耶利米哀歌 1章1节 到 1章11节   背景资料  下一笔
这是五首哀歌ê第一首,背景是南国犹大被巴比伦灭亡ê惨状。诗人透过耶路撒冷过去繁荣ê景象,kah taⁿ被灭亡后凄凉如废墟般ê景象对照,讲出敌人侵入了后掠夺所有一切,致使城内人民iau饿ê悲惨画面。

对tī chit首诗歌ê背景有两种讲法,一种是认为发生tī 597年,这就是约雅斤在位年间,巴比伦攻陷耶路撒冷,伊kah伊ê厝内人lóng被掠到巴比伦去,同时受掠ê重要人物iáu有一万八千人,而且圣殿内所有ê宝贵物件mā lóng hông掠夺(参考列王记下廿四:8—17,历代志下三十六:9—10)。另外一种看法是认为这是发生tī主前586年,mā就是tī西底家治理ê时代,巴比伦chit pái的确kā犹大完全灭亡,并kā所有chhun落来ê犹大国菁英俘掳伊去,并且kā耶路撒冷城kah圣殿lóng摧毁殆尽,西底家王ê厝内人lóng惨死tī伊目睭前,而且伊被挖出目睭,带到巴比伦(参考列王记下廿五:1—21)。后来以色列人民kā耶路撒冷城kah圣殿被摧毁ê这日子当做是禁食日(参考撒迦利亚书八:18—20)。

    Tùi第3节就thang知影chit首哀歌是teh为南国犹大ê灭亡啼哭,因为以色列人民已经被巴比伦帝国ê军队俘虏去做奴隶,诗人写落来chit首诗歌,ē-sái讲是悼念,mā是发出心中ê哀叹。

第1节,诗人tī chit节用「孤伶伶」、「像寡妇」、「诸省之后」等名词来形容「过去人烟稠密ê城市」,其实就是tī指耶路撒冷kah附近ê城市,chit-má已经成做废墟了,因为居民已经lóng被俘虏伊去,有幸ē-tàng逃难ê mā m̄敢tńg来。Chit节诗歌mā有含真强烈ê质疑地意味,koh再问为甚么会án-ne?到底是发生甚么事。

第2到3节,讲出犹大ê以色列人民亡国后ê悲哀――连避难ê所在mā无。另外一方面mā道出一个事实:昔日以色列人民背叛上帝,去敬奉偶像神明,taⁿ chiah-ê神明m̄-nā无法度庇护in,连原本信誓旦旦讲beh帮助in ê埃及、摩押、以东、亚扪、泰尔,kah西顿等等chiah-ê「盟友」,最后mā一时风驶一时船,无来帮助in抵抗巴比伦(参考耶利米书廿七:3),结果犹大人民只有ē-tàng「被迫离开家乡」,hông掠去巴比伦做奴隶(参考列王记下廿五:1—21)。虽然有bē少人逃难到埃及,m̄-koh mā无法度因为án-ne得tio̍h安居ê所在,ná亲像先知耶利米传出ê信息所讲ê,即使in逃到埃及mā bē有平安,因为he m̄是上帝ê旨意(参考耶利米书四十二:15―17)。

第4节,chit节讲出过去人来来去去ê闹热景象,taⁿ都无了。因为通往耶路撒冷城ê道路lóng被巴比伦军队hō͘包围了,就bē koh再有人会去圣殿朝圣「过节」,mā无koh唱o-ló诗歌,换做「哀歌」,耶路撒冷城为没落ê城市。

	第5节,chit节讲出犹大亡国。巴比伦成做支配tio̍h in ê一切,除了俘掳犹大人民到「远方」(指巴比伦)过「受苦」ê日子,mā因为in「作恶多端」,上帝用chit种方式来惩罚in。另外巴比伦王iáu派出新ê总督基大利管理in(参考列王记下廿五:22)。

    第6到7节,chit两节诗歌讲出耶路撒冷已经ná亲像废墟。当巴比伦围困hit-ê城ê时,城内是因严重缺乏粮食而闹严重饥荒,俘掳in ê巴比伦军队kah人民lóng讥笑in,甚至会问in ê上帝tī tó位(参考诗篇四十二:3)。

    第7节,chit节thang参考头前第2到3节ê解释。

    第8节,「赤身露体,受人轻蔑」,这表示耶路撒冷已经被巴比伦搜刮殆尽,所有thang有生产动力ê人、动物lóng hông掠去巴比伦了。Chhun落来ê就是hiah-ê「siōng穷苦ê人」,in lóng是身无分文,甚至衣不蔽体ê贫困者。In只有ē-tàng hō͘人「侮辱」,mā m̄敢公开「露面」。

	第9节,这是重要ê一节诗歌。Chia描写以色列人民teh过去「盟友」lóng弃伊tī无顾了后,tī面临敌人侵入搜刮一切所有ê时,伊chiah想tio̍h beh来走chhōe上帝ê「怜悯」。Iáu好伊想tio̍h tńg来走chhōe上帝,chiah为in带来最后ê一丝希望。

Chia ê「污秽」一词,mā teh表明in过去故意犯罪而惹上帝受气。In穿插「污秽」不洁ê衫裤,表示in雕刻偶像kah建造祭拜偶像ê祭坛ê行为等于污秽了家己kah上帝之间神圣ê关系。

	第10节,chit节讲出犹大灭亡,耶路撒冷城破,巴比伦军队进入圣殿kah王宫,kah所有官员ê厝去搜刮财宝(参考列王记下廿五:8—10)。Á耶路撒冷圣殿原本有规定外邦人是m̄准进入ê,m̄-koh chit-má巴比伦军队chiah不管chiah-ê。In进入圣殿内搜刮所有敬拜上帝用ê物件,运tńg来巴比伦去供奉tī in神明前,表示he是战利品。

	第11节,chit节讲出巴比伦军队围困耶路撒冷城一年gōa,就是城内严重缺乏粮食,为tio̍h beh止饥,人民甚至无惜煮家己ê kiáⁿ来充饥(参考耶利米哀歌二:20、四:10),以求性命ē-tàng「苟延残喘」落去,chit时chūn,in chiah想beh呼求上帝「俯视」in「悲惨」ê境遇,伸手救助in。

重新查询 专卷研经 耶利米哀歌系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net