CBOL 新约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 H Parsing WH Parsing  以内建字型显示(不须下载字型) 以字型显示(须先下载字型) 新约字汇分析 旧约字汇分析 阅读

原文内容与参考直译:
(韦: )(联:   )  touvtw/  gnwsovmeqa   o&ti    th'"      
(韦: )(联: 且)因着这个我们将知道我们是出于真理的,
    aujtou'    th;n     hJmw'n,  
且在他前面我们将使我们的心平安,

注: