CBOL 旧约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 以内建字型显示(不须下载字型) 以字型显示(须先下载字型) 旧约字汇 新约字汇 阅读
原文内容 原文直译
r't'P  bAj  yiK  ~yipoa'h-r;f    
yimAl]x;B  yIn]a-@;a  @esAy-l,a  r,maOY:w  
`yivaor-l;[    yeL;s  h'v{l.v  hENih>w  
膳长见梦解得好,


就对约瑟说:「我在我的梦中,

看哪,我头上顶着三筐白饼,