CBOL 旧约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 以内建字型显示(不须下载字型) 以字型显示(须先下载字型) 旧约字汇 新约字汇 阅读
原文内容 原文直译
  h"nea.t-yiK  
~yIn'p>G;B  lWb>y  !yea>w  
tIy:z-hef][;m  vexiK  
l,koa  h'f'[-a{l    
!aoc  h'l.kiMim  r:z"G  
  r'q'B  !yea>w  
虽然无花果树不发芽,


葡萄树不结果,

橄榄树也不效力,

田地不出粮食,

圈中绝了羊,

棚内也没有牛;