CBOL 新约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 H Parsing WH Parsing  以内建字型显示(不须下载字型) 以字型显示(须先下载字型) 新约字汇分析 旧约字汇分析 阅读

原文内容与参考直译:
      th;n  quvran    krouvw{  
看哪!我已站在门边叩门;
  ti"   ajkouvsh/  th'"  fwnh'"  mou      th;n  quvran,  
若有人听见我的声音且开门,
(韦: )(联:   )  pro;"  aujto;n  
我将进到他那里
  deipnhvsw  met#  aujtou'    aujto;"  met#    
且我与他、他与我将一起吃饭。

注: