玛拉基书 3章1节 到 3章18节   背景资料  上一笔  下一笔
第三章ē-sái讲是非常重要ê一章,因为tī chit章ê起头,就提起上帝beh差派他ê使者先来预备道路,然后用色列人民所期待真久ê拯救者,就会忽然来临,chit种预言被福音书作者所引用,耶稣甚至直言行洗礼约翰就是chit位使者。Á tī第三章6到12节chit段经文,谈起有关十分之一奉献ê事,强调若是无án-ne行,就是「偷the̍h」了上帝ê钱,而这ē-sái讲是真严重ê罪。真chē教会教导信徒一定会奉献十分之一,而根据ê经文除了引用摩西律法中所规定ê外,siōng常用ê经文恐惊就是chit段。有kóa传道者每年年底chìn前,lóng会koh一pái引用chit段经文,呼吁信徒tio̍h认真实践chit段经文所教导ê奉献十分之一。

    第1节,原来ê希伯来文圣经有「看ah」chit-ê词,m̄-koh tī《现代中文译本》kah中文《和合本》都无翻译出来,m̄-koh tī《台语汉字本》、《吕振中教授版本》、天主教《思高圣经学会晓版本》等圣经lóng有chit-ê重要ê词句。Chit-ê「看ah」一词非常重要,表示上帝chit-má就ài beh进行他ê审判工作,m̄免等待。所以chiah会用「看ah」。

	上帝讲:「我beh差派我ê使者为我预备道路。」chit句被马可福音作者引用tī该册ê踏话头(参考马可福音一:2),表示上帝beh差遣他ê使者tī前面开辟道路来方便迎接伟大ê审判者、君王来临。马太福音作者则清楚表示chit位使者就是teh指行洗礼约翰,伊是为准备耶稣基督ê来临(参考马太福音十一:7—14)。

	tio̍h注意tī chia特别讲以色列人民「所chhōe ê主会忽然来到伊ê圣殿」,这真清楚表示无人会知影chit位拯救ê主降临的确实时间。Á伊ê来到,就是完成了上帝所宣告ê「约」。这「约」指ê是上帝kah以色列民族之间ê「约」,就是用色列民族是上帝ê子民,上帝就是in ê主,chit种「约」一再出现tī旧约圣经中。

第2到3节,chit两节用一个基本观念来说明上帝来临ê时,ná亲像「提炼」金属一般teh进行他ê审判。先知玛拉基提供一个看法,就是当大家teh期待上帝审判ê时刻赶紧来临ê时,m̄-thang bē记得,hit日子若成(chiâⁿ)实来临,伊会问:有甚么人ē-tàng承受得了?chit种讲法真像先知阿摩司ê警告(参考阿摩司书五:18—20)。

先知玛拉基tī chia用几种kah洁净有关ê譬喻方式来说明:
一是硷性真强ê茶kho͘。这是当时ê人用来漂白布匹用ê原料。用tī chia,指ê就是beh会有污点ê布清除清气。

二是提炼金属ê火。自古到taⁿ,提炼金银siōng好ê方式,就是用火不断来烧,án-ne夹杂tī金、银内面ê杂质就会tī火ê烧炼下脱离,án-ne,金子、银á等贵重金属ê纯度就会提高显出亮丽ê品质。

先知玛拉基用chit种譬喻来说明,上帝来审判ê时,就是beh用chit种方式来检验所有ê祭司,in为以色列人民献tī祭坛上ê物件是m̄是有洁净,mā用chit种方式来说明一个祭司心中ê意念是m̄是纯洁、光明?

第4节,chit节真清楚说明,上帝喜爱纯洁、清气、真实,chit种奉献chiah是上帝所欢喜ê。

第5节,chit节真清楚指出上帝来临,会kā做chiah-ê恶质行为ê人hō͘ in严厉ê惩罚,chiah-ê包括有a.行巫术ê;b.淫乱ê;c.做伪证ê;d.克扣工钱ê;e.剥削孤儿寡妇ê;f.欺负外侨ê;g.不敬畏上帝ê等。以上总共有七种罪行,m̄-koh归纳起来只有一点:就是对上帝无忠实。先知玛拉基kā上帝指控in ê chiah-ê罪状细述出来,主要目的是beh hō͘ in清楚知影,若上帝真正审判了,in ê落场mā bē好到tó位。因为chiah-ê埋怨上帝不审判pháiⁿ人ê人,家己就是做chiah-ê邪恶ê tāi-chì引起上帝愤怒ê人。

第6节,上帝讲他「bē改变」,表示他特别ê疼是永bē改变ê(参考诗篇一○二:25—27、一○三:8)。所以chiah ē-tàng hō͘「雅各ê后代iáu未完全迷失」,表示iáu有存在ê希望。

第7到8节,chit节明确地指出以色列人民ê问题。当上帝坚守他kah以色列人民之约ê时,以色列人民却一再违背kah上帝ê约定,而且是tùi in「祖先」开始到chit-má lóng是án-ne一再「偏离」上帝ê律法,并无「转向」拯救in ê上帝。

「归向上帝」,chit句话ē-sái讲是kui本圣经ê信息,甚至thang讲kui个先知ê信息中心,就是tī劝以色列人民「归向上帝」做中心主轴。当先知讲beh归向上帝ê时,意思就是beh弃sak拜偶像ê生活,专心敬拜上帝。

M̄-koh以色列人民听了了后,表示ài怎样chiah算in有转向上帝。Á上帝ê tńg来覆真清楚指出,以色列人民不诚实,「欺骗上帝」,这是真严重ê错误。

In koh问「欺骗」了甚么?就án-ne上帝回答讲「Tī该献ê十分之一kah祭物上欺骗去」上帝。

原来,根据摩西ê律法kah教导,以色列人民一定tio̍h奉献所有收入ê十分之一(参考利未记廿七:30,民数记十八:21、24),chiah-ê十分之一tio̍h交hō͘祭司。M̄-koh mā一定tio̍h tī每三年一定tio̍h提出十分之一来帮助需要关心ê贫困对象,包括「外侨、孤儿,kah寡妇」(参考申命记十四:27—29),chit点非常重要。

第9节,而且这欺骗ê行为是扩散到「全国lóng teh欺骗」上帝,原因是in并无照规定献十分之一,结果hō͘真chē sàn-chhiah ê孤儿、寡妇,kah外侨lóng面临生活ê威胁,chit种社会一定bē安定、祥和。

第10到12节,是先知玛拉基传出上帝ê信息,ài in确实遵照摩西律法所规定ê去行十分之一奉献,kā它全部送入「圣殿」ê仓库中。会有chit句话出现,就是in中间有人一直kā十分之一存放tī厝里,等到总结ê时chūn chiah beh放入去。结果到hit时众祭司已经无够额ê粮食,á是chiah-ê外侨、孤儿、寡妇们都无得食ê了,ē-sái讲是民众厝里ê仓库却堆满真chē应该奉献ê粮食,反tńg因为堆积siuⁿ chē致使生虫á是因为保存无妥当而损pháiⁿ à。
Chia先知玛拉基提出上帝beh hō͘以色列人民一个特别ê恩典,就是thang用奉献来「试看」上帝是m̄是会赐福in,这mā是圣经中唯一谈起「试试」上帝ê一句话。其实伊是teh鼓励以色列人民记tiâu一件事:上帝绝对bē bē记得chiah-ê真实遵守他ê旨意kah教示ê人,确实有奉献而thang hō͘圣殿chiah-ê办理事务ê人thang用来帮助需要ê人。上帝会记tiâu in ê善行,就会赏赐kā in赐福koh khah chē(箴言十九:17)。

Tī第10节chia用「phah开天顶ê窗户」Chit句话,kah创世记第七章11节讲上帝phah开「空中所有ê水闸」是仝款ê意思。先知玛拉基用tī chit所在,就teh表示上帝会赐福hō͘ hiah-ê确实照他ê旨意去行ê人chē到无法度算得尽ê福气。In ê土地会生产有丰富ê果子,而且bē tú-tio̍h虫害。Á chit种土地会被称做沃土,mā是人人欢喜khiā起之地。

第13到15节,上帝指出以色列人民「毁谤」他,m̄-koh以色列人民否认。上帝所指ê「毁谤」是teh指第二章17节所提起ê,以色列人民讲上帝kā做pháiⁿ事「lóng当做善良ê人」,而且进一步提出质疑地「公平ê上帝tī tó位」chit种问题。M̄-koh上帝是公义ê,他不可能kā pháiⁿ人当做好人。所以上帝讲以色列人民是teh「毁谤」他。Koh讲,以色列人民讲「事奉上帝无好处」,chit句话ê背后teh隐喻in想beh用「事奉上帝」换来koh khah chē ê利益,却bē记得事奉上帝应该是存感恩ê心chiah正确。上帝指出以色列人民ê第三个问题是in讲向上帝「懊悔」无用,意思就是teh指根本不需要忏悔认罪。Tī in ê看法里,既然上帝是不公平ê,就算忏悔了,上帝mā bē理睬。

第15节,chit节是怀疑上帝ê以色列人民对上帝ê控诉。Tùi chit节thang看出in心中真实ê意念,认为上帝因为m̄知甚么人是好人、甚么人是pháiⁿ人,所以chiah会hō͘ hiah-ê做pháiⁿ ê人「快乐」、「兴旺」。其实chit种人ê心内想beh讲ê话就是:无上帝!mā就是讲in认为上帝已经死去!

第16节,提起「敬畏上主ê人」,相对tī头前hiah-ê「毁谤」上帝ê人,ē-sái讲是完全无相仝;敬畏上帝ê人真清楚知影上帝就是一个公义ê上帝,他绝对bē以有罪ê人为无罪,koh khah bē kā好人kah pháiⁿ人lóng看做仝款。Chit种人对上帝有绝对ê信心,bē怀疑上帝ê公义kah公平作为。In lóng深信上帝tú-teh「注意听in ê话」。

Chia讲tī上帝ê面前「有一卷记念册记载tio̍h敬畏并尊崇上主之人ê名」。「记念册」,这其实kah以斯帖记第六章1节所提起ê官方记录簿仝款。Chia讲上帝面前ê「记念册」,用「记念」chit-ê词,tī希伯来文ê意思就是teh指「想念、记tiâu、无bē记得」。这「记念」一词tī尼希米记中引用kúi-nā pái,亲像第五章19节、第六章14节、第十三章14节、22节、29节、31节等等。先知玛拉基会用ê「记念册」,主要目的是teh讲名被登录tī册上ê人会hō͘上帝所记念。

第17节,chit节说明上帝kah他子民之间ê关系,mā是「约」ê基本精神。Chit-ê关系是ná亲像「父亲和kiáⁿ儿」仝款,老父对kiáⁿ儿充满tio̍h怜悯ê心。

Chia所用ê「归属」chit-ê词,含有「约」ê意义tī其中,而提起kah上帝之间ê「约」ê时,mā同时teh表明这是上帝「拣选」出来做「归属tī他」ê。Tī圣经中有kúi-nā pái用chit-ê词来表示上帝ê「拣选」,亲像出埃及记第十九章5节;申命记第七章6节、第十四章2节;诗篇第一三五篇4节等等。

另外,tī chit节特别提起上帝「采取行动ê hit工」,意思真清楚是teh指上帝审判ê日子来临ê时,chit-ê词句tī第四章3节koh一pái出现。表示上帝一定会采取严厉ê行动来惩罚hiah-ê做pháiⁿ ê人。

第18节,当上帝采取审判行动ê时,以色列人民会清楚看见「义人」kah「恶人」分别得真清楚。耶稣基督mā有chit种譬喻(参考马太福音廿五:31—46)。Án-ne真清楚回应了hiah-ê teh埋怨上帝ê人、tī第二章17节所提出ê质疑地。

Chia所讲ê「义人」mā就是「事奉」上帝ê人,这是用上帝做中心ê人。相对ê,「恶人」ê心中根本bē有上帝。In只想tio̍h家己ê利益,bē kā上帝ê话、教导放tī心中,是违背上帝旨意kah教示ê人。

重新查询 专卷研经 玛拉基书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net