CBOL 新约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 H Parsing WH Parsing  以内建字型显示(不须下载字型) 以字型显示(须先下载字型) 新约字汇分析 旧约字汇分析 阅读

原文内容与参考直译:
  o&ti    au&th   hJ  diaqhvkh,  
(...处填入第三行)这(是)(...处填入下一行)约
 h^n  diaqhvsomai  tw'/     I$srah;l  meta;  ta;"      
在那些日子以后,我与以色列家立下(的),
  kuvrio"{  
主又说:
didou;"  novmou"  mou    th;n  diavnoian  aujtw'n  
赐下我的律法在他们的心思里,
      aujtw'n    aujtouv",  
又在他们心上写下它们(指律法);
        qeo;n,  
我要作他们的神;
      moi    laovn{  
且他们要作我的子民。

注: