CBOL 旧约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 以内建字型显示(不须下载字型) 以字型显示(须先下载字型) 旧约字汇 新约字汇 阅读
原文内容 原文直译
  tyeb.l  rom/a  
hIwh>y  y"nod]a  r;m'a-hoK  
  leL;x.m  yIn>nih  
~,k.v.p:n  l;m.x;mW  ~,kyEnye[  d;m.x;m  ~,k>Zu[  !Aa>G  
~,T.b:z][  r,v]a  ~,kyetAn.bW  ~,kyEn.bW  
`WloPIy    
『你告诉以色列家,


主上帝如此说:

我必使我的圣所,…被亵渎,

就是你们势力所夸耀、眼里所喜爱、心中所爱惜的(放上行)

并且你们所遗留的儿女

必倒在刀下。