耶利米书 37章1节 到 37章21节   背景资料  上一笔  下一笔
Chit章kah第三十八章lóng是用西底家王ê时代背景,记载先知耶利米因为忠实tī上帝ê话,tú-tio̍h到迫害。这mā反映出当时m̄-nā是国王、官员,连一般人民lóng拒绝上帝ê话。Mā tùi chit章thang看出先知耶利米koh一pái警告西底家王,ài伊注意巴比伦帝国是真正beh攻打犹大,siōng好ê方式是先投降服从巴比伦ê统治,伊并且提醒西底家想beh kah埃及联盟政策是错误ê。M̄-koh先知耶利米chit种建言却hō͘人看做有通敌之嫌而受掠入狱。即使是án-ne,先知耶利米并无因为被关,就改变所传讲ê信息。因为伊是上帝忠实ê奴仆,只有ē-tàng照上帝beh伊传达ê信息而讲。不过西底家王有接受先知耶利米ê请求,kā伊留tī王宫监狱里,无kā伊送tńg去约拿单家ê监狱去。

第1到2节,「立约西亚ê kiáⁿ西底家代约雅敬ê kiáⁿ约雅斤作犹大王」,chit句话tú好回应了第三十六章30节,先知耶利米ê预言犹大王约雅敬kā「bē有后代继承」伊ê王位。西底家是「约雅斤ê a叔」(参考列王记下廿四:15—17),这是主前597年发生ê事。可惜ê是「西底家王kah伊ê官员以及人民lóng m̄听从上主吩咐」,in背离上帝ê教导,弃sak了上帝。

第3到4节,chia讲西底家王请求先知耶利米「为国家」向上帝「祈祷」,chit件事tī第廿一章1到2节mā有记载,背景kah chit章第5节所提起ê仝款,lóng是巴比伦军队正围困tio̍h耶路撒冷,时间应该是tī主前589年。而且tī第廿一章1节讲差派去ê人iáu包括「玛基雅ê kiáⁿ巴施户珥kah玛西雅ê kiáⁿ西番雅祭司」in做伙去见先知耶利米。Chia讲派去ê人是「利米雅ê kiáⁿiáu甲」,chit-ê人后来成做先知耶利米ê敌人(参考三十八:4),伊建议西底家王kā先知耶利米处死。Iáu有「西番雅祭司」mā被委任做说客,chit时chūn ê先知耶利米「iáu未被关进监狱,thang自由tī民间进出」,这mā讲出西底家王对先知耶利米iáu是存敬重,m̄敢随便压制伊ê言论。Mā可能chit时伊tú上任。M̄-koh thang看出西底家王kah伊ê臣仆并m̄是真正想beh听先知传达出上帝ê话,却是只想beh伊替in向上帝祈祷,认为上帝会垂听先知ê祈祷,m̄-koh chit种想法是错误ê。

第5节,提起巴比伦军队「一听tio̍h埃及王ê军队已经开出国境,就撤退了」,chit件事是发生tī主前588年,当时率领军队来支援犹大ê埃及法老王,名叫「舍弗拉」(参考四十四:30)。因为犹大kah埃及之间订有结盟,所以伊率军beh到耶路撒冷来援助被巴比伦围困ê犹大国。

第6到8节,「tùi埃及开来支援你ê军队会中途折回」,chit句话听tī chiah-ê臣仆耳中,必定是ná亲像当头打击仝款,因为先知耶利米接落去ê话是「巴比伦ê军队会tńg来攻城」,m̄-nā beh「占领」耶路撒冷城,而且会「放火烧毁」。Chiah-ê事后来tī主前586年lóng一一实现了(参考列王记下廿五:8—10)。这真清楚说明先知耶利米所看见ê未来局势,kah一般政客所看见ê大无相仝。M̄-koh mā thang想像会tio̍h,当先知耶利米讲出chit段话ê时,必定受tio̍h极大ê抨击,因为埃及军队iáu未开到,巴比伦ê军队已经撤离。这hō͘ hiah-ê坚持beh背叛巴比伦,去kah埃及结盟ê政客得tio̍h暂时ê胜利,而且认为m̄免上帝ê支持,in家己也ē-tàng解围。Á事实上,巴比伦ê军队撤离并m̄是in真正惊惶埃及ê军队,in是采取「回兵计」ê战术,并m̄是真正撤tńg来,却是无想beh kah埃及军队正面冲突,等埃及军队转tńg去ê时chūn,chiah koh一pái挥兵直攻耶路撒冷了,hō͘已经轻松落来ê埃及军队无法度随时整军备战。后来巴比伦帝国军队攻落犹大了后,就续落来去攻打埃及,并且重挫了埃及(参考以西结书三十:21—23)。

第9到10节,chit两节koh一pái讲tio̍h巴比伦军队并m̄是真正撤退,却是一种「回兵计」战术。先知耶利米ài in m̄-thang「欺骗家己」,并且koh khah进一步提出严厉警告,就算巴比伦军队tī本次「只chhun一kóa倒tī营里ê伤兵」,iáu是仝款会kā犹大摧毁。这已经充分说明犹大目前ê状况,是不堪一击,完全无任何国防力量thang讲。

第11到13节,chit节讲tio̍h巴比伦军队会撤退,是kah埃及出兵beh解耶路撒冷被巴比伦军队围困ê危机。然后先知耶利米利用ná làng缝时间「到便雅悯境内ê亲族hia去」,beh去继承伊向a叔买ê一块田地,m̄-koh无想tio̍h当先知耶利米「到便雅悯门ê时chūn」,「守卫队队长」kah其他兵丁等就「掠」伊,并且「指控」伊「想向巴比伦人投降」。

第14到16节,虽然先知耶利米有表明是tńg去继承律法上ê土地,m̄-koh,官员并无采信,认为伊是勾结巴比伦人。「in大发雷霆」,并且iáu「phah伊」,kā伊「关tī约拿单ê厝内」。Chia并无讲先知耶利米被关tī chia jōa久,只讲「关了真久」。

第17到20节,chit节讲西底家王kā先知耶利米tùi监狱提出来,主要目的是想beh听听是m̄是有tùi上帝来ê信息。M̄-koh先知耶利米先问西底家王为甚么kā伊「关tī监狱里」。伊真无客气地指出「hiah-ê讲巴比伦王绝对bē来攻击lín,bē来侵占这国家ê先知chit-má tī tó位?」chit句话mā清楚指出chit时hiah-ê假先知lóng bih起来,koh khah可能ê是早已经逃走到他国去避难了。最后先知耶利米趁机会要求西底家王,m̄-thang kā伊「送tńg去约拿单家ê监狱,免得我死tī hia」,tùi chit句话mā thang看出伊tī约拿单ê监狱hia一定是不时受tio̍h欺负,hō͘伊感觉性命有危险。

第21节,西底家王看起来kah-ná iáu想beh保护先知耶利米,因为án-ne伊就「下令」kā先知耶利米「 关tī宫殿监狱」。M̄-koh chit点请求后来mā被西底家用来保护家己(参考三十八:26)。伊「ta̍k工分tio̍h一块tùi饼铺街送来ê饼,直到城里ê饼lóng食完」,chit句话至少讲出伊tī王宫监狱里受tio̍h好ê待遇,每工有饼thang食,免除iau饿,因为tī he被围城ê时期,粮食开始严重缺乏。

重新查询 专卷研经 耶利米书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net