CBOL 新约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 H Parsing WH Parsing  以内建字型显示(不须下载字型) 以字型显示(须先下载字型) 新约字汇分析 旧约字汇分析 阅读

原文内容与参考直译:
  proi>dw;n        th'"   ajnastavsew"  tou'  Cristou'  
他既预先看明就讲论关于基督的复活:
 o&ti  ou[te       a&/dhn  
他不被撇在阴间,
ou[te   hJ  sa;rx  aujtou'    diafqoravn.  
他的肉体也不经验朽坏。

注: