CBOL 新约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 H Parsing WH Parsing  以内建字型显示(不须下载字型) 以字型显示(须先下载字型) 新约字汇分析 旧约字汇分析 阅读

原文内容与参考直译:
    aujtw'/  tou;"  maqhta;"  aujtw'n  meta;  tw'n   H%rw/dianw'n  
就打发他们的门徒和希律党的人去他(耶稣)那里,
(韦:   )(联:   )  ,    
说(韦: 指被差的门徒)(联: 指差门徒的人):
Didavskale,  
老师,
   o&ti   ajlhqh;"    
我们知道你是诚实的,
  th;n   oJdo;n  tou'  qeou'      didavskei"  
并且你在真理中教导神的道,
  ouj    soi    oujdenov"{  
你都不在意任何人;
ouj  ga;r      provswpon   ajnqrwvpwn.  
因为你不看人的外貌。

注: