尼希米记 2章1节 到 2章20节   背景资料  上一笔  下一笔
Chit章主要说明尼希米会得thang tńg去耶路撒冷重建、修复hit-ê城ê经过。可能是因为伊服事亚达薛西皇帝真成功,因为án-ne深受皇帝kah皇后ê信任。后来甚至被任命为犹大省ê省长长到十二年(参考五:14),mā就是伊回乡后ê hit段时间,伊利用chit段时间修复耶路撒冷城墙。后来伊koh一pái 回乡处理伊tńg来到波斯皇帝身边ê时tī耶路撒冷所发生ê事件(参考十三:6—7)。可见伊是非常受器重ê一位宫廷要臣。M̄-nā准hō͘伊回乡,还hō͘ in特殊ê恩宠,koh khah hō͘伊通行kah采木材ê诏书,koh有军队kah伊随行(本章第7到9节),m̄-nā保护伊ê安全,koh khah thang帮助伊tī执行修复工程ê时减少阻碍。

第1到5节,chit段经文回应了第一章11节所提起尼希米向上帝祈求,结果tī chia有回应,表示上帝垂听尼希米ê祈祷。Tī chit段经文中,mā显示了尼希米kah波斯皇帝亚达薛西之间有真好ê互动。皇帝看见尼希米,就发见伊心中ê忧愁,m̄-nā主动询问iáu表示高度ê关心。因为án-ne,尼希米请求皇帝准伊tńg来到犹大故乡,重建遇tio̍h阻挡而停建ê耶路撒冷城。

第6到8节,尼希米ê请求,lóng得tio̍h波斯皇帝亚达薛西ê答应,包括伊tńg去停留ê时间,以及hō͘伊特别ê通行证(皇帝诏书),hō͘伊thang顺利通行tńg来到犹大,并得tio̍h皇家管理树林处ê负责人亚萨hia,请伊协助提供木材好建造「圣殿堡垒、营门、城墙」,kah尼希米tńg去了后koh再耶路撒冷ê住宅。Á真奇妙ê,是所有chiah-ê请求lóng得tio̍h允准,这是上帝hō͘ in特别ê恩典所致。

第9节,chit节mā表示波斯皇帝对尼希米ê疼惜,为tio̍h beh hō͘伊平安tńg到耶路撒冷故乡,特别「派了一kóa军官kah一队骑兵护送」伊。就án-ne,尼希米来到河西省ê时,mā kā皇帝ê诏书交hō͘伊,这thang hō͘河西省省长知影尼希米并m̄是一般犹太人,却是有特殊身分者。

第10节,chia提起ê chit两个真有影响力ê人,就是「和伦城ê参巴拉以及亚扪省ê官长多比雅」。In lóng是尼希米kah犹太人siōng主要ê对敌者(第19节、四:1、7;六:1—2、5、12)。In两人一听tio̍h有人teh替以色列人民争取权益,就非常「恼怒」。因为in看bē起犹太人,藐视in ê能力,m̄-koh in lóng疏忽了尼希米ê 回乡是tùi上帝来ê呼召。有上帝参与ê事工,即使koh再艰巨mā会成功,用人ê气力想阻挡实在是非常愚戆。

第11到15节,chit段经文thang看出尼希米是一个真聪明ê人,伊虽然tńg来到耶路撒冷了,m̄-koh无马上透露ài beh进行修建城墙ê工作,免得遇tio̍h koh-khah chē不必要ê阻碍。尼希米mā是一个真有智慧ê人,伊利用大家不注意ê时chūn,巡视耶路撒冷城绕了一kho͘-á,详细观察整座城墙被破坏ê状况,包括有hō͘人放火烧、拆毁成乱石堆等,chiah-ê lóng tī说明当时破坏修建城墙ê人,非常痛恨chit件修复耶路撒冷城ê工作。藉tio̍h巡视工作,chiah hō͘伊知影怎样进行修复ê工作。伊虽然身上带皇帝亚达薛西ê诏书,而且身边拥有皇帝差派ê军力thang供指挥调派,m̄-koh伊lóng是真低调teh进行巡视ê工作,主要ê原因是想减少不必要ê阻力,免得修复工作iáu未开始就tú-tio̍h koh-khah chē ê困难。伊tńg来到耶路撒冷必定听tio̍h真chē关系参巴拉等人阻挡修复城墙工作ê事。

其实thang án-ne了解:当时hiah-ê破坏者会án-ne想出所有ê办法beh阻止尼希米进行修复城墙ê工作,并m̄是基于宗教信仰ê理由,却是政治利益ê考量;因为当时ê人认为:城墙破损无法度修复,á是khiā起tī无城墙ê所在,等于性命无安全保障,随时会hō͘敌人侵犯。以现代ê语言来讲,城墙象徵tio̍h国防。因为án-ne,当犹太人想beh修复城墙ê时,thang解释为in想beh建立国防力量(参考以斯拉记四:12—16、尼希米记二:19)。

第16到18节,tī巡视完成了后,mā构思好势ài怎样重建ê时,尼希米chiah kā犹太同胞ê代表、众领袖讲,表示应该开始进行重建工作。伊kā上帝怎样kah伊同在,垂听伊ê祈祷,hō͘伊得tio̍h皇帝亚达薛西全力ê支持。犹太同胞众领袖听了后,就同意开始chit项修复耶路撒冷城ê工程。

第19到20节,chiah-ê反对犹太人重建耶路撒冷城ê参巴拉、多比雅,kah基善等人,听tio̍h尼希米beh带领犹太人重修耶路撒冷城ê消息,就讥笑in,而且语带威胁讲in想beh背叛皇帝。M̄-koh in并m̄知尼希米就是得tio̍h皇帝之允准,而且有皇帝ê诏书ē-thang证明。因为án-ne,尼希米真无客气地回应伊,in m̄是犹太人,mā因为án-ne,tī耶路撒冷并无任何资格讲话,这就是讲in「无产权」ê意思。伊真坚定地讲「天顶ê上帝」会帮助chit件重建耶路撒冷ê工程「成功」完成。因为所有ê以色列人民lóng是上帝ê「奴仆」。Chit句话已经真清楚teh表明in重建耶路撒冷城,是顺从上帝ê旨意而进行ê。

重新查询 专卷研经 尼希米记系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net