CBOL 旧约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 以图形显示 以字型显示(须先下载字型) 旧约字汇 新约字汇 阅读
原文内容 原文直译
וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו 
שֵׁב נָא וּקְרָאֶנָּה בְּאָזְנֵינוּ 
וַיִּקְרָא בָרוּךְ בְּאָזְנֵיהֶם׃ 
他们对他说:


「请你坐下,在我们的耳边念它(原文用阴性)。」

巴录就在他们的耳边念(它)。