CBOL 新约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 H Parsing WH Parsing  以内建字型显示(不须下载字型) 以字型显示(须先下载字型) 新约字汇分析 旧约字汇分析 阅读

原文内容与参考直译:
      
然后他对他们说:
(韦:   o&ti    )(联: )  Mhvti       oJ  luvcno"  
「难道灯来
   uJpo;  to;n  movdion  teqh'/  
为要被放在容器下,
 h]   uJpo;  th;n    
或床下,
oujc      th;n    teqh'/}  
不是为要被放在灯台上吗?

注: