CBOL 新约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 H Parsing WH Parsing  以内建字型显示(不须下载字型) 以字型显示(须先下载字型) 新约字汇分析 旧约字汇分析 阅读

原文内容与参考直译:
  Pa'sa    yuch;     uJperecouvsai"  
每个人...在上的权柄。(...处填入下一行)
  
当顺服
ouj  ga;r      
因为没有权柄存在
  mh;   uJpo;  qeou',  
除非出于上帝,
    ou\sai  
且那些现有的(权柄)
 uJpo;  qeou'      
是被上帝神所命定。

注: