CBOL 新约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 H Parsing WH Parsing  以内建字型显示(不须下载字型) 以字型显示(须先下载字型) 新约字汇分析 旧约字汇分析 阅读

原文内容与参考直译:
  o&ti    to;     hJmw'n  
因为我们的福音
oujk       uJma'"    lovgw/  movnon  
临到你们不只在言语,
 ajlla;      dunavmei      pneuvmati    
也在能力和圣灵
  (韦: )(联:   )  pollh'/,  
和(在)很多确信,
kaqw;"        
正如你们知道我们...成为这样的人。(...处填入下一行)
(韦: )(联:   )  di#   uJma'".  
{在你们那里为了你们}

注: