CBOL 新约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 H Parsing WH Parsing  以内建字型显示(不须下载字型) 以字型显示(须先下载字型) 新约字汇分析 旧约字汇分析 阅读

原文内容与参考直译:
  te  th;n   uJperbavllousan  th'"  gnwvsew"   ajgavphn  tou'  Cristou',  
且知道基督超过知识的爱,
  plhrwqh'te    pa'n  to;  plhvrwma  tou'  qeou'.  
使得你们被充满直到所有上帝的充足。

注: