撒迦利亚书 11章1节 到 11章17节   背景资料  上一笔  下一笔
Chit章ē-sái讲是撒迦利亚书siōng难bat ê一章经文,原因是chit章里ê譬喻充满tio̍h预言,而chiah-ê预言到底是teh讲甚么时代背景?真oh厘清。

先知撒迦利亚ê信息中,ná亲像其他先知仝款,传出上帝beh带领因为国家沦亡而四散到世界各地ê以色列人民tńg去故乡,重建家园。上帝beh koh一pái成做以色列民族ê上帝,而以色列民族teh beh koh一pái成做上帝ê子民。Chiah-ê信息tú好说明了上帝ê慈爱确实是ná亲像诗篇ê诗人所讲,上帝无久怀受气,mā不轻易受气,并且有丰富ê慈爱,所以无照人所犯ê过错报应人(参考诗篇一○三:8—10)。Á chit点mā to̍h是kui本圣经ê中心信息。

Chit章ê第4到17节mā ē-sái讲是旧约圣经siōng难处理ê经文,真可能是一种寓意ê讲法,所以圣经学者teh解释上非常分歧。Tùi第4到14节ê chit段经文,是teh描述一个好ê顾羊人,是会好好á照顾伊ê羊群。然后tùi第15到17节,是描述一个邪恶ê顾羊人是一个怎样ê态度。真oh理解ê所在在tī原本好ê牧者,后来却变成pháiⁿ ê牧者,两个之间有真大ê cheng差。

第1到3节,这是一首诗歌,而且是一首哀歌,teh描述黎巴嫩kah巴珊遇tio̍h惨重灾难ê情景。Ná亲像头前已经绍介过,黎巴嫩siōng出名ê就是香柏木,mā是所罗门王建造耶路撒冷圣殿kah宫殿ê时使用ê建材。M̄-koh chit-má,上帝ê审判来临ê时,即使伟大高壮ná亲像香柏树仝款壮大ê君王,伊统治ê城门会被敌人phah开,城池会hō͘敌人用无情ê烽火hō͘烧毁。

chia提起「巴珊」这是一个土地肥,草原辽阔,水源充沛ê所在,因为án-ne畜牧业非常出名。M̄-koh tī上帝ê审判下,chiah-ê青草翠绿ê景象以后be7 koh存在,过去繁荣ê畜牧业、林业等,lóng kā因为án-ne荒废、摧毁。

第4到5节,chia描述一个恶质ê主人对待羊群ê凶恶面谱。这恶质ê顾羊人宰杀羊群、贩卖羊肉,然后tī得tio̍h金钱了后,却用来歌颂上帝ê赏赐kah赐福。这明明是就是tī亵渎上帝ê神圣kah慈爱。所以上帝beh严厉惩罚chiah-ni̍h恶质ê顾羊人。

圣经作者mā用「牧者」来譬喻一个国家ê君王,羊群就是teh指被chit位君王统治ê人民。先知撒迦利亚chia传出ê信息指控chiah-ê君王并m̄是好牧者,却是邪恶ê顾羊人,in kan-taⁿ会想tio̍h beh tùi人民ê身上搜刮一切,甚至是出卖人民hō͘敌人chit种事mā做得出来。

其实,先知撒迦利亚chit种信息并m̄是无ê放矢,所罗门王bat为tio̍h beh建造庞(pâng)大koh奢华ê宫殿,thang割hō͘「加利利地区ê二十座城」kah人民当工资hō͘泰尔ê希兰王(参考列王记上九:11)。为tio̍h beh应付宫殿一千个妃嫔(参考列王记上十一:6)kah伊家己奢华生活ê所需要ê(参考列王记上四:22—23),真自然ê,伊需要透过课重税来支付。Á犹大约雅敬王却为tio̍h beh盖堂皇ê宫殿,m̄-nā增加税赋,故意不发工资hō͘工人,甚至iáu流无辜ê ê血(参考耶利米书廿二:13—14)。

第6节,先知撒迦利亚讲出一个重要观念,就是做一个领导者若是非法妄为,人民应该勇敢起来对抗,kā它推翻,án-ne chiah是正确ê方式。否则放纵有权势继续做pháiⁿ。Chit节讲出上帝决定「无koh怜悯chit-ê地ê人」,然后ài chit-ê地ê人,上到君王,下到一般人民lóng「交tī统治者手中」,而这新ê统治者「会thún踏」in。

第7到8节,chia先知撒迦利亚讲伊被「雇用」当牧者,然后伊the̍h「两条牧杖」,其中一条叫「恩惠」,另一条则称做「合一」。所讲「恩惠」mā ē-sái讲是「荣耀」、「美丽」,á是「恩宠」。这表示上帝ê荣耀受tio̍h损伤。所以上帝绝对bē许可他忠实ê子民受tio̍h侮辱,上帝ê子民必定会因为有他ê带领而显出荣耀、尊容。

「合一」,若是tùi两条杖来看,mā thang明白上帝ê恩典就是beh带领以色列民族重新整合起来。这两条杖mā ē-sái讲是teh代表北国以色列kah南国ê犹大。一边用一条杖保护tio̍h,然后kā两个分裂ê族群重新整合起来。换句话讲,上帝beh亲自带领chit-ê民族,bē偏袒一方,疏忽了另外一方。

Chia讲有三个「恨」伊ê「顾羊人」,in这有可能是teh指ē-tàng是teh指政治领袖,mā可能是宗教领袖,包括祭司阶级ê人,以及历代ê众先知。In lóng因为先知撒迦利亚传出上帝ê信息,感觉讨厌,因为in无欢喜欺骗人民ê事,被先知撒迦利亚拆破出来。

第9节,chit节讲chit位hō͘上帝任命ê忠实「牧者」发见上帝ê子民并无接纳伊,就án-ne伊决定放弃带领,beh hō͘ in家己去放荡,而chit种结果就是死亡。这真像使徒保罗所讲ê,做一个人拒绝接受上帝ê救恩ê时,上帝最后ê一个方法就是「chhut-chāi」chit种人去过in所喜爱ê「死亡游戏」(参考罗马书一:21—32)。

第10节,chit位牧者决定kā手中这第一条叫「恩惠」ê拐á hō͘ at断。Chia强调chit支名叫「恩惠」ê拐á所代表ê意思是「约」,表示上帝ê荣耀。这mā teh隐喻上帝以后be7 koh kah chiah-ê悖逆ê子民同在。

第11到12节,chia koh一pái提起「买卖羊群ê人」ê商人。In同意用「三十块银á做工资」,买下了chit群羊。Chia ê「三十块银á」,mā常被the̍h来隐喻tio̍h犹大出出卖耶稣ê价钱。

第13节,上帝对chit-ê忠心ê奴仆讲,ài伊kā the̍h-tio̍h ê这笔三十块银á「khǹg入去」圣殿ê「银库」中。Chit-ê「khǹg入去」一词ê希伯来文是teh指「tàn入去」ê意思。若是「tàn入去」,kah用小心翼翼ê方式「khǹg入去」去就无仝款à。马太福音第廿七章5节记载犹大出出卖耶稣基督得tio̍h三十块银á了后,发见做m̄-tio̍h去,mā是仝款kā chit三十块银á「丢tī圣殿里」。

第14节,chia先知撒迦利亚讲beh「at断」第二根「合一」ê拐á,这就表示「犹大kah以色列」kā无法度「统一」,kan-taⁿ会koh一pái陷入混乱、动荡不安ê状况中,到最后就是行上了灭亡ê途径。原因是in无愿意hō͘上帝所差派ê奴仆带领,而想beh óa靠家己ê能力。

第15节,上帝ài先知撒迦利亚koh一pái扮演「pháiⁿ牧者」ê角色,beh传达ê信息就是hō͘以色列人民知影,pháiⁿ牧者ê样式,kah chit种牧者所带来ê结果。

第16节,真清楚描述pháiⁿ牧者ê样式,包括有下列几个特点:

一是bē帮助hiah-ê受tio̍h吓(heⁿh)惊ê。当羊群受tio̍h打击,á是tú-tio̍h危险逼近ê时chūn,就会因受tio̍h吓(heⁿh)惊而四界乱窜。一个好ê牧者会用伊ê声音来安慰chiah-ê羊群,hō͘ in知影牧者就tī in身边庇护,m̄免惊惶。

二是不chhōe迷失ê。这是无近óa跟tòe tī牧者身边,行离了羊群。若是好ê牧者就会无顾一切去chhōe迷失ê羊,直到chhōe-tio̍h为止(参考路加福音十五:4—7)。

三是不医受伤ê。羊群受tio̍h野兽攻击ê时,m̄是吓(heⁿh)惊,就是会为tio̍h beh逃避灾难而四界乱窜,á是直接受tio̍h攻击而受伤,甚至死亡。

四是不养饲iáu活teh ê。这是siōng惨ê顾羊人。因为头前三种羊真可能lóng会面临死亡。M̄-koh若是连无tú-tio̍h灾难ê羊lóng m̄养饲,hō͘ in siōng基本ê食物,án-ne,chiah-ê羊一定会活活饿死。

以上四种lóng讲出一个顾羊人siōng基本该做到ê事,m̄-koh pháiⁿ牧者lóng怠忽应尽ê职责。而且iáu做koh khah恶质ê事,就是这pháiⁿ牧者「食掉siōng肥美ê羊,拆裂in ê蹄」,结果羊就无法度行动而陷入性命ê危险。

第17节,chit节用一首短诗来结束,mā讲出上帝beh采取ê行动,就是严厉惩罚chit种恶质ê顾羊人,而惩罚ê结果是hō͘ chiah-ê怠忽职守ê顾羊人变成残废、无用ê人。

重新查询 专卷研经 撒迦利亚书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net