CBOL 旧约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 以内建字型显示(不须下载字型) 以字型显示(须先下载字型) 旧约字汇 新约字汇 阅读
原文内容 原文直译
wy'x,a  lea>n;t>nW  Wh"y.[;m.vW  Wh"y>n:nw'k>w  
d'b"zAy>w  leayi[yIw  Wh"y.b;v]x:w  
~IYIw.l;h    
~yix's.P;l  ~IYIw.l;l    
`tAaem  vem]x  r'q'bW  ~yip'l]a  t,vem]x  
…歌楠雅和他兄弟们示玛雅、和拿坦业,(…处填入下第二行)


和哈沙比雅、和耶利、和约撒拔

利未人的众族长

…给利未人作逾越节(的祭物)。(…处填入下行)

将羊羔五千只和牛五百只,