CBOL 旧约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 以内建字型显示(不须下载字型) 以字型显示(须先下载字型) 旧约字汇 新约字汇 阅读
平行经文: 代下6:36
原文内容 原文直译
%'l-Wa.j,x<y  yiK  
a'j/x<y-a{l  r,v]a    !yea  yiK  
bEyAa  yEn.pil  ~'T;t>nW  ~'b  'T.p:n'a>w  
bEyAa'h    ~,hyebov  ~Wb'v>w  
`h'bAr.q  Aa    
他们若得罪祢,


世上没有不犯罪的人,

祢向他们发怒,把他们交在仇敌面前,

掳他们的人把他们掳到仇敌之地,

或远或近,