CBOL 新约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 H Parsing WH Parsing  以内建字型显示(不须下载字型) 以字型显示(须先下载字型) 新约字汇分析 旧约字汇分析 阅读

原文内容与参考直译:
  ou|to"           aJmartiw'n        to;    
而(另一方面)他(指基督)为了罪献上一次(直到)永远的祭物,
    dexia'/  tou'  qeou',  
就坐在上帝的右边。

注: