CBOL 新约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 H Parsing WH Parsing  以内建字型显示(不须下载字型) 以字型显示(须先下载字型) 新约字汇分析 旧约字汇分析 阅读

原文内容与参考直译:
    
你们要小心自己
    tw'/    
和所有的羊群
   w|/   uJma'"  to;  pneu'ma  to;   a&gion      
就是在那(羊群)当中圣灵立你们为监督的,
  th;n    tou'  qeou',  
来牧养上帝的教会,
 h^n  periepoihvsato  dia;  tou'    tou'    
就是他藉着自己的血取得的。

注: