CBOL 新约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 H Parsing WH Parsing  以内建字型显示(不须下载字型) 以字型显示(须先下载字型) 新约字汇分析 旧约字汇分析 阅读

原文内容与参考直译:
    aujtou'    tou'   O~rou"  tw'n   E$laiw'n  
他(耶稣)在橄榄山上坐着,
prosh'lqon  aujtw'/      kat#      
门徒私下的来他面前说:
(韦:   )(联:   )  
请告诉我们,
povte  tau'ta    
甚么时候有这些事
    to;    th'"  sh'"        tou'    
以及甚么是你来临和世界的末了的豫兆呢?

注: