CBOL 新约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 H Parsing WH Parsing  以内建字型显示(不须下载字型) 以字型显示(须先下载字型) 新约字汇分析 旧约字汇分析 阅读

原文内容与参考直译:
  ou|tov"       oJ  genovmeno"    th'/      th'/    
这人就是曾...在旷野的会众中,(...处填入下二行)
meta;  tou'    tou'  lalou'nto"  aujtw'/    tw'/   o[rei  Sina'  
{和西奈山上对他说话的使者、}
  tw'n     hJmw'n,  
{我们的祖先一起}
 o^"    lovgia  zw'nta  dou'nai  (韦:   )(联:   )  ,    
接受活的神谕给(韦: 你们)(联: 我们),

注: