约伯记 39章1节 到 39章30节   背景资料  上一笔  下一笔
Tùi三十八章39节开始,一直到第三十九章30节止,lóng是用动物为例,表明连地上ê动物,kah空中ê飞鸟mā lóng thang做上帝ê见证者。

Chit章连续用野山羊、野鹿、野驴á、野牛、鸵鸟、马、la̍h-hio̍h kah兀鹰等chit几种动物作例,上帝问约伯对chiah-ê动物知影jōa-chē?值得注意ê,chia lóng是用「野生」ê动物代表,thang看出作者刻意区别kah kah家畜无仝。Chiah-ê野性甚强ê动物,并无适合kah人做伙,只有ē-tàng tī旷野地chhōa过游荡ê生活。虽然无人饲养,in却也ē-tàng不断来繁殖落去,因为有上帝亲自饲养、看顾in。

第1到4节,以「野山羊」kah「野鹿」为例。Chia所提起ê「野山羊」、「野鹿」lóng是群居tī高山顶(参考诗篇一○四:18a),生性胆小。M̄-koh in却ē-tàng tī无人看顾、饲养kah教导ê状况下,「tī荒野渐渐壮大」并且顺利繁衍下一代。Á生产ê时,mā会bih起来tī隐密ê所在,来预防其他野兽来攻击,而且ē-tàng kā in ê子女抚育长大。作者讲上帝问约伯:「怀胎jōa久」、「甚么时chūn生产」、「几ê时khū落去」、「Kā幼儿生落来」等等chiah-ê问题,其实这lóng tī说明性命ê「时间」,并m̄是人决定ê,性命ê时间lóng tī上帝ê手中,ná亲像人怀胎生育,时间mā是掌握tī上帝手中。其实,上帝是teh问:约伯既然连in怎样生育下一代lóng m̄知,án怎会知影tī野外有jōa-chē野山羊kah野鹿?简单来讲,人所知影ê实在是少kah会惊人。

    第5到8节,chit段是提出「野驴á」。野驴á,这是teh指无法度用来帮助人工作ê驴á,因为它bē听人吹哨ê声音,因为án-ne无受人ê约束kah管辖,是自由自在ê、奔放ê动物。In却tī土地贫瘠ê地区,所谓寸草不生之地(参考耶利米书十七:6),生存环境非常恶质,野驴á却thang tī「山野」chhōe-tio̍h「青绿ê食料」而生存落去。

第9到12节,chit段以「野牛」作例问约伯。野牛kah厝内饲养ê厝牛无仝款,in力大无比却bē为人耕田、拉车,mā bē替人分担劳力ê工作。因为án-ne,thang过自由自在ê生活。人虽然知影它真有气力,m̄-koh却无法度驾驭in。Á上帝却ē-tàng饲养in,并且hō͘ in成群结队地同齐生活。

第13到18节,chit段经文是用「鸵鸟」来譬喻。一般人常用「鸵鸟」来譬喻想逃避现实ê人。Chit种鸟虽然ē-tàng「鼓翼振翅」,m̄-koh却bē飞,in欢喜khiā起tī荒野之地(参考以赛亚书十三:21)。In「下蛋tī土脚」,m̄-koh奇怪ê是in并无孵卵,ē-sái讲是却知影tio̍h利用「土地烧热气」来孵卵。因为in知影地下脚有「烧热气」。In ē-tàng继续不断来繁衍落去,主要就是因为有上帝teh照顾in。Tī人看起来不怎样样ê动物,m̄-koh tī上帝ê创造中,mā有它ê生存本ē-tàng。这就是上帝创造ê奥秘,m̄-koh人所知影ê却是少kah会惊人。

第19到25节,chit段是用「马」为例。Chit段描述ê马是战马。Chit种马看起来真雄武、健壮。用chit种马来当譬喻,mā是chit章中唯一提起hō͘人饲养ê动物,其他ê动物lóng m̄是人类所饲养ê。

Chit种「健壮」ê马,以前lóng是相战ê时所骑乘,后来mā变成竞技场上poa̍h-ki?u ê标ê动物。Chit种战马奔腾起来姿态雄壮,人看起来就会心生惊惶。Tī战场上,好ê战马并无会惊惶危险,只要骑师下命令,它就会冲锋陷阵全力奔走。即使tī战场上厮刣ê声音响亮,看见敌方ê军兵之「刀剑」,mā「无法度hō͘ in退却」。相对ê,chit时人往往会因为án-ne而听无看tio̍h号令,m̄-koh战马却清楚知影它ê主人所下ê命令。而且真正「战马」并无惊惶敌方人chē势众,颠倒,in会因为真chē同类出现,而koh khah显得「震颤激动」,会为主人勇往「向前奔驰」迎战敌军。

这说明上帝用战马来kah人相对照,人类只知影怎样驱使战马往战场奔驰卖命,却m̄知它为甚么不惊惶死亡?上帝想beh问约伯,伊知影chiah-ê原因mah?

第26到30节,chit段提起ê是「la̍h-hio̍h」kah「兀鹰」,这是所有飞禽中间siōng聪明mā是siōng厉害ê鸟类。In极快ê飞行速度,大大超过人所ē-tàng想像ê。In会照季节变化而南飞。为甚么chit种鹰鸟会知影tang时需要迁徙?只要时间一到,in会koh tńg去原居地?无任何人有能力thang教导鹰鸟tang时迁徙,其实,chiah-ê lóng是上帝奇妙ê创造。

「兀鹰」,这是比「la̍h-hio̍h」体型khah大ê鸟。In通常做巢tī高山峻岭ê峭壁顶,一般人根本无法度攀上该处夺取窝里ê蛋á是雏鸟。因为án-ne,雏鸟tī chit种地方生长非常安全。母鸟会tùi高山顶清楚俯视地上活动ê小型动物,然后俯冲而下捕食。M̄-koh它chit种能力,却m̄是人教导出来ê。「有尸首ê所在鹰鸟结集,雏鸟mā来吸血。」这是一句俚语,「尸首」是代表「记号」。上帝问约伯:他所创造ê每仝款物件,lóng有智慧tī内面,hō͘ chiah-ê动物行兽,ē-tàng tī各种无仝ê环境下生活落去,而且ē-tàng延续下一代ê性命,这是jōa-ni̍h-á奇妙ê创造ah!而约伯对chiah-ê koh认bat jōa-chē?

重新查询 专卷研经 约伯记系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net