CBOL 旧约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 以内建字型显示(不须下载字型) 以字型显示(须先下载字型) 旧约字汇 新约字汇 阅读
原文内容 原文直译
hIwh>y  y"nod]a    hoK  
hIwh>y  y"nod]a  vea'B      hENih>w  
  ~Ah.T-t,a  l;kaoT:w  
`q,lex;h-t,a  h'l.k'a>w  
这就是主上帝指示我的:


看哪,主上帝命火来处理这个案件,

火就吞灭深渊,

烧尽产业。