约伯记 12章1节 到 12章25节   背景资料  上一笔  下一笔
Tùi第十二章开始直到第十四章,lóng是约伯回答琐法ê话。Tī这部分thang分做两大段落来看;一是tùi第十二章2节到第十三章19节,这部分是约伯针对伊chit三个朋友讲ê话做一个整体ê回应。二是tùi第十三章20节到第十四章22节,这部分是约伯koh一pái向上帝提出伊ê申诉。因为án-ne,到第十三章就是约伯第一pái kah三位朋友对话ê结束。

Tī chit三章中有一个特色,约伯无对家己ê性命做任何自述,却是针对琐法所讲ê话提出回应(参考十二:1—十三:18),mā同时回应了另外两位朋友头前所讲过ê话。Tī chit部分,thang看tio̍h约伯差不多是用正khau倒削ê方式回应伊ê众朋友。约伯认为chiah-ê朋友表面上看起来kah-ná真关心伊,所讲ê话mā kah-ná真有智慧,m̄-koh对约伯来讲,伊却认为chiah-ê话,无甚么内容,只是空洞、平淡ê言论。伊提醒chiah-ê朋友,上帝ê伟大无需要in来替他辩护(参考十三:8)。

除了回答chiah-ê朋友所讲ê话之外,约伯仝款无bē记得koh一pái向上帝提出伊ê抗告、辩护(参考十三:19—十四:22)。约伯iáu-koh强调家己是无辜受难(参考十三:23)。M̄-koh值得注意ê是,约伯并m̄是否认上帝,颠倒,伊iáu是无bē记得歌颂上帝ê伟大。

第1到5节,因为tī第十一章12节b句,琐法讲「无知ê人无法度变成聪明」chit句话,hō͘约伯真oh消受,因为án-ne,约伯teh回答琐法ê话中,一开始就真讽刺ê讲「Lín是有智慧ê人」,m̄-koh,约伯却讲in ê智慧lóng「beh kah in同齐死」。Mā就是讲,in自认真有智慧,是菁英份子,m̄-koh tī约伯看起来,mā只不过是kah一般人仝款平凡,无甚么特别á是了不起ê所在。约伯认为如果伊ê chiah-ê众朋友有智慧,án-ne,伊ê智慧并无会比in差。Ná亲像tī第九章2节a句约伯teh回答比勒达ê话ê时,讲比勒达所讲ê道理,伊lóng知影,无甚么特别ê所在。约伯表明家己受hiah-ni̍h大ê苦难,m̄-nā无得tio̍h众朋友ê慰藉,反而成做in讥笑ê话题。

    第6节,chit节tú好回应了第十一章17到20节琐法所提起ê:只要走chhōe上帝,必定会得tio̍h上帝加倍ê祝福。M̄-koh约伯却质疑地真正得tio̍h兴旺ê,却是hiah-ê盗贼。Tī约伯ê看法是:一般人ê错觉是认为只要事事顺利、兴旺就是得tio̍h上帝祝福。因为án-ne,若是一个邪恶ê人兴旺ê时,一般人就认为hit人是得tio̍h上帝ê祝福,这是非常错误ê。其实真实ê世界并m̄是án-ne,hiah-ê人乃是做邪恶ê tāi-chì、掠夺别人财产,chiah因为án-ne飞黄腾达。约伯用chit种观念teh表达对上帝迟缓惩罚恶人ê不满。

第7到11节,chit段经文是teh回应第十一章8到9节琐法称颂上帝创造ê伟大,mā是第三十八到四十一章ê缩影。Mā tú好表示出约伯心目中ê上帝,是一切性命ê源头,所有受造ê万物lóng会为上帝见证。

约伯mā是透过chit段诗歌teh表达一个中心思想:所有ê生物,其性命ê一切境遇、现象,lóng kah上帝ê创造有关。因为宇宙万物lóng是tī上帝计画中出现ê,因为án-ne,包括人性命ê境遇mā是tī上帝ê旨意下chiah发生ê。约伯tī chia提出ê反驳是:只要注意身边ê动物,包括看会tio̍h ê飞禽行兽、地上ê生物kah海中ê鱼类等就ē-tàng明白,m̄免去看hiah-ê远古ê教示,hiah-ê距离现实siuⁿ远。约伯用chit种话teh回应伊ê朋友,上帝创造性命,并m̄是beh hō͘人痛苦。因为án-ne,并m̄是亲像琐法所讲ê,上帝beh惩罚甚么人,就出手打击甚么人(参考十一:10),伊认为慈悲ê上帝必定不会án-ne。伊相信创造ê上帝,对所有ê受造物lóng有主权。换句话讲,无任何一个受造物,ē-tàng脱离上帝。然后伊tī第11节用了一句流行tī古代中东ê谚语,讲出世间ê人情冷暖,每一个人ê心中lóng真清楚。伊用chit句话teh表明,chiah-ê朋友中间甚么人是真正关心伊,á是讲甚么人chiah真正明白伊ê心境,伊lóng真清楚。

第12到15节,约伯无反对chiah-ê朋友所讲ê老人有智慧,m̄-koh约伯认为真正智慧,应该是认bat上帝奇妙ê作为,而这kah年纪并无直接关系。因为án-ne,若认为老年人必定非常认bat上帝,he是太肤浅à。伊讲「上帝既有见识koh有实行ê能力」,m̄-koh若kā老年人ê性命经历用来表示对上帝ê认bat,he是无正确ê。因为上帝ê见识kah能力,lóng大大超过人ê能力范围。就算hō͘人认为有智慧ê老人,mā无法度改变上帝ê创造,甚至只要上帝停止落雨,人就面临干旱ê痛苦,而若是上帝hō͘大雨继续降落,大地就泛滥成灾。约伯用chit种譬喻说明老人即使有智慧,kah上帝相比,根本算不了甚么。

第16到21节,chit段经文提起上帝对世间有权势ê人ê主宰权。伊先提起两种人,一是「欺诈kah被欺诈ê」,chit-ê意思是teh指世间所有ê人。Mā ná亲像一般人所讲ê「好人」kah「pháiⁿ人」ê意思。意思是无论是甚么人,其实lóng tī上帝掌握ê中间,无人ē-tàng逃得了上帝ê审判。续落来伊用「统治者」,kah「君王」等在世间被看做有权势ê人,tī上帝手中,上帝ē-tàng hō͘ in变成「愚拙」,甚至成做「囚徒」,因为上帝chiah是主宰者。

续落来约伯提起「祭司」,这是圣经时代ê宗教领袖,以及所谓「众望所归」ê人,这是teh指hiah-ê tī社会上有名望ê人,mā是社会ê意见领袖,m̄-koh chiah-ê人无论án怎mā lóng ài面对上帝ê审判。特别是hiah-ê「居高位」ê人,若是m̄知悔改归向上帝,最终kan-taⁿ会「蒙羞」kah「失去权力」。

第22节,chit节khǹg tī-chia,hō͘ beh接落去ê第23到25节经文之脉络看起来kah-ná中断。Á是允准án-ne理解,真chē人tī暗中所策划ê计谋,上帝lóng会真紧揭露出来,无法度隐藏。Ná亲像耶稣所讲ê,隐藏tī暗中ê事会hō͘揭发仝款(参考路加福音十二:2)。

第23到24节,kah第18到21节所描述仝款。

第25节,thang对照第五章14节,约伯强调只要上帝出手打击,就算是拥有世间siōng大权柄ê君王,mā会亲像lim醉酒ê人仝款,行路bē稳,东倒西歪ê。Chit种政权真紧to̍h会垮台。


重新查询 专卷研经 约伯记系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net