CBOL 新约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 H Parsing WH Parsing  以内建字型显示(不须下载字型) 以字型显示(须先下载字型) 新约字汇分析 旧约字汇分析 阅读

原文内容与参考直译:
  ga;r     ajnqrwvpwn  ta;  tou'   ajnqrwvpou  
而人们之中谁知道人的事?
  mh;  to;  pneu'ma  tou'   ajnqrwvpou  to;    aujtw'/}  
除了那在他裏面之人的灵;
ou&tw"    ta;  tou'  qeou'      
像这样没有人知道上帝的事,
  mh;  to;  pneu'ma  tou'  qeou'.  
除了上帝的灵。

注: