提起几个重要领袖,包括有约珥、沙番、雅tùi án-ne,kah沙法等。

第12到17节,tī chit段经文thang清楚看tio̍h迦得支族ê人khiā起地区是tī「巴珊kah基列」区域,而基列mā是非常重要ê一个区域,是盛产香料ê所在。

经文:

历代志上 5:18-5:26

注释:

Chit段经文提起有关tī约旦河东岸chit两个半支派ê战果,以及东玛拿西支族成长ê情景,kah in后来lóng因为弃sak上帝,遇tio̍h亚述ê入侵,并且kā in俘掳伊去而解体。

    第18到22节,chit段经文是关系包括吕便、迦得kah玛拿西半支族等chit两个半支族tī东岸发展ê情形。作者用「in信靠上帝,向伊祈求帮助」chit句话,来表明早期ê祖先因为出埃及、入旷野,以及后来进入迦南地,亲身体验到上帝带领ê慈爱,因为án-ne tī信仰上有真好ê见证(参考士师记二:7—8)。

Chit段经文讲in联合去攻打夏甲族人kah in ê盟国,结果是大胜凯旋,m̄-nā án-ne,iáu夺取chiah-ê盟国真chē ê战利品,包括有「五万只骆驼,二十五万只羊,两千匹驴á,koh俘虏了十万人」,这真正是非常庞大ê数目。Koh khah重要ê,是扩展了边界。

第23到24节,chit两节特别提起东玛拿西支族ê发展,确实是有得tio̍h上帝ê赐福,因为án-ne「in人口增加真紧」,mā出了真chē领袖,而且lóng是勇敢善战ê军人。

第25到26节,可惜ê是,下一代ê kiáⁿ孙并无亲像chiah-ê早期进入迦南地ê祖先hit种敬畏上帝,in tī信仰上弃sak上帝(参考士师记二:10—15)。圣经作者一再提醒,弃sak上帝等于自chhōe灭亡仝款。上帝hō͘亚述帝国入侵约旦河东岸这两支半族ê土地(参考列王记下十五:29),iáu俘虏了in远离故乡,去tòa tī「哈腊」等地(参考列王记下十七:5—6),这年代大约是tī主前733年。后来,亚述koh tùi外国迁徙真chē人民进tòa tī chiah-ê原本以色列人民khiā起ê城镇,hō͘伊通婚(参考列王记下十七:24),有所讲ê撒马利亚人出现。

经文:

历代志上 6:1-6:15

注释:

Chit章全部lóng是kah利未家族ê kiáⁿ孙有关。有一个前题小khóa注意一下,就是利未原本因为kah西缅参与屠杀示剑城ê事件(参考创世记第三十四章)而遇tio̍h雅各ê诅咒(参考创世记四十九:5—7)。后来,利未人ê kiáⁿ孙因为tī出埃及入旷野时代,「服从摩西ê命令」,刣死hiah-ê敬拜金牛ê人民(出埃及记三十二:26—30),tùi án-ne得tio̍h摩西ê祝福(参考申命记三十三:8—11)。因为án-ne,tùi原本雅各诅咒ê分散,到落尾摩西对in ê祝福,变成明显ê对照,就是in分散tī各族khiā起之地,m̄-koh却成做各族tī心灵上ê指导者,in主要ê工作是带领人民敬拜上帝,替以色列人民「赎罪」(第48到49节),mā因为chit种工作,in渐渐变成以色列社会ê意见领袖,特别是亡国tī巴比伦帝国了后,祭司ê角色扛头,而且占有非常重要ê份量,成做后来犹太人社会ê领袖。

Chit段经文是绍介利未ê家族之族谱。Mā可能是kah祭司ê资料有密切关系,因为án-ne,chit份族谱ē-sái讲是siōng详细祭司族谱。其他ê资料thang参考历代志上第九章10到12节,以及以斯拉记第七章1到5节,以及尼希米记第十一章15到24节等等。

第1到4节,chit份tùi利未到非尼哈ê族谱,ē-sái讲是tùi出埃及记第六章16到25节ê资料节录出来ê。

第5到15节,chit段族谱tùi第4节就thang清楚看tio̍h主要是teh绍介以利亚撒ê后代,mā是用撒督ê直系家族为主轴。

Tī第15节特别指出tī主前586年犹大亡国,人民hông掠去巴比伦做奴隶ê时,祭司约萨答mā tī受掠ê行列中。其实,大部分ê祭司lóng是,mā因为祭司tī奴隶之地无法度koh再维护祭祀礼仪,in转而推动「会堂」研读圣经kah祈祷ê活动。直到主前538年巴比伦亡国,波斯帝国hō͘以色列人民回乡,当犹大人民tńg来到故乡,虽然重建了圣殿,m̄-koh in犹原维护tio̍h「会堂」聚会ê方式。

经文:

历代志上 6:16-6:30

注释:

Chit段经文主要teh绍介利未ê三个kiáⁿ:革顺、哥辖、米拉利等三人ê kiáⁿ孙。

第16到19节,chit段经文是对chit三个kiáⁿ ê族谱作一个踏话头,讲in「每人lóng有kiáⁿ」,chit句话表明祭司ê kiáⁿ孙lóng有上帝ê赐福。

第20到21节,这是革顺ê族谱。

第22到28节,这是哥辖ê族谱。Tī chit段资料中,thang看tio̍h以利加拿,以及撒母耳ê出现。撒母耳是祭司mā是先知,tī以色列民族ê历史中,扮演非常重要ê角色。注意第28节,讲撒母耳有两个kiáⁿ,一个是约珥,另外一个是亚比亚,m̄-koh in两人lóng tī别是巴作士师,m̄-koh却lóng「不学老父ê模样,只顾thàn钱,收受o͘-se,不按公道判案」(参考撒母耳记上八:2—3)。这mā是致使后来以色列人民向撒母耳要求为in设立君王ê一个远因。

第29到30节,chit两节是米拉利ê族谱。

经文:

历代志上 6:31-6:48

注释:

历代志作者对圣殿ê音乐真重视,kúi-nā pái提起有关利未人tī圣殿中负责音乐ê事工,亲像tī本章第31节、第十五章16节、第十六章4到7节、第廿五章1到8节、历代志下第廿九章25到26节等等。

Chit段经文就是讲tio̍h有关圣殿歌手ê名单。

第31到32节,chia讲当大卫kā约柜引进耶路撒冷,安置tī圣幕了后,大卫王就每工派人tī圣殿中负责音乐ê事。伊用chit种方式来o-ló、歌颂上帝。

第33到38节,chia绍介第一班ê领袖,是哥辖宗族ê人希幔支族谱。

第39到43节,这是第二班领袖亚萨kah伊ê族谱,伊是革顺ê kiáⁿ孙。

第44到47节,这是第三班领袖米拉利宗族ê以探,以及伊ê族谱。

第48节讲除了tī圣幕ê音乐工作外,mā同时兼负tio̍h圣幕其他ê工作。

经文:

历代志上 6:49-6:53

注释:

Chit段经文是关系亚伦kah伊后代ê工作。

第49节,chit节提起有关亚伦后代tī圣幕中ê工作,除了供奉香火外,mā tio̍h负责献烧化祭,以及礼拜上ê一切事宜,chiah-ê lóng是照摩西所规定ê去做。尤其是办理赎罪祭,是in主要ê工作之一。
第50到53节,chit段是亚伦ê kiáⁿ孙族谱。

经文:

历代志上 6:54-6:81

注释:

Chit段经文主要teh说明利未族人khiā起ê区域。

第54到61节,chit段经文是关系亚伦kiáⁿ孙哥辖宗族分配到ê村镇。Chia特别提起亚伦后代分配到希伯仑城镇,chit-ê城是属tī庇护城。哥辖宗族tī犹大、便雅悯,以及西缅等区域内共计有十三个城镇thang khiā起,tī西玛拿西区域chit pêng有十座城thang khiā起。

第62节,这是属tī革顺分配到ê城镇,mā是十三座城。Chiah-ê城镇分别tī以萨迦、亚设、拿弗他利,m̄-koh东玛拿西境内。

第63到65节,这是属tī米拉利分配到ê十二座城镇,分别tī吕便、迦得,kah西布伦境内。

利未人除了得tio̍h城镇thang khiā起外,mā同时有草原hō͘ in,án-ne in mā thang放顾羊群供应家己生活ê需要。

第66到70节,chit段经文是关系哥辖宗族分配到ê城镇,包括有tī以法莲山区ê庇护城示剑,以及其他ê城镇kah草原,mā有一部分tī西玛拿西ê境内。

第71到76节,chit段经文说明革顺宗族分配到ê城镇kah草原,地点是tī东玛拿西、以萨迦、亚设,kah 拿弗他利等境内地区。

第77到80节,这是米拉利宗族分配到ê城镇kah草原,分别tī西布伦、吕便、迦得等境内。


经文:

历代志上 7:1-7:5

注释:

Tùi第七章1节到第八章40节是记载约旦河西岸其他六个支族ê族谱。族谱ê名有kóa所在ê记载掠准它经典ê记载有差别;亲像第七章6节有关便雅悯ê族谱,tī chia只有记载比拉、比结、耶叠等三个名,m̄-koh tī民数记第廿六章第38到39节则记载有比拉、亚实别、亚希兰、册反、户反等五个,就无比结、耶叠ê名。Á tī创世记第四十六章21节则记载便雅悯ê kiáⁿ有十个,in是:比拉、比结、亚实别、基拉、乃幔、以希、罗实、母平、户平、亚勒等。这说明一件事实:亡国后ê文士tī收集祖先ê资料ê时,有kóa已经遗失,koh tī口传上mā失去联系。另外,mā有可能其中有kóa宗族已经kah其他宗族合并à。因为án-ne,无仝ê资料来源显示出不同时代之间社会晓背景ê差别。像tī第七章chia,就是绍介tī军事行动上有战功ê人为主要对象,因为án-ne,会一再强调in是「ē-tàng作战ê战士」(第2节、第5节、第7节、第9节、第11节、第40节)。

Chit段经文是记载以萨迦ê后代族谱。Chit段族谱thang参考创世记第四十六章13节;民数记第廿六章23到25节。

第1到2节,chia写落来以萨迦ê四个kiáⁿ,m̄-koh延续记载ê只有大kiáⁿ陀拉ê kiáⁿ孙,讲陀拉有六个kiáⁿ,而且后来lóng成做「族长」,chiah-ê人tī大卫王时代lóng是「英勇ê战士」。Á紧接chit句话ê是「in ê后代有两万二千六百名」。表示chiah-ê人lóng是用ē-tàng相战ê为计算人口,而且时间lóng是tī大卫时代。

第3到5节,chit段经文是延续陀拉ê大kiáⁿ乌西,伊ê后代koh khah兴旺,m̄-nā「有真chē bó͘ kah细姨kah子女」,而且in ê「后代中有三万六千名ē-tàng作战ê战士」。然后tī第5节作一个简单ê结论,讲以萨迦支族ê族谱上,共计列了「八万七千名ē-tàng作战ê战士」。Kā chit句话对照士师记第五章15节,就会发见该支族ê首领bat率领ē-tàng相战ê勇士参与底波拉kah巴拉联合对抗迦南族ê人。

经文:

历代志上 7:6-7:13

注释:

Chit段经文是记载便雅悯支族,以及m̄-koh支族ê族谱。Chit段经文thang参考创世记第四十六章21节、23节;民数第廿六章38到43节等等。

第6到7节,有关便雅悯支族ê族谱问题,tī头前已经有提起。Kah以萨迦族谱ê差别,是chia族谱kā三个kiáⁿ:比拉、比结、耶叠,chit三个kiáⁿ ê kiáⁿ孙lóng详细记载出来。第7节记落来大kiáⁿ比拉ê kiáⁿ孙,有「两万两千零三十四名ē-tàng作战ê战士」。

第8到9节,chit段经文是比结ê kiáⁿ孙,mā是仝款有「两万零两百名ē-tàng作战ê战士」。

第10到12节a,chit段是第三个kiáⁿ耶叠ê kiáⁿ孙,mā讲这宗族有「一万七千两百名ē-tàng作战ê战士。

Tī第12节a句chia出现「册品kah户品mā属tī chit支族」,chit节tī希伯来文圣经是「以珥ê kiáⁿ册品kah户品」。Ē-sái讲是chhōe bē-tio̍h「以珥」是属tī便雅悯支族ê资料,á是有另外一种讲法,认为这两宗族是属tī便雅悯ê kiáⁿ孙。Ē-sái讲是mā另外有一种看法,认为in是属tī「但」支族ê kiáⁿ孙。

值得注意ê是,扫罗是来自便雅悯支族ê人,而大卫是来自犹大支族。Á这两支族之间mā因为统治权ê问题,彼此之间ê瓜葛bē少。因为án-ne,tī提供族谱上kah创世记ê资料会有差别,确实有耐人chhōe味ê所在。

第12节b,chia写tio̍h「m̄-koh有一个kiáⁿ户伸」。正确ê写法有可能是:「户伸是m̄-koh ê唯一ê kiáⁿ。」

因为chit支族是tī迦南地ê siōng北pêng,mā常受疏忽,mā因为án-ne,teh传承族谱上可能因为án-ne有遗珠之憾。

Chit节是记载拿弗他利支族ê名单。Chit节thang参考创世记第四十六章24节;民数记第廿六章48节。Á tī创世记kah民数记记载第四个kiáⁿ ê名是「示冷」,tī chia则写tio̍h「沙龙」。Chit两个希伯来文tī母音有点á差别,m̄-koh却有仝款ê字根。

经文:

历代志上 7:14-7:19

注释:

Chit段经文是记载玛拿西支族ê族谱。Chit份族谱thang参考民数记第廿六章29到34节,以及约书亚记第十七章1到3节。

值得注意ê,是chit支族被分做两部分,一是tī约旦河东岸,kā它称做东玛拿西支族;另外一个是tī约旦河西岸,kā它称做西玛拿西支族。而且tī历代志上第五章23到24节mā有记载东玛拿西支族ê族谱。因为án-ne,chia ê族谱应该是只有西玛拿西族谱ê。

第14到15节,chia非常特别,一开始就讲「玛拿西ê细姨」生两个kiáⁿ。这已经teh暗示,tī东玛拿西支族是bó͘所生ê kiáⁿ孙,而tī约旦河西边ê玛拿西支族则由细姨所生ê kiáⁿ孙传承落来。Á继续写落来族谱是tùi第二kiáⁿ玛吉,m̄是tùi大kiáⁿ亚斯列。

Tī第15节特别有两件事tio̍h注意,就是提起玛吉「hō͘户品kah册品各娶一个bó͘」,这读起来真清楚,伊是为kiáⁿ娶新妇。Tī希伯来文圣经mā是án-ne。M̄-koh tī有ê翻译本,lóng是用玛吉娶bó͘叫玛迦。

另外一点,就是chit节记载「玛吉ê第二kiáⁿ西罗非哈。西罗非哈只有cha-bó͘-kiáⁿ。」chit句话mā为民数记第廿七章1到11节,以及第三十六章有关继承财产ê问题连结起来。

第16到17节,chia记载玛吉ê kiáⁿ孙,mā lóng是基列ê kiáⁿ孙,回应了第14节所提起ê「玛吉生基列」,而玛吉是玛拿西ê kiáⁿ,因为án-ne,基列就是玛拿西ê孙á。

第16到19节,chia特别提起「基列ê小妹哈摩利吉」生落来ê kiáⁿ孙。M̄-koh,圣经中无关系哈摩利吉ê任何资料。

经文:

历代志上 7:20-7:29

注释:

Chit段经文是有关以法莲ê族谱资料。Chit段经文mā thang参考民数记第廿六章35到37节。

第20到23节,tī chit段经文中,m̄-nā是提起族谱名单,koh khah重要ê是tī 21节特别提起以法莲有两个kiáⁿ「以谢kah以利」,in两人lóng因为「偷当地迦特人ê牛而被刣」,简单ê一句话,讲出以色列人民进入迦南地了后,并m̄是真遵守规矩,而且有强欺弱ê现象出现。

第24到27节,chit段经文有两件事值得注意,一是用法莲有一个cha-bó͘-kiáⁿ叫「舍伊拉」,伊建造三个城市,这mā说明舍伊拉能力之强,并无输 cha-po͘人。Koh讲,mā提起以法莲有一个孙á,名叫约书亚,伊就是后来继承摩西成做以色列人民ê领袖,继续带领以色列人民进入迦南地ê。

第28到29节,chit两节讲tio̍h约瑟两个kiáⁿ,包括以法莲kah西玛拿西所khiā起kah控制ê地区。

经文:

历代志上 7:30-7:40

注释:

Chit段经文是亚设支族ê kiáⁿ孙族谱。资料thang参考创世记第四十六章17节;民数记第廿六章44到47节等等。

第30节,chit节记载ê资料kah创世记ê资料仝款,m̄-koh kah民数记只有记载三个kiáⁿ,减少亦施瓦。M̄-koh三份资料lóng有提起cha-bó͘-kiáⁿ西拉。

	第31到39节,chiah-ê族谱ê名单是tùi比利亚,mā就是亚设ê第四个kiáⁿ传承落来,表示chit-ê宗族siōng-kài强盛。

	第40节,强调chiah-ê宗族lóng是ē-tàng参与战争ê战士,mā是杰出ê领导者。虽然án-ne,tī底波拉kah巴拉带领以色列人民抵抗迦南人ê时,in却是tī岸边停脚观望(参考士师记五:17),无积极参与救助ê工作。

经文:

历代志上 8:1-8:16

注释:

Chit章koh一pái记载便雅悯ê族谱,除了kah头前第七章6节记载ê三个kiáⁿ ê名有差别外,mā kah民数记,以及创世记所提供ê族谱资料无仝。

Chit份族谱ê特色是重点khǹg tī以耶路撒冷做中心ê观点(参考第28节、第32节),因为耶路撒冷城后来成做犹大为主ê以色列帝国,koh tī所罗门后ê南国,是用犹大kah便雅悯两个支族为主要成员,另外一支族是西缅已经被犹大并入。因为án-ne,便雅悯支族tī南国犹大成做主要族群之一。

Koh讲,因为扫罗是以色列人民建立君王制度后,被先知撒母耳膏立ê第一位君王,而伊是便雅悯支族基士ê kiáⁿ(参考撒母耳记上九:1—2、十:1—2),因为án-ne,讲便雅悯支族ê族谱ê时,作者真自然tek凸显扫罗ê重要性。

Chit段经文是记载便雅悯kiáⁿ孙ê族谱。

第1到7节,chit份族谱中,只记落来了便雅悯ê大kiáⁿ比拉了kiáⁿ孙。值得注意ê是,in ê后代是「被迫移居到玛拿辖」,圣经中并无提供资料说明被迫ê原因。

第8到12节,chia特别提起沙哈达弃sak了两个bó͘「户伸kah巴拉」,m̄-koh户伸有替沙哈达生两个kiáⁿ。

第13到16节,chit段族谱实在看bē出kah顶面所提族谱ê hiah-ê kiáⁿ孙有何关系。

M̄-koh值得注意ê是tī第13节chia特别提起「in赶走了迦特ê居民」,这迦特,就是非利士人ê五大城市之一,大卫bat tī chia加入hit-ê城国王ê军队(参考撒母耳记上第廿七章)。后来,伊ê侍卫军中,至少有六百个人是来自迦特ê(参考撒母耳记下十五:18)。

经文:

历代志上 8:17-8:40

注释:

Chit段经文记载定居tī耶路撒冷ê便雅悯支族ê kiáⁿ孙,特别提起扫罗ê家族。

第17到18节,chit段经文是属tī以利巴力ê kiáⁿ孙。

第19到21节,这是示每ê后代。Chit位示每就是极力对抗大卫ê领导者,伊tī大卫被kiáⁿ押沙龙逼宫离开耶路撒冷ê时,诅咒大卫。Á当大卫敉平押沙龙叛乱后,tī tńg来耶路撒冷ê途中,koh出来请求大卫赦免ê人。后来,大卫晚年kā王权移交hō͘ kiáⁿ所罗门ê时,交带所罗门一定tio̍h刣死示每(参考列王记上二:8-9),而所罗门mā确实完成了大卫ê chit项遗嘱(参考列王记下二:36—46)。

第22到25节,chit段经文是关系沙煞 ê kiáⁿ孙。

第26到27节,chit段经文是关系耶罗罕ê kiáⁿ孙。

第28节,tùi以利巴力(第17节)开始,直到耶罗罕ê kiáⁿ孙,lóng是khiā起tī耶路撒冷ê宗族。

第29到31节,chit段经文是基遍城ê开拓者耶利ê kiáⁿ孙。伊kah伊ê kiáⁿ孙lóng khiā起tī chit所在。

第32节,这是米基罗kah伊ê后代,khiā起tī耶路撒冷。

第33到34节,chit段经文是关系扫罗ê族谱。Chia提起约拿单,就是大卫ê好友。后来扫罗kah伊ê头前三个kiáⁿ lóng同时战死战场(参考撒母耳记下三十一:2),只chhun伊施・巴力,chit位tī撒母耳记下第二章8节其他地方lóng是用「他施波设」chit-ê名。

第35到37节,chit段经文是关系米迦ê kiáⁿ孙。

第38到39节,是关系亚悉ê kiáⁿ孙。

第40节,chit节强调便雅悯族ê特长,就是弓箭高手。

经文:

历代志上 9:1-9:9

注释:

Thang án-ne了解:第九章是用耶路撒冷做中心(第3节、第4节、第7节、第9节、第14节、第17节、第34节、第38等节),以及犹大支族kah便雅悯支族ê kiáⁿ孙(包含扫罗ê kiáⁿ孙在内)为主要对象。作者想beh表达一个思想:耶路撒冷kā koh一pái成做敬拜上帝ê中心。Tùi所罗门王往生后ê分裂王国,直到主前586年亡国tī巴比伦帝国之下,以色列民族是teh过俘掳ê生活环境下chiah koh一pái结合起来。因为án-ne,mā thang看出亡国ê苦难,tī某一个方面来讲mā看出是上帝ê赐福。上帝透过以色列人民tī亡国期间ê苦难,mā带hō͘ in极大ê赐福――结合ê民族。因为án-ne,结合后ê以色列人民,tńg来国内后就kā它称做「犹大」,因为犹大已继承雅各「大kiáⁿ」ê名份。

Koh讲,tùi北国以色列九个支族tī主前721年被亚述帝国消灭并kā人民俘虏去做奴隶,以及被强迫kah外族通婚了后,直到波斯帝国取代了巴比伦帝国统治迦南地,án-ne历经了将近两百年(主前538年了后开始回乡ê浪潮),有真chē以色列人民已经tī外面邦之地生根,甚至成做以色列人民眼中ê「外邦人」à。In因为有固定ê生活,á是已经完全外族化了,并无跟tòe 回乡ê人潮行。

另外一方面,tńg来国内后ê以色列人民,因为得tio̍h重建圣殿ê机会,因为án-ne,担任祭司角色ê利未族人就显得koh-khah重要,这mā是chit章经文用真chē篇幅绍介利未族人ê kiáⁿ孙kah in tī圣殿中祭祀ê工作ê原因。

Chit章tī信仰上ê意义m̄是小khóa,因为这至少讲出一个重要ê认bat:以色列民族被掠到外国去,并m̄是结束,却是in ē-tàng生存了落来,而且重回故乡重建家园,chit点chiah是kui个族谱记述ê中心思想。这mā teh说明一件事:上帝kah in同在。就ná亲像早年in出埃及进入旷野漂流ê时,上帝kah in同在仝款(参考撒母耳记下七:6—7)。Koh讲,chit章mā特别提起回乡了后,第一件是就是重建圣殿,然后派利未族人护守tio̍h圣殿。因为án-ne,chit章大部分篇幅就是kā khiā起tī耶路撒冷,以及定居圣殿ê守卫,kah其他利未族人lóng登录落来。

历代志ê作者用「忠于上帝,国家就兴旺;反之,国家就败亡」chit种观念看kui个民族ê兴衰。族谱mā照chit-ê思路kah方向编写ê。看起来kah-ná是真简单ê信仰内涵,却是kui本圣经ê主要教示kah规则。

Chit段经文描写主前538年,当波斯帝国phah败巴比伦帝国了后,波斯皇帝塞鲁士决定tháu放所有以色列人民hō͘ in tńg去故乡重建家园。Chia记载tāi先tńg去家乡ê族群。

第1节,chit节mā为历史下一个一个重要注脚:头前第一到八章,就是chia所讲ê「所有以色列人」。续落来chit句:「犹大人因犯罪而受惩罚,被掠到巴比伦去。」说明犹大会亡国,人民会hō͘掳,lóng是kah in得罪上帝有分bē开ê关系。Á chia ê犹大,mā是teh代表kui个以色列十二支族,因为chhun落来ê残存人民,就是用犹大支族siōng chē。

第2到3节,chia讲tāi先tńg去故乡ê,就是一般人民,iáu有就是祭司、利未人,kah圣经工人。接着有「犹大、便雅悯、以法莲,kah玛拿西支族ê人tòa tī耶路撒冷」,这表示耶路撒冷虽然tī巴比伦帝国摧毁之下,已经成做废墟,m̄-koh in iáu-koh kā耶路撒冷当做siōng重要ê聚集之地。

第4到6节,chia特别提起犹大支族回乡ê宗族siōng chē,共计有「六百九十个家族」,in lóng聚集tī耶路撒冷。而且tī in中间有出现几个重要ê领导者,包括有乌太、亚帅雅、耶乌利等。

第7到9节,chit段经文是关系便雅悯支族ê人。In共计有「九百五十六个家族tòa tī耶路撒冷」,有几个重要ê领导者,包括有:撒路、伊比尼雅、以拉、米册兰等。

经文:

历代志上 9:10-9:16

注释:

Chit段经文是关系回乡ê祭司、利未族人ê概况。

第10到13节,chit段经文是关系祭司族群回乡khiā起tī耶路撒冷ê。In共计有「一千七百六十人;in lóng真gâu处理圣殿ê事务」,因为án-ne, ē-tàng真紧to̍h帮助以色列人民办理献祭ê各项敬拜事宜。Chia记载六个家族领袖,包括有耶大雅、耶何雅立、雅斤、亚萨利雅、亚大雅,kah玛赛等。In lóng是属tī第一批tùi巴比伦回乡ê祭司群。

第14到16节,chia提供七个宗族ê名称,这七个宗族中,有四个是有家族谱系背景,包括有示玛雅,伊是属tī米拉利宗族;玛探雅,伊是属tī亚萨宗族;俄巴底,伊是属tī耶杜顿ê宗族;比利家,伊是属tī以利加拿 ê宗族等,另外有三个助手,就是拔巴甲、乌勒施、迦拉等。

经文:

历代志上 9:17-9:34

注释:

Chit段经文说明定居tī耶路撒冷,专门负责守卫圣殿ê宗族,以及负责圣殿内部献祭等器皿物件ê利未人。

第17到21节,这是专门负责看守圣殿守门者,共计有四个宗族,包括有沙龙、亚谷、达们、亚希幔等,看守物件南北四方ê门。Chiah-ê守卫者lóng是khiā起tī东门入口所在,这东门就是耶路撒冷圣殿ê正门,mā是siōng重要ê门。然后由可拉族ê沙龙kah伊ê兄弟,负责看守进入圣幕内ê门禁。

第22到27节,chit段经文进一步描述守卫ê情景,包括选出来守卫圣殿ê入口者,共计有「两百十二人」,tī大卫王kah先知撒母耳时代就已经开始有chit种工作。负责督导守卫ê就是利未人,m̄-nā tio̍h管理守卫人员,mā tio̍h管理圣殿里ê房间kah库房,iáu有负责开关圣殿ê门。

第28到30节,除了顶面所讲管理工作外,另外有一批利未人,是专门负责圣殿内面礼拜ê时tio̍h用ê各项器皿,使用前后lóng一定tio̍h切实清点过,免得有损伤á是遗失。另外有ê利未人负责保管献祭ê用品,包括面粉、酒、橄榄油、香、香料等等,因为chiah-ê是为tio̍h献祭而准备,因为án-ne,mā有利未人负责调配香料,制作香、蜡烛、供饼等物。

第31到34节,沙龙ê kiáⁿ负责预备beh烘ê祭物,而哥辖宗族ê人则专是负责安息日圣殿里所需要ê供饼。另外有kóa利未人负责圣殿音乐,这部分ê人,因为每工lóng有献祭礼仪,因为音乐、香、蜡烛、供饼等等chiah-ê物件lóng无法度断,因为án-ne,负责chiah-ê工作者,就一定tio̍h khiā起tī圣殿里专门为in准备ê房间。Á in chiah-ê lóng是来自无仝宗族,因为án-ne,每一个宗族ê族长mā lóng一定tio̍h khiā起tī耶路撒冷,来方便临时beh调派人员驻进接替工作,ē-tàng真有弹性。

经文:

历代志上 9:35-9:44

注释:

Chit段经文是扫罗ê族谱。Chit段经文thang参考第八章28到39节,就有发见在第八章29节讲:「基遍 ê 老父 tòa tī 基遍,伊 ê bó͘ 名叫做玛迦。(全民版)」而第九章ê chit段经文,就是重复叙述第八章29节一pái。

