尼希米记 9章1节 到 9章37节   背景资料  上一笔  下一笔
Chit章tī中文版圣经,无论是《现代中文译本》á是《和合本》,lóng记载到第38节。M̄-koh tī《希伯来文版本》是kā第38节编辑tī第十章1节中。

Chit章主要是以利未人耶书亚等人带领民众敬拜,然后全体参加Tòa棚节ê民众lóng齐声祈祷。Chit章就是民众ê祈祷诗歌。Chit首诗歌mā ē-sái讲是一首史诗,tùi上帝拣选亚伯拉罕开始,经历过进入埃及kah行出埃及入旷野,后来进入迦南地,kah以色列人民背叛上帝、亡国等,in承认弃sak上帝ê错误。因为án-ne,chit首诗歌mā ē-sái讲是一首忏悔ê诗歌。

Chit段经文是tī Tòa棚节结束ê时,参加chit节期活动ê以色列人民聚集,透过敬拜方式唱出ê诗歌。Chit段诗歌是tùi上帝拣选以色列人民ê祖先亚伯拉罕开始,经过in进入埃及kah离开埃及入旷野,后来进入迦南chit片流奶kah蜜之地,为tio̍h án-ne而献上感恩。

第1到3节,照利未记第廿三章33到43节真清楚记载,有关守Tòa棚节ê细则:Tòa棚节tùi七月十五日开始,连续七工到廿二日止。Tī第八章18节讲in守节七工,「到第八工,按照律法ê指示举行闭会典礼」。照理讲Tòa棚节应该已经结束,时间是tī七月廿三日。可能是有人因为感觉罪过太深重pah,因为án-ne有kóa以色列人民感觉án-ne iáu无法度hō͘家己所犯ê罪过得tio̍h释放,就án-ne隔工,mā就是廿四日,in koh聚集做伙,以禁食ê方式表达in为家己ê罪忧伤。Chiah-ê人用「穿麻衣、掖土粉tī头壳顶」等等chiah-ê动作,表示in心内ê哀伤,这真类似原本七月初十赎罪日应该有ê方式(参考利未记十六:4、29—30)。除了认罪之外,in mā koh一pái以敬虔ê心注意听以斯拉所整理出来ê律法册,án-ne足足khiā了三个钟头之久,然后koh用三个钟头敬拜上帝。

第4到5节,各提出一组名单,其中有五个名是仝款ê,三个名无仝款。咱无清楚为甚么会án-ne,真可能是因为取材自无仝ê传承。M̄-koh mā有可能是分做两组,担任tio̍h不同时段ê敬拜工作,其中有五个人工作khah重。

第5节提起有八位利未人带领以色列民众开始敬拜上帝,in以「宣召」开始,ài全体以色列人民歌颂o-ló上帝。

Tùi第6节开始直到第37节止,chit段诗歌就是头前叙述过ê,是以色列ê史诗。Chit首史诗mā ē-sái讲是一首忏悔ê诗歌,thang对照诗篇第一○五到一○七篇,真可能是tī in tńg来国内了后tī赎罪日聚会ê时吟唱。

第6到8节,tùi第6节ê歌颂上帝创造宇宙万物ê美后,续落来就是叙述上帝拣选以色列人民ê祖先亚伯拉罕离开吾珥,而且kah亚伯拉罕立约,应允kā迦南地,mā就是迦南人、赫人等族群khiā起ê土地赏赐hō͘亚伯拉罕ê kiáⁿ孙。Tī chia只提起迦南地ê六个族群,tī创世记第十五章19到20节,则记载十个族群。有一个非常重要ê结论,Tī chit段结尾强调上帝「信守」诺言,而且「公义」ê。

第9到14节,chit段诗歌tùi以色列人民后来tī埃及寄居一段时间后,因为成做奴隶(参考出埃及第一到二章),上帝差遣他ê奴仆摩西去带领以色列人民离开埃及,然后行过红海,kā埃及ê追兵淹灭tī红海中。续落来,tī旷野漂流期间,上帝日时头用云柱、暗时用火柱保守引chhōa in,并且tī西奈山颁布律法诫命hō͘摩西hō͘伊转告以色列人民。

第15到21节,chit段诗歌是描述以色列人民tī离开埃及进入旷野后ê境遇,in tú-tio̍h iau饿、口渴,因为án-ne,上帝tùi天顶降落吗哪解in ê饥,并hō͘石磐涌出泉水解in ê渴。M̄-koh in却无记tiâu chiah-ê奇异恩典,反tńg是悖逆上帝拯救ê恩典,铸造偶像来拜,亵渎了上帝ê神圣。M̄-koh上帝iáu是怜悯、赦免in。就án-ne,in tī旷野漂流长到四十年时间。

第22到25节,chit段诗歌是描述tī摩西过世了后,上帝指定由约书亚继续带领以色列人民进入他赏赐ê迦南应允之地,m̄-nā hō͘ in ē-tàng实现众多ê kiáⁿ孙,而且拥有一大片土地thang khiā起,hō͘ in无koh过奴隶生活,而且ē-tàng丰衣足食。

第26到31节,chit段诗歌说明即使上帝án-ne深爱以色列人民,ē-sái讲是以色列人民真紧to̍h bē记得上帝ê恩典,in到à hit-ê流奶kah蜜之地,竟然iáu是背叛了上帝,并且杀害上帝ê奴仆先知,m̄听上帝beh众先知对in ê苦劝。有真chē pái,上帝用以色列人民ê敌人来教示in。Án-ne,每pái in悔改,上帝就赦免in。因为上帝是一个满有恩典、怜悯ê上帝。

第32到37节,这最后一段诗歌是teh讲述目前ê景况,tùi主前721年北国以色列沦亡tī亚述帝国之下,到主前586年被巴比伦帝国消灭了南国犹大,以色列人民全部lóng成做奴隶。然后上帝以他ê大能带领in重新tńg去家乡,就tī上帝赏赐hō͘ in khiā起ê迦南土地顶面,做波斯帝国ê奴隶。会遭遇chiah-ê苦难ê唯一原因就是,in弃sak上帝所带来ê结果。上帝用外族人来统治in,当做惩罚。

重新查询 专卷研经 尼希米记系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net