弥迦书 7章1节 到 7章20节   背景资料  上一笔
	第六章先知弥迦提起以色列人民ê问题,特别是上帝亲自审判以色列人民,上帝ná亲像一位检察官,tī法庭中对以色列人民提出控诉。控告以色列人民犯ê罪,包括in bē记得上帝to̍h是bat带领in祖先tùi奴役之地ê埃及出来;控告in想用繁文缛节ê宗教礼仪,kah丰盛ê祭品来掩盖(khàm)in犯罪ê事实;控告in用欺骗ê商业行为夺取sàn-chhiah人ê财物等等。先知弥迦严厉警告以色列人民,除非in敬畏上帝,以公义ê行为实践上帝ê疼,以谦卑ê心学习上帝ê教示(参考六:8),若无,上帝ê惩罚会降临到in ê身上。

	先知弥迦teh提起主前第八世纪ê以色列领导者,to̍h是因为无好好á ê用上帝教示中ê公义准则带领人民,mā无照摩西律法中所规定ê,好款待sàn-chhiah ê人民,颠倒ê,chiah-ê领导者反却是用koh khah残酷ê手段欺负hiah-ê孤苦无助ê人民,所以引起上帝极大ê忿怒,决定采取严厉ê惩罚手段对付chiah-ê贵族、领袖。

  第七章to̍h是继续teh描述上帝ài怎样对付chiah-ê恶质ê官员kah领导者。M̄-koh ná亲像其伊先知ê文献仝款,tī上帝惩罚中,mā带有怜悯、慈悲,ē-tàng重建脆弱ê以色列民族。

第1节,chit两节thang对照第四章4节ê诗歌。
一开始就提起「tī葡萄园chhōe bē-tio̍h留落来ê葡萄。所有ê葡萄kah无花果lóng被挽光了」,chit句话ê背景一定tio̍h参考利未记第廿三章22节,摩西ê律法中有chit种规定,收割ê时一定tio̍h留落来一kóa hō͘ sàn-chhiah人thang拾(另外参考申命记廿三:24)。如果连该留落来hō͘ sàn-chhiah人充饥用ê食物都无了,就ē-tàng想像会tio̍h he是「jōa-ni̍h-á惨ê景况」,因为食物严重缺乏。

  第2到4节,chit段经文是teh描述一个堕落到极点ê社会景象,除了人人计谋怎样残刣别人外,根本就chhōe bē-tio̍h一个「诚实正直」ê人,意思to̍h是人ê心内已经无上帝。先知以赛亚teh描述伊hit时代ê社会景况是lóng无公义thang讲(参考以赛亚书五十七:1—2)。

  第5到6节,chia讲出一个社会、家庭破裂ê主要因素,to̍h是失去彼chit张phoe任ê心,koh khah严重ê tùi án-ne是连家己ê bó͘ mā bē-tàng靠。先知弥迦tī chia指出人如果ài认真听而且遵守上帝奴仆ê教导,就会面临类似一定tio̍h tī亲情间选择ê问题。Tī chia咱看tio̍h ê一个动荡不安ê ê时代内面,大家走chhōe ê是「自保」,只ài ē-tàng自保,就算是siōng亲密ê厝人mā会彼此怀疑猜忌,甚到是hō͘相出卖。耶稣基督也bat警告他ê门徒,当in出去传福音ê时,mā会发生chit种情况(参考马太福音十:34—36)。

第7节,先知弥迦用比较khah性ê呼吁词句,ná亲像约书亚tī临终chìn前对以色列人民ê呼吁(参考约书亚记廿四:15b)。先知弥迦tī chit节所讲ê话mā是teh做信仰告白,伊beh hō͘伊hit时代ê以色列人民知影:当大家lóng án-ne pháiⁿ事做尽ê时,伊iáu是beh遵行上帝ê教示,绝对不违背。「仰望」kah「thèng候」lóng是表明了有信心ê态度。伊bē因为看bē-tio̍h随时性ê惩罚来到,就认为bē发生,mā bē因为目睭前所tú-tio̍h ê灾难,而对上帝失去信心。

第8到10节,先知弥迦提醒读者注意,北国以色列已经被亚述消灭了,而iáu大tú-tú陷入危险中。先知m̄是beh祈求上帝免除灾难,却是带领以色列人民承认今á日会hō͘敌人攻击,tùi án-ne是因为过去背叛上帝ê旨意,引起上帝ê受气,所以taⁿ承受灾难是理所当然ê。先知弥迦beh hō͘大家知影一件重要ê信息:受苦,tùi án-ne是因为得罪上帝,并m̄是上帝无能力拯救in。

第11到12节,chit两节真清楚讲tio̍h一个新ê希望,he就是tńg来归重建家园ê未来愿景,这mā是先知文献ê特色,to̍h是传出希望ê信息。
「城墙」chit-ê词,并m̄是指耶路撒冷城墙,却是指一般ê城墙,mā就是用色列人民khiā起ê家园,当然mā包括葡萄园á是羊kho͘-á在内ê围墙、篱笆。

第13节,kah第11到12节相对;第11到12节提起以色列人民ê家园kā重整,而且耶路撒冷kā koh再tńg来复以前繁荣ê款。M̄-koh相对ê,hiah-ê bat践踏过以色列人民ê国家,包括亚述、埃及kah附近国家、族群,lóng会因为上帝beh复兴以色列人民ê城镇,hō͘ in khiā起ê所在变成荒凉。因为in bat讽刺过以色列人民ê上帝。

  第14节,先知弥迦特别提起以色列人民是「孤独」地khiā起Tī旷野中,因为所有肥ê土地lóng被强敌所占领,in只有ē-tàng tī旷野中求生。

  「巴珊kah基列」,chit两个地方lóng是当ê时siōng出名ê牧场。前者巴珊,是设tī约旦河东ê地区,土地非常肥,畜牧业真发达。后者基列,是一个出名ê药草生产区,tùi药草提炼出来ê香料koh khah是远近出名,chiah-ê香料有乳香kah无药(参考创世记三十七:25,耶利米书八:22、四十六:11)。Chia mā是非常好ê牧场,雅歌ê作者讲chia thang看tio̍h羊群跳跃(参考雅歌四:1),先知耶利米则用基列来表示súi宜人ê景观(参考耶利米书廿二:6),mā是盛产农作五谷ê肥土地(参考耶利米书五十:19)。

  第15到17节,chit段经文koh一pái提起出埃及ê历史经历,对以色列人民来讲,chit段出埃及ê历史是in siōng重要ê功课。In清楚知影,是因为有出埃及ê事实,chiah ē-tàng有今á日iáu存活teh ê以色列人民。所以tī in ê认知中,bē记得出埃及ê经历,等于是否定家己做一个以色列人ê尊荣仝款ê见笑。Chit段经文mā是teh回应第10节所提起ê,因为敌人一koh再侮辱in,问in「Lín ê上帝tī tó位」,先知弥迦祈求上帝koh一pái ná亲像以前带领以色列人民祖先出埃及仝款,koh一pái hō͘以色列ê敌人看tio̍h hit-ê种令in胆战心惊ê场面,ná亲像当年埃及kah附近族群听tio̍h是上帝亲自带领以色列人民行出埃及ê时,lóng闻之色变而且丧胆(参考出埃及记十五:14—16,约书亚记五:1)。Thang见tùi出埃及到进入迦南ê神迹,确实震撼了迦南当地ê族群,虽然有kóa族群联合起来想beh抵抗以色列人民,m̄-koh lóng失败了(参考约书亚记第九章),因为这是上帝亲自带领以色列人民出埃及入迦南,无任何力量ē-tàng抵抗上帝ê作为。

  Chit句「像蛇tī地上爬」,这是引用创世记第三章14节上帝惩罚蛇ê故事背景,来譬喻抵抗上帝ê人,会惨遭上帝ê惩罚,像蛇仝款用「腹肚爬行,kui世人食土粉」。

  第18到20节,chit段经文是弥迦书ê结论。短短ê三节,其实teh表达ê to̍h是chit本册作者先知弥迦ê名ê意思:有甚么人亲像上帝?先知弥迦就是beh kā以色列人民讲两件基本ê信仰认知:一是无任何一个神明ē-tàng kah带领以色列人民出埃及ê上帝相比;chit位上帝m̄-nā是大有能力ê上帝,koh khah重要ê,mā是第二件所beh认知ê,chit位上帝tùi án-ne是一位真有慈悲怜悯ê上帝,有丰盛ê慈爱,会赦免他ê子民ê罪,因为他是一位信实而且是守约ê上帝。

所讲「信实」,意思是tùi来bē疏忽á是bē记得,他一定会照所讲ê话去实行。

重新查询 专卷研经 弥迦书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net