第35到38节,chit段经文先记载耶利ê众kiáⁿ kah下一代孙á ê名。

第39到44节,chit段就记载尼珥生基士,而基士生扫罗。续落来讲扫罗有四个kiáⁿ,头前有提起过,伊ê四个kiáⁿ ê前三个,lóng kah伊tī战场上死去,chhun落来伊施・巴力,chit-ê名后来大部分被称做他施波设。

经文:

历代志上 10:1-10:7

注释:

Chit章主要描述扫罗领兵teh对抗非利士人ê时chūn,伊kah三个kiáⁿ lóng因为án-ne战死战场。详细ê情景thang参考撒母耳记上第三十一章。Mā thang看出chit章是为第十一章ê大卫王朝故事作准备。详细kā chit章对照撒母耳记第三十一章所记载ê,就会发见两章ê内容是大同小异,只是历代志ê作者以第13到14两节,讲扫罗王会战死ê原因,是对上帝不忠ê缘故。Chit点mā是历代志作者编辑chit本册ê中心思想,kah列王记ê作者态度仝款。In lóng有一个共同ê观点:对上帝忠实,chiah是生存ê唯一之道。弃sak上帝,弃sak上帝ê教示,等于自取灭亡。伊以扫罗「求问死人ê灵,而不求问上主」来说明扫罗ê家族kah tī in统治之下,以色列人民tú-tio̍h灾难ê原因。作者主要目的是beh警惕后代ê统治者,chit点thang tùi作者用「因为án-ne上帝刣死伊」chit句话看出来,扫罗ê死,其实就是上帝ê意思,为tio̍h是beh惩罚伊ê背叛。

Tī撒母耳记上第廿八章1节就先提起「非利士人召集军队攻打以色列人」,然后tī第廿九章1节讲:「腓利士人聚集in ê 军兵来到亚弗;以色列人扎营tī 耶斯列ê水泉边。(全民版)」续落来tī第11节koh讲「非利士人继续向耶斯列进军」。chit-má chia讲两军tī基利波山相战。Á以色列人死伤惨重。

第1节,非利士人ē-sái讲是以色列人民进入迦南地khiā起了后,siōng大ê威胁,in不时搅扰、侵犯以色列人,而且统治ê时ê手段非常强猛。Chia讲in kah以色列人民相战,以色列军队是死伤惨重,大家lóng逃走à。Chia讲连国王扫罗kah伊ê三个kiáⁿ mā lóng逃走。

第2到3节,chit两节讲扫罗tī逃走途中因为被箭射中而受了重伤,而伊ê三个kiáⁿ:约拿单、亚比拿达,kah麦基・舒亚等lóng被非利士人刣死。

第4到7节,扫罗因为身受重伤,伊无想beh被非利士人刣死,就请伊ê侍卫kā伊刣死,因为伊惊被俘掳ê时,iáu会hō͘凌辱。Ē-sái讲是伊ê侍卫m̄敢对伊下手,扫罗只好家己动手,伊伏tī家己ê刀上「自刣」。就án-ne结束loh扫罗ê统治时代,mā因为án-ne,耶斯列城ê以色列人民lóng弃城逃走,hit-ê城因为án-ne陷入非利士人手中。


经文:

历代志上 10:8-10:14

注释:

Tùi chit段经文thang看出非利士人手段ê残酷,mā莫怪以色列人民一向惊惶in。

第8到10节,非利士人除了kā战死tī战场ê以色列官兵之衫裤剥掉外,当做战利品外,mā同时割落了扫罗ê头,然后kā扫罗kah三个kiáⁿ身上ê战衣、武器lóng the̍h去献hō͘ in ê神大衮,koh kā扫罗ê头挂tī大衮ê神庙里,用来献祭hō͘ in ê神。Chit点kah撒母耳记上第三十一章10节讲非利士人kā扫罗ê尸体钉tī「伯・珊ê城墙上」无仝。而且tùi撒母耳记第三十一章12节ê记载来看,in除了kā扫罗ê尸体钉tī墙上外,连伊三个kiáⁿ ê尸体mā仝款受tio̍h chit种残酷ê待遇。

第11到12节,基列城ê人听tio̍h chit-ê消息真oh过,就án-ne in派出勇士去kā扫罗kah伊kiáⁿ ê尸体夺回来,带到「雅比」,并kā in葬tī hia ê一丛树下,并且禁食七工。Á tī撒母耳记上第三十一章12节,有提起是先kā chiah-ê尸体火化了后,chiah kā骨灰埋葬。基列雅比城ê人民会án-ne做,是对扫罗表达一种感恩ê态度(参考撒母耳记上第十一章),因为扫罗bat拯救hit-ê城ê人脱离亚扪人ê侵略。

第13到14节,chit两节是历代志作者hō͘扫罗下ê评语,认为伊会有chiah-ni̍h凄惨ê落场,是上帝对伊ê惩罚,因为伊m̄-nā无听上帝ê话,反tńg是去求问死人ê灵(参考撒母耳记上廿八:8)。因为án-ne,上帝惩罚伊,并且kā伊ê王位hō͘了耶西ê kiáⁿ大卫。

经文:

历代志上 11:1-11:9

注释:

Tùi第十一章开始,直到第廿九章止,lóng是记载有关大卫王朝ê种种事迹,可见无论是撒母耳记á是历代志ê作者,lóng对大卫王非常ê重视。

头前有提起过,历代志就是用大卫kah所罗门两位君王为主轴结构起来ê。上卷以大卫王朝为主轴,下卷以所罗门建造圣殿主轴。然后chiah讲述南国犹大历代君王统治ê情况。

Chit段经文thang参考撒母耳下第五章1到10节。Tī chia历代志上作者只简单记载大卫被拥护为以色列王ê经过。重点khǹg tī大卫是全以色列人民共同拥护出来带领in ê王,因为「上主――万军ê统帅kah伊同在」,chit句话ē-sái讲是大卫一生ê写照。作者用chit种句话有一个明显ê目的,就是君王制度固然是好,m̄-koh beh平衡君王ê权利,只有tńg来到信仰ê层面,chiah ē-tàng hō͘人学习谦卑、认罪,mā只有án-ne,chiah bē发生集大权tī一身ê君王乱使用权柄,却是会学习知影家己ê软弱kah有限,mā会有犯错ê可能。大卫一生ê经历就是án-ne teh说明chit种信仰认知。

第1到3节,chia所讲ê「以色列所有ê人」,kah「所有以色列ê长老」,chit种词句就是teh指北方ê以色列支族。希伯仑是tī耶路撒冷南边。In来请求大卫做in ê王,并且tī上帝面前kah大卫立约,表示愿意顺服ê意思。因为án-ne,in就「膏立」大卫作以色列ê王。

第4到6节,chit段经文是记载大卫率领以色列军队去进攻耶布斯人ê城,mā thang看出chit-ê城tī约书亚带领以色列人民进入迦南了后,直到扫罗当政ê时期lóng iáu未被攻打落来。Mā因为chit-ê城tú好隔阂tio̍h南部ê犹大、便雅悯kah西缅支族,久了后,就kah北部支族ê同胞疏远à。大卫决定攻取耶布斯人ê chit-ê城,是真有智慧ê。后来chiâⁿ实phah落来,就改hit-ê城ê名为「耶路撒冷」。因为耶路撒冷是tī山phiāⁿ上,因为án-ne易守难攻。为tio̍h鼓舞以色列军队攻入城去,大卫用siōng大ê奖赏,就是甚么人tāi先phah入去,甚么人就当统帅(ná亲像今á日ê国防部长)。

第7到9节,果然,重赏之下出勇夫,约押,原本就是大卫身边ê大将,伊第一个率兵攻入耶路撒冷城。因为án-ne,伊当了元帅。大卫kā hit-ê城整建ê koh khah坚固,而且kā王宫迁入hit-ê城内,因为án-ne,hit-ê城koh kā它称做「大卫城」。

Kui个大卫ê事迹,thang用chit句话来形容:上主—―万军ê统帅kah伊同在。

经文:

历代志上 11:10-11:47

注释:

Chit段经文记载对王朝建立有功劳者ê名单。Chit段经文mā thang参考撒母耳记下第廿三章8到39节。Chia,历代志作者先hō͘ chit段记事作一个简介(第10节),然后chiah开始一一绍介。

第10到14节,因为大卫手下有勇士,而且lóng是忠心耿耿ê将领,因为án-ne,tī上帝赐福之下,伊所治理ê以色列国就日渐强壮。

Chit段经文先绍介大卫身边ê三个重要人物,包括有雅朔班、以利亚撒,m̄-koh无写出第三个,这第三个应该是「沙玛」。照撒母耳记下第廿三章11节ê记载,伊chiah是tī田里阻挡非利士人追杀以色列人民ê hit位勇士,却m̄是以利亚撒。撒母耳记ê作者讲以利亚撒kah大卫阻挡非利士人继续攻击后退中ê以色列人民,而且一直无停地挥动伊手中ê剑,直到手僵硬à。

第15到19节,chit段经文特别提起三位勇士,in为tio̍h大卫想lim伯利恒城门边ê井水,冒性命ê危险去取水来hō͘大卫lim,不过大卫m̄敢lim,因为he是众勇士用性命换来得来ê。因为án-ne,伊kā它献hō͘上帝。大大án-ne行正表示kā siōng好ê、siōng珍贵ê礼物献tī上帝ê面前。其实,chit-ê故事主要mā teh说明:大卫真正心意是真想占领伯利恒,因为占领了伯利恒,就ē-tàng lim hia ê水。对当时ê人来讲,拥有井水,等于拥有性命ê保障仝款。Ē-sái讲是,大卫ê部下并无完全明白伊ê意思。后来伊kā hiah-ê水献hō͘了上帝,mā是teh表明伊tio̍h用性命ê气力,攻入伯利恒。

第20到25节,tī chit段经文中,主要teh绍介另外几位英勇ê战士,mā是领导者。In就是约押ê小弟亚比筛,伊是「三十个勇士」ê首领。Tio̍h注意ê是「三十个勇士」,tī希伯来文圣经是用「三勇士」。第二位是比拿雅,后来伊就是大卫siōng-kài倚重ê侍卫长。Mā因为伊拥护所罗门继任为王,kah约押拥护亚多尼雅分边。后来所罗门继任为王了后,kā约押处死,升比拿雅接替约押当元帅。

作者teh描述大卫ê chiah-ê众勇士,m̄是因为气力ê强大成做勇士,却是因为in有聪明ê智慧,知影怎样对付比in koh khah强大ê恶势力,亲像亚比筛一个人ē-tàng对付三百个人(第20节);比拿雅ē-tàng tī坑里phah死一只狮、刣死一个埃及巨人。

第26到47节,这就是大卫身边三十个勇士ê名单。比较值得注意ê是,chit份名单中mā出现赫人乌利亚,大卫因为爱上伊ê bó͘拔示巴,而谋刣死chit位爱将(参考撒母耳记下第十一章)。而且值得注意ê是,tī chiah-ê勇士中,并无全部lóng是以色列人民,除了乌利亚是赫人外,mā thang看tio̍h洗勒是「亚扪人」、伊特玛是「摩押人」。Thang看出大卫有够额ê心胸,接纳外族人来加入伊ê军团,而且hō͘ in领军。

经文:

历代志上 12:1-12:15

注释:

Tī前一章是绍介大卫ê疼kā,chit章则绍介真chē跟tòe tī大卫左右ê人。Chiah-ê人有ê是士兵,in甚至是扫罗本来「ē-tàng征惯战ê兵丁」;有ê是tùi别ê支派来投靠ê勇士,这主要teh说明大卫怎样得tio̍h一般人民ê疼戴,伊确实是一个好ê领导者,大家对伊有信心。作者用「上帝ê灵感动in中间ê亚玛撒」(第18节)chit句话,表示chiah-ê来投靠ê人mā是因为上帝ê灵感动而来。换句话讲,是因为上帝ê帮助,chiah hō͘大卫tī逃亡ê时chūn,mā得tio̍h上帝特别ê帮助,因为伊一直是上帝忠心ê奴仆。

Chit段经文背景thang tùi撒母耳记上第廿七章5到7节ê记载,当时大卫teh逃避扫罗ê追缉ê时,伊走到迦特城去投靠迦特王,因为án-ne,扫罗m̄敢koh再去追缉,而大卫向迦特城王亚吉请求hō͘伊管理一座城,就án-ne伊得tio̍h洗革拉城,大卫就tòa tī非利士人ê所在前后十六个月。

第1到2节,chit两节讲当大卫teh治理洗革拉城ê时chūn,真chē便雅悯支族ê勇士纷纷来投靠大卫,而且in lóng是受过真好训练,会使用武器ê兵丁。

第3到7节,chia列出了一份投靠者ê名单共计有23名。M̄-koh khah重要ê,是tī in中间有一位是基遍人以实买雅,伊是杰出ê战士,mā是「三十勇士ê首领」,这表示m̄-nā是伊投靠而已,却是带伊ê跟随者,而且lóng是勇士。这就大大增加伊tī洗革拉ê实力。

第8到13节,chit段经文讲当大卫tī旷野要塞ê时chūn,有迦得支族ê人,in mā lóng是善战ê勇士,mā纷纷来加入大卫ê阵营,chiah-ê人lóng是受过真好ê军事训练,而且动作ná亲像山鹿hit种敏捷。其实,chiah-ê人thang讲lóng是领袖人物,共计有11名。Thang想像会tio̍h,chiah-ê人ê影响力是真大ê。

第14到15节,ná亲像头前所提起ê,这11位来投靠ê迦得支族者,lóng是领导人物,in每一个人ē-tàng带领一千兵丁,siōng少mā ē-tàng领一百人冲锋陷阵ê带兵官。Tùi第15节就ē-tàng看出in ê实力。

以上chiah-ê lóng tī说明大卫会án-ne日渐强壮赢过扫罗ê原因,而伊确实是一个有能力ê领袖,会吸引koh-khah chē ê人来接近。

经文:

历代志上 12:16-12:22

注释:

Chit段经文讲tio̍h另外koh有便雅悯支族ê人,kah犹大支族ê人,以及玛拿西支族ê人来投靠大卫。值得注意ê是,tī第1到2节已经有提过便雅悯支族ê人来投靠大卫,chit-má koh讲了一pái,这表示连扫罗家己族人lóng欢喜大卫,可见扫罗已经会失去民心。因为伊族里ê人,差不多lóng欢喜khiā tī大卫hit-pêng,kah伊共创新ê时代。

第16到17节,chia讲有便雅悯支族ê人kah犹大支族ê人,做伙来chhōe大卫,beh投靠伊。大卫确实心内有所怀疑,m̄-koh伊并无惊in是假做来投靠,然后beh出卖伊。伊iáu是欢迎in来投靠,m̄-koh提醒in知影:上帝会鉴察in真实ê心内,只要知影in想beh出卖伊,上帝会做主,惩罚in。

	第18节,chiah-ê人听大卫ê话了后,随时有一位后来当上了三十勇士ê首领,chit种人就是亚玛撒,伊忽然被圣神感动,而大声大声hoah,讲in是大卫ê人,kah大卫khiā做伙。因为án-ne,大卫真心ê欢迎in。

	第19到22节,chit段经文是提起玛拿西支族有人来投靠大卫,背景kah撒母耳记上第廿九章,本来非利士人准备ài phah以色列,chit时,原本大卫是投靠tī非利士阵营ê迦特王亚吉hia,亚吉王kā洗革拉城hō͘伊管理。因为án-ne,当chit pái非利士人beh出兵phah以色列人民ê时,非利士人看见大卫tī非利士人ê军队中,真不爽快。因为in过去bat kah大卫交战真chē pái,每pái lóng phah输。chit-má虽然大卫是投靠tī亚吉王麾下,m̄-koh就惊tī siōng重要ê关头,伊会阵前倒戈,án-ne ê话非利士人一定会惨败。因为án-ne,chiah-ê非利士人领袖建议kā大卫差遣tńg去固守洗革拉城。就tī伊率兵tńg去洗革拉城途中,有玛拿西族ê人来投靠伊。Chia特别强调chiah-ê来投靠大卫ê,「ta̍k个lóng是率领千人ê军官」,lóng是「英勇ê战士」。

作者tī chia特别强调:「差不多每工lóng有人来投效大卫,因为án-ne大卫ê军队真紧to̍h成做强大ê劲旅。」chit点是thang想像会tio̍h ê。其实,chit句话mā已经teh说明,来投靠大卫阵营ê人是涵盖了以色列十二支族ê人,这表示以色列人民全部lóng支持大卫。

经文:

历代志上 12:23-12:40

注释:

Chit段经文记载大卫iáu tī希伯仑ê时chūn,ná亲像头前所描述ê,真chē非常优秀ê军官、领导人才lóng纷纷来投靠大卫,mā因为án-ne壮大ê大卫ê声势kah实力。

第23到37节,chia讲出来帮助大卫取代扫罗王统治以色列功臣,其实包含十二支族lóng有人来加入,而来投靠tī大卫行列ê chiah-ê人,lóng是「受过训练ê战士」。Chia列出了十二支族来投靠大卫阵营ê名单kah数目,共计投靠者就chē kah十二万人,而且chiah-ê人lóng是受过训练,ē-tàng使用各种武器ê人。换句话讲,大卫已经有一支坚强ê军队,无论是beh攻击tó一个族群,lóng m̄是问题à。

值得注意ê是来投靠者,m̄-nā有利未支族ê人,而且iáu包括祭司族群,有亚伦kiáⁿ孙,mā有撒督kiáⁿ孙。另外,虽然头前有两pái提起便雅悯ê人来投靠,m̄-koh chia特别强调,便雅悯支族ê人大部分lóng是支持扫罗ê。

比较特别ê所在是提起「但」支族、「亚设」支族,以及约旦河东岸ê三个支派lóng有相当chē ê投靠者,表示大卫m̄-nā tī家己ê犹大族群得tio̍h支持,koh tī其他支族中lóng得tio̍h有力ê支援。

第38到40节,chit段经文说明大卫ê部队实力m̄-nā强,koh khah重要ê是大卫深获民心,因为án-ne,chiah-ê部队所需要ê一切,lóng是来自各支族ê人提供chit支强大部队ê军需用品,特别提起以萨迦、西布伦、拿弗他利等提供ê补给非常充分。Chit种态势看起来,就是已经teh宣告大卫就是全以色列十二支族ê王。

历代志作者ê重点,就是大卫王朝ê兴旺,是因为大多数支持伊ê人,lóng是心无二意ê人,in团结一致支持大卫。Chit点to̍h是上帝恩待大卫ê主要原因。

经文:

历代志上 13:1-13:14

注释:

Tùi第十三章开始,直到第十六章止,lóng是teh描述大卫án怎迎接约柜进入耶路撒冷城ê事件。历代志ê作者kā大卫王当做是此经册ê中心人物,而耶路撒冷圣殿则作者编撰此经册ê主要题旨。

Chit章mā thang参考撒母耳记下第六章1到11节。详细对照这两处ê记载,就会发见chit章ê第1到4节,tī撒母耳记并无出现,特别是大卫强调tio̍h派人去报告「tòa tī各城ê祭司kah利未人,请in lóng来chia kah阮聚集做伙」,主要目的是beh迎接上帝ê约柜进入耶路撒冷城。换句话讲,大卫beh运约柜进入耶路撒冷,有通告所有以色列人民,特别是hō͘祭司kah利未人知影,chit件神圣ê大事,lóng一定tio̍h出席,而且tio̍h用举国庆祝而且神圣ê大事来看待。Koh讲,之所以需要通知利未人,是因为只有in chiah thang搬移约柜(参考历代志上十五:2)。

第1到4节,这是大卫tī执政了后,而且tùi原来tī希伯仑做王,换到耶路撒冷城à。Chit时chūn,伊认为应该kā约柜迎进耶路撒冷chiah-tio̍h。其实,伊是phah算先运进耶路撒冷,然后chiah选一个美好所在做盖圣殿、安置约柜ê所在。因为án-ne,伊召集将领讨论有关运送约柜ê事。Teh徵求大家同意之下,伊向全国人民宣告,beh运约柜入耶路撒冷城。伊koh特别强调讲,过去约柜一直khǹg tī基列・耶琳,是因为扫罗无重视约柜ê缘故。Chit句话,说明大卫kah扫罗之间ê差别;大卫是重视kah上帝之间立约ê君王,而chit点mā是历代志作者主要强调ê。

约柜,这是用来象徵上帝kah以色列人民同在。因为án-ne,有约柜tī-.teh,就表示上帝tī in中间。反之,就是无。因为án-ne,约柜就成做以色列人民宗教生活ê中心。

第5到8节,当决定了后,大卫就号召全国人民lóng kah伊到基列・耶琳去迎接约柜入城。大卫kā约柜khǹg tī「一台新ê车上,然后由乌撒kah亚希约tī头前领路。照撒母耳记下第六章3节ê记载,in是亚比拿达ê kiáⁿ。然后,大卫kah所地人民lóng尽情地欢乐庆祝,ná亲像嘉华年会一般。

第9到11节,无想tio̍h,当拉车ê牛差一点á绊倒ê时,乌撒赶紧伸手扶tòa约柜,无想tio̍h上帝却因为án-ne大大受气,致使乌撒因为án-ne死tī hia,chit件事大卫真无欢喜。

为甚么会造成乌撒ê死亡?这是一个常常hông提起ê问题。照历代志作者ê观点,大卫虽然有真好ê心意,m̄-koh,运送约柜是一件非常神圣ê大事,bē-tàng随便由一般人来搬运,一定tio̍h是有祭司资格ê人chiah thang,chit点是历代志作者ê用意,chit点thang tùi第十五章13节大卫召集祭司、利未人来ê时说明ê原因看出,伊讲:「因为lín 早前无án-ne 做, 咱ê 上帝— 上主已经kā 咱责罚,因为咱无照定tio̍h ê 例走chhōe他。(全民版)」

第12到14节,因为chit件意外ê事件,hō͘大卫心生惊惶,m̄敢继续运送约柜,而kā约柜暂时安置tī迦特城人俄别・以东ê厝里。Tùi第十五章21节、24节,以及第廿六章4到5节ê资料来看,就thang明白俄别・以东乃是利未人。由伊看守约柜mā是符合本来ê用意。约柜tī chia停留了有三个月时间,真特别ê是:约柜停留期间,上帝特别赐福hō͘俄别・以东。这mā说明大卫之所以beh kā约柜运送入耶路撒冷城ê原因。因为只要有上帝同在,就是siōng大ê福气。

经文:

历代志上 14:1-14:7

注释:

Chit段经文描写开始有附近国家来进贡,显示出大卫王已经统治了全以色列,泰尔王率领访问团来访,表示对大卫王统治权ê肯定。Koh讲,chit段经文mā同时绍介大卫进入耶路撒冷了后koh娶ê妃嫔。Chit段经文mā thang对照撒母耳记下第五章11到16节。

第1节,泰尔希兰王带珍贵ê礼物来进贡,特别是带来一批工匠kah建材,beh替大卫王建造宫殿,这表示附近国家lóng承认大卫就是以色列国ê统治者,统治全以色列民族。

第2节,大卫续接扫罗ê王权了后,伊发见全以色列人民lóng尊崇伊,并无因为移送约柜发生意外事件而拒绝伊,因为án-ne,伊认为上帝mā接纳伊当以色列人民ê统治者。

第3到7节,大卫除了tī希伯仑ê时娶六个妻细姨,到耶路撒冷koh选真chē妃嫔,chit点mā是当伊犯淫乱刣人罪了后,先知拿单ê故事中所譬喻ê,伊是一个「有钱人有真chē牛羊」(参考撒母耳记下十二:2)。Chiah-ê tī耶路撒冷娶ê妃嫔,mā替伊生真chē kiáⁿ,chia记落来十三个gín-á ê名(参考历代志上三:5—8)。Tī这十三个kiáⁿ中,siōng出名ê一位就是所罗门。

经文:

历代志上 14:8-14:17

注释:

Chit段经文是记载大卫王phah赢非利士人ê侵犯了后,hō͘伊tī kui个巴勒斯坦地区名声远播,无其他ê国家、部落、民族胆敢进一步侵犯。Chit段经文mā thang参考撒母耳记下第五章17到25节。

第9到10节,非利士人听tio̍h大卫已经登基做全以色列人民ê王,就想beh趁机会挑衅,主要是认为伊tú上任,政权必定bē稳,若ē-tàng趁机会phah败以色列,就ē-tàng继续控制kui个迦南平原。非利士人ê作法就是先进行抢劫,扰乱民心。Á大卫王听tio̍h chit件事了后,teh决定是m̄是出兵前伊会先求问上帝ê旨意,chit点kah扫罗王是大大无仝。大卫确定上帝会帮助伊了后,chiah决定出兵攻打来侵犯ê非利士人。

第11到12节,因为有上帝允准ê战争,就必定会获胜,这mā是以色列人民共同ê认知。大卫出兵chìn前先徵求上帝ê旨意,上帝表示thang。因为án-ne,伊出兵,结果phah败非利士人。Chit pái非利士人iáu带in ê神明来攻打以色列人民,in认为有神明ê庇佑,必定ē-tàng phah赢。结果是惨败,in tī逃亡中连in ê神明mā弃sakà。

第13到17节,非利士人就是m̄相信会输hō͘大卫,因为án-ne,in koh一pái聚集军队去攻打利乏音谷,tī hia「大肆抢夺」。大卫iáu是仝款,伊无因为顶pái phah败非利士人,就骄傲á是自认有能力,伊iáu是先求问上帝ê旨意。结果上帝hō͘大卫一个新ê指示。上帝ài大卫m̄-thang正面去攻打非利士人,他ài大卫将军队带到非利士人ê后面,靠近桑树hit-pêng攻打。上帝iáu hō͘大卫一个下令攻打ê记号,就是只要「一听tio̍h树梢有脚步ê声音,马上进攻」。上帝表示he是他已经tī大卫王军队ê头前phah头阵à。大卫听从上帝ê旨意做tāi-chì,结果大败非利士人,hō͘ in无所遁形,而tùi án-ne大卫ê名声远播,大家lóng惊大卫。因为非利士人是非常强猛而且善战ê族群,每pái进攻以色列,lóng被大卫phah败,致使其他族群因为án-ne m̄敢妄动。

经文:

历代志上 15:1-15:24

注释:

Tùi chit章直到第十六章7节,lóng是有关搬运约柜进入耶路撒冷城ê记事,第十六章5到36节是歌颂约柜进入耶路撒冷城ê诗歌。

Chit段经文是关系大卫tī建造家己ê宫殿完工了后,mā准备ài kā顶pái搬运无成功ê约柜,koh一pái搬入耶路撒冷ê情形。

第1节,chit节开始就讲大卫已经tī耶路撒冷建造完成家己khiā起ê宫殿。伊tī建造宫殿ê同时,mā搭一座帐棚,准备用来安置约柜。这已经说明伊chit pái beh kā约柜搬运到耶路撒冷,并无准备同时会幕搬运过来,却是搭一座新ê会幕。

第2到10节,chit pái kah顶pái大无相仝ê所在,是伊请利未人来担任chit项工作,免得重蹈顶pái意外ê覆辙。伊除了召集所有ê以色列人民聚集tī耶路撒冷外,mā同时kā利未各宗族ê代表chhōe来,总数共计八百七十人,负责chit pái搬运约柜ê工作。

第11到13节,tī chit段经文中,大卫讲出顶pái运送约柜出问题ê原因,伊承认是家己潜jú了利未人ê职分,chit pái伊知影一定tio̍h尊重利未祭司职责。因为án-ne,伊kā利未各宗族代表chhōe来,hō͘ in知影tio̍h负起运送约柜ê责任。

第14到15节,当大卫kā chit-ê重要ê责任交带利未人ê后,chiah-ê祭司kah利未族ê代表就lóng洁净家己,chit种洁净ê礼仪非常繁复,一定tio̍h先进行献祭ê礼仪(参考出埃及记廿九:1—37),然后tio̍h洗涤家己ê脚手(参考出埃及记三十:17—21)。并且遵照摩西命令有关扛约柜ê规矩,就是kā约柜扛tī肩胛头壳顶,却m̄是亲像顶pái kā约柜khǹg tī车运行。

第16到24节,chit段经文说明搬运约柜进入耶路撒冷ê途中,是有专门ê乐师陪伴,而chit种工作mā是tùi利未人担任,m̄-nā有各种乐器,mā包括真chē声乐家吟唱诗歌。

经文:

历代志上 15:25-16:7

注释:

Chit段经文mā thang参考撒母耳记下第六章。大卫带所有ê重要官员、将领、民间长老代表等去搬运约柜。为tio̍h beh搬运约柜,大卫真隆重地举行献祭礼仪。Tī撒母耳记ê资料中,特别提起利未人kā约柜扛tī肩头上,chiah行六步,大卫就beh队伍停落来,先举行献祭了后,chiah koh再继续行动。

第25到28节,chia讲伊共献了「七只公牛kah七只绵羊」为祭,chia lóng用「七只」,表示神圣ê意思。M̄-nā án-ne,大卫mā kah利未人穿插仝款ê麻纱长袍,而大卫iáu同时穿「以弗得」,chit点有点á奇怪,因为这以弗得ê衫裤是只有祭司chiah thang穿(参考出埃及记第廿八章,撒母耳记上二:18;廿二:18),至少mā若是利未族人才有资格。大卫并m̄是利未族人,可能是伊想beh参与祭司服事祭祀礼仪ê工作。特别ê所在是kui个搬运ê过程,是用siōng优美ê音乐、舞蹈来迎接约柜,显示出来ê,m̄-nā是kā约柜看做siōng珍贵ê宝物,而是beh表明对上帝ê疼,以o-ló ê态度做出回应。

第29节,大卫因为ē-tàng顺利搬运约柜,因为án-ne,tī搬运ê过程中,伊真尽情ê搭配音乐而跳起舞来,而且沿路一面跳,近óa跟tòe tī搬运ê队伍中。Á chit-ê镜头hō͘伊ê bó͘,mā是扫罗ê cha-bó͘-kiáⁿ米甲看tio̍h,撒母耳记下第六章20节,记载米甲讲出chit种话:「「以色列王今á 日有gōa 大ê 荣光!今á 日露体tī 人臣ê 女婢目睭前,亲像一个无hē 落ê 人无惊见笑露体 (全民版)。」米甲chit种话,是teh表示大卫穿ê是麻纱长袍,却m̄是穿插王服。可能因为伊tī跳舞中无经过意ê露出下体,而hō͘米甲感觉真见笑。撒母耳记下第六章21到22节记载大卫听米甲ê话了后,mā真无欢喜,就讲伊跳舞是为tio̍h beh荣耀上帝,因为上帝拣选伊当以色列ê王。伊会án-ne跳舞,除了是荣耀上帝外,mā teh表明伊ê谦卑,而且mā得tio̍h宫中女婢ê o-ló。结果撒母耳记下作者特别tī第23节讲,米甲tùi chit-ê生都无生养kiáⁿ,有意用chit种话表示米甲受tio̍h上帝ê惩罚。

M̄-koh有关米甲终生不有娠生kiáⁿ ê事mā thang án-ne了解:因为伊是扫罗ê cha-bó͘-kiáⁿ,因为án-ne,生落来ê kiáⁿ mā算是扫罗ê后代,真可能对大卫ê政权有威胁。因为án-ne,大卫mā趁此机会chhōe-tio̍h理由m̄ kah伊同房。

第十六章1到3节,当约柜安置tī大卫准备好势ê会幕里了后,大卫随时就举行献祭礼仪,表示感谢上帝。真清楚,chit项献祭礼仪有大卫参与其中,m̄-nā是祭司而已大卫因为参与献祭ê工作,因为án-ne,伊kā祭司献祭后所得tio̍h ê食物分hō͘所有参加ê人民,并且祝福了in。

	第4到7节,chit段经文说明大卫开始,tī会幕举行敬拜ê时,有利未人担任乐师负责歌唱ê工作。

经文:

历代志上 16:8-16:36

注释:

Tī chit段经文中thang tùi诗篇中chhōe-tio̍h资料如下:

第8到22节thang对照诗篇第一○五篇1到15节。

第23到33节thang对照诗篇第九六篇1到13节。

第34节thang对照诗篇第一○六篇1节。

第35到36节thang对照诗篇一○六篇47到48节。

Tùi诗篇第一○五篇kah第一○六篇chit两篇诗歌来看,就thang清楚看tio̍h这两诗篇ē-sái讲是「史诗」,tùi亚伯拉罕被呼召、拣选,直到出埃及进旷野ê记事,用诗歌表达描述出来,主要内容是teh讲述上帝ê伟大、仁慈。

第8到18节,chit段诗歌主要teh说明以色列人民,就是上帝所拣选ê子民,而chit种拣选是出tīchit位「施行奇妙作为」ê上帝ê旨意。Chit位上帝透过拣选,表明他ê疼,因为他是一个信守约ê上帝,而且是kah以色列人民ê祖先亚伯拉罕、以撒,以及雅各立约,chit-ê约就是赏赐迦南地hō͘以色列人民khiā起。

第19到22节,chit段诗歌说明in bat被掠到外国去,有ê甚至被拍卖为奴隶,m̄-koh上帝iáu是伸出救助ê手,hō͘以色列人民thang生存落来。这是因为上帝无容允任何国家毁灭了以色列人民。因为in是上帝ê选民。

第23到33节,chit段诗歌是teh歌颂上帝,讲chit位拯救in ê上帝,是创造宇宙万物ê主宰,在世间无任何一个神明thang kah chit位创造主相比。Mā因为chit位拯救主就是宇宙万物ê主宰,因为án-ne,所有受造物lóng tio̍h歌颂他,包括海洋kah其中ê生物,mā包括田园kah其中ê产物,lóng tio̍h齐声歌颂上帝。

第34到36节,chit段诗歌koh一pái讲tio̍h以色列人民被掠到各国去,in祈求上帝ê怜悯kah拯救,hō͘ in thang得tio̍h tháu放tńg去上帝应允祖先ê土地khiā起。

经文:

历代志上 16:37-16:43

注释:

Chit段经文特别提起大卫差派祭司kah利未族人tī会幕中专门teh祭祀礼仪ê工作。

第37到38节,chia讲大卫派亚萨kah伊ê同胞利未人,beh ta̍k工tī约柜安置ê所在「主持礼拜」。然后有耶杜顿ê kiáⁿ俄别・以东kah伊本族ê六十八人被派协助亚萨kah利未人。

第39到43节,chit段经文特别提起大卫mā关心tī基遍ê敬拜,因为án-ne,派祭司撒督kah其他ê祭司tī基遍ê敬拜场所主持敬拜上主ê事,「每工早暗,in beh照上主hō͘以色列人ê律法册上所写ê,tī祭坛上献烧化祭」,这说明基遍ê会幕犹原保留tiâu,并无因为约柜无tī,就拆掉,而且继续进行所有ê献祭礼仪。

经文:

历代志上 17:1-17:15

注释:

Chit章主要记载两件事:一是有关大卫一再表示想beh为上帝建造敬拜ê圣殿,m̄-koh上帝差派先知拿单去阻止伊(第1到15节)。二是大卫向上帝献上感恩ê祈祷,并求上帝巩固伊ê王权(第16到27节)。

Chit段经文ē-sái讲是以色列王国历史siōng重要ê一段,因为chit段经文明确指出:以色列ê君王kā tùi án-ne由拣选成做世袭(第11到12节)。以色列siōng伟大ê君王就是大卫,因为伊一直是上帝忠实ê奴仆(第8节)。Á大卫ê王朝会成做以色列王国ê正统。Koh khah重要ê是chit段上帝ê应允中,已经透露一个非常重要ê讯息:永续ê王朝,远比建造圣殿来得重要。无永续ê王朝,圣殿mā kā无法度保存,án-ne m̄-nā无法度荣耀上帝ê名,颠倒,会成做敌人讥笑ê话柄。

第1到2节,ná亲像beh出兵去phah敌人chit种重大ê事仝款,大卫lóng会先透过先知询问上帝ê旨意。chit-má伊chhōe先知拿单来,向先知拿单表明家己心内所想ê事,就是想beh为上帝建造一座安置约柜ê圣殿。因为伊家己khiā起真堂皇ê王宫,心内感觉不安。先知拿单显然是iáu无求问上帝ê意见,就直接回答大卫王讲:「你想beh做甚么就做pah!因为上帝kah你同在。」

第3到6节,m̄-koh上帝并无同意拿单对大卫王讲ê话。上帝beh拿单去kā大卫王讲,自从以色列离开埃及tī旷野流浪ê时chūn,上帝就一直tòa tī帐棚里,陪tio̍h以色列人民四界迁徙。而且上帝mā m̄-bat ài任何一个以色列领袖为他建造殿宇。

第7到8节,上帝拣选大卫出来当以色列王,并且保证无论伊gōa chē,上帝lóng会kah伊同在,beh hō͘伊成做siōng伟大ê王。

第9到11节,chit三节非常重要,因为chia真清楚表示tī大卫死后,上帝会tùi大卫ê kiáⁿ中间选出一个人来续接伊做王,统治以色列。这已经teh表明tùi án-ne了后,以色列ê王就无koh是由上帝亲自拣选膏立,却是开始世袭制度。有关chit方面ê详细记事,thang参考列王记上第一到二章。

第12到15节,chit段经文真清楚表示,大卫ê kiáⁿ孙会永远成做以色列ê统治者。M̄-koh实际上tī所罗门死后,以色列国由所罗门ê kiáⁿ耶罗波安继任后无久,就发生王国分裂做做为两个国家,有北部支族组成ê以色列国kah南国犹大。因为án-ne,用犹大家族继续统治ê范围,tī罗波安继位了后,因为北部支族脱离而去,伊所统治ê版图便大幅缩小。

经文:

历代志上 17:16-17:27

注释:

Chit段大卫感恩ê祈祷,tú好回应了前段上帝ê应允。Tī这篇祈祷文中,siōng重要ê是大卫祈求上帝永远照顾伊ê后代kiáⁿ孙,hō͘伊ê kiáⁿ孙成做以色列王朝ê正统传承者。M̄-koh,tio̍h注意ê是,这绝对m̄是只有上帝单方面ê表态,却是以色列历代君王lóng一定tio̍h严格遵守kah上帝ê约,若无,chit种关系kā无可能永续存在,chit点在列王纪中有清楚ê记录。

第16到19节,tī chit段经文中,大卫充分有表示家己ê谦卑kah感恩,伊知影家己kah kiáⁿ孙ē-tàng得tio̍h chit种恩待,he是上帝特别ê恩典。

第20到22节,大卫o-ló上帝,m̄-nā拯救了以色列人民脱离埃及ê辖制,而且iáu hō͘以色列人民有块thang安心khiā起ê土地,就是为tio̍h beh hō͘以色列人民成做上帝ê子民。

第23到27节,tī chit段经文中,大卫祈求上帝对伊ê应允ē-tàng永bē改变。特别提起家己ê后代thang续接做王,伊祈求上帝hō͘ chit种应允永远bē改变,而且永远恩待伊ê kiáⁿ孙。

不过,伊ê后代kiáⁿ孙虽然继承王位,却弃sak了上帝。

经文:

历代志上 18:1-18:8

注释:

Tùi第十八章到第二十章,lóng是记载大卫tī战事上ê功绩。主要是teh说明上帝kah伊同在,hō͘大卫有够额ê气力扩展疆域,mā hō͘敌人臣服tī伊ê统治下。其中包括摩押人、以东人以及叙利亚人。

Chit段经文是描述大卫koh一pái phah败非利士人,mā降服了叙利亚。

第1到2节,大卫攻打迦特城,chit-ê城mā是过去tī大卫逃避扫罗追缉ê时bat收留过伊ê城(参考撒母耳记上第廿七章)。大卫为甚么beh攻打hit-ê城?chia并无交带。同时,大卫mā phah败摩押人,hō͘ in lóng来进贡。

第3到4节,大卫koh去攻打叙利亚,原因是叙利亚王哈大底谢想beh扩张领土,被大卫phah败,结果hō͘大卫掳获了真chē战利品,包括战车一千辆、骑兵七千人、步兵两万人。M̄-koh大卫只有留落来够额拉一百辆战车ê马匹。

第5到8节,tī chit段经文中,描写大卫m̄-nā是phah败叙利亚,而且iáu派兵驻在叙利亚,管理叙利亚。伊mā搜刮了叙利亚军官所the̍h ê「金盾牌」,并且tùi叙利亚王哈大底谢处搜取到koh-khah chē ê铜,后来chiah-ê铜lóng用tī铸造圣殿ê器皿。

经文:

历代志上 18:9-18:17

注释:

Chit段经文继续描写大卫非常可观ê战绩。

第9到11节,chit段经文讲大卫征服了以东、摩押、亚扪、非利士,kah亚玛力,而且tùi in ê所在得tio̍h了真chē黄金,chiah-ê黄金就是后来用来建造圣殿用。哈马ê陀以王听tio̍h大卫ê战绩,只有ē-tàng佩服,特别当伊听tio̍h大卫phah败叙利亚王哈大底谢ê时,koh-khah是欢喜。因为陀以bat kah哈大底谢交战过几pái,显然都无phah赢。chit-má大卫phah赢了,伊非常欢喜,就派kiáⁿ约兰带贵重ê礼物去祝贺。其实,意思就是主动表示顺服。

第12到13节,chia讲大卫手下大将亚比筛phah败以东人,并且驻军tī以东,hō͘以东只有ē-tàng顺服大卫王。大卫之所以ē-tàng有chiah-ni̍h好ê战绩,mā是上帝所hō͘ ê恩典。

第15到17节,chit段经文是大卫身边ê高级幕僚,包括军队ê元帅约押、王朝史官约沙法、祭司撒督(是耶路撒冷会幕ê祭司)、亚比亚他ê kiáⁿ亚希米勒(以色列ê大祭司)、王室书记西莱雅,比拿雅当大卫ê侍卫长,其他iáu有大卫ê众kiáⁿ,lóng分别担任朝廷官员。

经文:

历代志上 19:1-19:19

注释:

Tùi第十九章1节到第二十章3节,chit段经文同时记录tī撒母耳记下第十到十二章。主要是teh讲述大卫tī战争上ê功绩,m̄-nā phah败亚扪人,mā hō͘叙利亚臣服tī伊ê统治下。不过chit段经文中却kā撒母耳记所描述大卫犯罪ê记事hō͘有省略。其实,历代志ê作者省略ê m̄-nā是chit片段而已,iáu有一kóa大卫王朝宫廷内真chē不名誉ê事件,包括撒母耳记下第十三章有关暗嫩kah她玛ê事件,以及押沙龙叛变ê事件等等。历代志ê作者之所以删除chiah-ê无好ê事件,主要是因为伊编撰此经册ê主题是teh凸显大卫确实是上帝忠实ê奴仆。

Koh讲,chit段kah亚扪人战争ê记录,thang分做三个阶段;一是大卫差派使者去安慰拿辖ê kiáⁿ哈嫩,结果使者却被侮辱,因为án-ne出兵攻打亚扪(第1到15节)。然后亚扪人结合叙利亚ê军队联合起来kah大卫ê军队对抗,koh失败了(第16到19 节)。第三个阶段是隔一年后,大卫ê军事将领约押率兵直攻亚扪人ê首都拉巴城,而且夺取真chē贵重ê战利品(第二十章1到3节)。

第1到5节,chit段经文ē-sái讲是亚扪人对大卫ê猜忌,认为大卫派兵四界去出征lóng phah赢,显然tī国王拿辖往生后,大卫派chiah-ê特使来对继任为王ê哈嫩表示关怀ê动作,kah间谍无甚么差别,亚扪ê chiah-ê幕僚认为chiah-ê特使根本就是来探亚扪ê虚实,准备ài进攻。亚扪ê新任国王哈嫩听从幕僚ê话,侮辱了大卫ê chiah-ê特使,kā in ê胡子剃掉,而且koh kā in ê衫裤割破,hō͘ in ê尻川斗露出来,然后chiah kā in驱逐出去,chit种方式对tī大卫ê特使是极大ê侮辱。

Chiah-ê特使被侮辱后,感觉非常见笑,m̄敢tńg来耶路撒冷,大卫就安排in khiā起tī耶利哥,thèng候in ê胡须发出来了后chiah tńg来耶路撒冷城。

第6到7节,亚扪人真清楚,chit种方式侮辱别国派来ê特使,必定会受tio̍h严厉ê报复。因为án-ne,in开了大笔ê钱(三万四千公斤银á)去雇用外籍兵团来协助国防ê工作。

第8到13节,大卫手下大将约押知影怎样带兵,伊挑选以色列siōng精锐ê部队去攻击叙利亚,然后kā另外一部分ê军队交hō͘伊ê小弟亚比筛带领攻打亚扪。伊兄弟两人有真好ê默契,beh彼此相呼应支援。

第14到15节,简单ê两节,讲出亚扪人ê军队逃逸,另外就是亚扪人用钱雇来相战ê叙利亚军队mā被phah到落荒而逃。

第16到19节,chit段经文是关系大卫亲自带兵去攻打叙利亚,chit pái m̄-nā痛击叙利亚,并且kā叙利亚军队ê元帅朔法mā刣死,chit pái哈大底谢m̄敢koh再拗蛮强烈抵抗以色列,伊来kah大卫和谈,表示愿意归顺以色列ê管辖,无koh支援亚扪。

经文:

历代志上 20:1-20:8

注释:

Chit章记载大卫率兵攻打亚扪,以及后来大卫koh攻打非利士人ê情形。

第1到3节,chit段经文thang参考撒母耳记下第十二章26到31节。

Tī第十九章讲亚扪人bat用大笔金钱去雇用外籍兵团协助抵抗以色列,结果失败à。M̄-koh外籍兵团包括叙利亚等,lóng主动去kah大卫订定和平条约。M̄-koh亚扪人就是无愿意án-ne做。因为án-ne,顶pái战役了后ê隔一年,大卫手下大将军约押,就率兵去进攻亚扪人ê土地。In tùi亚扪人ê手上,夺取in ê神明米勒公偶像,神像上有一顶金冠冕是用三十五公斤ê黄金铸造ê,大卫kā顶面ê宝石取落来嵌tī家己ê王冠,iáu得tio̍h真chē战利品,并要求亚扪人做苦工。

第4到8节,chit段经文特别提起三位迦特巨人被大卫kah伊ê臣仆phah败,主要是teh说明有上帝同在ê人,即使面对tio̍h「巨人」mā m̄免惊惶,因为上帝ê能力大大超过人ê气力,ná亲像大卫iáu是孩童时代,就ē-tàng phah败巨人歌利亚仝款(参考撒母耳记上十七:41—51)。

请注意,第5节特别注明是「迦特人歌利亚ê兄弟拉哈米」,kā撒母耳记下第廿一章19节记载ê「迦特人歌利亚」ê矛盾修改过来。

经文:

历代志上 21:1-21:15

注释:

第廿一到廿二章是记载大卫准备建造圣殿ê事。历代志作者kā编撰ê重点提起约柜移进了耶路撒冷城,大卫一心一意就是想beh建造圣殿安置约柜。因为án-ne,圣殿ê建造成做历代志作者撰写ê主要目标。

第廿一章thang参考撒母耳记下第廿四章1到25节ê记事。上帝beh照顾以色列人民,撒旦则是beh hō͘以色列人民弃sak上帝ê话。Á人民是听从君王ê领导,因为án-ne,hō͘大卫带头犯罪,这就是撒旦ê主要目的。Siōng特别ê所在,是chia记载撒旦攻击大卫ê时chūn,并无亲像约伯记仝款,先走chhōe上帝ê同意。换句话讲,tī约伯记,撒旦mā是属tī上帝ê奴仆á是管辖者之一。M̄-koh tī chia,撒旦则独立行动者,无受创造者上帝ê掌控。它已经hō͘大卫完全m̄听伊ê部下约押ê提醒kah苦劝。

Chit段经文讲述大卫王tī军事行动上达tio̍h siōng颠峰ê时chūn,伊执意ài beh进行户口普查。虽然大将军约押一再劝大卫一定tio̍h保留chit-ê决策。M̄-koh大卫王显然听bē落去约押ê阻挡。执意ài beh进行人口调查。

第1到2节,历代志作者认为大卫会想ài beh进行全国户口普查ê原因,是hō͘撒旦附身之故,这表示大卫对上帝ê信心不够额,á是渐渐淡bē记得上帝赏赐hō͘伊ê恩典。

第3到6节,chit段经文讲大卫命令约押去执行chit项调查人口数目的决策。虽然约押有提醒大卫m̄-thang án-ne做,上帝会无欢喜。M̄-koh大卫执意beh án-ne做。结果调查出来,北部以色列中thang相战ê壮丁有一百一十万名,而南部有四十七万。Chit两个数目lóng kah撒母耳记下第廿四章9节所记载ê数字无仝;tī撒母耳记ê以色列是八十万,而tī犹大是五十万。M̄-koh调查中间,排除了利未支族ê人,因为chit族ê人tio̍h负责各区祭祀ê工作。Á便雅悯支族无进行调查,是因为chit支族已经非常弱小,人数真少。M̄-koh历代志作者认为真正原因是约押「无赞成王ê命令」,换句话讲,约押有意思beh抗命,因为伊劝大卫m̄-thang án-ne做,m̄-koh大卫听bē落去。
第5节所讲ê「ē-tàng相战ê壮丁」,对象是teh指年满二十岁以上ê男子(参考民数记一:3、20)。

第7到10节,因为chit件事m̄是上帝所欢喜,而大卫却执意beh去作。M̄-koh当chit件户口普查ê事进行结束后,大卫忽然感觉「心中不安」。为甚么会不安?chia并无解释。真可能是大卫有看tio̍h国内发生真chē灾难。因为án-ne,大卫承认家己犯错,祈求上帝ê赦免。Chit时chūn,上帝差遣先知迦得去见大卫,上帝决定beh惩罚伊,m̄-koh hō͘伊做选择看ài toh一种惩罚。
第11到12节,上帝beh用三种中间ê一种作惩罚,m̄-koh tī chit三种中间hō͘大卫王选择一种。Chit三种是:.三年ê饥荒;.三个月逃避敌军;三是三工ê瘟疫大量死亡。

第13节,大卫表示伊m̄知该怎样选择chiah好。因为伊清楚知影「逃避敌军」等于是phah败仗,因为án-ne伊讲无愿意hō͘人处罚。伊宁可接受上帝ê惩罚。因为伊知影上帝有丰盛ê慈爱(参考诗篇一○三:8—10)。

第14到15节,结果上帝用瘟疫惩罚以色列人民,chit pái有七万人死亡。另外原本ài beh进行毁灭耶路撒冷,上帝临时叫天使停落来,chiah kā耶路撒冷有保存落来。

经文:

历代志上 21:16-22:1

注释:

Chit段经文记载大卫怎样用钱买来一块地,起造祭坛敬拜上帝,表示认错。Á chit块地就是后来建造圣殿ê用地。Chit段经文siōng重要ê是tī第廿二章1节,主要说明chit块phah麦场,就是建造圣殿ê所在,原因tī原本是上帝beh毁灭ê耶路撒冷城,chit-má则成做敬拜上帝ê所在,beh表明ê是「上帝有丰盛ê怜悯」(参考廿一:13)。

第16到17节,chit两节说明大卫kah长老lóng穿tio̍h麻衣,表示忏悔认罪,而就tī chit时chūn,伊看见teh执行上帝命令ê天使,正准备ài对耶路撒冷进行摧毁ê惩罚。Chit时大卫随时向天使求情,不beh hō͘人民受罪,伊承认家己做m̄-tio̍h去事,家己kah全家lóng愿意hō͘上帝惩罚。

第18到22节,天使转告上帝ê旨意hō͘先知迦得,ài伊去转告hō͘大卫王,ài大卫王去天使停留ê亚劳拿ê phah麦场。大卫王照先知迦得传hō͘伊ê信息,照指示去à。当亚劳拿看见大卫王行到伊ê phah麦场,chit时大卫王向亚劳拿表示beh购买伊ê phah麦场,伊一定会按照公定价钱买之。

第23到26节,亚劳拿听了后,m̄-nā ài kā chit片phah麦场送hō͘大卫,而且还愿意提供牛当做烧化祭。M̄-koh大卫m̄肯án-ne做,伊坚持一定会用买ê,因为伊无愿意奉献白白得来ê祭牲。因为án-ne,伊用六百块银á买了亚劳拿ê土地,然后tī he块土地顶面建造一座祭坛,tī chit祭坛顶献烧化祭和平安祭。

第27节到第廿二章1节,上帝就因为án-ne ài天使收起执行ê剑。Tùi án-ne大卫m̄敢koh再tńg去基遍敬拜上帝ê场所去敬拜上帝,因为伊惊天使惩罚伊。伊并且做一个真重要ê决定,ài tī向亚劳拿买来ê chit片土地顶面盖圣殿。

经文:

历代志上 22:2-22:10

注释:

Chit章主要teh说明建造圣殿ê事,表面上是由所罗门所建造,其实是大卫王ê功劳,因为材料、地点等lóng是大卫王为所罗门事先准备、选定ê(第1节、第2到3节、第14节等等)。所罗门充其量是执行大卫所交带ê工作罢à。

「Ē-sái讲是伊少年,koh无经验,所以我一定tio̍h kā一切准备好势」,这是历代志作者kā建造圣殿归功tī大卫王ê一个基本看法。

照历史来看,所罗门继任王位ê时,年纪大约是二十岁左右。建造圣殿大约tī伊当以色列王ê第四年,án-ne算来,所罗门王mā不过chiah二十四岁。既然,上帝讲大卫王并m̄是建造圣殿ê人,伊ê gín-á chiah是。因为án-ne,为tio̍h有份tī建造圣殿,伊决定先kā一切准备好势,然后交带kiáⁿ去执行。至少这mā是表达伊回应上帝hō͘伊ê疼ê一种方式。

第2到4节,chia大卫王运用tī以色列国内ê外侨,chiah-ê外侨包括phah战俘掳来ê奴隶,以及因为以色列强盛而慕名移居来以色列境内工作ê人,大卫王用chiah-ê人来准备大块ê石头。伊mā准备做圣殿门扇ê钉子、钩子,tùi泰尔kah西顿两个港口mā大量运了来自黎巴嫩ê香柏木,这香柏木是当时中东地带siōng珍贵ê木材。

第5节,chit节讲出大卫王做chiah-ê chìn前ê准备工作ê原因,就是看见伊想beh kā王位hō͘所罗门ê时,伊尚且少年,无甚么经验。M̄-koh teh准备chiah-ê工作ê时,所罗门应该是侍卫tī边á,thang看见、听见,大卫王ê指导kah提醒,án-ne有帮助伊以后建造圣殿ê路用。另外一方面mā thang án-ne讲,tio̍h建造一座金碧辉煌ê圣殿,单单准备建材就beh花费真chē时间kah人力。

第6到10节,大卫王这是第一段ài所罗门建造圣殿ê原因,详细说明hō͘所罗门听,thang hō͘伊知影为甚么ài建造圣殿,而且知影应该用甚么态度来进行chit项大而且神圣ê工程。

Tī chia,大卫王先表示原本是伊beh建造圣殿,m̄-koh上帝并无同意,主要原因是伊出兵相战刣死真chē人,上帝无希望用伊ê手来建造圣殿。Á所罗门无chit种问题,koh tī以后伊做国王ê时,上帝会庇护,hō͘以色列国内享受和平。Tī chit段时间内,chiah来兴建圣殿。换句话讲,兴建圣殿是tī国家siōng安稳ê时chūn建造起来ê。Án-ne圣殿ê意义显明出来à,一则,它是一个敬拜上帝ê所在,无法度hō͘杀害人ê性命、流人ê血ê人来建造。因为上帝是慈爱ê上帝。二则,ná亲像大卫向亚劳拿所讲ê,献hō͘上帝ê祭品,无法度是「白白得来ê」,是需要付出代价ê,chit种代价所诠释出来ê意义,祭品ê内面是有性命ê,m̄是死ê。

经文:

历代志上 22:11-22:19

注释:

这是大卫王kā所罗门讲有关建造圣殿ê第二段话。

第11到12节,chit两节是hō͘所罗门ê祝福,祈求上帝照所许ê诺言,赐福hō͘所罗门,án-ne伊tī建造圣殿ê工作上就ē-tàng顺利完成。

第13到16节,大卫王除了鼓励所罗门外,mā同时hō͘所罗门知影伊已经准备好势ê,除了头前有叙述石材、木材,chia则特别提起建造圣殿,准备「三千四百公吨金子kah三万四千公吨ê银á」,这是非常庞大ê经费,可见建造圣殿用七年时间,准备ê时间mā不短。Koh讲,chit种财力mā teh表示大卫王时代ê以色列国,国势确实是非常强盛,经济能力真富裕。大卫mā表示伊所准备ê建材可能无够,ài所罗门一定tio̍h继续准备。Mā就是一面建造,一面准备。

第17到19节,chit段话是对所有以色列ê众领袖讲ê,ài in帮助所罗门兴建圣殿ê tāi-chì外,mā劝勉in一定会「全心全意事奉上主—lín ê上帝」。伊ài所有以色列众领袖用兴建圣殿来表达对上帝ê感恩,而圣殿ê用意mā是kā约柜安置tī内面。因为约柜teh代表上帝ê同在。

其实,chit章mā teh说明一件事:无人有资格建造上帝ê圣殿,大卫王ê手上沾满人ê血,虽然伊是一个真善战ê勇士、谋士,hō͘以色列国tī伊ê任内,扩疆辟土,外国臣服ê真chē,m̄-koh,却mā因为án-ne kah神圣、慈爱ê上帝本质无符合。Á所罗门则能力不足,虽然伊拥有ê智慧hông称做世间无人thang比(参考列王记上四:29—34),m̄-koh对圣殿建造ê思考、策划能力却是需要大卫ê辅佐。

经文:

历代志上 23:1-23:20

注释:

Tùi第廿三章起,到廿七章止ê chit段经文,lóng是记载大卫王为tio̍h建造耶路撒冷圣殿所做ê一切准备,除了头前所讲ê,伊先替所罗门准备好势材料之外,chit-má koh kā有关圣殿建造完成后,所需要ê管理、敬拜等事宜,mā lóng是tī大卫王ê手中事先组织、分配妥当了后交hō͘所罗门。

历代志作者chit种记载想beh表明一点:大卫王对tī信仰事务ê关心,大大超过伊对宫廷、家庭事务ê重视。其实,历代志作者想表达一个基本认bat:是大卫王建造圣殿,m̄是所罗门。所罗门只不过是去执行并完成老父大卫王决定建造圣殿ê工程而已。因为所有建造圣殿ê工程,无论是建造ê经费、材料,甚至是圣殿完工后,所有beh服事ê人员lóng是大卫王准备ê。Mā因为án-ne,tī撒母耳记下第十三章以后ê宫廷内部纠纷ê tāi-chì务,tī历代志ê作者编撰中,lóng被有省略。作者beh凸显:大卫王确实是用尽所有ê心思想beh回应上帝对伊kah以色列民族ê疼。

Koh讲,大卫ê chiah-ê准备,对后来以色列人民tùi巴比伦tńg来国内了后,重建圣殿以及敬拜ê事宜有真大ê帮助,mā为利未人(祭司)ê位阶chhōe-tio̍h siōng有力ê支撑点。若是认真看,就会发见新约时代ê圣殿组织,mā是根据chit份组织系统延伸出来ê。

Chit段经文讲述大卫先召集以色列人民ê领袖,ài in调查利未族年满三十岁以上ê,然后kā之分做革顺、哥辖,kah米拉利等三组。然后分派in担任kah圣殿相关ê工作。

第1节,chit节开始就讲大卫晚年ê时,立伊ê kiáⁿ所罗门作以色列ê王。M̄-koh若是对照列王记上第一到二章,就会清楚看tio̍h bat发生过大卫ê kiáⁿ亚多尼雅设法争夺王位,mā就是宫廷发生政争ê事件。Chit项王位ê继承并m̄是真顺利。M̄-koh chit节mā说明原本以色列ê君王是由上帝所拣选,m̄-koh tùi大卫开始,却是改变做世袭。

第2到6节,tùi chit段经文thang理解建造完成后ê圣殿,规模之大,kah需要维护圣殿工作ê庞大人力相配合,而且chiah-ê工作者lóng一定tio̍h hit年满「三十岁以上ê利未人男子」,这mā是后来有一种讲法,年满三十岁chiah ē-tàng担任神圣工作。不过会采用三十岁以上,是照民数记第四章3节ê规定。Á tī第廿三章24节koh讲是「二十岁以上」,则可能是后来修订ê,原因可能kah战争人口减少,á是因为tùi受掠tńg来后,人数大减有关。大卫kā chiah-ê chē kah三万八千ê利未人分配tī四项工作:一是领两万四千人担任管理圣殿;六千人保管记录kah负责仲裁工作;四千人担任守卫;四千人作乐师。

第7到11节,chit段经文是提起利未大kiáⁿ革顺ê kiáⁿ孙,mā是简单ê族谱。

第12到14节,chit段经文是利未记第二kiáⁿ哥辖ê kiáⁿ孙,伊ê大kiáⁿ暗兰宗族ê人担任管理圣殿里ê圣物,mā负责烧香敬拜ê工作。

第15到17节,记载摩西ê两个kiáⁿ革顺kah以利以谢ê简单kiáⁿ孙名单。

第18节,这是提起哥辖ê第二kiáⁿ以斯哈只有一个kiáⁿ示罗密。

第19节,是哥辖第第三kiáⁿ希伯伦ê四个kiáⁿ。

第20节,这是哥辖第四子乌薛ê两个kiáⁿ。	

经文:

历代志上 23:21-23:32

注释:

Chit段经文记载利未人工作上ê调整,原因是盖好圣殿后,过去tī旷野时间,利未人需要四界扛约柜,chit-má m̄免à。需要负责ê工作当然iáu包括管理圣幕,以及圣幕内所有ê器皿等,taⁿ lóng因为有圣殿。因为án-ne,过去扛搬ê工作,改变成管理、清洁等工作。Mā就是保持洁净比甚么工作lóng重要。

第21到23节,chia记载利未ê第第三kiáⁿ米拉利ê kiáⁿ孙。比较特别ê是chia记落来了米拉利ê孙á以利亚撒无kiáⁿ,而kā cha-bó͘-kiáⁿ嫁hō͘表兄弟ê事记录落来,这算是比较少见ê记载。

第24节,chit节真重要,kā原本三十岁chiah登录名单,tùi án-ne改为二十岁以上。

第25到26节,大卫王强调上帝会因为约柜ê缘故而「永远tòa tī耶路撒冷」,chit句话其实是强化兴建耶路撒冷圣殿ê重要性。另外一方面,mā hō͘利未人ê工作有改变ê理由。

第27到30节,记载利未人过去需要扛约柜kah圣幕kah其他器皿,chit-má因为有圣殿而固定落来,利未人ê工作mā就大幅改变。Chia指出大卫kā利未人用来协助祭司ê工作,管理圣殿ê庭园kah房间,mā负责清洁ê工作,并且准备每工圣殿里所需要ê用品,包括供饼、灯油等等。Iáu有,每工早晚两pái,圣殿一定tio̍h有敬拜礼仪ê课,利未人lóng tio̍h献唱诗歌颂赞上帝。

第31到32节,chit两节提起特别ê节日,包括有安息日、初一,以及其他节期,利未人lóng tio̍h按照指定ê人数kah规例,配合tio̍h祭司ê献祭kah礼拜方式,维护圣殿ê一切秩序,kah帮助祭司进行所有礼拜ê工作。

经文:

历代志上 24:1-24:19

注释:

Chit章是记载有关亚伦kiáⁿ孙ê职责,mā就是祭司ê工作。Mā thang看出大卫王对tī祭司ê职责kah扮演ê角色非常重视。

Chit段经文指出亚伦ê kiáⁿ孙tī圣殿工作,lóng是照抽签ê结果安排负责ê工作。Á tī亚伦ê kiáⁿ孙中,只有两个宗族,就是以利亚撒kah以伊玛。

第1到2节,chit两节thang参考利未记第十章1到2节,有记载亚伦ê大kiáⁿ拿答kah第二kiáⁿ亚比户往生ê原因。原因是in两人用凡俗ê香献祭,结果hō͘ 上帝用火烧死。In tī iáu未结婚chìn前就已经往生,因为án-ne,无kiáⁿ孙。亚伦死后ê祭司工作传承hō͘另外两个kiáⁿ以利亚撒kah以伊玛。

第3到6节,chit段经文讲大卫王安排以利亚撒ê kiáⁿ孙撒督,以及以伊玛ê后代亚希米勒两个宗族协助大卫处理chiah-ê利未族人ê工作。Mā tùi chia看出以利亚撒ê男性kiáⁿ孙比以伊玛ê kiáⁿ孙加出一倍。因为án-ne mā thang讲tī圣殿ê工作上,撒督ê后代比亚希米勒ê kiáⁿ孙beh占koh-khah chē ê机会。M̄-koh为tio̍h公平起见,就用抽签来决定轮班ê秩序以及职务ê分配,而chit件事除了两个宗族ê代表亲自见证外,iáu有王室ê书记官示玛雅,kah其他臣仆lóng在场,表示这是真公平ê事。

第7到18节,chit段经文说明抽签ê结果共计有廿四班,而且kā chit廿四班ê顺序列出来。而且chiah-ê轮班ê人该做ê工作lóng非常清楚。Mā teh暗示,若是有tó一个宗族怠懈职务,必定会hō͘该宗族ê人感觉非常见笑。

第19节,thang参考利未记第六到九章。

经文:

历代志上 24:20-24:31

注释:

Chia列出ê一份比较清楚ê利未族人ê族谱,其实,chit份名单mā重复了第廿三章16到23节ê资料。M̄-koh增加一kóa新ê世代名单。

第20到30节,除了thang对照第廿三章16到23节外,tī chia则加出了第24到25节,lóng是提起「乌薛kiáⁿ孙米迦ê后代沙密」,以及伊示雅ê后代撒迦利雅。

另外就是第26节,米拉利ê后代增加雅西雅,并列出雅西雅三个kiáⁿ ê名。Koh讲,第29节加出了「基士有一个kiáⁿ耶拉篾」。

第31节,chia koh一pái提起所有宗族ē-tàng参与圣殿服事ê工作,lóng是根据抽签(第5到6节、第31节,另外参考廿五:8、廿六:13)ê方式来决定。这抽签ê方式mā说明一件重要ê观念:无论是甚么人,抽到怎样ê工作,lóng tio̍h做。无卑贱、高贵之别。

经文:

历代志上 25:1-25:31

注释:

圣殿记载tī敬拜ê时需要唱歌。唱歌是o-ló ê方式之一,除了跳舞,唱歌siōng ē-tàng表现出感恩ê心境。Tùi圣经中thang看出以色列人民m̄-nā是一个宗教心真强ê民族,而且是一个tī音乐、诗歌方面真有恩赐ê民族。Tùi chit章thang看tio̍h圣殿诗班ê成形。

第1节,chit节讲圣殿ê乐团是由「大卫王kah利未人ê领袖分派亚萨、希幔、耶杜顿三个利未宗族主持礼拜ê事」。

Chia讲chiah-ê乐团ê工作,就是「beh唱出上帝ê信息」。因为án-ne,thang理解为甚么真chē先知讲预言ê时,ná亲像teh唱歌仝款摇晃tio̍h身躯,大概就是chit种唱歌ê方式。甚至真chē先知差不多lóng是诗人,像以赛亚、耶利米、以西结、约珥、阿摩司、俄巴底亚、那鸿等lóng是诗人。
Koh讲,chit节mā提起tī圣殿ê乐团会用竖琴、七弦琴、铙钹等乐器伴奏。

第2到8节,chit段经文写出亚萨、希幔、耶杜顿等三个宗族ê人以诗歌唱出上帝ê信息,以及颂赞kah感谢ê诗歌。

Chia mā讲in teh敬拜上帝ê时chūn,希幔beh指导伊ê众kiáⁿ弹奏顶面所讲ê竖琴、七弦琴、铙钹等乐器。诗篇第一五○篇作者讲in除了顶面所讲chiah-ê乐器外,iáu有吹号(号角)、打击大细无仝ê鼓等,所有chiah-ê乐器lóng是为tio̍h配合圣殿ê礼拜而用。

Tùi亚萨ê四个kiáⁿ、耶杜顿ê六个kiáⁿ,加上希幔ê十四个kiáⁿ,án-ne共计廿四个人,in「lóng是专家」,koh加上受过专业训练ê利未人音乐家,就总共有chē kah「两百八十八人」tī圣殿投入音乐ê工作。Thang想像会tio̍h圣殿音乐工作ê重要性和美。

第8节,chit节是chit章经文ê中心,说明担任圣殿职务m̄是根据背景,却是用抽签决定所担任ê职务。原因是无人ē-tàng the̍h家己ê专长á是特殊条件选择家己认为「好」ê工作。敬拜上帝ê事,即使是人看做siōng卑微ê事,mā是siōng神圣、重要ê事务。Chit种信仰ê认知kah观念是非常重要ê。

第9到31节,chit节是续接第7节所提起ê,kā chit二百八十八人根据家族分做「二十四组,每组十二人,由一个组长管理」。Mā是仝款,用抽签ê方式排出服事ê顺序表。

经文:

历代志上 26:1-26:19

注释:

头前讲tio̍h除了圣殿礼拜ê时ê音乐外,利未人mā tio̍h负责看守圣殿ê门禁事务。门禁工作mā包括看守所讲ê「圣殿宝库」。「宝库」,这是teh指相战得胜ê时得tio̍h ê战利品,有金银财宝,以及以色列人民献祭ê时一切贵重ê财物等。另外,in mā tio̍h办理行政工作,以及替人排解纠纷。

    Chit段提起关系圣殿守卫ê工作,ná亲像头前一再重复叙述ê,一定tio̍h用抽签ê方式来决定看守ê位置、时间等等。

    第1到3节,chit段经文绍介ê是可拉族,thang利伊ê kiáⁿ米施利米雅了kiáⁿ孙七个宗族名单。

	第4到8节,chit段经文是绍介俄别・以东ê族谱,伊是大卫王第一pái搬移约柜失败ê时,bat kā约柜暂khǹg tī in tau,结果上帝大大赐福hō͘伊。Chit-ê宗族共计有六十二名lóng是真能干ē-tàng胜任圣殿守卫ê工作。尤其是以利户kah西玛迦chit两个家族特别优秀。

第9到11节,chia提起两个宗族,包括有米施利米雅,这宗族有十八名ē-tàng胜任守卫圣殿ê工作,而tī米拉利宗族有何萨chit家族出现十三人作圣殿守卫。

第12到19节,chit段经文讲chiah-ê圣殿守卫mā分做kúi-nā组,不管chiah-ê派出来ê宗族代表是大á是小,lóng是用抽签来决定看谁beh守护tó一个门口,á是储藏室。Chia特别提起示利米雅ê kiáⁿ撒迦利雅是一个「精明ê参谋人才」,chit句话真清楚teh表明对tī看守圣殿ê真chē细节,lóng kah伊有密切关系。

经文:

历代志上 26:20-26:32

注释:

Chit段经文thang分做两个段落来看,第一个段落是第20到28节,讲tio̍h有关看守圣殿宝库ê人员。第二段是tùi第29到32节,提起有关管理圣殿档案记录工作,以及排解纠纷ê事。

第20到23节,chit段经文讲革顺ê kiáⁿ孙拉m̄-koh,伊ê kiáⁿ孙管理kah看守tio̍h圣殿ê宝库,chiah-ê库房khǹg beh献hō͘上帝ê礼物,chiah-ê礼物包括献祭ê用品外,mā包括头前提起ê,phah赢tńg来ê贵重战利品。

另外,就是暗兰、以斯哈、希伯伦,kah乌薛ê kiáⁿ孙mā lóng有被分配到看守圣殿宝库ê工作。

第24到25节,chia特别提起看守圣殿宝库ê主管是摩西ê kiáⁿ革舜chit-ê宗族中ê细布业。续落来第25节列出一份细布业宗族ê族谱。

第26到28节,chit段经文提起圣殿宝库收藏ê物件包括有大卫奉献ê kah各宗族奉献ê贵重物件,以及tùi phah赢所得tio̍h ê战利品。Á tī chiah-ê物件中间,beh做为维修圣殿ê物件,lóng是由示罗密chit-ê家族负责管理。

第29节,chit节真重要,讲出所有关圣殿ê工作,bē-tàng疏忽ê就是行政工作。除了行政事务外,mā tio̍h负责排解以色列人民之间ê纠纷,chiah-ê就由以斯哈ê后代破例,基拿尼雅kah伊ê众kiáⁿ担当。

第30到31节,chia提起tī希伯伦ê后代中间,派出一千七百名能干ê人,负责管理约旦河西岸「一切宗教kah民政事务」。Á tī chit方面ê事务,耶利雅是其中ê真难得ê。

第32节,因为耶利雅非常突出,因为án-ne,大卫就tùi伊ê家族中koh挑选一千七百名能干ê家族长,管理约旦河东边ê吕便、迦得,kah东玛拿西等三支族ê「一切宗教kah民政事务」。

经文:

历代志上 27:1-27:24

注释:

Chit章主要是说明大卫当政ê时ê内政kah军事管理组织。Mā tùi第1节kah第25到31节thang看出,大卫王朝时代ê兴盛,确实是空前绝后ê黄金时代。第32到34节讲出大卫王有真好ê智囊团teh帮助伊料理国家大事。其实thang án-ne了解:一个君王强弱,并m̄是伊个人是m̄是能干而已,却是伊ê身边有真chē好ê参谋、智囊团teh帮助,若无,就算有真好ê个人才华,mā是枉然。大卫王ê成功,就是除了有真好ê信仰根基外,伊mā真ē-tàng善用人才来协助伊。

除了圣殿ê大细事务外,大卫王并无bē记得国防事务。无安定ê国家,就无办法kā耶路撒冷kah圣殿守卫稳妥。

M̄-koh读chit章经文mā会感觉奇怪,因为头前谈ê lóng是kah耶路撒冷圣后面有关,甚至tī第廿八到廿九章mā是记载关系圣殿,却tī chit章忽然讲tio̍h军事顶面ê人事,kah-ná这可能突显出以色列民族是一个以宗教治国ê民族,即使军事ê问题,mā需要宗教ê基础。大卫每pái出兵chìn前会先询问上帝ê旨意,就是真好ê例。

第1节,chit节提起以色列各家族族长,以及率领千人kah百人ê军官,kah行政官员,每年按月轮流值班。每组人数是两万四千名,chit种数目是真坚强ê。Mā显示了大卫王时代ê军事武力非常有实力。

第2到15节,chit段经文是关系十二支族中,属tī军事代表出来轮值ê名单。

第16到22节,chit段经文是各支族派出来ê官员,办理行政事务ê代表,mā是仝款每一个支派lóng一定tio̍h有人。

第23到24节,注意第24节chia所讲ê,上帝因为大卫调查户口ê事,严厉惩罚以色列人民(参考撒母耳记下第廿四章)。大卫ài beh进行调查chìn前,约押确实有表示异议,m̄-koh不被大卫接受。不过第23节特别强调,讲大卫无调查未满二十岁以下ê人数有jōa-chē,是因为上帝应允beh赐福hō͘以色列人民ná亲像亲像天顶ê星hiah-nih-chē人。其实,tùi早期以色列文化中,就是只有统计年满二十岁以上ê人,而且有作战能力ê cha-po͘人才列入统计人数ê对象。换句话讲,身躯活动上有困难ê,就算年满二十岁以上,mā不列入tī人口名单中间。

经文:

历代志上 27:25-27:34

注释:

Chit段经文是记载管理王室财产ê官员名单,iáu有另外一批人是属tī大卫ê亲信。

第25到31节,chit段经文ê名单是包括王室仓库、地方仓库、农场劳工主管、葡萄园、酒窖、橄榄园kah桑树园、橄榄油库、牧场等主要官员。

第32到34节,chit段经文mā补足了第十八章14到17节名单上ê欠缺,记载大卫王身边重要ê幕僚人员,包括大卫王ê叔父约拿单、亚希多弗(chit种人后来背叛大卫王,跟tòe押沙龙,参考撒母耳记下十六:15、20)、户筛(伊是大卫王ê朋友,参考撒母耳记下十五:37)、亚比亚他(这是大祭司)、耶何耶大(伊是顾问),以及约押(是军事领袖)。

经文:

历代志上 28:1-28:8

注释:

第廿八到廿九章,是记载大卫王kā伊ê王权移交hō͘伊ê kiáⁿ所罗门。Chit两章无亲像列王记上第一到二章记载有关大卫王晚年,王室发生内斗ê情形,包括亚多尼雅密谋夺取王位;大卫王交带所罗门整肃约押、示每等人。作者省略án-ne资料ê原因,真可能是beh kā chit pái ê政权转移,描写做是一pái和平、顺利,并且是全以色列所有ê族群lóng接受ê。Koh khah重要ê一点,tùi大卫王到所罗门,以后以色列君王(包括北国ê以色列、南国ê犹大),政权ê转移无koh是由先知á是大祭司直接tùi上帝受命膏立,却是成做世袭(除了夺权篡位者外)。可见历代志作者所持ê观点是属tī官方资料ê立场khah-chē。

Chit章经文thang分做两部分来看,一是大卫王对全国各支族代表、政府高级官员讲话,主要koh再说明建造圣殿ê事。等于是为所罗门以后beh建造圣殿ê事,做重要ê背书,ài全国代表一定tio̍h协助所罗门达成任务。二是对所罗门讲话,hō͘伊知影关系建造圣殿ê所有大细事。

Ná亲像每一个统治者所期待ê,就是beh稳定国家政权,除了有坚强ê国防、经济、政治之外,koh khah需要有宗教力量ê支撑,若无,民心真oh安定,这情况是古今中外lóng然。大卫王向以色列各支族ê族长、政府各级重要官员,包括军事将领等说明,伊无建造圣殿,而需要由伊ê kiáⁿ所罗门建造ê原因,mā希望藉tio̍h in ê帮助,tī伊往生后,in thang支持所罗门完成建造圣殿ê工作。这mā等于是大卫王teh交带遗言。

第1节,chit节thang看出大卫王召集全国siōng koân代表大会,出席者包括各支族代表,以及政府高级官员、军事将领,kah王室代表等,全部lóng召集到耶路撒冷。

  	第2到5节,chit段经文大卫王真清楚说明伊原本是想beh建造圣殿,好安置上帝ê约柜,好荣耀上帝。M̄-koh,上帝不准,主要原因是大卫王因为不时出兵相战,致使伊ê手「流过真chē人ê血」。然后伊讲上帝犹大支族中,伊被拣选出来做王,而且拣选伊ê kiáⁿ所罗门thang续接伊ê王权。这等于确认所罗门就是王位ê继承人。

第6到7节,tī chit chit两节经文中,大卫讲有两件事,是上帝对伊交带ê事:一是讲所罗门beh建造圣殿。二是上帝会kah所罗门同在,而且看待所罗门ná亲像kiáⁿ仝款ê疼伊。M̄-koh基本要件是所罗门一定tio̍h遵行上帝一切律法命令chiah thang。

第8节,伊命令顶面所讲以色列全国各界代表一定tio̍h完成上帝交带ê这两件事,除了协助所罗门完成建造圣殿ê工作,mā tio̍h遵行上帝ê命令旨意。

经文:

历代志上 28:9-28:21

注释:

Chit段经文主要thang分做两段落来看,一是大卫王kā所罗门讲,一定tio̍h走chhōe上帝ê带领、帮助。若是弃sak上帝,等于拒绝上帝仝款ê严重。二是koh一pái交带所罗门关系建造圣殿ê事,伊真详细地kā所有计画lóng kā所罗门讲。

第9到10节,大卫王提起信仰ê重要性,伊m̄-nā是传承王位hō͘所罗门,koh khah重要ê是,伊劝勉所罗门一定tio̍h谨记tio̍h上帝ê话,遵行上帝ê旨意。然后,伊ài所罗门一定tio̍h有坚强ê毅力去完成建造圣殿ê工作。

第11到12节,大卫王kā建造圣殿ê事,对所罗门交带ê非常清楚,甚至kā kui个圣殿ê蓝图lóng清楚解释hō͘所罗门知影。

第13到18节,chit段经文讲大卫王kā圣殿内面所需要用ê一切器皿,需要用jōa-chē金属等物件,mā包括约柜顶面ê盖子等,lóng做非常详细ê说明。

第19节,大卫王强调顶面所讲ê这一切工作,lóng是根据上帝亲自指示伊写出来ê。

第20到21节,大卫王劝勉所罗门,一定tio̍h「坚强勇敢」,鼓励伊mài惊,mā m̄-thang郁卒。伊深信上帝一定会kah所罗门同在,帮助伊。而且伊mā hō͘所罗门知影,祭司kah利未人被派驻在圣殿担任ê职务kah工作,in kah hiah-ê工匠lóng会尽帆拚协助所罗门,只要所罗门下令,chiah-ê人lóng会全力以赴,kā圣殿建造完成。

经文:

历代志上 29:1-29:9

注释:

Chit章主要是有两个段落,第一是tùi第1到9节,大卫王为tio̍h beh建造圣殿,除了tī第廿八章对全体以色列领袖表明chit项工程ê重要性,mā hō͘ in知影继承伊王位ê所罗门,tī建造工程上需要大家ê扶持、协助。chit-má伊是向全体以色列人民宣告chit项工程,而且强调这m̄是为人建造ê圣殿,却是为上帝。因为án-ne,除了伊奉献财物以外,伊mā希望全体以色列人民共同参与chit项工程建造ê需要。第二段落是tùi第10到25节,tī chit段落里,大卫王带领全体以色列人民向上帝献上感恩。以色列人民也kah跟tòe伊奉献财物做建造圣殿ê需要。最后一个段落是第26到30节,这五节mā是历代志上ê结语,说明大卫王统治结束,伊ê kiáⁿ所罗门继承伊ê王位。

Tī chit段经文内底,大卫对全体以色列人民宣告beh建造圣殿ê原因,并鼓励大家参与建造圣殿ê奉献行列,以表示大家lóng参与有份。Mā tùi chia thang看出建造圣殿ê花费确实是非常重,负担真大。

第1节,chit节大卫王真清楚表明,伊ê kiáⁿ所罗门iáu少年,经验不足,而beh建造圣殿ê chit项工程是非常艰巨,因为这是为上帝而建。这真清楚teh表明,若是单由所罗门来执行chit项工程ê建造,是无够ê,确实是需要大家ê协助。可见大卫王对所罗门ê疼护,kah伊此生siōng大ê心愿,就是希望伊ê kiáⁿ所罗门ē-tàng顺利完成伊建造圣殿ê心愿。

第2到5节,大卫王tī chia表示建造圣殿所需要ê建材,伊已经准备ê差不多了,m̄-koh伊知影除了伊所准备ê一切外,恐惊iáu不够额,而伊无法度亲目看见圣殿ê建造情形。因为án-ne,伊hō͘以色列人民知影伊准备ê,希望全体人民mā加入参与奉献ê行列,这mā讲出两件重要ê事:一是thang预防建造圣殿所需要ê开销不足。二是hō͘全体人民lóng有机会参与,这比伊个人奉献一切koh-khah有意义。伊先表明家己捐献出来ê,包括「一百gōa公吨siōng好ê金子,kah大约两百四十公吨纯银」,这确实是一个庞大ê数目,mā显示出大卫王ê财富非常雄厚。

第6到9节,当大卫王án-ne宣布,以色列各界代表因为大卫王早已经召集in宣告chit件事,因为án-ne,当chiah-ê代表tńg去转告hō͘所有人民ê时chūn,大家lóng会清楚知影这确实是出tī大卫王ê意思。因为án-ne,纷纷烧热烈参与奉献建造圣殿,结果民众koh奉献了「一百七十gōa公吨ê金子,三百四十gōa公吨ê银á,大约六百二十公吨ê铜,kah三千四百公吨ê铁」等,chiah-ê lóng teh表明以色列人民确实在大卫王治理之下,m̄-nā国家财富雄厚,人民mā非常富有。Á chiah-ê捐献出来ê金银铜铁,lóng khǹg tī「圣殿宝库」,这是临时ê,因为圣殿iáu未建造完成,而且由葛顺族ê利未人耶歇管理。M̄-koh khah重要ê,就是「人民乐意献hō͘上主;大家lóng欢喜有hiah-ni̍h chē物件奉献出来」,chit点chiah是siōng重要ê事,表示奉献m̄是出tī勉强,却是出tī感恩ê心。

经文:

历代志上 29:10-29:30

注释:

Chit段经文包括大卫王带领人民kā chiah-ê奉献hō͘上帝并表明感恩。然后率领全体人民献上感恩ê祭典。值得注意ê是,chit段经文记载第二pái宣布所罗门为以色列国ê王(参考廿三:1)。同时,chit段经文路尾mā讲述大卫王结束统治,由kiáⁿ所罗门继位。

第10到13节,chit段经文是大卫带领以色列人民献上o-ló上帝,讲述上帝ê荣耀、威严,是万物ê创造者、主宰,koh khah重要ê,伊讲「所有富贵、财宝」lóng是tùi上帝ê赏赐chiah得tio̍h ê。这mā说明所有奉献为建造圣殿ê一切,lóng m̄值得夸耀,因为lóng是上帝赏赐,只有ē-tàng用感恩ê心回报上帝ê慈爱。

第14到15节,大卫王讲述奉献ê缘由,就是in原本甚么都无,m̄-nā四界流荡,而且面对死亡。M̄-koh因为上帝赏赐,in taⁿ chiah拥有真chē财富,因为án-ne,chit-má ê奉献,mā只不过是回应上帝ê疼罢à。

第16到19节,taⁿ chiah-ê奉献,就是为tio̍h beh建造圣殿hō͘上帝,好荣耀上帝ê圣名。因为án-ne,大卫表明chiah-ê奉献lóng是全体以色列人民真心诚意ê奉献,恳求上帝hō͘以色列人民永远有chit种热情,对上帝忠心。最后,伊tī祈祷中,恳求上帝赏赐hō͘所罗门有「一粒热诚ê心」,真实地遵行上帝ê一切律法命令,完承建造圣殿ê工程。

第21到25节,当大卫带领人民向上帝献上感恩ê祈祷后,mā是chit项奉献礼拜ê结束,大家lóng同齐享用献祭ê食物,同时膏立所罗门为主,kah膏立大祭司撒督(其实,这背景是所罗门kā原本ê大祭司亚比亚他kā它废除,因为伊参与亚多尼雅夺取王位ê行列,所罗门以撒督取代亚比亚他,参考列王记上26—27、35)。

「所罗门是一个成功ê君王;以色列全国lóng顺从伊。」chit句话应该是tī伊早期治国时代,是所有大卫王时代ê臣仆lóng效忠伊,而且伊所有ê兄弟mā是,m̄敢有人想beh夺取王位。因为án-ne,伊治国ê初期,以色列国是一个富强ê国家。M̄-koh tī伊晚年ê时chūn,就因为娶真chē外国cha-bó͘-gín-á做bó͘,而弃sak了上帝。

第26到30节,chit段经文koh一pái说明大卫统治kui个以色列民族,共计四十年。其实,真正统治全体以色列人民ê时间,应该beh tùi伊进入耶路撒冷开始算起,án-ne是「三十三年」,因为tī希伯仑做王hit段七年时间,至少有两年ê时间,北pêng真chē地区iáu是由扫罗ê kiáⁿ他施波设统治tio̍h真chē地区,后来北部地区tī押尼珥ê协助下,chiah来归顺大卫(参考撒母耳记下二:8—11)。第29节有提起「先知拿单、迦得先见ê史册」,可惜目前已经chhōe bē-tio̍h chit种史册á是经册。

重新查询