CBOL 新约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 H Parsing WH Parsing  以内建字型显示(不须下载字型) 以图形显示 新约字汇分析 旧约字汇分析 阅读

原文内容与参考直译:
o&tan de; e[lqh/ ejkei'no",
但是当那位来的时候,
to; pneu'ma th'" ajlhqeiva",
真理的灵,
oJdhghvsei uJma'" (韦:eij" th;n ajlhvqeian pa'san )(联:ejn th'/ ajlhqeiva/ pavsh/ ){
他将引导你们(韦: 进入一切的真理)(联: 在一切的真理里);
ouj ga;r lalhvsei ajf# eJautou',
因为他不是从自己说的,
ajll# o&sa (韦:ajkouvei )(联:ajkouvsei )lalhvsei
而是把他(韦: )(联: 将)听见的都将说出来,
kai; ta; ejrcovmena ajnaggelei' uJmi'n.
并把将来的事宣布给你们。

注: