耶利米书 5章12节 到 5章31节   背景资料  上一笔  下一笔
Chit段经文真清楚记载以色列人民只听信假先知ê信息,对上帝ê奴仆先知ê话根本就听不入去。这mā说明犹大人民ê无知,in已经分辨bē出甚么人是真正神,in已经陷入了危险,却iáu m̄知tio̍h赶紧回头归向上帝,因为án-ne,tī苦劝无效了后,上帝只thang hō͘ in流亡异乡去服事外国人当做惩罚。

第12节,「上帝ê子民m̄承认」上帝,chit句话表示犹大人民已经破坏á是违背in kah上帝之间ê「约」,却iáu用奇怪ê讲法来合理化家己背叛上帝ê行为,in讲「其实上主不干涉咱」,chit句话mā有另外一个意思,是teh指「咱无愿意kah上帝有来往」,mā thang翻译做:「伊不存在。」(参考天主教《思高圣经学会晓圣经》ê翻译),而《吕振中教授版本》ê翻译是:「伊无甚么。」chiah-ê lóng teh表明tī犹大人民ê心中,上帝kah in已经无关了。因为án-ne,in无认为上帝会对in怎样样,所以当先知耶利米一再讲上帝会用「战乱á是饥荒」来惩罚in ê时,in认为chiah-ê话并无会实现。

第13到14节,chit两节thang看出当时犹大人民已经被真chē假先知ê话hō͘冲昏了头,因为án-ne认为上帝ê先知所讲ê lóng是「空话」,并且因为án-ne认为chiah-ê上帝ê先知「并无上帝ê信息」。M̄-koh上帝讲他ê话会「像火」,「人像柴」,ná亲像干柴焰火一般,真紧to̍h会火烧殆尽(参考以赛亚书一:31)。

第15节,chia并无讲「一个国家tùi遥远地方来攻击」是tó一个国家,m̄-koh tī第四章16节mā有记载tùi北部ê「m̄-koh支族地区kah以法莲山区」有人赶来警告,讲有敌人「tùi遥远ê所在来」。

注意chia讲「in ê语言lín m̄-bat」,chit句话已经teh暗示,到时若是犹大想beh派人出来求kah,mā会有困难,因为语言沟通有障碍。

第16到17节,chit节teh形容来攻击犹大ê敌人lóng是「强猛ê战士」,而且手段非常残忍,是「刣人不眨眼」,mā绝对bē留情,而chit点thang tùi西底家kah伊ê厝内人受掠后受tio̍h惨忍ê对待看出来(参考列王记下廿五:5—7)。Chit两节mā讲出犹大国kah耶路撒冷城会面临空前ê灾难、浩劫。

第18到19节,「我mā无kā我ê子民lóng总消灭」,chit句话thang参考第四章27节。Chia koh一pái说明上帝对他ê子民以色列人民ê慈悲,tī大灾难中,他有保存「劫后余生」、「残存ê人民」,hō͘ chiah-ê人thang教导in后代kiáⁿ孙,知影in chit-ê代就是因为弃sak上帝而惨遭横祸ê事。上帝beh透过hō͘犹大人民「流落异乡」做奴隶「服事外国人」,作为活活ê教材来教导in ê后代kiáⁿ孙,bē-tàng「弃sak」上帝去「服事别ê神明」。

第20到21节,「雅各ê后代」,这是全体以色列人民,mā就是teh指全部十二支派,m̄-koh chia提起「犹大人民」,这是teh指tú-tú陷入灭国危机ê南国犹大人民。上帝讲in明明是「愚戆无知」,犹大人民因为所拜ê偶ná亲像「有目睭却无法度看,有耳á却无法度听」,结果in也kah chit种lóng无作用ê神明仝款。

第22节,chit节说明若是犹大人民有注意看上帝创造海洋ê伟大,就应该会知影khiā tī上帝面前ê时,会用「战战兢兢」ê态度「敬畏」上帝。

第23到25节,上帝指责犹大人民是「固执koh悖逆」,虽然上帝赏赐hō͘犹大人民「春霖秋雨」,滋润了大地,chiah hō͘ in ē-tàng「年年丰收」,m̄-koh犹大人民却m̄知感恩,mā从来「m̄敬畏」上帝。因为án-ne,上帝决定hō͘「风雨失调」,in bē koh再有任何「收成」,chit时chūn,in就会明白甚么人chiah是真正宇宙之主(参考阿摩司书四:6—8)。

第26到28节,chit三节清楚描述犹大人民所做邪恶ê事,就是陷害、诈欺,并且夺取别人ê产业,koh khah恶质ê是「不替无依ê孤儿伸冤,不替无助ê sàn-chhiah人主持公道」,因为in本身就是做chit种上帝看做邪恶ê事。Chiah-ê人ê行为kah先知阿摩司所谴责ê仝款(参考阿摩司书四:10、五:10—12)。

第29节,chit节真清楚表示上帝一定会严惩、报复chiah-ê悖逆上帝旨意ê人民kah国家。

第30到31节,tī上帝眼中看做「惊骇ê事」,就是「先知kan-taⁿ会讲白贼;祭司专为家己争权夺利;我ê子民竟不反对」,chit种现象mā说明tī犹大人民中间出现假先知,kah偏离正道ê祭司,m̄-koh khah害ê,竟然上帝ê子民mā lóng默许chiah-ê恶质ê行为。

重新查询 专卷研经 耶利米书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net