CBOL 新约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 H Parsing WH Parsing  以内建字型显示(不须下载字型) 以字型显示(须先下载字型) 新约字汇分析 旧约字汇分析 阅读

原文内容与参考直译:
   ajgapw'men   ajllhvlou",  
亲爱的,让我们爱彼此,
 o&ti   hJ   ajgavph    tou'  qeou'    
因为爱是从上帝来,
  pa'"   oJ   ajgapw'n    tou'  qeou'    
且每一个付出爱的人都由上帝而生,
  ginwvskei  to;n  qeovn.  
且认识上帝。

注: