CBOL 旧约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 以内建字型显示(不须下载字型) 以字型显示(须先下载字型) 旧约字汇 新约字汇 阅读
原文内容 原文直译
ayih-.T;a  aAl]h  
  ~Ah.T  yem  ~"y    
`~yilWa>G  rob][;l    ~"y-yeQ;m][;m  h'm'F;h  
…它(原文用阴性)不就是你吗?(…处填入下二行)


使海与深渊的水干涸、

使海的深处变为赎民经过之路的,