耶利米书 14章10节 到 14章22节   背景资料  上一笔  下一笔
Chit段是上帝kah先知耶利米之间ê对话,内容是针对hiah-ê假冒上帝ê名传信息ê假先知,hō͘上帝非常受气,m̄-nā beh惩罚假先知,mā beh惩罚hiah-ê拒绝听从上帝忠实奴仆ê信息,却去听从假先知信息ê子民。

Koh讲,ná亲像头前已经有提起过ê,先知为家己ê同胞祈祷,是一份责任,是主要ê工作项目之一。Tī第19到22节chit段诗歌中,thang看见先知耶利米koh一pái恳求上帝赦免、赦免犹大人民ê罪过。Chit段诗歌mā是一首忏悔ê诗歌,ná亲像本章第7到9节仝款。Tùi chit段祈祷文中,mā thang看出先知耶利米ê伟大,虽然上帝已经对伊讲过,kā拒绝koh再听伊为悖逆ê以色列人民祈祷,m̄-koh伊iáu是继续为同胞向上帝恳求赦免、赦免。

第10节,「背离」,这是teh指违背上帝之旨意。Á「游荡」,是teh指以色列人民去拜偶像神明。「随家己ê意思」,有另外一种含意,表示in照家己ê想法铸造偶像神明去拜。因为án-ne,上帝讲会永远「记tiâu in ê过错」,mā因为án-ne,上帝beh开始惩罚犹大人民ê「罪行」。

第11到12节,thang参考第七章16节。

上帝ài先知耶利米「m̄免求」他「帮助」犹大人民,因为犹大人民并无真正悔改ê心。就算犹大人民用「禁食」ê方式向上帝祈求,上帝mā bē垂听in「哀求」ê声音。即使in献上「烧化祭kah素祭」(前者是teh指cheng-seⁿ,后者表示五谷杂粮)。上帝iáu是仝款「不接受」。M̄-nā án-ne,上帝iáu koh khah用「战争、饥荒,kah瘟疫」chiah-ê极大ê灾难来「消灭in」。

其实,而chiah-ê灾难lóng是来自战争。因为战争,田园会遇tio̍h损pháiⁿ,而cha-po͘人mā会为tio̍h beh上战场相战,致使荒废农事无法度从事粮食生产。加上因为phah败仗而战死战场ê尸体无法度掩埋,暴露腐pháiⁿ,引起传染病。先知耶利米一再提起上帝beh用chit种方式来严惩以色列人民,伊总共提起十五次ê chē(参考耶利米书十四:12、廿一:7、9、廿四:10、廿七:8、13、廿九:17—18、三十二:24、36、三十四:17、三十八:2、四十二:17、22、四十四:13),chit三项灾难mā ē-sái讲是耶利米书ê主题之一。

第13节,听上帝án-ne讲了后,先知耶利米向上帝恳求讲,犹大人民是因为听假先知传达错误ê信息,in讲犹大人民会tī chit片上帝赏赐hō͘ in khiā起ê土地顶面「享受太平」,因为án-ne,无可能会发生战争kah饥荒ê残酷事件。

第14到16节,chit段经文是上帝回答先知耶利米ê话。

上帝清楚指出chiah-ê假先知是「假借」上帝ê名义「讲白贼」欺骗人民。上帝并无hō͘ chiah-ê假先知看见「异象」,因为án-ne in所预言ê,lóng是in「家己ê幻想」,m̄是真正。为tio̍h án-ne,上帝决定用「战争kah饥荒」来戳破chiah-ê假先知ê所传ê错误信息。然后,上帝讲假先知固然应该受tio̍h严厉而且加倍受ê处罚,m̄-koh,愿意听in传达假信息ê人mā会遇tio̍h「仝款ê结局」,in kah「bó͘ kiáⁿ ê尸体」会「被hiat-ka̍k tī耶路撒冷街上,无人埋葬」,这是因为in无听从上帝忠实奴仆先知ê话语kah苦劝所带来ê结果。

第17到18节,上帝ài先知以利亚kā家己心内ê哀伤hō͘犹大同胞知影,而当伊行到户外,当伊看见家己ê同胞受tio̍h「严重ê打击」,hit种战死、「iau饿病倒」,特别是看tio̍h「先知kah祭司照常工作,却m̄知家己teh无闲kóa甚么」ê时,先知耶利米ê「目屎日瞑涌流」无停,哀伤到极点。

第19节,先知耶利米m̄相信上帝会「完全弃绝了犹大」,mā bē彻底「讨厌锡安ê居民」,先知耶利米有án-ne的确信,是因为伊深知上帝是怜悯、慈悲ê上帝(参考诗篇一○三:8—14)。只要犹大同胞会忏悔,上帝一定会赦免、怜悯。

这是里所讲ê「期待平安」,kah假先知所传达ê「平安」是完全无仝;先知耶利米所讲ê「平安」是有上帝同在。因为只要有上帝同在,就算tī siōng困难ê环境下,也ē-tàng平安地渡过。Á假先知则认为耶路撒冷城既然有圣殿,上帝会为tio̍h他家己ê面子ê缘故,保护耶路撒冷城免受灾难。这是错误ê信息,m̄是真正平安。

第20到21节,chit两节是chit首忏悔诗歌ê中心经文。

先知耶利米替犹大人民承认得罪了上帝,祈求上帝ê怜悯kah赦免。伊代替犹大人人民向上帝讲「承认家己ê罪过」,同时mā承认「祖先ê罪恶」,chia ê「祖先」,是teh指tùi离开埃及进入旷野,kah后来进入迦南地ê以色列人民。伊祈求上帝会记得他所hō͘ ê「应允」,mā就是上帝kah以色列民族之间ê「约」,而这「约」是teh指上帝beh做为以色列民族ê上帝;以色列民族是上帝ê子民。Chit种「约」mā是kui个先知运动中siōng重要ê一个信息。先知耶利米祈求上帝「m̄-thang厌弃」犹大人民,祈求上帝m̄-thang改变这「约」ê关系。

第22节,chit节是teh回应前段第到9节提起严重干旱ê灾难。先知耶利米真清楚表达,所有偶像神明lóng无法度hō͘天降落甘霖、雨水,只有上帝chiah有chit种能力。因为án-ne,伊讲「咱ê希望在tī你」,chit句话真清楚说明出人ê软弱kah有限。先知耶利米真清楚teh表达一个观念:人ê「生kah死」lóng是tī上帝手中,m̄是人ê气力thang做主。因为上帝是造物主,因为án-ne,一切万物lóng受tio̍h上帝ê「支配」teh运行,m̄是óa靠人ê气力thang操控。

重新查询 专卷研经 耶利米书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net