CBOL 新约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 H Parsing WH Parsing  以内建字型显示(不须下载字型) 以字型显示(须先下载字型) 新约字汇分析 旧约字汇分析 阅读

原文内容与参考直译:
  h]    pw'"    ti"      th;n    tou'    
或是人怎能进壮士家里,
  ta;  skeuvh  aujtou'   aJrpavsai,  
并抢夺他的家产呢?
  mh;  prw'ton  dhvsh/  to;n    
除非先捆住那壮士;
  tovte  th;n    aujtou'  diarpavsei.  
然后才可以掳掠他的家。

注: