CBOL 旧约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 以内建字型显示(不须下载字型) 以字型显示(须先下载字型) 旧约字汇 新约字汇 阅读
原文内容 原文直译
ryij.q;h.l    Ad"y.bW  Wh"YIZu[  @;[>zIY:w  
~yIn]hoK;h-~i[  AP.[:z.bW  
Ax.cim.b      
  x;B>zim.l  l;[em  h"wh>y  tyeb.B  ~yIn]hoK;h  yEn.pil  
乌西雅就发怒,在他的手有香炉要烧香;


他向祭司发怒的时候,

…他的额上忽然发出大麻疯。(…处填入下行)

在雅威殿中香坛旁众祭司面前,